Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWNE ASPEKTY 6PR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWNE ASPEKTY 6PR."— Zapis prezentacji:

1 PRAWNE ASPEKTY 6PR

2 PLAN PREZENTACJI ZASADY OGÓLNE KONTRAKT, UMOWA KONSORCJUM
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W 6 PR

3 Cz. I. ZASADY OGÓLNE

4 RELEWANTNE REGULACJE UE
RAMY PRAWNE 6 PR TRAKTAT ustanawiający WE tytuł – „badania i rozwój” UMOWY MIĘDZYNARODOWE 6 PR ZASADY UDZIAŁU I ROZPOWSZECHNIANIA RAMY PROGRAMU INNE RELEWANTNE REGULACJE UE np. dotyczące finansów POSZCZEGÓLNE PROGRAMY KONTRAKTY

5 RELACJE PRAWNE KOMISJA EUROPEJSKA PRZEWODNICZĄCY KONSORCJUM KONSORCJUM
NIE WIĄZĄ KOMISJI !!! KONTRAKT SPOJNOŚĆ ART.. PRZEWODNICZĄCY KONSORCJUM KONSORCJUM UMOWA KONSORCJUM

6 JĘZYK UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH
KONTRAKT SPORZĄDZANY NAJCZĘŚCIEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM, JEST TO OFICJALNY JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE (PONADTO W JĘZYKU FRANCUSKIM ...) UMOWA KONSORCJUM SPORZADZANA JEST W JĘZYKU WYBRANYM PRZEZ STRONY JAKO JĘZYK ‘AUTENTYCZNY’ (oznacza to, że wszelkie nieścisłości związane z tłumaczeniami będą rozstrzygane w wybranym języku ‘autentycznym’), Uwaga! Ustawa o języku polskim ograniczyła możliwość używania języków obcych w obrocie cywilnoprawnym.

7 Ustawa o języku polskim z 7.10.1999 r. (Dz.U.99.90.999 z późn. zm.)
JĘZYK UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ Ustawa o języku polskim z r. (Dz.U z późn. zm.) Przed obowiązywaniem ustawy przyjmowano że strony mają nieograniczoną swobodę w określeniu języka kontraktu. Ustawa ogranicza tę swobodę w art. 7 i 8 Ustawy.

8 JĘZYK POLSKI Art. 7 Języka polskiego używa się w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy podmiotami polskimi oraz gdy jedną ze stron jest podmiot polski. Dotyczy to w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, reklamy, instrukcji obsługi, informacji o właściwościach towarów i usług, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań. Art. 7 nakłada obowiązek używania języka polskiego w obrocie prawnym na terytorium Polski między podmiotami polskimi oraz gdy jedną ze stron jest podmiot polski. Zakazane jest posługiwanie się w obrocie prawnym na terytorium Polski wyłącznie obcojęzycznymi określeniami, nie dotyczy to jednak nazw własnych.

9 PODMIOT POLSKI Art. 8. 1. Jeżeli stroną umowy, której wykonanie ma nastąpić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest podmiot polski, umowę sporządza się w języku polskim. 2. Umowa sporządzona w języku polskim może mieć wersję lub wersje obcojęzyczne. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, podstawą wykładni takiej umowy jest jej wersja polskojęzyczna. 3. Do umów zawartych z naruszeniem ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio art. 74 § 1 zdanie pierwsze oraz art. 74 § 2 Kodeksu cywilnego; umowa sporządzona w języku obcym nie stanowi uprawdopodobnienia faktu dokonania czynności prawnej, o którym mowa w art. 74 § 2 Kodeksu cywilnego, chyba że jest to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), zawarta z usługodawcą niebędącym podmiotem polskim.

10 PODMIOT POLSKI Obowiązek sporządzenia umowy w języku polskim dotyczy sytuacji, gdy przynajmniej jedną ze stron umowy jest podmiot polski. Podmiotem polskim w rozumieniu ustawy jest: 1) osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kryterium przyjęte w ustawie powoduje uznanie za podmioty polskie także osób prawnych z siedzibą za granicą, o ile tylko prowadzą one działalność na terytorium Polski. Ponieważ kryterium to jest bardzo szerokie trudno jest w praktyce stwierdzić kogo ustawa dotyczy. Prowadzenie działalności na terytorium określonego państwa oznacza dokonywanie na tym obszarze czynności, które cechuje stałość i zorganizowany charakter.

