Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Implementacja usług CCP dla rynku OTC realizowanych przez KDPW_CCP we współpracy z KDPW Wrzesień 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Implementacja usług CCP dla rynku OTC realizowanych przez KDPW_CCP we współpracy z KDPW Wrzesień 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Implementacja usług CCP dla rynku OTC realizowanych przez KDPW_CCP we współpracy z KDPW
Wrzesień 2012 r.

2 Plan prezentacji Regulacje europejskie Główne założenia projektu obsługi transakcji OTC Stan realizacji projektu Harmonogram – kolejne kroki

3 Regulacje europejskie (1)
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR): Artykuł 4 Obowiązek rozliczania wszystkich kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym należących do klas instrumentów pochodnych, które zostały uznane przez ESMA za podlegające obowiązkowi rozliczania.  Artykuł 9 Obowiązek zgłaszania szczegółowych informacji na temat każdego zawartego przez siebie kontraktu pochodnego oraz na temat wszelkich zmian lub rozwiązania tego kontraktu do repozytorium transakcji.  Artykuł 14 Zezwolenie na prowadzenie działalności przez CCP W przypadku, gdy osoba prawna mająca siedzibę w UE zamierza świadczyć usługi rozliczeniowe jako CCP, składa ona wniosek o udzielenie zezwolenia do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę (organu właściwego dla CCP) zgodnie z procedurą wskazaną przez ESMA.

4 Regulacje europejskie (2)
Publikacja Rozporządzenia EMIR: 27 lipca 2012 Wejście w życie Rozporządzenia: 16 sierpnia 2012 Publikacja standardów technicznych dla CCP i repozytoriów transakcji przez ESMA: do końca września 2012 Wejście w życie standardów technicznych ESMA: styczeń 2013 Rozpoczęcie procesu autoryzacji izb typu CCP w lokalnych komisjach nadzoru: styczeń 2013 Rozpoczęcie procesu rejestracji repozytoriów transakcji w ESMA: styczeń 2013 Projekt standardów technicznych dla klasy derywatów (ESMA; w ciągu 6 miesięcy od powiadomienia ESMA przez lokalny organ nadzoru o autoryzacji CCP w zakresie danej klasy derywatów) Obowiązek rozliczeniowy dla klasy derywatów (KE - zatwierdzenie standardów technicznych dla klasy derywatów; w ciągu 3 miesięcy od otrzymania z ESMA projektu standardów )

5 Główne założenia projektu rozliczania transakcji OTC Funkcje systemu
KDPW_CCP będzie prowadzić system rozliczeń transakcji na derywatach, zawartych poza obrotem zorganizowanym, w tym system zabezpieczania płynności rozliczania tych transakcji. Główne funkcje systemu rozliczeń transakcji OTC: rozliczenia transakcji przyjętych do systemu rozliczeń OTC oraz pośrednictwo w rozrachunku wynikającym z tych rozliczeń zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym administracja zabezpieczeniami funkcja centralnego kontrpartnera (CCP) z zastosowaniem mechanizmu nowacji rozliczeniowej* raportowanie do repozytorium transakcji (usługa oferowana przez KDPW) * 4 sierpnia br. weszły w życie zapisy nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które wprowadziły do porządku prawnego mechanizm nowacji rozliczeniowej. Nowacja powoduje wstąpienie KDPW_CCP w prawa i obowiązki wynikające z transakcji przyjętej do rozliczenia - w wyniku zastosowania tego mechanizmu KDPW_CCP stanie się stroną zobowiązaną bezpośrednio wobec uczestnika będącego stroną rozliczenia (transakcja pierwotna wygaśnie).

6 Główne założenia projektu rozliczania transakcji OTC Rozliczane instrumenty
Lista instrumentów rozliczanych w KDPW_CCP: Pierwsza faza, 19 listopada 2012 r.: Forward na stopę procentową (Forward Rate Agreement) Swap stopy procentowej (Interest Rate Swap) Overnight Index Swap Basis Swap oraz REPO Druga faza, planowane uruchomienie rozliczeń w styczniu 2014 r.: FX swap Opcje walutowe Opcje na stopę procentową Swapy procentowo- walutowe (CIRS)

7 Główne założenia projektu rozliczania transakcji OTC Zagadnienia techniczne
KDPW_CCP będzie rozliczać transakcje na podstawie instrukcji rozliczeniowej, dostarczonej przez podmiot prowadzący platformę elektroniczną (MarkitWire, SWIFTAccord). Komunikacja z KDPW_CCP odbywać się będzie za pośrednictwem systemu wymiany informacji (SWI), prowadzonego przez KDPW w oparciu o rozwiązania własne lub SWIFT. Transakcje rozliczane przez KDPW_CCP będą raportowane przez izbę albo uczestnika rozliczającego do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW lub do innego zarejestrowanego repozytorium.

8 zagraniczną firmą inwestycyjną,
Główne założenia projektu rozliczania transakcji OTC Uczestnictwo w systemie (1) Na podstawie Regulaminu Rozliczeń Transakcji w obrocie niezorganizowanym, Uczestnikiem w obszarze rozliczeń OTC może być osoba prawna będąca: firmą inwestycyjną, bankiem, zagraniczną firmą inwestycyjną, inną niż wymienione w pkt. 1-3 instytucją finansową, podmiotem z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonującym zadania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, spółką prowadzącą izbę rozliczeniową.

