Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo 17 czerwca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo 17 czerwca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo 17 czerwca 2013 r.

2 Wprowadzenie Przedstawienie zakresu projektu Omówienie zaprojektowanych rozwiązań systemowych Harmonogram projektu Pytania Agenda spotkania 2

3 Rozbudowa obecnie stosowanych mechanizmów do obsługi repo – zwiększenie możliwości systemowych w zakresie przekazu i modyfikacji parametrów repo, Wprowadzenie usługi tri-party-repo z KDPW w roli agenta. Zakres projektu 3

4 Wprowadzenie udogodnień, mających na celu ułatwienie zarządzania przez uczestników transakcjami repo: wydłużanie terminu zamknięcia transakcji repo, zmiana wartości stopy repo, odwoływanie rozrachunku transakcji zamknięcia repo przed wygenerowaniem instrukcji zamknięcia repo, odrzucanie przez strony rozrachunku instrukcji zamknięcia transakcji repo wygenerowanych przez system kdpw_stream, zawierania transakcji repo open na okres dłuższy niż 365 dni. Rozbudowa obecnie stosowanych mechanizmów 4

5 Utworzenie infrastruktury wspierającej zawieranie długoterminowych transakcji repo. Wprowadzenie nowej usługi zarządzania zabezpieczeniami transakcji repo, tzw. tri-party-repo z KDPW w roli agenta. Zadania agenta obejmują w szczególności prowadzenie kompleksowego systemu zarządzania zabezpieczeniami dla transakcji repo. Usługa tri-party-repo (1) 5

6 Zakres świadczonych usług: przyjmowanie instrukcji repo, dobór zabezpieczenia do transakcji repo, aktualizacja zabezpieczeń, tj. wyliczanie i inicjowanie transferów zabezpieczenia, raportowanie stronom repo informacji o wymaganym zabezpieczeniu, obsługa zamknięcia repo w wyznaczonej dacie, z uwzględnieniem stopy repo, obsługa operacji na papierach wartościowych stanowiących zabezpieczenie – zmiany w rejestrze zabezpieczeń, obsługa rekompensat związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z papierów stanowiących zabezpieczenia. Usługa tri-party-repo (2) 6

7 Nowe rozwiązania w zakresie repo: inicjowanie transakcji repo poprzez wskazanie kwoty pożyczki, akceptowalnego zabezpieczenia oraz parametrów repo, możliwość zabezpieczania repo koszykiem zabezpieczeń – zdefiniowany zbiór papierów wartościowych, codzienna aktualizacja w zakresie zabezpieczenia oraz wartości umowy repo, uzupełnianie zabezpieczenia – w akceptowalnych papierach wartościowych (gotówka jako rozwiązanie awaryjne), obsługa zdarzeń korporacyjnych – rekompensata przekazywana dawcy zabezpieczenia w dniu płatności, obsługa operacji na papierach wartościowych – dokonywanie zmian w rejestrze repo na papierach stanowiących zabezpieczenie repo. Usługa tri-party-repo - nowości 7

8 przedmiot zabezpieczenia – zdefiniowane papiery wartościowe, wycena zabezpieczeń – na bazie wartości rynkowej papierów wartościowych z określoną stopą redukcji, koszyki zabezpieczeń – zdefiniowane grupy papierów wartościowych oznaczone identyfikatorem, gotówka jako zabezpieczenie – dopuszczalna wyłącznie podczas aktualizacji, w ostatniej kolejności, odrębny status aktywów AVRE – papiery wartościowe wykorzystywane do repo, podstawa prawna – warunki przystąpienia do tri-party-repo określone w Regulaminie KDPW. Tri-party-repo – założenia ogólne 8

9 instrukcja repo instrukcja rozrachunku, zawartość instrukcji: wartość repo – kwota pożyczki stopa repo – roczna stopa procentowa zabezpieczenie repo – koszyk lub konkretny papier wartościowy data zamknięcia lub open repo zestawianie instrukcji – zgodność danych, zarządzanie instrukcjami – odwoływanie, raportowanie – status instrukcji repo. Tri-party-repo – przyjmowanie instrukcji 9

10 instrukcje rozrachunku – na bazie instrukcji repo, alokacja zabezpieczenia - papiery wartościowe dostępne na koncie o statusie AVRE, rozrachunek DvP w trybie sesyjnym, mechanizm transakcji złożonych (WITH) – instrukcje przenoszące papiery wartościowe i transfer pieniężny, zapis umowy repo w rejestrze, brak rozrachunku = wycofanie instrukcji rozrachunku oraz przetwarzanie w kolejnym cyklu. Tri-party-repo – otwarcie repo 10

