Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 10 lutego 2011r. Utworzenie Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 10 lutego 2011r. Utworzenie Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 10 lutego 2011r. Utworzenie Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP.

2 Agenda spotkania – Otwarcie spotkania – dr Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW S.A – Prezentacja ogólnych informacji o projekcie utworzenia Izby Rozliczeniowej oraz zmian regulacji prawnych przeprowadzanych w związku z utworzeniem izby rozliczeniowej KDPW_CCP – Marcin Truchanowicz, Żaneta Skorupska-Świrska – Omówienie nowych funkcjonalności uruchomianych wraz z utworzeniem izby rozliczeniowej - Marcin Truchanowicz – Przedstawienie struktury i wysokości wpłat uczestników KDPW_CCP w ramach nowego systemu zarządzania ryzykiem - Marcin Truchanowicz – Pytania/dyskusja Zamknięcie Spotkania 2

3 Część I Ogólne informacje o projekcie utworzenia Izby Rozliczeniowej

4 Kamienie milowe projektu KDPW_CCP Dlaczego KDPW_CCP? Infrastruktura rynku przed i po wdrożeniu projektu Uczestnictwo w izbie rozliczeniowej KDPW_CCP Techniki generowania zobowiązań Nowy system zarządzania ryzykiem 4

5 Kamienie milowe projektu utworzenia Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP 31 maja 2010r. Wejście w życie umowy zawartej pomiędzy KDPW SA a KDPW_CLEARPOOL SA dotyczącej wprowadzenia dodatkowego elementu systemu gwarantowania rozliczeń Q1/2011 Konsultacje dotyczące regulacji prawnych KDPW oraz KDPW_CCP z KNF Q2/2011 Powołanie izby rozliczeniowej KDPW_CCP wyposażonej w nowoczesny system zarządzania ryzykiem 2012r. Dostosowanie KDPW_CCP do zmian systemu GPW Rozwój systemu zarządzania ryzykiem Obsługa pożyczek rynkowych Wprowadzanie nettingu w papierach wartościowych dla rozliczeń w KDPW_CCP Rozpoczęcie rozliczeń derywatów rynku OTC 5

6 6 Bieżące działania Testy dotyczące systemu zarządzania ryzykiem i przewłaszczania papierów wartościowych na zabezpieczenie na rzecz KDPW_CCP Analizy dotyczące wyników symulacji testów Ankieta kierowana do uczestników dotycząca wyników testów Przekazanie regulaminów oraz szczegółowych zasad działania KDPW i KDPW_CCP – zatwierdzonych przez odpowiednie organy Kolejne spotkanie informacyjne dla UR Informacja o terminie uruchomienia działalności operacyjnej przez KDPW_CCP

7 Dlaczego KDPW_CCP? Ograniczenie ryzyka kontrpartnerów poprzez gwarantowanie transakcji przyjętych do rozliczenia Wstąpienie jako strona transakcji w przypadku obsługi procesu redukcji wpływu niewywiązania się z zobowiązań jednej ze stron rozliczenia transakcji Zwiększenie efektywności zarządzania ryzykiem Zwiększenie katalogu podmiotów uprawnionych do pełnienia roli uczestników rozliczających Poprawa postrzegania infrastruktury polskiego rynku kapitałowego przez polskie i zagraniczne instytucje finansowe Możliwość rozwijania funkcjonalności dotyczących procesu rozliczeń i rozrachunku wg międzynarodowych standardów Podjęcie współpracy z zagranicznymi CCP oraz Centralnymi Depozytami Zwiększenie zainteresowania polskim rynkiem kapitałowym 7

8 Infrastruktura rynku – stan obecny GPW BondSpot OTC Zawarcie transakcji Rozliczenie i rozrachunek transakcji KDPW KDPW_CLEARPOOL Rozrachunek Rozliczenie Centralny Depozyt System Gwarantowania NBP 8

9 Infrastruktura rynku – stan po wdrożeniu projektu GPW BondSpot OTC Zawarcie transakcji Rozrachunek transakcji KDPW_CCP Rozrachunek Rozliczenie Centralny Depozyt System Zarządzania Ryzykiem NBP Rozliczenie transakcji KDPW 9

10 Ogólne informacje o projekcie utworzenia Izby Rozliczeniowej UCZESTNICY KDPW_CCP - katalog podmiotów krajowe instytucje finansowe: firmy inwestycyjne, banki, zagraniczne instytucje finansowe: firmy inwestycyjne, podmioty zagraniczne wykonujące zadania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi spółki prowadzące izbę rozliczeniową 10