9 Główne założenia projektu rozliczania transakcji OTC Uczestnictwo w systemie (2)
Uczestnikiem rozliczającym może być wyłącznie firma inwestycyjna, która spełnia następujące wymogi: posiada dostęp* do rozrachunku w centralnym depozycie papierów wartościowych (KDPW) Posiada dostęp* do rozrachunku w banku rozliczeniowym (NBP) *bezpośredni lub pośredni Wysokość kapitałów własnych uczestnika rozliczającego nie może być niższa niż: dla uczestnika występującego w typie generalny uczestnik rozliczający mln zł dla uczestnika występującego w typie indywidualny uczestnik rozliczający - 50 mln zł dla uczestnika występującego w typie izba rozliczeniowa mln zł

10 Depozyty zabezpieczające Fundusz zabezpieczający OTC*
Główne założenia projektu rozliczania transakcji OTC System gwarantowania rozliczeń Transakcje przyjęte do systemu rozliczeń OTC będą zabezpieczone wielostopniowym systemem gwarantowania rozliczeń. Strukturę systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji OTC stanowią: Depozyty zabezpieczające Fundusz zabezpieczający OTC* Depozyt dodatkowy Kapitały własne KDPW_CCP (200 mln PLN) *przed środkami stanowiącymi wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC, wniesionymi przez innych uczestników niż uczestnik naruszający zasady systemu, KDPW_CCP wykorzysta majątek własny w wysokości nieprzekraczającej 50% kapitału, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia EMIR.

11 Główne założenia repozytorium transakcji w KDPW
Funkcje podstawowe repozytorium transakcji: gromadzenie, przechowywanie, raportowanie danych dotyczących transakcji zawieranych w instrumentach pochodnych. Funkcje dodatkowe repozytorium transakcji: statystyki dotyczące transakcji zawieranych w instrumentach pochodnych.  

12 Stan realizacji projektu Kwestie techniczne
Realizacja kolejnych etapów projektu informatycznego: wewnętrzne i zewnętrzne testy integracyjne systemu – zakończone sukcesem testy akceptacyjne systemu – w trakcie realizacji Nawiązanie współpracy z platformami konfirmacji transakcji: MarkitWire SWIFT Accord Podpisanie umowy z firmą Thomson Reuters na wykorzystanie serwisu informacyjnego Uzgodnienie ze Stowarzyszeniem Rynków Finansowych ACI mechanizmu fixingu terminowych stawek procentowych Udostępnienie przyszłym użytkownikom dokumentacji projektowej dotyczącej systemu kdpw_otc Rozpoczęcie prac nad uruchomieniem repozytorium transakcji (KDPW)

13 Stan realizacji projektu Kwestie formalno-prawne
Przygotowanie Regulaminu Rozliczeń Rynku OTC Przygotowanie Szczegółowych Zasad Działania Systemu Rozliczeń OTC Przygotowanie zasad komunikacji z systemem kdpw_otc Przygotowanie Regulaminu repozytorium transakcji Rozpoczęcie przygotowań do autoryzacji KDPW_CCP w KNF Rozpoczęcie przygotowań rejestracji repozytorium transakcji w ESMA

14 Stan realizacji projektu Działania informacyjne
Spotkania w ramach grup roboczych z przedstawicielami banków, ZBP i NBP dotyczące: regulacji zagadnień technicznych Prezentacje nowej usługi podczas otwartych seminariów i konferencji: „Rozporządzenie EMIR - Praktyczny wpływ na polski rynek finansowy i jego uczestników” (30-31 maja 2012) „Implementacja wymogów EMIR w KDPW_CCP” (organizowane przez KDPW i KDPW_CCP; 22 oraz 25 czerwca 2012) Spotkania indywidualne z zarządami banków współpracujących w projekcie Przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Prowadzenie serwisu dotyczącego usługi na stronie www (zakładka OTC Clearing; wersja polska i angielska)

15 Harmonogram wdrożenia Kolejne kroki
Spotkania z przyszłymi użytkownikami systemu: omówienie procedur przystąpienia do KDPW_CCP (20 września 2012) spotkanie przedwdrożeniowe (6 listopada 2012) Prezentacja usługi dla banków w Londynie (15-19 października 2012) Zatwierdzenie przez KNF regulacji KDPW_CCP w zakresie rozliczeń transakcji OTC Zakończenie prac informatycznych i projektowych (31 października 2012) Przystąpienie do zawierania umów z uczestnikami KDPW_CCP (listopad 2012) Uruchomienie repozytorium transakcji (2 listopada 2012) Uruchomienie produkcyjne systemu kdpw_otc (19 listopada 2012) Rozpoczęcie procesu rejestracji repozytorium transakcji (od stycznia 2013) Rozpoczęcie procesu autoryzacji KDPW_CCP (od stycznia 2013)


Pobierz ppt "Implementacja usług CCP dla rynku OTC realizowanych przez KDPW_CCP we współpracy z KDPW Wrzesień 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google