Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ"— Zapis prezentacji:

1 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
AGNIESZKA KROCHMAL-WĘGRZYN

2 SKUTECZNOŚĆ PRAWA UE ZOBOWIĄZANIE DO: IMPLEMANTACJI PRZEPISÓW UE;
ZAPEWNIENIA SKUTECZNOŚCI I SPÓJNOŚCI.

3 SKUTEK BEZPOŚREDNI PRAWO PIERWOTNE WYWOŁUJE SKUTEK BEZPOŚREDNI OZNACZA TO ŻE ZARÓWNO OSOBY FIZYCZNE JAK I PRAWNE MOGĄ POWOŁYWAĆ SIĘ NA NORMY PRAWA PIERWOTNEGO W POSTĘPOWANIU PRZED KRAJOWYMI SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI; W PRZYPADKU KONFLIKTU PRAWA KRAJOWEGO Z PRAWEM UE PIERWSZEŃSTWO MA TO DRUGIE; PRAWO PIERWOTNE TO TRAKTATY USTANAWIAJĄCY UE REWIZYJNY O PRZYSTAPIENIU I OGÓLNE ZASADY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO.

4 PRAWO POCHODNE PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UE; NIE PODLEGA DODATKOWEJ PUBLIKACJI W DZ.U. DYREKTYWY – NAKAZUJE OSIĄGNIĘCIE PEWNEGO REZULTATU POPRZEZ ZASTOSOWANIAE ODPOWIEDNICH ŚRDOKÓW KRAJOWEGO SYSYTEMU (NP. USTAWA) ROZPORZĄDZENIA PRZEPISY STOSOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, NIE PODLEGAJĄ ŻADNEMU DODATKOWEMU DOPRECYZOWANIU PRZEZ PRAWO KRAJOWE, PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE NIE MOGĄ DOKONYWAĆ WIĄŻĄCEJ WYKŁDNI; ZAKAZ POWTARZANIA TREŚCI W PRZEPISACH PRAWA KRAJOWEGO DECYZJA ADRESOWANA DO KONKRETNEGO PODMIOTU

5 SAMODZIELNOŚĆ WOBEC POWYŻSZEGO PROPONUJĘ ODWIEDZANIE STRONY:
(EUR-LEX) A DOKLADNIEJ WYSZUKIWARKA en/search/search_lif.html

6 ART. FRYE - WYNALAZCA „TRZEBA ROZRÓŻNIĆ POMYSŁ, WYNALAZEK I INNOWACJĘ.
POMYSŁ OZNACZA ORYGINALNE SPOJRZENIE NA RZECZYWISTOŚĆ. WYNALAZEK TO ZASTOSOWANIE TEJ WIZJI W PRAKTYCE; ZA JEJ NOWATORSTWO I UŻYTECZNOŚĆ OTRZYMUJE SIĘ PATENT. ALE NIE JEST TO JESZCZE INNOWACJA. WYNALAZEK STAJE SIĘ NIĄ DOPIERO WÓWCZAS, GDY ZMIENIA PRZYZWYCZAJENIA KONSUMENTÓW – KLIENT MUSI GO KUPIĆ, WYPRÓBOWAĆ I PONOWNIE NABYĆ”

7 WYKŁAD OGÓLNE ZAGADNIENIA REGULACJA 2321 PRZEPISY KONTRAKTU
PRZEPISY UMOWY KONSORCJUM

8 OCHRONA PRAWNA PRAWIE WSZYSTKIE POMYSŁY PODLEGAJĄ OCHRONIE
PRZED NIELEGALNYM WYKORZYSTYWANIEM PRACY INNEGO PODMIOTU. REGULACJE W ZAKRESIE OCHRONY ORAZ SPOSOBY PRZEKAZYWANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTULANEJ ZAPEWNIAJĄ: 1. SYSTEM PRAWA – przepisy UE i krajowe (patenty, znaki przemysłowe, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, licencje), 2. UMOWY MIĘDZYNARODOWE, 3. POSTANOWIENIA INDYWIDUALNYCH UMÓW.