11 Ogólne informacje o projekcie utworzenia Izby Rozliczeniowej Zazwyczaj centralny kontrpartner staje się stroną transakcji w wyniku zastosowania jednego z dwóch mechanizmów prawnych: nowacji lub open offer: NOWACJA Oryginalna umowa zawarta na rynku pomiędzy stronami transakcji jest zastępowana dwiema umowami z CCP, w efekcie CCP staje się kupującym dla strony sprzedającej i sprzedającym dla strony kupującej. OPEN OFFER Umowa transakcji jest zawierana przez każdą ze stron transakcji (kupującego i sprzedającego) z centralnym kontrpartnerem (CCP) natychmiast po zestawieniu szczegółów transakcji na platformie transakcyjnej. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANCYJNA CCP Umowa transakcji zawiera wskazanie technicznego kontrpartnera, uruchomienie odpowiedzialności CCP następuje w przypadku niezapłacenia przez kontrahenta zobowiązań w terminie wskazanym w transakcji jako data rozrachunku. 11

12 Ogólne informacje o projekcie utworzenia Izby Rozliczeniowej Stosowanie nowacji i open offer w europejskich CCP 12

13 Nowy System Zarządzania Ryzykiem Rozliczeniowym w KDPW_CCP System zarządzania ryzykiem – zbiór powiązanych ze sobą elementów służących ocenie, predykcji i aktywnemu zarządzaniu ryzykiem rozliczeniowym metodologia systemu gwarantowania dwustopniowy system (depozyty zabezpieczające + Fundusz rozliczeniowy) SPAN® oprogramowanie własne aplikacja SPAN® -RM-Clearing infrastruktura techniczna Ogólne informacje o projekcie utworzenia Izby Rozliczeniowej 13

14 Zmiany w systemie gwarantowania rozliczeń - porównanie Stan obecnyStan docelowy Rynek kasowy 1-stopniowy system oparty na funduszu wzajemnego gwarantowania niestandardowa metodologia obliczeń ryzyka 2-stopniowy system oparty na indywidualnych depozytach zabezpieczających i funduszu wzajemnego gwarantowania prowadzonym dla kompleksu rynków oparcie obliczeń ryzyka na metodologii SPAN®Liquidation Risk Rynek terminowy 2-stopniowy system oparty na depozytach i funduszu wzajemnego gwarantowania niestandardowa metodologia obliczeń ryzyka 2-stopniowy system oparty na indywidualnych depozytach zabezpieczających i funduszu wzajemnego gwarantowania prowadzonym dla kompleksów rynków standard SPAN® Fundusz Rozliczeniowy odrębny fundusz dla każdego rynku fundusz dla kompleksu rynków metodologia ryzyka niepokrytego gwarantowanie kapitałami izby Ogólne informacje o projekcie utworzenia Izby Rozliczeniowej 14

15 Elementy systemu: depozyty zabezpieczające Funkcja: zabezpieczają ryzyko zmiany wartości portfela w określonym horyzoncie czasu Zastosowanie: otwarte pozycje z rynku terminowego i transakcje w cyklu rozliczeniowym z rynku kasowego Wymagane przez KDPW_CCP i zwalniane po zamknięciu pozycji/rozliczeniu transakcji w KDPW_CCP Wnoszone indywidualnie przez UR na pokrycie własnego ryzyka Parametry ryzyka szacowane dla warunków normalnych ze znaczącą wartością współczynnika ufności Słownik: Pozycje nierozliczone - otwarte pozycje w derywatach i transakcje w instrumentach rynku kasowego w cyklu rozliczeniowym Portfel - zbiór pozycji zarejestrowanych na danym koncie podmiotowym Ogólne informacje o projekcie utworzenia Izby Rozliczeniowej 15

16 Elementy systemu: Wyrównanie do rynku/CRR Wyrównanie do rynku / CRR Zapobiegają kumulowaniu się rozrachunków Redukują ryzyko do zadanego horyzontu czasowego (1-dniowego) Obliczane na portfel (konto podmiotowe) CRR/PREMIA Instrumenty rynku terminowego Podlegają rozliczaniu pomiędzy uczestnikami za pośrednictwem KDPW_CCP Wyrównanie do rynku Instrumenty rynku kasowego Wymagane przez KDPW_CCP i zatrzymywane do czasu rozliczenia transakcji (są częścią depozytu zabezpieczającego) Ogólne informacje o projekcie utworzenia Izby Rozliczeniowej 16