11 JĘZYK OBCY Ustawa o języku polskim nie znajdzie zastosowania przede wszystkim w następujących przypadkach: * gdy strony wyłączą prawo polskie jako prawo właściwe dla umowy w drodze dokonania wyboru prawa obcego stosownie do art. 25 p.p.m., * gdy brak jest dokonania wyboru prawa, a prawo obce jest statutem kontraktowym na podstawie przepisów art p.p.m., * gdy zawarcie umowy podlegającej prawu polskiemu nastąpiło poza granicami Polski, jeśli nie zostały spełnione wymogi formalne prawa polskiego, ale forma umowy odpowiadała prawu miejsca jej zawarcia.

12 WYBORY ... OPRÓCZ WYBORU JĘZYKA (polska wersja językowa, w przypadku powstania sporów interpretacyjnych, wersja ta stanowić będzie podstawę wykładni, chyba że co innego stanowią przepisy) STRONY DOKONUJĄ WYBORU PRAWA, KTÓRE BĘDZIE RZĄDZIŁO UMOWĄ (prawo państwa w którym podpisywana jest umowa, prawo jednej ze Stron, prawo „neutralne”) ORAZ POSTANAWIAJĄ O SPOSOBIE ROZSTRZYGANIA SPORÓW (polubowne rozstrzyganie, arbitraż międzynarodowy, wybór sądu)

13 Cz. II. KONTRAKT , UMOWA KONSORCJUM

14 OGÓLNE ZASADY DOT. KONTRAKTÓW W 6PR
respektowanie Ram Prawnych i Zasad Ogólnych ustanowionych dla poszczególnych programów (w tym zasad uczestnictwa) uproszczenia ujednolicenie nazewnictwa strony kontraktu – jeden rodzaj zwany „Contractors” (Wykonawcy) redukcja ilości kontraktów podejście zbiorowe (w zakresie odpowiedzialności) duża giętkość postanowień (wyjątki w przypadkach szczególnych) duża autonomia uczestników

15 Składa się z kilku części:
STRUKTURA KONTRAKTU Składa się z kilku części: kontrakt właściwy (standardowe postanowienia uwzględniające specyfikę programu) tytuł projektu, liczba uczestników, oficjalny termin rozpoczęcia prac; załączniki: załącznik nr 1 (opis projektu – dane techniczne) załącznik nr 2 (ogólne postanowienia - standardy) Załącznik nr 3 (instrumenty – postanowienia szczególne) Można dołączyć: Postanowienia finansowe Procedury negocjacyjne Umowę konsorcjum Zarządzanie projektem

16 PODPISY I WEJŚCIE W ŻYCIE KONTRAKTU
Kontrakt wiąże wszystkich Wykonawców („Contractors”) z Komisją Kontrakt wchodzi w życie po podpisaniu przez Koordynatora i Komisję (a nie jak to było dotychczas – po podpisaniu przez wszystkich Wykonawców projektu) Koordynator jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby każdy z Wykonawców podpisał Kontrakt (już po podpisaniu przez Koordynatora – maksymalnie 60 dni) Wypłacenie zaliczki możliwe jest po spełnieniu podstawowych wymagań Projekt zaczyna biec od daty wyznaczonej w Kontrakcie (zwykle po wejściu w życie Kontraktu ale jest możliwe także przed – przy czym jest to wówczas ryzyko Wykonawców)

17 GŁÓWNE POSTANOWIENIA KONTRAKTU
Stronami są – UE oraz Koordynator wraz z Wykonawcami PRZEDMIOT KONTRAKTU CZAS TRWANIA PŁATNOŚCI OŚWIADCZENIA O TRANSFERZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYBÓR PRAWA ORAZ SPOSOBU ROZSTRZYGANIA SPORÓW SZCZEGÓLNE WARUNKI WPROWADZANIE ZMIAN ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE PODPISY I JĘZYK KONTRAKTU

18 ART.1. PRZEDMIOT KONTRAKTU
WYKONAWCY ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO REALIZACJI PLANU PRAC, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI I NA WARUNKACH KONTRAKTU, KTÓRY ZOSTAŁ OKREŚLONY W ANEKSIE I („PROJEKT”). Ewentualne zobowiązanie do zawarcia umów z podwykonawcami.

