Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakowska Szkoła Biznesu ZARZĄDZANIE SFERĄ USŁUG MEDYCZNYCH Aspekty prawne kosmetologii Roksana Duda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakowska Szkoła Biznesu ZARZĄDZANIE SFERĄ USŁUG MEDYCZNYCH Aspekty prawne kosmetologii Roksana Duda."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakowska Szkoła Biznesu ZARZĄDZANIE SFERĄ USŁUG MEDYCZNYCH Aspekty prawne kosmetologii Roksana Duda

2 Cel pracy Przedstawienie podstawowych aspektów prawnych kosmetologii.

3 Plan pracy Geneza i podstawy prawne kosmetologii: Zarys historii dotyczący kosmetyki i regulacji prawnych na temat kosmetyków Ustawa o kosmetykach. Dyrektywa kosmetyczna Krajowy System Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu Regulacje składu kosmetyków oraz ich jakości: Rozporządzenie dotyczące substancji dodawanych do kosmetyków Podstawy prawne dotyczące oceny jakości kosmetyków Nadzór nad kosmetykami Utworzenie i funkcjonowanie gabinetu kosmetycznego: Etapy rejestracji działalności gospodarczej Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń Wyposażenie gabinetu kosmetycznego Postępowanie z odpadami po zabiegu Podstawowe zasady higieny personelu kosmetycznego Higiena i mycie rąk Stosowanie rękawiczek ochronnych

4 Zadbane ciało jest wizytówką każdego człowieka, dlatego obecnie tak wiele osób korzysta z gabinetów kosmetycznych w celu poprawy zarówno swojego wyglądu, jak i samopoczucia. Jednak niewiele z nich zastanawia się nad tym, w jaki sposób działają środki prowadzące do uzyskania oczekiwanego przez nich efektu oraz jakim wymaganiom prawnym muszą sprostać zarówno pracownicy salonów kosmetycznych jak i producenci kosmetyków.

5 Częściową odpowiedź na te pytania udziela niniejsza praca, która omawia aktualny stan ustawodawstwa obowiązującego w branży kosmetycznej w Polsce i Unii Europejskiej. Praca ta składa się z trzech rozdziałów.

6 Rozdział I W rozdziale pierwszym pokrótce opisano zarys historii kosmetyki oraz regulacji prawnych dotyczących kosmetyków. Stopniowo prześledzono kolejne przemiany, jakie przechodziła kosmetyka na przestrzeni wieków.

7 Rozdział I W dalszej części rozdziału scharakteryzowano Europejską Dyrektywę Kosmetyczną oraz obecnie obowiązującą w Polsce Ustawę o kosmetykach, regulującą sprawy związane m.in. z produkcją, wprowadzaniem kosmetyków do obrotu, znakowaniem i nadzorem. Następnie opisano zakres działania Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach, polegający na gromadzeniu danych o kosmetykach i informacji o przypadkach zachorowań spowodowanych ich użyciem.

8 Rozdział II W rozdziale drugim scharakteryzowano regulacje składu kosmetyków oraz ich jakości. Szczegółowo omówiono poszczególne załączniki Rozporządzenia Ministra Zdrowia na temat substancji dodawanych do kosmetyków. Następnie przeanalizowano podstawy prawne dotyczące oceny jakości kosmetyków.

9 Rozdział II Omówiono kryteria czystości chemicznej i mikrobiologicznej kosmetyków oraz metody kontroli zgodności z tymi kryteriami. Przedstawiono także metody analiz niezbędnych do kontroli kosmetyków. Dalsza część rozdziału poświęcona jest charakterystyce jednostek sprawujących nadzór nad kosmetykami.

10 Rozdział III Rozdział trzeci podejmuje problemy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego. W jego pierwszej części omówiono poszczególne etapy tworzenia działalności gospodarczej. Następnie opisano ogólne wymagania dotyczące pomieszczeń salonu kosmetycznego, a także jego odpowiedniego wyposażenia.

11 Rozdział III Scharakteryzowano także podstawowe zasady higieny personelu kosmetycznego. Wspomniano również o konieczności stosowania rękawiczek ochronnych, dbania o higienę rąk oraz o postępowaniu z odpadami medycznymi po zabiegu.