17 Elementy systemu: Fundusz rozliczeniowy DZ Stress DZ Normal UR 1 DZ Stress DZ Normal UR 2 DZ Stress DZ Normal UR 3 RN 1 RN 2 RN 3 FR=RN2 Ogólne informacje o projekcie utworzenia Izby Rozliczeniowej 17

18 Elementy systemu: dodatkowy depozyt W stosunku do uczestników, których wartość ryzyka niepokrytego w okresie między regulacjami przekracza wartość funduszu, wymagany jest dodatkowy depozyt w T+1. Dodatkowy komunikat colr.exm xml/DepozytDodatkowy/ FR DZ Stress DZ Normal UR A Dodatkowy depozyt UR A Dodatkowy depozyt UR A Ogólne informacje o projekcie utworzenia Izby Rozliczeniowej 18

19 Rozwój systemu zarządzania ryzykiem rozliczeniowym cross-margining pomiędzy rynkiem kasowym i terminowym, osiąganie efektu redukcji wymagań depozytowych dla pozycji zarejestrowanych na tym samym koncie podmiotowym wprowadzenie kont zagregowanych, konta konfigurowalne przez uczestników, służące obliczeniom depozytów zabezpieczających na bazie netto obsługa pożyczek PW oraz transakcji repo i reverse-repo, wykorzystanie metodologii SPAN® rozszerzenie monitoringu on-line dla depozytów zabezpieczających na rynku kasowym Ogólne informacje o projekcie utworzenia Izby Rozliczeniowej 19

20 Pliki udostępnianie przez KDPW_CCP Pliki SPAN RPNJE.ZRS – plik XML w formacie aplikacji PC-SPAN. Zawiera parametry ryzyka, ceny, scenariusze ryzyka i listę aktywnych instrumentów na koniec dnia. Plik wykorzystywany do obliczeń depozytów przez KDPW_CCP. RPNJI.ZRS – plik XML w formacie aplikacji PC-SPAN Zawiera parametry ryzyka, ceny, scenariusze ryzyka i listę aktywnych instrumentów od następnego dnia. KM.ZRS – plik XLS z informacją o parametrach ryzyka modelu SPAN. Pliki wspierające aktualną metodologię rrmmddDX.ZAR – pomocniczy arkusz Excel do obliczeń wstępnych rrmmddRP.ZAR – zbiór parametrów ryzyka rrmmddSC.ZAR – zbiór scenariuszy ryzyka rrmmddSD.ZAR – zbiór scenariuszy ryzyka Informacje dla uczestników Relacja klient - UR 20

21 Aplikacja WWW do obliczeń depozytów zabezpieczających Cel: wykonywanie pomocniczych obliczeń depozytów zabezpieczających Lokalizacja: Na stronie KDPW w zakładce serwisy>Izba Rozliczeniowa-narzędzia Aplikacja będzie dodatkowo dostępna w testach od do r. Informacje dla uczestników Relacja klient - UR 21

22 Informacje dla uczestników Relacja klient - UR 22

23 Informacja o metodologii SPAN Lokalizacja: Na stronie KDPW w zakładce serwisy>Izba Rozliczeniowa-narzędzia>SPAN Informacje dla uczestników Relacja klient - UR 23

24 Testy SPAN w środowisku testowym TST B Termin: 14 lutego 2011r. – 11 marca 2011r. Nowe pliki wysyłane SWI z systemu TST B: RRMMDDRPNJE.ZRS – plik XML wczytywany do aplikacji SPAN z danymi na koniec dnia RRMMDDRPNJI.ZRS – plik XML wczytywany do aplikacji SPAN z danymi na dzień następny RRMMDDKM.ZRS – plik XLS z parametrami ryzyka colr.exm xml – plik XML z informacją o depozycie dodatkowym Dodatkowy komunikat tekstowy kdpw.spn z systemu PRD – informacja o depozytach i wpłacie do funduszu rozliczeniowego na bazie danych produkcyjnych Testy 24