19 ART.2. USTANOWIENIE KONSORCJUM
1. KOORDYNATOR POWINIEN ZAPEWNIĆ, ŻE POZOSTALI WYKONAWCY DOPEŁNIĄ FORMALNOŚCI W TERMINIE 30/45 /MAX 60 DNI KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA KONTRAKTU PRZEZ KOORDYNATORA. PODPISY ZOSTANĄ ZŁOŻONE NA FORMULARZU A. ORYGINAŁY FORMULARZY ZOSTANA PRZESŁANE DO KOMISJI. MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD KONTRAKTU PRZEZ KOMISJĘ (brak wymaganej ilości spotkań) 3. MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA KONSORCJUM.

20 ART.3. CZAS TRWANIA WYZNACZENIE PODSTAWOWYCH TERMINÓW: 1. CZAS NA ZREALIZOWANIE PROJEKTU (podany w miesiącach np. 24 miesiące, liczony od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, w którym Komisja i Koordynator złożyli podpisy) 2. DATA OD KIEDY KONTRAKT WCHODZI W ŻYCIE (zasada: kontrakt wchodzi w życie po złożeniu podpisu przez Komisję i Koordynatora) 3. WYJATKI CO DO WEJŚCIA W ŻYCIE POSTANOWIEŃ SZCZEGÓLNYCH

21 ART.4. MAKSYMALNY UDZIAŁ KAPITAŁOWY UE
1.OKREŚLENIE PEŁNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ KWOTY NA POKRYCIE KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU (tzw. total estimated eligable costs of the project). 2. UE FINANSUJE PROJEKT ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ANEKSU II.

22 ART.5. OŚWIADCZENIA O TRANSFERZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
KOORDYNATOR ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO DOSTARCZENIA KOPII RAPORTÓW ORAZ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPORZĄDZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM (zarówno raportów cząstkowych jak i raportu finalnego).

23 ART.6. PŁATNOŚCI ŚRODKI FINANSOWE PRZELEWANE SĄ NA RACHUNEK BANKOWY KOORDYNATORA. W PIERWSZYM OKRESIE TYLKO ZALICZKA, KTÓREJ OKRES ROZDYSPONOWANIA TAKŻE JEST OKREŚLONY. Zobowiązanie Koordynatora do rozdzielenia między Wykonawców przelanych na jego rachunek bankowy środków finansowych. Wysokość pierwszego przelewu jest zależna od projektu (w granicach 85 %) w terminie do 60 dni od daty wejścia w życie Kontraktu (w przypadku projektów do 12 miesięcy).

24 ART.7. KLAUZULE KONTRAKTOWE
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE MOGĄ DOTYCZYĆ: UMÓW MIEDZYNARODOWYCH NA POZMIOMIE RZĄDOWYM OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (w szczególności w zakresie dostępu i płatności) TERMINU DOKONANIA PRZELEWU ZALICZKI PRZEZ UE (zasada: najpóźniej w terminie 60 dni od daty wejścia w życie Kontraktu)

25 ART.8. WPROWADZANIE ZMIAN
ZMIANY KONTRAKTU MOGĄ BYĆ DOKONYWANE JEDYNIE W FORMIE PISEMNEJ, PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO ZŁOŻENIA TAKIEGO OŚWIADCZENIA WOLI, ZA ZGODĄ WSZYSTKICH PODMIOTÓW KTÓRE PODPISAŁY KONTRAKT (dotyczy to także zmian w składzie Wykonawców). KOMISJA MA 45 DNI NA ROZPATRZENIE PROPONOWANYCH ZMIAN. 2. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ KONTRAKTU STANOWIĄ ANEKSY.

26 ART.9. KOMUNIKACJA WYMIANA KORESPONDENCJI NA PODANE ADRESY POCZTOWE, A TAKŻE MOŻLIWOŚĆ PRZESYŁANIA INFORMACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA PODANE SKRZYNKI. Zobowiązanie stron do informowania w razie zaistniałych zmian.