9 IPR POWSZECHNIE ROZUMIANA JAKO KATEGORIA PRAW, KTÓRE CHRONIĄ PRODUKT LUDZKIEGO INTELEKTU. OCHRONĄ ZAJMJĄ SIĘ TAKIE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE JAK: WIPO – WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION WTO – WORLD TRADE ORGANISATION ... OCHRONA OBJĘTA JEST OCZYWIŚCIE PRZEPISAMI O RANDZE MIĘDZYNARODOWEJ: KONWENCJA PARYSKA KONWENCJA BERNEŃSKA TRIPS AGREEMENT

10 HARMONIZACJA Z UWAGI NA FAKT IŻ ISTNIEJĄ RÓŻNE POLA ODDZIAŁYWANIA PRAWA (prawo krajowe, prawo międzynarodowe, drobek wspólnot – acquis communaire) UE ZMIERZA DO HARMONIZACJI PRAW IP. UE POCZYNIŁA JUŻ PEWNE KROKI CELEM OKREŚLENIA WARUNKÓW OTRZYMANIA: PATENTU WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO WSPÓLNOTOWEGO PONADTO OCHRONY PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH (PROJEKTY UMOŻLIWIENIA OPATENTOWYWANIA PROGRAMÓW A RACZEJ „ALGORYTMÓW”), BAZ DANYCH ...

11 PRZEPISY POLSKIE W Polsce przepisy, które obejmują w/w zakres to w szczególności Ustawa – prawo autorskie oraz Ustawa – prawo własności przemysłowej.

12 PRAWO AUTORSKIE Prawo autorskie chroni szeroki krąg kreatywnych działań, które są związane z pracą literacką, dziennikarstwem, nauka, muzyką, teatrem, pantomimą, fotografią, programami komputerowymi itp. Ten akt prawny nie przewiduje ochrony patentowej ani certyfikacyjnej. To zadanie Prawa własności przemysłowej. Uwzględnia natomiast szeroką gamę licencji, bowiem majątkowe prawa autorskie mogą stanowić przedmiot obrotu cywilnoprawnego (Rozdz. V – przejście autorskich praw majątkowych).

13 LICENCJE tzw. umowy rozporządzające, przenoszące prawa w określonym zakresie na inny podmiot; umowy licencyjne skutkują udostępnieniem praw chronionych; mogą dotyczyć zarówno dobra już istniejącego jak i dobra które jedna ze stron chce dopiero zamówić (często traktowane jako umowy o dzieło); wyjątki - umowy o pracę; forma zlecenia - mamy do czynienia w szczególności gdy podmiotu chcą nawiązać między sobą dłuższą współpracę związaną z realizowaniem przez jednego z niech na rzecz drugiego konkretnych twórczych zamówień, nie chcąc ograniczać się do umowy o dzieło na konkretne przedsięwzięcie, ale od razu ustalić zasady i warunki na jakich współdziałanie to będzie realizowane.

14 LICENCJE jest to upoważnienie do korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego czy przemysłowego, lub znaku towarowego. LICENCJA OGRANICZONA – ograniczenie korzystania z wynalazku LICENCJA PEŁNA – brak takiego ograniczenia LICENCJA NIEWYŁĄCZNA – nie zastrzega wyłącznego korzystania przez 1 os SUBLICENCJA – uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji LICENCJA OTWARTA – oświadczenie o gotowości udzielenia licencji (UP) LICENCJA DOROZUMIANA – brak zastrzeżenia w umowie o licencji (badania) LICENCJA PRZYMUSOWA – udzielona przez UP w razie zagrożenia ...

15 PR. WŁ. PRZEMYSŁOWEJ NORMUJE STOSUNKI W ZAKRESIE: WYNALAZKÓW,
WZORÓW UŻYTKOWYCH, WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH, ZNAKÓW TOWAROWYCH, OZNACZEŃ GRAFICZNYCH, TOPOGRAFII UKŁADÓW SCALONYCH, ZWALCZAJĄC JEDNOCZEŚNIE NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĘ I UWZGLĘDNIAJĄC POSTANOWIENIA KONWENCJI PARYSKIEJ. UWAGA! POSTANOWIENIA ZAWARTE W UMOWACH MIĘDZYNARODOWYCH (RZĄD) MAJĄ PIERWSZEŃSTWO.

