Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych na rynku CATALYST System gwarantowania rozliczeń transakcji zawartych na rynku CATALYST Żaneta Skorupska-Świrska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych na rynku CATALYST System gwarantowania rozliczeń transakcji zawartych na rynku CATALYST Żaneta Skorupska-Świrska."— Zapis prezentacji:

1 System rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych na rynku CATALYST System gwarantowania rozliczeń transakcji zawartych na rynku CATALYST Żaneta Skorupska-Świrska Mariusz Kalinowski Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Warszawa, 29 września 2009 r.

2 2 CATALYST – zorganizowany obrót dłużnymi papierami wartościowymi CATALYST – zorganizowany obrót dłużnymi papierami wartościowymi na rynku regulowanym prowadzonym przez: Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - rynek detaliczny BondSpot S.A.( dawne MTS-CeTO S.A.)- rynek hurtowy w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez: Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – ASO detaliczny BondSpot S.A.(dawne MTS-CeTO S.A.) – ASO hurtowy

3 System rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych na rynku CATALYST Standaryzacja rozliczeń i rozrachunków w KDPW Dowody ewidencyjne przekazywane do KDPW przez GPW i BondSpot w dniu zawarcia transakcji (dla transakcji z cyklem rozliczeniowym T+0 do 15.30 w tym dniu) Cykl rozliczeniowy (GPW i BondSpot): dla transakcji gwarantowanych zawartych w obrocie zorganizowanym (rynek regulowany i ASO) – T+2 dla transakcji pakietowych i transakcji BISO – określony przez strony transakcji – T 0 3

4 System rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych na rynku CATALYST 3.KDPW udostępnia uczestnikom KDPW (bankom płatnikom i uczestnikom rozliczającym) standardowe komunikaty dot. rozliczeń i rozrachunków: dla banków płatników i uczestników rozliczających raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji - semt.ssf.001.01 salda rozliczeń pieniężnych (wstępne i ostateczne)- wykaz zobowiązań i należności - camt.smt.001.01 zestawienie płatności w bankach rozliczeniowych (wyłącznie płatnicy, prognozy płatności świadczeń, przelewy zrealizowane) – camt.pmt.001.01 4

5 System rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych na rynku CATALYST dla uczestników rozliczających status instrukcji rozliczeniowej (do transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym wyłącznie status SUSP, pozostałe - na życzenie – stała deklaracja lub zapytanie)- sese.sts.001.01 status instrukcji rozliczeniowej – status PEND, dotyczy zdalnych członków GPW i BondSpot, przekazywany z GPW za pośrednictwem systemu KDPW uczestnikom rozliczającym w czasie rzeczywistym – sese.sts.002.01 wyciąg z konta rozliczeniowego (cząstkowy, dzienny, po ewidencji w RTGS) – semt.smt.001.01 5

6 System rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych na rynku CATALYST 4.Parametry operacji 6 Rodzaj operacji zawieranych na rynku CATALYST Typ operacjiKod rynkuTryb obrotuNumer sesjiCykl rozl. GPW rynek regulowany Transakcja gwarantowana TRXGZG1-3T+2 Transakcja pakietowa TRXGPK1-3T+n Transakcja odkupu TRXGBI1-3T+n GPW ASO Transakcja gwarantowana TRXAZG1-3T+2 Transakcja pakietowa TRXAPK1-3T+n Transakcja odkupu TRXABI1-3T+n

7 System rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych na rynku CATALYST 4.Parametry operacji cd. 7 Rodzaj operacji zawieranych na rynku CATALYST Typ operacji Kod rynkuTryb obrotuNumer sesji Cykl rozliczenoiwy BondSpot rynek regulowany Transakcja gwarantowana TRXCZG1-3T+2 Transakcja pakietowa TRXCPK1-3T+n BondSpot ASO Transakcja rynku ASO BondSpot TRXMZN1-3T+2

8 System rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych na rynku CATALYST Harmonogram dnia rozliczeniowego Transakcje z rynku CATALYST będą rozliczane na wszystkich trzech płatnych sesjach rozrachunkowych dostępnych dla operacji DVP. Godziny rozpoczęcia płatnych sesji rozrachunkowych: 10.30, 13.00, 15.30. Przelewy posttransakcyjne do tych transakcji rozliczane są: - DVP na sesjach płatnych i w RTGS w godz. 16.30- 17.00 - FOP dodatkowo na sesji o 18.30 i w RTGS w godz. 16.30-18.30 8

9 System rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych na rynku CATALYST Do rozliczeń transakcji gwarantowanych z rynku CATALYST stosowane są w KDPW standardowe narzędzia wspomagające płynność rozliczeń: System pożyczek automatycznych papierów wartościowych (dotyczy rynku regulowanego) Odkup papierów wartościowych przez KDPW 9