27 ART.10. ANEKSY ANNEX I opis prac ANNEX II warunki ogólne ANNEX III postanowienia szczególne - instrumenty FORM A przystąpienie do Kontraktu FORM B zapytanie o przystąpienie przez osobę prawną FORM C oświadczenie finansowe

28 POSTANOWIENIE - PRAWO KTÓREGO KRAJU ZOSTANIE
ART.11. PRAWO POSTANOWIENIE - PRAWO KTÓREGO KRAJU ZOSTANIE UZNANE ZA RZĄDZĄCE KONTRAKTEM (preferowane Belgia lub Luksemburg)

29 THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES.
ART.12. JURYSDYKCJA WSZELKIE SPORY ZWIĄZANE Z WAŻNOŚCIĄ KONTRAKTU, PRZYSTĄPIENIEM DO NIEGO LUB JEGO INTERPRETACJĄ BĘDĄ ROZSTRZYGANE PRZEZ THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. W pozostałych kwestiach możliwość negocjacji.

30 PODPISY ORAZ JĘZYK KONTRAKTU
KONTRAKT MOŻE ZOSTAĆ SPORZĄDZONY W RÓŻNYCH WERSJACH JĘZYKOWYCH, LECZ TYLKO JEDNA WERSJA JĘZYKOWA MOŻE ZOSTAĆ USTANOWIONA PRZEZ STRONY ZA AUTENTYCZNĄ CZYLI TAKĄ KTÓRA JEST WIODĄCA W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI W TŁUMACZENIACH (model nie zawiera postanowienia o autentyczności - domniemanie).

31 ANEKS II - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWA
Odpowiedzialność techniczna – pytanie o implementację projektu w razie braku implementacji Komisja przechodzi do Odpowiedzialność finansowa - używana tylko w razie konieczności („ostatnia deska ratunku”); ograniczona proporcjonalnie do udziału Uczestników w projekcie, maksymalnie do wysokości pełnej przysługującej im kwoty (to the total amount they are entitled to receive); organizacje Międzynarodowe, organy publiczne i inne podmioty poręczone przez Państwa Członkowskie lub Państwa Stowarzyszone odpowiadają samodzielnie za własne długi; wyjątek: szczególne działania MSP oraz wyjazdy, należycie uzasadnione jako konieczne specyficzne działania wspierające.

32 KONTRAKT A UMOWA KONTRAKT JEST PRECYZOWANY ANEKSAMI, REGULUJĄC STOSUNKI MIĘDZY UE A STRONAMI. UMOWA KONSORCJUM JEST ROZWINIĘCIEM KONTRAKTU REGULUJĄC RELACJĘ MIĘDZY WYKONAWCAMI PROJEKTU (w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej).

33 UMOWA KONSORCJUM reguluje wewnętrzną organizację i zarządzanie Konsorcjum (relacje między podmiotami, prawa i obowiązki); nowe – jest obligatoryjna, o ile inaczej nie zostanie postanowione w tekście ogłoszenia konkursu tzw. call proposal nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Kontraktu z Komisją; tylko pomiędzy Wykonawcami - nie podpisywana ani zatwierdzana przez Komisję; negocjowane i ustalone przed lub po podpisaniu Kontraktu z Komisją (niektóre postanowienia muszą być uzgodnione między uczestnikami Projektu przed podpisaniem Kontraktu np. pre-existing know-how); nie musi być sporządzona na podstawie wzorca proponowanego przez Komisję.