16 DŁUGOPIS KAŻDY KOLEJNY PRODUCENT STARA SIĘ
UNOWOCZEŚNIĆ PRODUKT, WIEDZĄC, ŻE TEN PRODUKT JEST JUŻ ZASTRZEŻONY I WYMAGAŁBY CO NAJMNIEJ LICENCJI. KAŻDY W/W PUNKT GENERUJE ZYSK.

17 INSTRUMENTY OCHRONY NOWE CECHY PRZEZ PATENT (URZĄD PATENTOWY),
WZÓR / DESEŃ PRZEZ REJESTRACJĘ WZORU PRZEMYSŁOWEGO, NAZWA FIRMOWA PRZEZ REJESTRACJĘ ZNAKU TOWAROWEGO,

18 PATENT CO TO JEST PATENT?
JEST TO PRAWO DO KORZYSTANIA Z WYNALAZKU W SPOSÓB ZAROBKOWY LUB ZAWODOWY NA CAŁYM OBSZARZE PAŃSTWA CO PODLEGA OCHRONIE PATENTOWEJ? NOWE ROZWIĄZANIE POSIADAJĄCE POZIOM WYNALAZCZY I NADAJĄCE SIĘ DO PRZEMYSŁOWEGO STOSOWANIA. JAKIE SĄ RODZAJE PATENTÓW? – ZASIĘG TERYTORIALNY PATENT KRAJOWY - (KRAJOWY ZASIĘG, KRAJOWY URZĄD PATENTOWY) PATENT EUROPEJSKI – (EUROPEJSKI LUB KRAJOWY URZĄD PATENTOWY) PATENT WSPÓLNOTOWY - (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE) PATENT AMERYKAŃSKI – (ZASIĘG KRAJOWY) JAK UZYSKAĆ PATENT? SPRAWDZIĆ ISTNIENIE W URZĘDZIE PATENTOWYM, WYPEŁNIĆ WNIOSEK, DOKONAĆ OPŁAT

19 KLASYFIKACJE INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION (IPC). WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) EUROPEAN PATENT CLASSIFICATION (ECLA) USPTO CLASSIFICATIONES PATENT AND TRADEMARK OFFICE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO)

20 URZĄD PATENTOWY Adres Urzędu Patentowego RP:
Warszawa, Al Niepodległości 188 Centrala tel.: (+4822) Godziny otwarcia: pon. - pt.; Adresy poczty elektronicznej: - Informacja Ogólna - Prenumerata - Biblioteka

21 NOWELIZACJE TRWAJĄ PRACE NAD NOWELIZACJĄ USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. PROWADZI JE POWOŁANA PRZEZ SEJMOWĄ KOMISJĘ GOSPODARKI PODKOMISJA NADZWYCZAJNA DO ROZPATRZENIA RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, PRZEPISÓW WPROWADZAJĄCYCH USTAWĘ, PRAWA O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH I USTAWY PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SADAMI ADMINISTRACYJNYMI.

22 ZNAK TOWAROWY NAJPROŚCIEJ MÓWIĄC ZNAK TOWAROWY JEST POSTRZEGANYM ZMYSŁOWO OZNACZENIEM, MAJĄCYCM NA CELU ODRÓŻNIENIE TOWARÓW POCHODZĄCYCH Z JEDNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OD TOWARÓW TEGO SAMEGO RODZAJU (TAKICH SAMYCH LUB PODOBNYCH) POCHODZACYCH Z INNEGO PRZEDSIEBIORTWA. ZNAK TOWAROWY TO ZWIĄZEK OZNACZENIA I TOWARU; NIEKTÓRE ZNAKI JEDNAK TRAKTOWANE S.A. W SPOÓB ABSTRAKCYJNY – W ODERWANIU OD TOWARU – NP.. „CAMEL” UZYWANE JAKO OZNACZENIE PAPIEROSÓW I SPODNI.