10 System rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych na rynku CATALYST Rejestracja papierów wartościowych w KDPW zawarcie z KDPW umowy o uczestnictwo w typie emitent zawarcie z KDPW umowy o rejestrację papierów wartościowych Przewodnik dla polskich emitentów papierów wartościowych: http://www.kdpw.pl/pl/uczestnicy/informator/Strony/EmitKraj.as px 10

11 System rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych na rynku CATALYST Zwolnienie z opłat za rejestrację w KDPW dłużnych papierów wartościowych. Uchwała Nr 25/356/09 Rady Nadzorczej KDPW S.A. z dnia 30 lipca 2009 r. zwolnienie uczestników z opłat pobieranych przez Krajowy Depozyt z tytułu rejestracji obligacji niebędących obligacjami zamiennymi na akcje - na czas oznaczony do dnia 31 lipca 2010 r. włącznie. 11

12 12 System gwarantowania rozliczeń dla CATALYST CATALYST system gwarantowania rozliczeń dla CATALYST będzie prowadzony przez KDPW KDPW organizuje i zarządza systemem zabezpieczającym rozliczanie transakcji – prowadzi Fundusz Rozliczeniowy i Fundusz Zabezpieczający ASO

13 13 CATALYST – gwarantowanie rozliczeń CATALYST transakcje zawarte na CATALYST na rynku regulowanym (giełdowym, pozagiełdowym) w alternatywnym systemie obrotu (GPW, BondSpot) będą objęte systemem gwarantowania rozliczeń.

14 System gwarantowania rozliczeń S ystem gwarantowania rozliczeń transakcji składa się z: zabezpieczeń majątkowych (fundusze celowe, z których każdy zabezpiecza rozliczenia określonych rodzajów transakcji zawieranych na rynku regulowanym i w alternatywnych systemach obrotu) mechanizmów, które nie polegają na gromadzeniu aktywów (wymogi kapitałowe, organizacyjne, koncentracja rozliczeń i systemów gwarantowania, kompensacja płatności, etc) Zabezpieczania majątkowe oraz pozostałe mechanizmy tworzą spójny system, którego celem jest efektywna ochrona przed skutkami ryzyka rozliczeniowego 14

15 Uczestnicy systemu gwarantowania rozliczeń Uczestnikami systemu gwarantowania rozliczeń mogą być wyłącznie uczestnicy rozliczający Uczestnikami rozliczającymi mogą być tylko podmioty będące bezpośrednimi uczestnikami KDPW 15

16 Uczestnicy systemu gwarantowania rozliczeń Przez posiadanie statusu uczestnika rozliczającego rozumie się to, że uczestnik ponosi wobec Krajowego Depozytu i innych uczestników odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z rozliczeń transakcji zabezpieczonych Funduszem Rozliczeniowym i/lub Funduszem Zabezpieczającym ASO 16

17 Uczestnicy systemu gwarantowania rozliczeń Uzyskanie statusu uczestnika rozliczającego następuje pod warunkiem wniesienia przez uczestnika, stosownie do rodzaju transakcji, w zakresie których uczestnik zamierza uzyskać ten status, wpłaty do odpowiedniej części funduszu rozliczeniowego na zasadach określonych w regulaminie Funduszu Rozliczeniowego i/lub wpłaty do właściwego Funduszu Zabezpieczającego ASO na zasadach określonych w regulaminie tego funduszu 17

18 18 Uczestnicy (funduszy) rozliczający (1) Podmiot zawierający transakcję (uczestnik GPW; BondSpot) Bank płatnik (uczestnik bezpośredni KDPW; bank posiadający rachunek w DSP NBP) UCZESTNIK FUNDUSZU = UCZESTNIK FUNDUSZU = UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY (uczestnik bezpośredni KDPW) (uczestnik bezpośredni KDPW)

19 Uczestnicy (funduszy) rozliczający (2) Najczęściej spotykana konfiguracja: uczestnik rozliczający = dom maklerski = zawierający transakcje 19

20 Uczestnicy (funduszy) rozliczający (3) Każdy bank (posiadający status uczestnika bezpośredniego KDPW) może pełnić funkcję uczestnika rozliczającego dla domu maklerskiego Uczestnik rozliczający (w tym przypadku bank) wnosi wpłaty do sytemu gwarantowania rozliczeń i odpowiada za poprawność rozliczeń 20