12 Ustawodawstwo kosmetyczne podlega ciągłym zmianom. Przyczyną tego może być postęp naukowo-techniczny, wzrost wiedzy na temat substancji chemicznych czy innowacyjności. Proces ten wynikać może także z coraz większych wymagań stawianych przez samych konsumentów oraz wysoką konkurencyjność rynku kosmetycznego.

13 Wnioski Ponieważ branża kosmetyczna jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu konieczne jest ciągłe modyfikowanie regulacji prawnych. Polskie ustawodawstwo kosmetyczne jest nieustannie dostosowywane do rygorystycznych wymagań Unii Europejskiej, która reguluje bezpieczeństwo, oznakowanie, skład i warunki obrotu kosmetykami.

14 Wnioski Wszystkie kosmetyki wprowadzane do obrotu muszą być zgodne z Ustawą o kosmetykach spełniającą postanowienia Europejskiej Dyrektywy Kosmetycznej, natomiast wszelkie substancje dodawane do kosmetyków z załącznikami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2002 roku. Prawidłowe funkcjonowanie gabinetu kosmetycznego powinno spełniać odpowiednie procedury sanitarne.

15 Wykaz literatury [1] Czerpak R.: Podstawy higieny. Skrypt dla studentów kosmetologii. Wyższa Szkoła Kosmetologii w Białymstoku. Białystok 2005. Wydanie I. [2] Dylewska-Grzelakowska J.: Kosmetyka stosowana. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 2010. Wydanie IX. [3] Gertig H.: Regulacje prawne w kosmetyce. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2007. Wydanie I. [4] Jaroszewska B.: Kosmetologia. Wydawnictwo ATENA. Warszawa 2004. Wydanie V zm. i uzup. [5] Karczewski J. K.: Higiena. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo CZELEJ Sp. z o.o. Lublin 2002. [6] Kurzępa P.: Ustawa o kosmetykach z komentarzem. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora. Toruń 2009. Wydanie I. [7] Marcinkowski J. T.: Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2003. Wydanie I.

16 Wykaz literatury [8] Murawska-Ciałowicz E., Zawadzki M.: Higiena. Podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii. Górnicki Wydawnictwo Medyczne. Wrocław 2005. Wydanie I. [9] Noszczyk M.: Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010. Wydanie I. [10] Peters B.: Kosmetyka. Podręcznik do nauki zawodu. Poradnik. oprac. pol. Arct J., Pytkowska K., tł. z niem. Krajewska P., Filipiuk-Bartz Z. Wydawnictwo REA. Warszawa 2006. Wydanie II. [11] Starzyk E., Zachwieja P.: Ustawodawstwo kosmetyczne w Polsce i Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Warszawa 2010. Wydanie I. [12] Szczygieł-Rogowska J., Tomalska J.: Historia kosmetyki w zarysie. Z dziejów kosmetyki i sztuki upiększania od starożytności do poł. XX w. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Białystok 2007. Wydanie II. [13] http://kosmetologia.com.pl/artykuly/wlasny-gabinet-krok-po-kroku.html, 02.04.2012, godz. 21.57.

17 Wykaz aktów normatywnych [14]Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. 1928 nr 36 poz. 343) [15]Dyrektywa Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (Off. J. Nr L 262) [16]Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 1985 nr 90 poz. 575 z późn. zm.) [17]Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm.) [18]Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. 2001 nr 42 poz. 473) [19]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zm.) [20]Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 634 z późn. zm.)

18 Wykaz aktów normatywnych [ 21]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach oraz znaku graficznego wskazującego na umieszczenie dodatkowych informacji (Dz. U. 2002 nr 105 poz. 934) [22]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. 2002 nr 162 poz. 1342) [23]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych (Dz. U. 2003 nr 9 poz. 107) [24]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii produktów będących kosmetykami (Dz. U. 2003 nr 125 poz. 1168) [25] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. 2004 nr 31 poz. 273)

19 Wykaz aktów normatywnych [26]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzorów formularzy przekazania danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposobu gromadzenia ich w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004 nr 138 poz. 1471) [27] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej- tekst jednolity (Dz. U. 2010 nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) [28]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych (Dz. U. 2004 nr 206 poz. 2106) [29] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. 2005 nr 72 poz. 642 z późn. zm.) [30] Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2005 nr 130 poz. 1086)

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakowska Szkoła Biznesu ZARZĄDZANIE SFERĄ USŁUG MEDYCZNYCH Aspekty prawne kosmetologii Roksana Duda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google