Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne. Zamawiający obligatoryjnie dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przed jego udzieleniem. Przedmiot zamówienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne. Zamawiający obligatoryjnie dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przed jego udzieleniem. Przedmiot zamówienia."— Zapis prezentacji:

1 1 Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne

2 Zamawiający obligatoryjnie dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przed jego udzieleniem. Przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 p.z.p.). 2

3 Wszelkie istotne prawa i obowiązki stron umowy o zamówienie publiczne muszą być dokładnie sprecyzowane. Nie mogą być oznaczone jedynie w sposób ogólny, z zamiarem późniejszego ich dodatkowego dookreślenia, w trakcie realizacji umowy o wykonanie zamówienia. 3

4 Art. 31 Ustawy pzp – Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą Dokumentacji Projektowej, oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót. Dokumentacja Projektowa to: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót (zestawienie robót) – Rozporządzenie z r. 4

5 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, zostało wydane na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Nie przestrzeganie uregulowań zawartych w tym rozporządzeniu skutkuje naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych. 5

6 Zamówienia publiczne, to świadczenie zamawiane i realizowane w oparciu o odpłatne umowy cywilnoprawne. Stosuje się do nich przepisy kodeksu cywilnego, o ile nic innego nie wynika z ustawy (art. 139 p.z.p). 6

7 Uchylenie się od obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych i udzielenie zamówienia z pominięciem ustawowej procedury, powoduje całkowitą nieważność umowy. Czynność prawna sprzeczna z ustawą, albo mająca na celu obejście ustawy, jest nieważna (art. 58 k.c.). 7

8 Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zmówienia, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 140 ust. 3 p.z.p.). Dotyczy to zarówno ustalonego przedmiotu zamówienia przy podpisywaniu umowy, jak i późniejszej ewentualnej zmiany zawartej umowy. Celem tego ograniczenia jest niedopuszczenie do obchodzenia zapisów ustawy. 8

9 Zamawiający z góry musi przewidzieć ewentualne zmiany w umowie i precyzyjnie je określić. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (art. 144 ust. 1 pzp) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu (art. 144 ust. 2 pzp). 9

10 Możemy dokonać zmian postanowień zawartej umowy stosownie do art. 144 tylko w zakresie nie powodującym zmiany przedmiotu zamówienia (art. 140 ust. 3),. Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania zamówienia nieobjętego zamówieniem podstawowym (roboty dodatkowe) to stosujemy art. 67 ust. 1 pkt 5, z uwzględnieniem szczególnych dodatkowych wymagań ustawowych. Wówczas konieczne jest zawarcie nowej umowy. 10

11 Zamówienia dodatkowe to dalsze zamówienia, funkcjonalnie związane z uprzednio udzielonym zamówieniem na roboty budowlane. Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza takie zamówienia dodatkowe z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 p. 5, ale nie przez rozszerzenie uprzedniego zamówienia. WYMAGANE JEST ZAWARCIE NOWEJ UMOWY PO NEGOCJACJACH, A NIE PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY JUŻ ZAWARTEJ. 11

12 Zamówienia dodatkowe mogą być udzielone w tym trybie tylko w przypadku, jeżeli zaistnieją łącznie następujące okoliczności: zamówienie dodatkowe zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym, zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego, jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, oraz co najmniej jeden z poniższych warunków: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 12

13 Nie będzie zamówieniem dodatkowym zamówienie, które zostaje udzielone w wyniku źle przeprowadzonego przez zamawiającego procesu inwestycyjnego (wyrok NSA z dnia 22 marca 2000 r. sygn. akt II SA 2169/99). 13

14 istotą dodatkowych zamówień na roboty budowlane jest to, iż wykraczają one poza zakres przedmiotu zamówienia określony w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, oraz dokumentacji projektowej. Dlatego też nie jest możliwe ich rozliczenie w ramach zawartej umowy bez naruszenia przepisów art. 140 i 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Roboty te stanowią zawsze nowe zamówienie, które musi podlegać odrębnej procedurze postępowania, co wiąże się z podpisaniem odrębnej umowy na ich wykonanie. 14

15 Zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 Ustawy prawo zamówień publicznych, możliwe jest udzielenie zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Zamówienie takie może zostać udzielone w trybie z wolnej ręki, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, jeżeli polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym, oraz gdy zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego. 15 Zamówienia uzupełniające

16 W przepisach prawa nie jest zdefiniowane pojęcie robót zamiennych. Roboty zamienne są dopuszczalne, jeżeli nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli skutkują przekroczeniem ceny oferty, o ile oczywiście są spełnione warunki, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 16

17 WAŻNE! W przypadku, gdy zmiany polegają na rezygnacji z wykonania części robót objętych przedmiotem zamówienia, a w ich miejsce Zamawiający zamierza zlecić wykonanie innych robót budowlanych, nawet o wartości niepowodującej przekroczenia ceny oferty, to tego rodzaju roboty zamienne wymagają odrębnego postępowania i zawarcia odrębnej umowy. 17

18 Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego, a także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu i przygotowaniu postępowania (art. 18 p.z.p.). Zamawiający który udziela zamówienia, lub dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy podlega karze pieniężnej (art. 200 p.z.p.). 18

19 Odpowiedzialność jest ponoszona zarówno za umyślne, jak i nieumyślne naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest niezależna od odpowiedzialności określonej innymi przepisami prawa. 19


Pobierz ppt "1 Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne. Zamawiający obligatoryjnie dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przed jego udzieleniem. Przedmiot zamówienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google