25 25 Testy Dwa rodzaje testów: Dane dotyczące obliczeń SPAN na bazie danych produkcyjnych do porównań – plik tekstowy Dane dotyczące transakcji testowych – komplet komunikatów udostępnianych po wdrożeniu zmian Dodatkowo możliwość testowania wnoszenia papierów wartościowych na zabezpieczenia Wsparcie pracowników KDPW (numery telefonów, adres wskazane w piśmie) Harmonogram i warunki testów przekazane w piśmie oraz zamieszczone na stronie WWW

26 Część II Regulacje KDPW_CCP, najważniejsze zmiany w regulacjach

27 Krajowy Depozyt przekazuje KDPW_CCP wykonywanie wszystkich czynności z zakresu zadań określonych w art.48 ust.2 UOIF: 1)Rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym; 2) Rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu w zakresie zdematerializowanych papierów wartościowych; 3) Prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń, w tym systemu gwarantowania rozliczeń transakcji zawartych na rynku regulowanym. Regulacje KDPW_CCP - najważniejsze zmiany w regulacjach 27

28 1.KDPW staje się wyłącznie izbą rozrachunkową i podmiotem prowadzącym depozyt, zaś rozliczenia transakcji są dokonywane przez KDPW_CCP rozdzielenie rozrachunku i rozliczenia, a w konsekwencji niezależny rozwój obu funkcjonalności 2.Rozliczeniom przez KDPW_CCP podlegać będą wyłącznie transakcje z obrotu zorganizowanego (rynek regulowany i ASO) rozliczenia transakcji objętych gwarancjami rozrachunku i pozostałych transakcje OTC rynku kasowego formalnie nie będą przechodzić przez rozliczenia, lecz od razu będą kierowane do rozrachunku w KDPW operacja nettowania na płatnika rozrachunków pieniężnych w KDPW 3. Zabezpieczenia w papierach wartościowych będą przechowywane na koncie prowadzonym dla KDPW_CCP w KDPW Zmiany w regulacjach – rozdzielenie rozrachunku i rozliczenia pomiędzy KDPW i KDPW_CCP (1) 28

29 4.Wprowadzenie funkcji Agenta do spraw rozrachunku - uczestnicy rozliczający w KDPW_CCP nie będą musieli być równocześnie uczestnikami KDPW rozszerzenie katalogu podmiotów mogących uczestniczyć w KDPW_CCP wymóg posiadania konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego w KDPW albo posiadania Agenta do spraw rozrachunku oraz rachunku bankowego w banku rozliczeniowym albo płatnika posiadającego rachunek w tym banku. 5.Komunikacja elektroniczna pomiędzy KDPW_CCP, a jej uczestnikami będzie się odbywać za pośrednictwem KDPW aneksowanie umów o korzystanie z systemu SWI przez dotychczasowych uczestników lub zawarcie takiej umowy z KDPW przez nowych uczestników KDPW_CCP 6.Uproszczona klasyfikacja typów uczestnictwa w KDPW_CCP trzy typy uczestnictwa rozliczającego, odpowiadające standardom definiującym generalnego oraz bezpośredniego uczestnika rozliczającego z rozróżnieniem na rynki kasowy oraz terminowy. Zmiany w regulacjach – rozdzielenie rozrachunku i rozliczenia pomiędzy KDPW i KDPW_CCP (2) 29

30 Zmiany w regulacjach – rozdzielenie rozrachunku i rozliczenia pomiędzy KDPW i KDPW_CCP (3) UCZESTNICY KDPW_CCP - TYPY UCZESTNICTWA reprezentant - uczestnik rozliczający wszystkie transakcje, których przedmiotem są papiery wartościowe zawierane przez inny podmiot, w tym przez uczestnika nierozliczającego (GUR, rynek kasowy); uczestnik rozliczający-transakcje własne - uczestnik rozliczający wszystkie transakcje zawierane przez niego na rachunek własny lub rachunek klientów (ZUR, rynek kasowy i terminowy); uczestnik rozliczający-rachunki instrumentów pochodnych - uczestnik rozliczający transakcje zawierane na rynku instrumentów pochodnych przez inne podmioty, w tym przez uczestników nierozliczających, jeżeli transakcje te są zawierane na rachunek klientów posiadających rachunki instrumentów pochodnych prowadzone przez tego uczestnika lub na jego własny rachunek (GUR, rynek terminowy); uczestnik nierozliczający - uczestnik zawierający transakcje a jednocześnie nie posiadający statusu uczestnika rozliczającego (open offer). 30