34 POSTANOWIENIA UMOWY KONSORCJUM
Strony, cel i okres trwania Koordynator Zarządzanie Projektem Rola i zadania partnerów Finanse Zachowanie tajemnicy Zobowiązania partnerów Prawa własności intelektualnej Publikacje, raporty, informacja prasowa Rozstrzyganie sporów Sposób rozwiązania umowy

35 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Cz. III. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

36 OCHRONA „POMYSŁÓW” 6PR NASTAWIONY JEST NA INNOWACJE, BADANIA ... PRAWIE WSZYSTKIE POMYSŁY PODLEGAJĄ OCHRONIE PRZED NIELEGALNYM WYKORZYSTYWANIEM PRACY INNEGO PODMIOTU. REGULACJE W ZAKRESIE OCHRONY ORAZ SPOSOBY PRZEKAZYWANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTULANEJ ZAPEWNIAJĄ: 1. SYSTEM PRAWA – przepisy UE i krajowe (patenty, znaki przemysłowe, znaki towarowe,wzory użytkowe, wzory przemysłowe, licencje), 2. UMOWY MIĘDZYNARODOWE, 3. POSTANOWIENIA INDYWIDUALNYCH UMÓW.

37 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
POWSZECHNIE ROZUMIANA JAKO KATEGORIA PRAW, KTÓRE CHRONIĄ PRODUKT LUDZKIEGO INTELEKTU. OCHRONĄ ZAJMJĄ SIĘ TAKIE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE JAK: WIPO – WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION WTO – WORLD TRADE ORGANISATION ... OCHRONA OBJĘTA JEST OCZYWIŚCIE PRZEPISAMI O RANDZE MIĘDZYNARODOWEJ: KONWENCJA PARYSKA KONWENCJA BERNEŃSKA TRIPS AGREEMENT

38 IPR - HARMONIZACJA Z UWAGI NA FAKT IŻ ISTNIEJĄ RÓŻNE POLA ODDZIAŁYWANIA PRAWA (prawo krajowe, prawo międzynarodowe, dorobek wspólnot – acquis communaire) UE ZMIERZA DO HARMONIZACJI PRAW IP. UE POCZYNIŁA JUŻ PEWNE KROKI CELEM OKREŚLENIA WARUNKÓW OTRZYMANIA: PATENTU WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO WSPÓLNOTOWEGO PONADTO OCHRONY PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH (PROJEKTY UMOŻLIWIENIA OPATENTOWYWANIA PROGRAMÓW A RACZEJ „ALGORYTMÓW”), BAZ DANYCH ...

39 W Polsce przepisy, które obejmują w/w zakres to w szczególności
PRZEPISY KRAJOWE W Polsce przepisy, które obejmują w/w zakres to w szczególności Ustawa – prawo autorskie oraz Ustawa – prawo własności przemysłowej.

40 PRAWO AUTORSKIE Prawo autorskie chroni szeroki krąg kreatywnych działań, które są związane z pracą literacką, dziennikarstwem, nauka, muzyką, teatrem, pantomimą, fotografią, programami komputerowymi itp. Ten akt prawny nie przewiduje ochrony patentowej ani certyfikacyjnej. To zadanie Prawa własności przemysłowej. Uwzględnia natomiast szeroką gamę licencji, bowiem majątkowe prawa autorskie mogą stanowić przedmiot obrotu cywilnoprawnego (Rozdz. V – przejście autorskich praw majątkowych).

41 LICENCJE – PROGRAMY KOMPUTEROWE
tzw. umowy rozporządzające, przenoszące prawa w określonym zakresie na inny podmiot; umowy licencyjne skutkują udostępnieniem praw chronionych; mogą dotyczyć zarówno dobra już istniejącego jak i dobra które jedna ze stron chce dopiero zamówić (często traktowane jako umowy o dzieło); wyjątki - umowy o pracę; forma zlecenia - mamy do czynienia wszczególności gdy podmiotu chcą nawiązać między soba dłuższą współpracę związaną z realizowaniem przez jednego z niech na rzecz drugiego konkretnych twórczych zamówień, nie chcąc ograniczać się do umowy o dzieło na konkretne przedsięwzięcie, ale od razu ustalić zasady i warunki na jakich współdziałanie to będzie realizowane.

42 PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń graficznych i topografii układów scalonych, zwalczając jednocześnie nieuczciwa konkurencje i uwzględniając postanowienia Konwencji Paryskiej. UWAGA! Postanowienia zawarte w Umowach międzynarodowych (rząd) mają pierwszeństwo.