23 ZNAK TOWAROWY – UST. ZNAKIEM TOWAROWYM (FIRMOWYM, USŁUGOWYM) MOŻE BYĆ KAŻDE OZNACZENIE PRZEDSTAWIONE W SPOSÓB GRAFICZNY LUB TAKIE, KTÓRE DA SIĘ W SPOSÓB GRAFICZNY WYRAZIĆ, JEŻELI OZNACZENIE TAKIE NADAJE SIĘ DO ODRÓŻNIANIA W OBROCIE TOWARÓW LUB USŁUG OKREŚLONEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OD TOWARÓW LUB USŁUG TEGO SAMEGO RODZAJU INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW. ZNAKIEM TOWAROWYM (FIRMOWYM, USŁUGOWYM) MOŻE BYĆ W SZCZEGÓLNOŚCI WYRAZ, RYSUNEK, ORNAMENT, KOMPOZYCJA KOLORYSTYCZNA, FORMA PRZESTRZENNA, W TYM TOWARU LUB OPAKOWANIA, MELODIA LUB INNY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY BĄDŹ ZESTAWIENIE TYCH ELEMENTÓW.

24 OCHRONA ZGODNIE Z ART. 10 OCHRONE ZNAKU TOWAROWEGO UZYSKUJE SIĘ PRZEZ JEGO REJESTRACJĘ; POTWIERDZA TO WYDANIE ŚWIADECTWA OCHRONNEGO PRZEZ URZĄD PATENTOWY; OZNACZA TO ŻE PRZEDSIĘBIORSTWO, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁ ZAREJESTROWANY ZNAK TOWAROWY, NABYWA WYŁĄCZNE PRAWO UŻYWANIA TEGO ZNAKU W OBROCIE GOSPODARCZYM NA CAŁYM TERYTORIUM PAŃSTWA DLA TOWARÓW OBJĘTYCH REJESTRACJĄ; ZA NARUSZENIE PRAWA UZNANE ZOSTAŁO BEZPODSTAWNE UŻYWANIE ZAREJESTROWANEGO ZNAKU W TAKI SPOSÓB IŻ WPROWADZA ON KLIENTÓW W BŁĄD CO DO POCHODZENIA TOWARÓW.

25 ZGŁOSZENIE W ZGŁOSZENIU NALEŻY OKREŚLIĆ ZNAK TOWAROWY ORAZ WSKAZAĆ DLA KTÓRYCH ZNAK TEN JEST PRZEZNACZONY. JEDNO ZGŁOSZENIE MOŻE DOTYCZYĆ TYLKO JEDNEGO ZNAKU. WYDANIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY NASTĘPUJE PO SPRAWDZENIU PRZEZ URZĄD PATENTOWY CZY SĄ SPEŁNIONE USTAWOWE WARUNKI WYMAGANE DLA UZYSKANIA PRAWA (DATY PIERWSZEŃSTWA PRZY REJESTRACJI). CZAS TRWANIA PRAWA OCHRONNEGO WYNOSI 10 LAT OD DATY ZGŁOSZENIA W UP. PRAWO OCHRONNE JEST ZBYWALNE ( NP. LICENCJA) I PODLEGA DZIEDZICZENIU.

26 TERYTORIALNOŚĆ ZNAKI TOWAROWE UZYSKUJĄ OCHRONĘ NA TERYTORIUM ICH REJESTRACJI TAM GDZIE SĄ UZNANE ZA POWSZECHNIE ZNANE. POWYŻSZĄ ZASADĘ TERYTORIALNOŚCI POTWIERDZA KONWENCJA PARYSKA, KTÓREJ POLSKA JEST STRONĄ. W CYBERPRZESTRZENI TRUDNO OKREŚLIĆ ZAKRES TERYTORIUM. W JEDNYM Z MIĘDZYNARODOWYCH SPORÓW SĄD ORZEKŁ, ŻE SAMO ZAMIESZCZENIE STRONY NA SERWERZE INNEGO KRAJU NIE MA WPŁYWU NA WŁAŚCIWOŚĆ JURYSDYKCJI. DECYDUJĄCE ZNACZENIE MA TERYTORIUM NA KTÓRYM DZIAŁA WŁAŚCICIEL STRONY.