31 Zmiany w regulacjach – rozdzielenie rozrachunku i rozliczenia pomiędzy KDPW i KDPW_CCP (4) Rozliczający transakcje Zawierający transakcje Prowadzący rozrachunek RYNEKKDPW_CCPKDPW ZCG DM ZUR GUR Uczestnik Agent ds. rozrachunku 31

32 7. Zmiany w zakresie wymogów kapitałowych adresowanych do uczestników rozliczających: unifikacja wymogów skierowanych do uczestników działających na rynku kasowym oraz na rynku terminowym, uzależnienie wielkości wymogu kapitałowego od liczby podmiotów reprezentowanych w rozliczeniach wobec Generalnego Uczestnika Rozliczającego (GUR): suma kwoty 50 mln zł oraz iloczynu 5 mln zł i liczby podmiotów reprezentowanych - w przypadku banków suma kwoty 15 mln zł oraz iloczynu 2 mln zł i liczby podmiotów reprezentowanych - w przypadku domów maklerskich, wobec Bezpośredniego uczestnika rozliczającego (rozliczających wyłącznie transakcje własne zawierane na rynku kasowym i/lub instrumentów pochodnych): 25 mln zł - w przypadku banków, 4 mln zł - w przypadku domów maklerskich. Zmiany w regulacjach – rozdzielenie rozrachunku i rozliczenia pomiędzy KDPW i KDPW_CCP (5) 32

33 Zmiany w regulacjach – rozdzielenie rozrachunku i rozliczenia pomiędzy KDPW i KDPW_CCP (6) 11. Zmiany w systemie pożyczek automatycznych – system faktycznie pozostaje w KDPW, choć formalnie jest prowadzony przez KDPW_CCP we współpracy z KDPW; obowiązek uczestniczenia w nim, samodzielnie lub poprzez agenta do spraw rozrachunku, nałożony na uczestników KDPW_CCP brak gwarantowania zwrotu pożyczki środkami funduszu rozliczeniowego rozwój obsługi pożyczek rynkowych w KDPW_CCP. 33

34 12. Zmiana zasad likwidowania zawieszeń rozrachunków transakcji gwarantowanych – przede wszystkim możliwość spełnienia świadczenia pieniężnego w miejsce wykonania zobowiązań z transakcji; po wykorzystaniu innych metod likwidacji zawieszenia rozrachunku (BISO), sposób stosowany na innych rynkach, a niewątpliwie pozwoli on na sprawniejsze likwidowanie zawieszeń 13. Wprowadzenie zapisów umożliwiających rozliczanie transakcji przez KDPW_CCP zawieranych na rynkach zagranicznych; 14. Usunięcie typów uczestnictwa związanych z animowaniem obrotu; 15. Zrównanie priorytetów rozrachunków prowadzonych przez Krajowy Depozyt dla transakcji objętych funduszem rozliczeniowym i funduszem zabezpieczającym ASO. Zmiany w regulacjach – rozdzielenie rozrachunku i rozliczenia pomiędzy KDPW i KDPW_CCP (7) 34

35 Zmiany w zakresie zasad funkcjonowania funduszu rozliczeniowego (1) 1.Właściwy depozyt zabezpieczający naliczany zarówno dla rynku terminowego i rynku kasowego; 2.Fundusz rozliczeniowy nie będzie dzielony na funkcjonalnie wyodrębnione części; będzie obliczany przy użyciu metodologii SPAN® na bazie otwartych pozycji z rynku terminowego oraz nierozliczonych transakcji z rynku kasowego przy użyciu stress- testowego zestawu parametrów z uwzględnieniem potencjalnej niewypłacalności uczestnika o największej ekspozycji; 3.Zobowiązanie gwarancyjne KDPW _CCP będzie obejmowało - transakcje sesyjne zawierane na rynku regulowanym i rynku ASO wprowadzamy odpowiedzialność KDPW_CCP majątkiem własnym, oraz obejmujemy nią także transakcje z rynku ASO, które dziś są gwarantowane jedynie środkami funduszu zabezpieczającego ASO, do wysokości jego środków 4. Odejście od zabezpieczania środkami funduszu zwrotu automatycznych pożyczek papierów wartościowych. 35