43 TEN PRODUKT JEST WYJĄTKOWY: ma własny wzór/deseń,
PRAKTYCZNIEJ ? FIRMA TWORZY PRODUKT TEN PRODUKT JEST WYJĄTKOWY: ma własny wzór/deseń, posiada firmową nazwę, będzie reklamowany na stronach internetowych firmy oraz w prasie – zostanie rozpowszechniony.

44 INSTRUMENTY OCHRONY nowe cechy przez patent (Urząd Patentowy), wzór / deseń przez rejestrację wzoru przemysłowego, nazwa firmowa przez rejestrację znaku towarowego,

45 PRZEPISY KRAJOWE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU OCHRONY RÓŻNY JEST CZAS JEJ TRWANIA: ochrona patentowa? - patent trwa w Polsce 20 lat prawo ochronne? - 10 lat prawo z rejestracji wzoru przemysłowego? lat prawo z rejestracji znaku towarowego? - 10 lat z możliwością przedłużania ochrony na dalsze okresy dziesięcioletnie.

46 Co podlega ochronie patentowej?
Co to jest patent? Jest to prawo do korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Państwa Co podlega ochronie patentowej? nowe rozwiązanie posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania. Jakie są rodzaje patentów? – zasięg terytorialny Patent krajowy - (krajowy zasięg, Krajowy Urząd Patentowy) Patent europejski – (Europejski lub Krajowy Urząd Patentowy) Patent wspólnotowy - (państwa członkowskie) Patent amerykański – (zasięg krajowy) Jak uzyskać patent? sprawdzić istnienie w Urzędzie Patentowym, wypełnić wniosek, dokonać opłat

47 PATENT WSPÓLNOTOWY Patent wspólnotowy jest jednym z głównych kroków na drodze do integracji nowych obszarów badawczych – tworzenie jednolitego systemu patentowego (obok krajowych). Wniosek patentowy składać należy w jednym z oficjalnych języków – angielskim, francuskim lub niemieckim, składając w jednym Urzędzie Patentowym (jeden wynalazek jeden wniosek, bez rozkładu na części), spełniając wymogi proceduralne (jednolite kryteria - publikacja i zatwierdzenie wniosku). Wniosek złożony w Urzędzie Patentowym któregokolwiek z krajów członkowskich uzyska rangę patentu wspólnotowego oraz automatycznie (ex lege) staje się patentem krajowym zgodnie z danymi podanymi przez Wnioskodawcę we wniosku.

48 Patent daje właścicielowi jedyne prawo do eksploatowania wynalazku,
ZALETY PATENTU Patent daje właścicielowi jedyne prawo do eksploatowania wynalazku, zarówno przez siebie samego jak i w drodze licencji przez osoby trzecie.

49 KLASYFIKACJE International Patent Classification (IPC). World Intellectual Property Organization (WIPO) European Patent Classification (ECLA) USPTO Classificationes Patent and Trademark ffice United States Patent and Trademark Office (USPTO)

50 ZNAK TOWAROWY Co to jest znak towarowy (firmowy, usługowy)?
Znakiem towarowym (firmowym, usługowym) może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym (firmowym, usługowym) może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym towaru lub opakowania, melodia lub inny sygnał dźwiękowy bądź zestawienie tych elementów.

51 ZNAK TOWAROWY W zgłoszeniu należy określić znak towarowy oraz wskazać dla których znak ten jest przeznaczony. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy czy są spełnione ustawowe warunki wymagane dla uzyskania prawa (daty pierwszeństwa przy rejestracji). Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty zgłoszenia w UP.

52 ZNAK TOWAROWY Prawo ochronne jest zbywalne upoważnienie do używania znaku licencja sublicencja (new) (dokładne określenie zasad używania znaku) i podlega dziedziczeniu.

53 RÓŻNORODNOŚĆ LICENCJI
Co to jest licencja? jest to upoważnienie do korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego czy przemysłowego, lub znaku towarowego. LICENCJA OGRANICZONA – ograniczenie korzystania z wynalazku LICENCJA PEŁNA – brak takiego ograniczenia LICENCJA NIEWYŁĄCZNA – nie zastrzega wyłącznego korzystania przez 1 os SUBLICENCJA – uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji LICENCJA OTWARTA – oświadczenie o gotowości udzielenia licencji (UP) LICENCJA DOROZUMIANA – brak zastrzeżenia w umowie o licencji (badania) LICENCJA PRZYMUSOWA – udzielona przez UP w razie zagrożenia ...