27 ZNAK TOWAROWY PRAWO POLSKIE – PRZEPISEM REGULUJĄCYM JURYSDYKCJĘ KRAJOWĄ W INTERESUJĄCYCH NAS ASPEKTACH REGULUJE ART KPC WARUNKAMI JURYSDYKCJI KRAJOWEJ SĄ: POBYT; ZAMIESZKANIE LUB SIEDZIBA POZWANEGO NA TERENIE POLSKI W CHWILI DORĘCZENIA POZWU; POSIADANIE PRZEZ POZWANEGO MAJĄTKU LUB PRAW MAJĄTKOWYCH W POLSCE; OTWARCIE SPADKU W POLSCE LUB POSIADANIE POWSTAŁEGO W POLSCE ZOBOWIĄZANIA. JEST TO DOSYĆ SZEROKI ZAKRES JURYSDYKCJI SĄDÓW POLSKICH. ZE WZGLĘDU NA SUWERENNOŚĆ SYSTEMÓW PRANYCH PAŃSTW SUGEROWANE SĄ ROZWIĄZANIE MODELOWE – NP. UNICITRAL

28 HARMONIZACJA PROWADZONE SĄ PRACE ANALITYCZNE DOTYCZĄCE SPÓJNOŚCI SYSTEMU OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W POLSCE Z SYSTEMEM ZNAKU TOWAROWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ ORAZ OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH. PRACE TE PROWADZONE SĄ PRZEZ URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I URZĄD PATENTOWY RP.

29 WZÓR CO TO JEST WZÓR UŻYTKOWY?
JEST TO NOWE I UŻYTECZNE ROZWIĄZANIE O CHARAKTERZE TECHNICZNYM, DOTYCZĄCE KSZTAŁTU, BUDOWY, LUB ZESTAWIENIA PRZEDMIOTU O TRWAŁEJ POSTACI. CO TO JEST WZÓR PRZEMYSŁOWY? JEST TO NOWA I ORYGINALNA, NADAJĄCA SIĘ DO WIELOKROTNEGO ODTWARZANIA POSTAĆ PRZEDMIOTU, PRZEJAWIAJĄCA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI W JEGO KSZTAŁCIE, WŁAŚCIWOŚCIACH POWIERZCHNI, BARWIE, RYSUNKU LUB ORNAMENCIE. CO TO JEST PRAWO Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO? JEST TO PRAWO DO WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA Z WZORU PRZEMYSŁOWEGO W SPOSÓB ZAWODOWY I ZAROBKOWY NA OBSZARZE PAŃSTWA.

30 OPŁATY REJESTRACJI UE Registration fee 230 euro
Publication fee euro Deferment publication fee euro ZATEM WAŻNE JEST ZADANIE PYTAŃ: How many designs does your application contain? How many designs do you want to publish immediately? For how many designs do you wish to defer publication?

31 WWW WWW.PATENT.GOV.UK WWW.IPR-HELPDESK.ORG WWW.WIPO.ORG WWW.UPRP.PL

32 DYREKTYWA 29/2001 DYREKTYWA Z DNIA 22 MAJA 2001 ROKU DOTYCZĄCA HARMONIZACJI PRAWA AUTORSKIEGO ORAZ PRAW POKREWNYCH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO.

33 IPR W 6 PR ZAKRES IPR JEST PRZEDMIOTEM UMOWY KONSORCJUM, LECZ OGRANICZONY PRZEZ: ZOBOWIĄZANIA OKREŚLONE W REGULACJI 2321; POSTANOWIENIA KONTRAKTU; ART.2.6 Regulacji 2321 stwierdza ze umowa konsorcjum nie powinna wpływać na zobowiązania uczestników wobec Wspólnoty oraz innych wynikających z Regulacji 2321.