36 Zmiany w zakresie zasad funkcjonowania funduszu rozliczeniowego (2) 5. Zmniejszenie częstotliwości dokonywania regulacji wpłat do jednej w miesiącu wniesienie depozytu dodatkowego przez uczestnika na żądanie, w sytuacji kiedy jego ryzyko niepokryte przekroczy wartość Funduszu, obecnie codziennie aktualizujemy wysokość należnych wpłat do funduszu rozliczeniowego. 6. Kompensowanie zobowiązań i należności uczestników z tytułu regulacji wpłat do funduszu rozliczeniowego z ich zobowiązaniami i należnościami z tytułu regulacji wpłat do funduszy zabezpieczających ASO oraz z tytułu właściwych depozytów zabezpieczających i bieżących rozliczeń. 7. Skrócenie terminu wniesienia wpłaty uzupełniającej do Funduszu do godz. 8:30 (godzina rozpoczęcia sesji na rynku terminowym) w dniu następującym po dniu aktualizacji wpłat albo w dniu następującym po dniu stwierdzenia spadku bieżącej wartości rynkowej papierów wartościowych zaliczonych na poczet wpłaty o co najmniej 1000 zł. 8. Rezygnacja z możliwości udzielania pożyczek ze środków Funduszu rozliczeniowego. 36

37 Pytania i odpowiedzi Prezentacja będzie dostępna na stronie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Adres do korespondencji dotyczącej projektów prowadzonych przez Izbę Rozliczeniową: 37

38 Agent ds. rozrachunku Część III

39 Agent ds. rozrachunku Agent ds. rozrachunku (AR) Ogólne założenia Adresaci nowej funkcjonalności: Zagraniczni uczestnicy rozliczający (UR) Beneficjenci: UR i podmioty pełniące rolę AR Cel: umożliwienie zagranicznym firmom inwestycyjnym ubiegania się o status UR w KDPW_CCP bez konieczności otwierania i prowadzenia konta w KDPW rozdzielenie funkcji rozliczeniowej od rozrachunkowej 39

40 Agent ds. rozrachunku Główne założenia (1) Agent ds. rozrachunku (AR) uczestnik bezpośredni KDPW (typ uczestnictwa: reprezentant/AR) uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych (pw), rachunku instrumentów pochodnych lub konta depozytowego Za pośrednictwem jego konta depozytowego w KDPW dokonuje się rejestracja instrumentów finansowych UR i rozrachunek transakcji na rzecz UR Pełni rolę banku-płatnika dla UR lub wskazuje KDPW podmiot pełniący tę funkcję dla UR – za jego pośrednictwem UR dokonuje rozrachunków pieniężnych zawartych transakcji; AR i UR muszą wskazać tego samego płatnika; podmiot pełniący rolę AR w swoich pozostałych funkcjach może wskazać innego domyślnego płatnika Odpowiedzialny za kwestie podatkowe – ich rozliczenie do rozstrzygnięcia w umowie bilateralnej między AR i UR 40

41 Agent ds. rozrachunku Agent ds. rozrachunku i uczestnik rozliczający Pozycja AR i UR na rynku – schemat GPW KDPW_CCP UR KDPW AR instrukcje pw. depozyty 41

42 Agent ds. rozrachunku Główne założenia (2) Zagraniczna firma inwestycyjna uczestnik KDPW_CCP o statusie uczestnika rozliczającego (UR) Nie będzie uczestnikiem KDPW (CSD) – nie może prowadzić rachunków pw (nie musi otwierać oddziału w Polsce) Podpisuje umowę z jednym podmiotem pełniącym rolę AR w KDPW Wskazuje KDPW_CCP konto AR i przedkłada oświadczenie wskazujące podmiot mający pełnić dla niego tę funkcję oraz oświadczenie tego podmiotu, w którym wyraża on na to zgodę Realizuje zobowiązania pieniężne wynikające z bieżących rozrachunków rynkowych Jest wyłącznym uczestnikiem systemu gwarantowania rozliczeń (SGR) (wpłaty wnosi za pośrednictwem banku-płatnika; pw zaliczane na poczet wpłat do SGR wnoszone w KDPW z konta UR prowadzonego przez AR) 42

43 Agent ds. rozrachunku Główne założenia (3) Cd. Jednoczesne złożenie do KDPW_CCP przez podmiot zagraniczny wniosku ws. zawarcia umowy o uczestnictwo oraz do KDPW przez AR umowy o reprezentację zawartej z UR UR otrzymuje kod uczestnika w ramach konta formalnego prowadzonego dla niego w KDPW przez AR Podmiot pełniący rolę AR realizuje tę funkcję w ramach swojego dotychczasowego kodu uczestnika w KDPW (np. XXXX), będąc jednocześnie operatorem konta UR (np. YYYY) AR zarządza kontami o różnych kodach (zarówno XXXX, jak i YYYY) Relacja między AR a UR jest identyfikowana w systemie za pomocą nowego rodzaju działalności dla UR, nowego typu uczestnictwa reprezentant/AR oraz umowy pomiędzy tymi podmiotami UR zapewnia uczestnictwo w systemie pożyczek pw przez swojego AR 43