21 Uczestnicy (funduszy) rozliczający (4) Każdy dom maklerski, który zawiera transakcje na rynku kasowym (posiadający bądź nie posiadający status UR), może wskazać innego uczestnika (bank), posiadającego status UR na tym rynku, będącego reprezentantem tego domu maklerskiego, jako podmiot odpowiedzialny za rozliczenie zawartych przez niego transakcji przykład: dom maklerski zawierając transakcję może wskazać jako uczestnika rozliczającego - dla tej transakcji - siebie lub bank, który jest jego reprezentantem w rozliczaniu tego rodzaju transakcji w KDPW. W przypadku braku takiego wskazania za rozliczenie transakcji odpowiadać będzie "uczestnik domyślny", jeśli został zdefiniowany. Wpłaty do systemu gwarantowania rozliczeń wnoszą wskazani uczestnicy rozliczający 21

22 Uczestnicy (funduszy) rozliczający (5) Bank oraz biuro maklerskie (działające w strukturach tego banku) posiada w KDPW odrębne oznaczenie kodowe. Biuro maklerskie może wskazać jako uczestnika rozliczającego: biuro maklerskie (kod BM) lub bank (kod banku) 22

23 Uczestnicy (funduszy) rozliczający (6) CATALYST Uczestnik zdalny, zawierający transakcje na rynku CATALYST może wskazać jednego uczestnika rozliczającego, który jest jego reprezentantem w KDPW 23

24 Ochrona: rynek regulowany Fundusz Rozliczeniowy - tworzony z wpłat uczestników rozliczających. Dzieli się na funkcjonalnie wyodrębnione części, z których każda zabezpiecza rozliczenie określonych rodzajów transakcji zawieranych na rynku regulowanym: 24 Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Rynku CTO /BondSpot/ Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Giełdowych Transakcji Terminowych ( nie dotyczy CATALYST )

25 Ochrona: rynek regulowany W przypadku wykorzystania środków zgromadzonych w Funduszu Rozliczeniowym uczestnicy rozliczający są obowiązani do dodatkowych wpłat w zakresie niezbędnym dla wykonania zobowiązań 25

26 Ochrona: alternatywny system obrotu Fundusze zabezpieczające ASO tworzone z wpłat uczestników rozliczających: 26 Fundusz Zabezpieczający Rozliczanie Transakcji Zawartych w Alternatywnym Systemie Obrotu Organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. /Fundusz Zabezpieczający ASO GPW/ Fundusz Zabezpieczający Rozliczanie Transakcji Zawartych w Alternatywnym Systemie Obrotu Organizowanym przez BondSpot S.A. /Fundusz Zabezpieczający ASO BondSpot/ - projektowany

27 Ochrona: rynek regulowany Fundusz Zabezpieczający ASO gwarantuje rozliczenie transakcji do wysokości środków zgromadzonych w funduszu (wpłaty dodatkowe nie występują) 27

28 28 System gwarantowania rozliczeń dla CATALYST CATALYST Cel - zapewnienie wykonania rozliczeń transakcji zawartych na CATALYST w przypadku braku na rachunku uczestnika rozliczającego środków pieniężnych i/lub papierów wartościowych niezbędnych do rozliczenia transakcji gwarantowanych

29 System gwarantowania rozliczeń dla CATALYST Środki zgromadzone w systemie gwarantowania rozliczeń mogą być przeznaczone wyłącznie na cele gwarancyjne, tj. mogą być wykorzystane w przypadku, gdy uczestnik rozliczający nie wykona obowiązków związanych z rozliczaniem transakcji 29

30 30 System gwarantowania rozliczeń dla CATALYST CATALYST Rozliczenia transakcji zawartych na CATALYST na rynku regulowanym na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW ( rynek detaliczny) będą zabezpieczone: Funduszem Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych (34 uczestników rozliczających)

31 31 System gwarantowania rozliczeń dla CATALYST CATALYST Rozliczenia transakcji zawartych na CATALYST na rynku regulowanym na rynku regulowanym, prowadzonym przez BondSpot (rynek hurtowy) będą zabezpieczone: Funduszem Gwarantowania Rozliczeń Rynku CTO/BondSpot/ Funduszem Gwarantowania Rozliczeń Rynku CTO /BondSpot/ (obecnie 14 uczestników rozliczających)

32 32 System gwarantowania rozliczeń dla CATALYST CATALYST Rozliczenia transakcji zawartych na CATALYST w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez GPW (rynek detaliczny) będą gwarantowane: Funduszem Zabezpieczającym ASO GPW Funduszem Zabezpieczającym ASO GPW (obecnie 29 uczestników rozliczających)

33 33 System gwarantowania rozliczeń dla CATALYST CATALYST Rozliczenia transakcji zawartych na CATALYST w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez BondSpot S.A.(rynek hurtowy) będą gwarantowane: Funduszem Zabezpieczającym ASO BondSpot (planowane uruchomienie funduszu w 2010 r.)