34 KONTRAKT - DEFINICJE KNOWLEGDE (Wiedza) oznacza wyniki, w tym informacje, zarówno te podlegające jak i nie podlegające ochronie, będące rezultatem projektu regulowanego niniejszym kontraktem, jak też prawa autorskie oraz prawa związane z takimi wynikami powstałe w następstwie wniosków o wydanie lub decyzji o wydaniu patentów, wzorów użytkowych, nowych odmian roślin, dodatkowych certyfikatów lub innych podobnych form ochrony. PREEXISTING KNOW HOW (Know-how istniejące przed zawarciem kontraktu): oznacza informacje posiadane przez wykonawców przed zawarciem niniejszego kontraktu lub uzyskane jednocześnie z jego zawarciem, jak też prawa autorskie oraz prawa związane z takimi informacjami powstałe w następstwie wniosków o wydanie lub decyzji o wydaniu patentów, wzorów użytkowych, nowych odmian roślin, dodatkowych certyfikatów lub innych podobnych form ochrony.

35 KONTRAKT - DEFINICJE ACCESS-RIGHT (Prawa dostępu) oznaczają licencje i prawa użytkownika do wiedzy lub know-how istniejącego przed zawarciem kontraktu. USE (Użycie): oznacza bezpośrednie lub pośrednie użycie wiedzy do celów badawczych, w celu opracowania, stworzenia i wprowadzenia na rynek produktu lub procesu lub w celu stworzenia i świadczenia usługi. DISSEMINATION (Rozpowszechnianie) oznacza ujawnianie wiedzy za pomocą wszelkich stosownych środków innych niż publikacje wynikające z działań formalnych na rzecz ochrony wiedzy.

36 KNOWLEGDE ROZDZIAŁ 3 ART. 21-28.
WIEDZA (KNOWLEGDE) POWSTAŁA W WYNIKU PRAW PROJEKTOWYCH JEST WŁASNOŚCIA WSPÓLNOTY W PRZYPADKACH OKREŚLONYCH TYM DOKUMENTEM (SSA W INDIRECT ACTIONS). We wszystkich pozostałych przypadkach indirect action jest ona własnością uczestników wykonujących pracę.

37 WSPÓŁWŁASNOŚĆ JEŻELI PRACE WYKONUJE KILKA OSÓB SĄ ONI WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI UWAGA! WSPÓŁWŁAŚCICIELE POWINNI W UMOWIE KONSORCJUM OKREŚLIĆ WARUNKI WSPÓŁPRACY W TYM ZAKRESIE M.IN. WARUNKI WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI. W COOPERATIVE I COLLECTIVE RESEARCH WIEDZA BĘDĄCA WYNIKIEM PRACY W PROJEKCIE POWINNA STAC SIĘ WSPÓŁPŁASNOŚCIĄ SME W UMOWIE KONSORCJUM POWINNY ZOSTAĆ OKREŚLONE WARUNKI

38 WŁASNOŚĆ - KNOWLEGDE Zasada: własność uczestnika wytwarzającego ją
„Wiedza stanowi własność wykonawcy, który wykonuje pracę prowadzącą do powstania tejże wiedzy „; Wyjątki: Własność wspólna kilku uczestników = kiedy wytwarzana jest przez kilku uczestników i kiedy niemożliwe jest jej podzielenie „W przypadku, gdy pracę prowadzącą do powstania wiedzy wykonało kilku wykonawców a ich poszczególne udziały w tej pracy są niemożliwe do ustalenia, wiedza taka stanowi ich wspólną własność. Wykonawcy, których to dotyczy uzgadniają między sobą podział i warunki egzekwowania tytułu własności do wiedzy zgodnie z niniejszym kontraktem ”; Zawsze własność MŚP w zakresie wiedzy którą wytwarzają (Co-operative&Collective RTD projects); 100% finansowania przez UE (direct actions)