44 Agent ds. rozrachunku Agent ds. rozrachunku i uczestnik rozliczający AR w relacji do KDPW i UR w relacji do KDPW_CCP – schemat KDPW_CCP UR YYYYUR ZZZZ KDPW XXXX AR XXXX dla UR YYYY AR XXXX dla UR ZZZZ depozyty zab. pozycje, DvP 44

45 Agent ds. rozrachunku Schemat przepływu komunikatów w KDPW Przykład dla AR przypisanego do dwóch zagranicznych UR KDPW Komunikat na skrzynkę XXXX, ale Rcvr: ZZZZ Komunikat na skrzynkę XXXX, ale Rcvr: YYYY Komunikat dot. AR na skrzynkę XXXX, Rcvr: XXXX AR UR ZZZZ AR UR YYYY AR XXXX AR XXXX AR XXXX 45

46 Agent ds. rozrachunku Schemat przepływu komunikatów w KDPW_CCP Przykład dla 2 UR KDPW_CCP Komunikat na skrzynkę ZZZZ, Rcvr: ZZZZ Komunikat na skrzynkę YYYY, Rcvr: YYYY UR ZZZZ UR YYYY UR ZZZZ UR YYYY 46

47 Agent ds. rozrachunku Harmonogram Kolejne etapy realizacji projektu Do – prośba o wstępne zadeklarowanie przez Uczestników KDPW zainteresowania pełnieniem funkcji agenta ds. rozrachunku dla zagranicznych uczestników rozliczających celem przystąpienia do testów II połowa marca 2011 roku – testy z uczestnikami Wdrożenie funkcjonalności w momencie uruchomienia KDPW_CCP 47

48 Nowy System Zarządzania Ryzykiem Rozliczeniowym w KDPW porównanie obciążeń Część IV

49 Zestaw głównych parametrów wykorzystanych w symulacji rynku kasowego KlasaParametrWariantWłasne Własne podwyższoneLCH.Clearnet LQ1XNormal5,5% 5,6% LQ1XStress-test8,0%11,0%24,0% LQ1YNormal4,6% 5,0% LQ1YStress-test7,1%9,2%13,7% LQ2XNormal11,1% 9,3% LQ2XStress-test13,6%22,2%24,0% LQ2YNormal3,2% 9,6% LQ2YStress-test5,7%6,4%22,5% Parametry własne: normalne –współczynnik ufności 99,7% Stress-testowe – zwiększone o ok. 50% Parametry własne podwyższone: normalne - współczynnik ufności 99,7% Stress-testowe – zwiększone o 100% Parametry wykorzystywane przez izbę rozliczeniową LCH.Clearnet Prezentacja parametrów LCH.Clearnet w przedstawionych porównaniach wynika z faktu wykorzystywania przez tę izbę zbliżonego modelu zabezpieczenia ryzyka, opartego o licencjonowaną od CME metodologię SPAN. Dodatkowo LCH.Clearnet posiada wieloletnie doświadczenie w zabezpieczaniu ryzyka różnych segmentów rynku, co zostało zweryfikowane m.in. w czasie kryzysu w 2008r., kiedy skutecznie i bez zaangażowania funduszu rozliczeniowego oraz kapitałów własnych przeprowadzono operację likwidacji pozycji Lehman Brothers. 49

50 Zestaw głównych parametrów wykorzystanych w symulacji rynku terminowego KlasaParametrWariantWłasne Własne podwyższoneLCH.Clearnet W20PriceSCRNormal5% 7% W20PriceSCRStress-test10%15%23% W20VolSCRNormal3,8%7,6%10% W20VolSCRStress-test3,8%7,6%10% Parametry własne: normalne – Parametry PriceSCR obliczone na podstawie aktualnej metodologii (model średniej ruchomej ważonej wykładniczo z parametrem ufności 99,9%, nie mniej niż 5%, dla pozostałych klas roczne maksimum) oraz podwyższone o 100% dla warunków stress- testowych. stress-testowe – zwiększone o 100% Parametry własne podwyższone: normalne – jw. stress-testowe – zwiększone o 200% Parametry wykorzystywane przez izbę rozliczeniową LCH.Clearnet 50