11 Tri-party-repo – otwarcie repo (schemat) Biorca zabezpieczenia (strona reverse repo) instrukcja repo Konto biorcy zabezpieczenia Dawca zabezpieczenia (strona repo) instrukcja repo Konto dawcy ISIN 1 Zabezpieczenia ISIN 2 Gotówka Weryfikacja zgodności - matching Rozrachunek 11

12 codzienna wycena zabezpieczeń repo – po ustaleniu wartości rynkowej papierów wartościowych, wycena zabezpieczeń z uwzględnieniem stopy redukcji poszczególnych papierów wartościowych. Tri-party-repo – wycena zabezpieczenia 12

13 niezależnie od wyceny zabezpieczenia, wartość repo aktualizowana codziennie w oparciu o stopę repo, WTR = [(R/100 * C/D)+1] * WTO gdzie: WTR – aktualna wartość umowy repo, WTO – wartość transakcji otwarcia, R – stopa repo (wartościowo, a nie procentowo), C – liczba dni kalendarzowych, pomiędzy dniem rozrachunku transakcji otwierającej (licząc łącznie z tym dniem) a dniem, w którym następuje rozrachunek transakcji zamykającej (nie licząc tego dnia), D – liczba dni w roku = 365. Tri-party-repo – aktualizacja wartości repo 13

14 aktualna wartość umowy repo vs. aktualna wycena zabezpieczeń, wezwanie stron repo do aktualizacji zabezpieczeń – udostępnienie papierów wartościowych na koncie o statusie AVRE, limit tolerancji dla zabezpieczeń – brak transferu zabezpieczeń jeśli różnica mniejsza bądź równa 0,5% wartości repo, transfer zabezpieczeń – realizacja w dniu następującym po aktualizacji. Tri-party-repo – Mark to Market 14

15 Tri-party-repo – Mark to Market (schemat) raporty Biorca zabezpieczenia (strona reverse repo) Konto biorcy zabezpieczenia raporty Dawca zabezpieczenia (strona repo) Konto dawcy ISIN 1 Zabezpieczenia ISIN 2 Wycena umowy repo i wycena zabezpieczeń Aktualizacja zabezpieczeń - rozrachunek 15

16 zmiany w składzie koszyka zabezpieczeń, na wniosek dawcy zabezpieczenia – dedykowanie innego zabezpieczenia z uzgodnionego koszyka zabezpieczeń, realizacja – instrukcje złożone (WITH). Tri-party-repo – substytucja zabezpieczeń 16

17 instrukcje rozrachunku – na bazie danych z instrukcji otwarcia repo, w przypadku open repo – instrukcje zamykające od stron repo rozrachunek DvP w trybie sesyjnym, mechanizm transakcji złożonych (WITH) – instrukcje przenoszące papiery wartościowe i transfer pieniężny. Tri-party-repo – zamknięcie repo 17

18 Tri-party-repo – zamknięcie repo (schemat) Biorca zabezpieczenia (strona reverse repo) Konto biorcy zabezpieczenia Dawca zabezpieczenia (strona repo) Konto dawcy ISIN 1 Zabezpieczenia ISIN 2 Gotówka Data zamknięcia repo – wskazana w instrukcji repo Rozrachunek 18

19 nieuzupełnienie zabezpieczenia – rozpoczęcie procedury zamknięcia repo, brak aktywów przy zamknięciu repo: po stronie dawcy zabezpieczenia – trwałe przejęcie przez biorcę dotychczasowego zabezpieczenia oraz zamknięcie repo, po stronie biorcy zabezpieczenia – zwrot innych aktywów stanowiących równowartość przekazanego zabezpieczenia, w ostateczności w gotówce. Tri-party-repo – sytuacje szczególne 19

20 wypłata pożytków pieniężnych – transfer równowartości pożytków od biorcy do dawcy zabezpieczenia w dniu płatności świadczenia przez emitenta, operacje na papierach wartościowych – aktualizacja zapisów w rejestrze repo. Tri-party-repo – zdarzenia korporacyjne 20

21 Prace zrealizowane: start projektu – Q3 2012 materiał koncepcyjny dla uczestników – Q4 2012 konsultacje z uczestnikami – Q1 2013 materiał dla uczestników z założeniami – Q2 2013 Harmonogram projektu (1) 21

22 Prace do realizacji: ostateczna wersja założeń funkcjonalnych – Q2 2013 opracowanie struktur komunikatów xml – Q3 2013 zmiany w regulacjach KDPW – Q3 i Q4 2013 testy wewnętrzne i zewnętrzne – Q4 2013 i Q1 2014 wdrożenie Q1 2014 Harmonogram projektu (2) 22

23 strona internetowa KDPW www. kdpw.pl zakładka Usługi/Rozwój Informacje dotyczące rozwoju repo 23

24 Dziękuję za uwagę. 24


Pobierz ppt "Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo 17 czerwca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google