34 Struktura funduszy Każdy w funduszy prowadzonych przez KDPW składa się z: zasobu podstawowego (wpłaty uczestników rozliczających) zasobu rezerwowego (przychody z lokowania środków, opłaty za nieterminową wpłatę, odsetki od pożyczki udzielanej z funduszu) 34

35 35 CATALYST - aktualizacja wpłat do funduszy Wpłaty do zasobu podstawowego każdego funduszu podlegają aktualizacji w każdym dniu, w którym w KDPW dokonuje się rozliczeń transakcji zabezpieczonych środkami funduszu Aktualizacja wpłat do poszczególnych funduszy wykonywana jest na podstawie algorytmów określonych w załącznikach nr 1-2 do regulaminu Funduszu Rozliczeniowego i w Załączniku Nr 2 do Regulaminu Funduszu Zabezpieczającego ASO

36 36 CATALYST - aktualizacja wpłat do funduszy W dniu wykonania aktualizacji, do godziny 23.00 (w praktyce około godziny 19.00), Krajowy Depozyt udostępnia informacje określające zaktualizowaną wartość wpłaty do funduszu Uczestnicy rozliczający otrzymują colr.sgf.001.01 (prognoza) Aktualizacja wpłat odbywa się bez obiegu dokumentów papierowych

37 37 CATALYST - aktualizacja wpłat do funduszy Wpłaty uczestników polegają na wniesieniu do Funduszu Rozliczeniowego środków pieniężnych lub skarbowych papierów wartościowych Uczestnik rozliczający wnosi wpłatę uzupełniającą następnego dnia po dniu wykonania aktualizacji, nie później niż do godziny 9.00 - w zakresie w jakim jej przedmiotem są papiery wartościowe – dot. wyłącznie Funduszu Rozliczeniowego

38 38 CATALYST - aktualizacja wpłat do funduszy 90% wpłaty do Funduszu Rozliczeniowego może być wniesiona w obligacjach Skarbu Państwa (będących w obrocie na rynku regulowanym) oraz w bonach skarbowych UWAGA: do Funduszu Zabezpieczającego ASO mogą być wnoszone wyłącznie środki pieniężne

39 39 CATALYST - aktualizacja wpłat do funduszy Do godziny 11.00 w dniu następującym po dniu wykonania aktualizacji, po ustaleniu wartości papierów wartościowych wniesionych i zaliczonych na poczet wpłat uczestnika, Krajowy Depozyt udostępnia informacje określające wartość środków pieniężnych, które powinny zostać wniesione przez uczestnika albo mu zwrócone w ramach przeprowadzanej w tym dniu regulacji wpłaty Uczestnicy rozliczający i banki płatnicy otrzymują colr.sgf.001.01

40 40 CATALYST - aktualizacja wpłat do funduszy Na podstawie dokumentów zawierających informacje o wysokości wymaganych wpłat i poziomie regulacji (zwroty, dopłaty) wystawionych przez KDPW i udostępnionych uczestnikom do godziny 13.00, następuje regulacja płatności w środkach pieniężnych (w DSP NBP) W trakcie wyliczania wpłat do funduszy następuje: kompensacja płatności na poziomie uczestnika rozliczającego kompensacja płatności na poziomie płatnika

41 41 CATALYST - aktualizacja wpłat do funduszy Wpłata do zasobu podstawowego każdego z funduszu nie może być niższa od wysokości wpłaty minimalnej: Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych – 100 000 zł Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Rynku CTO /BondSpot/ – 50 000 zł Fundusz Zabezpieczający ASO – 20 000 zł

42 42 CATALYST - aktualizacja wpłat do funduszy Wskaźnik ryzyka Rs do końca 2009 roku dla dłużnych papierów wartościowych notowanych na CATALYST, dla każdego ISIN będzie przyjmował wartość 15%

43 43 CATALYST - aktualizacja wpłat do funduszy Rozliczenie zasobu rezerwowego następuje w ostatnim dniu kwartału

44 Opłaty za zarządzanie Za zarządzanie środkami pieniężnymi Funduszu Rozliczeniowego i Funduszu Zabezpieczającego ASO KDPW pobiera opłatę w wysokości 7% wartości przychodu osiągniętego w okresie kwartału na rzecz uczestnika rozliczającego Opłata potrącana jest z przychodu na koniec danego kwartału 44

45 www.kdpw.pl


Pobierz ppt "System rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych na rynku CATALYST System gwarantowania rozliczeń transakcji zawartych na rynku CATALYST Żaneta Skorupska-Świrska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google