54 WZÓR Co to jest wzór użytkowy?
jest to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy, lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Co to jest wzór przemysłowy? Jest to nowa i oryginalna, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania postać przedmiotu, przejawiająca się w szczególności w jego kształcie, właściwościach powierzchni, barwie, rysunku lub ornamencie. Co to jest prawo z rejestracji wzoru przemysłowego? Jest to prawo do wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zawodowy i zarobkowy na obszarze Państwa.

55 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Cz. IV. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W 6PR

56 OCHRONA PRZEWIDZIANA W 6 PR
POSTANOWIENIA DOTYCZĄ: PRZYZNANIA PRAWA WŁASNOŚCI, TRANSWERU PRAW, ROZPOWSZECHNIANIA, UŻYWANIA REZULTATÓW PROWADZONYCH BADAŃ, PUBLIKACJI... Postanowienia dotyczące powyższej materii znajdują się zarówno w Kontrakcie (Aneks II) jak i w Umowie Konsorcjum (wzór proponowany przez UE).

57 Intellectual Property in FP6
WHEN DOES IP MATTER ? Preparation of the proposal – conduct patent searches to identify prior art and possible IPR protected areas, 2. Negotiation –possible specific IP provisions to be agreed (consortium agreement), practical IPR management. 3. Implementation of the project – protections of the results, management of resulting IPR, granting of access rights... 4. After the project – use/dissemination of the results (possible by granting licences to third parties) ...

58 KEY WORDS: KNOWLEDGE PRE-EXISTING KNOW HOW = background + sideground USE = commercial exploitation, utilization in further research activities DISSEMINATION = journals, Internet ACCESS RIGHTS = licences + user rights LEGITIMATE INTEREST

59 in the consortium agreement
IPR PROVISIONS in the consortium agreement (concluded between participants in the same indirect action – to one another arising out of Regulation or the Contract) Ownership Protection Access rights Use and dissemination

60 Ownership Ownership of the pre-existing know-how
Always remains the property of the participant concerned Ownership of the knowledge Property of the participant who generates it Joint property of several participants where generated by several participants (specific conditions to be agreed) Exceptions Specific actions for SME (Cooperative & Collective R&D projects) 100% EC-funded activities Transfer of ownership The Commission and other participants may object in exceptional cases

61 Protection of knowledge
Requirement What has to be protected? “Knowledge that is capable of industrial and commercial application … having due regard to the legitimate interest on the participants concerned” (flexible requirement) By who? The owner of the knowledge Exceptionally the Commission, if the participant fails to do so How? By an adequate and effective protection In conformity with relevant provisions, the contract and the consortium agreement

62 Dissemination (publications, …)
Dissemination required What may be disseminated (published, …)? any data or information concerning the knowledge … provided that dissemination/publication does not adversely affect the protection or use of the knowledge By who? Publication  the participant owning the knowledge (in cooperative / collective research : all participants) Dissemination  all participants The Commission where the participant fails to do so How? Publications  required prior approval of the Commission and the other participants, which may object

63 Access rights

64 NOWOWŚĆ Możliwość założenia „ORGANIZACJI
KTÓRA BĘDZIE WYPOSAŻONA W SZCZEGÓLNE KOMPETENCJE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ROZPOWSZECHNIANIA I TRANSWERU WIEDZY” w ramach konsorcjum.

65 Dostępne adresy.. Legal framework within FP6 (provisional!)
Participation and dissemination rules : Model contract : IPR-Helpdesk IPR-related links and reports General information on FP6

66 Dziękuję za uwagę.

67 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (IPR)
Co podlega ochronie? wiedza która jest właściwa do zastosowania w przemyśle i handlu; Przez kogo? właściciela „wiedzy”; wyjątkowo – Komisja Europejska, jeżeli uczestnik programu tego nie uczynił; W jaki sposób? odpowiednio do przepisów krajowych i międzynarodowych; przez odpowiednie postanowienia kontraktów.


Pobierz ppt "PRAWNE ASPEKTY 6PR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google