51 51

52 Analiza wpłat do systemu gwarantowania rozliczeń Prezentacja wyników przeprowadzonych symulacji w badanym okresie Od KDPW, równolegle z prowadzonymi testami w środowisku TST rozpocznie udostępnianie indywidualnych obciążeń wpłatami uczestników rozliczających generowanymi na podstawie danych produkcyjnych. Informacje będą wysyłane w postaci plików tekstowych skrzynką ESDI z systemu PRD. 52

53 Depozyty SPAN są nieznacznie niższe: -głównie za sprawą dopuszczenia pełnej kompensacji ryzyka przez pozycje długie w opcjach oraz - niższego zakresu zmiany volatility 53

54 Przedmiotem porównania są depozyty SPAN oraz obecna wpłata do funduszu rozliczeniowego rynku kasowego Wyższy poziom wpłaty wynika przede wszystkim z zastosowania odmiennej metodologii oraz segregacji pozycji będących bazą do obliczeń na pozycje własne (np. papiery własne, animator) oraz pozycje klientów 54

55 Obliczenia funduszu rozliczeniowego wykonywane są na bazie obliczeń ryzyka niepokrytego: 55

56 czas 56

57 Porównania obciążeń indywidualnych uczestników rozliczających z tytułu wpłat do nowego systemu zabezpieczania ryzyka na przykładzie: dużego, średniego i małego uczestnika 57

58 Maximum 64,2 mln zł, minimum 53,6 mln zł, maksymalna różnica -0,6mln zł, minimalna różnica 1mln zł Depozyty SPAN są nieznacznie niższe, głównie za sprawą dopuszczenia pełnej kompensacji ryzyka przez pozycje długie w opcjach oraz niższego zakresu zmiany volatility. 58

59 Maximum 20 mln zł, minimum 5,4 mln zł; maksymalna różnica 9,2 mln zł, minimalna różnica 2,6 mln zł Większe wymagania są głównie wynikiem segregacji transakcji na kontach podmiotowych uczestnika 59

60 czas Maximum 14,9 mln zł, minimum 8,1 mln zł; maksymalna różnica -12 mln zł, minimalna różnica 1,0 mln zł. W symulacji FR SPAN posługujemy się prognozą wpłat do FR, aktualny algorytm wolniej reaguje na zmiany m.in. przez okres aktualizacyjny (RT) i parametr progowy (10%). Wpłaty do FR SPAN zależą silnie od stopnia segregacji transakcji na kontach podmiotowych, poziomu największego ryzyka niepokrytego oraz rozkładu ryzyka niepokrytego pomiędzy poszczególnych uczestników. 60

61 czas Maximum 90,1 mln zł, Minimum 70,0 mln zł maksymalna różnica 10,4 mln zł, minimalna różnica 2,0 mln zł 61

62 czas Maximum 7,9 mln zł, minimum 6,1 mln zł, maksymalna różnica 0,1 mln zł 62

63 Maximum 8,6 mln zł, minimum 5,1 mln zł; maksymalna różnica 3,8 mln zł, minimalna różnica 1,0 mln zł 63

64 Maximum 2,3 mln zł, minimum 1,2 mln zł; maksymalna różnica -4,5 mln zł, minimalna różnica -3,0 mln zł 64

65 czas Maximum 17,8 mln zł, minimum 13,6 mln zł; maksymalna różnica 4,9 mln zł, minimalna różnica 1,5 mln zł 65

66 Maximum 1,4 mln zł, minimum 1,1 mln zł; maksymalna różnica 0,1mln zł 66

67 Maximum 0,9 mln zł, minimum 0,3 mln zł; maksymalna różnica 0,5 mln zł, minimalna różnica 0,1 mln zł 67

68 Maximum 0,3 mln zł, minimum 0,2 mln zł; maksymalna różnica -0,5 mln zł, minimalna różnica -0,2 mln zł 68

69 Maximum 2,3 mln zł, minimum 1,8 mln zł; maksymalna różnica 0,4 mln zł, minimalna różnica 0,0 mln zł 69

70 Z APRASZAMY DO DYSKUSJI 70


Pobierz ppt "Warszawa, 10 lutego 2011r. Utworzenie Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google