39 PRACOWNICY Jeżeli osoby zatrudnione przez wykonawcę mogą rościć sobie prawa do wiedzy, wykonawca podejmuje odpowiednie kroki lub zawiera odpowiednie porozumienia z tymi osobami, aby zapewnić egzekwowanie tych praw w sposób zgodny ze zobowiązaniami wykonawcy wynikającymi z niniejszego kontraktu; Własność należy do pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej;

40 CESJA - ZAKRES Tylko uprawniony z tytułu;
Obowiązek powiadamiania Komisji o dokonywaniu cesji; Zawarcie umowy gwarantującej dostęp do wiedzy na zasadach dotychczasowych (nowy właściciel będzie respektował przepisy kontraktu); Prawo wniesienia sprzeciwu zarówno przez Komisję jak i uczestników: Cesja na rzecz podmiotu z kraju nieczłonkowskiego; Wpływ na prawa innych uczestników; Wpływ na uprawniony interes Wspólnoty;

41 CESJA WIEDZY W przypadku, gdy wykonawca ceduje prawo własności do wiedzy, podejmuje on odpowiednie kroki lub zawiera porozumienia w celu przekazania cesjonariuszowi swoich zobowiązań wynikających z niniejszego kontraktu, zwłaszcza w odniesieniu do przyznawania praw dostępu, rozpowszechniania i wykorzystywania wiedzy. Jeżeli wykonawca jest zobowiązany przyznać prawa dostępu, zawiadamia Komisję i innych wykonawców o planowanej cesji oraz nazwie i adresie cesjonariusza z przynajmniej 60-dniowym wyprzedzeniem

42 SPRZECIW WOBEC CESJI Komisja lub pozostali wykonawcy mogą wnieść sprzeciw wobec cesji praw własności w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia. Komisja może wnieść sprzeciw wobec przekazania praw stronom trzecim, zwłaszcza tym, które nie mają siedziby w państwie członkowskim ani kraju stowarzyszonym, jeżeli taka cesja jest niezgodna z celem rozwoju konkurencyjności w dynamicznej, opartej na wiedzy gospodarce europejskiej lub z zasadami etycznymi. Pozostali wykonawcy mogą wnieść sprzeciw wobec jakiejkolwiek cesji praw własności, jeżeli wpłynęłaby ona negatywnie na ich prawa dostępu.

43 OCHRONA WIEDZY ZASADA: właściciel wiedzy
„W razie możliwości przemysłowego lub handlowego zastosowania wiedzy, właściciel takiej wiedzy zapewnia jej stosowną i skuteczną ochronę zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, włączając w to niniejszy kontrakt i wszelkie umowy konsorcjum, oraz z należytym uwzględnieniem uzasadnionych interesów wykonawców, których to dotyczy. Szczegóły dotyczące starania się o taką ochronę lub jej otrzymywania zawarte są w planie wykorzystywania i rozpowszechniania wiedzy. ” WYJĄTKI: Komisja, o ile właściciel tego nie zrobi

44 OCHRONA WIEDZY ZASADA: właściciel wiedzy
WYJĄTKI: Komisja, o ile właściciel tego nie zrobi „Jeżeli wykonawca nie zamierza chronić swojej wiedzy w danym kraju, powiadamia o tym Komisję. Jeżeli wykonawca zamierza zrzec się ochrony swojej wiedzy, Komisja zostaje o tym powiadomiona z przynajmniej 45-dniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku oraz jeżeli Komisja uzna za konieczną ochronę takiej wiedzy w danym kraju, może ona, za zgodą danego wykonawcy, podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony wiedzy. W takiej sytuacji, w odniesieniu do danego kraju, Wspólnota przejmuje na siebie zobowiązania wykonawcy dotyczące przyznawania praw dostępu. Wykonawca może odmówić jedynie wtedy, gdy jest w stanie wykazać, że zaszkodzi to w istoty sposób jego uzasadnionym interesom.”

45 SPOSÓB OCHRONY WIEDZY Poprzez adekwatne środki ochrony (uzasadnienie w raporcie dotyczące stosowności użycia takiego środka ochrony); W zgodzie z postanowieniami kontraktu, na warunkach określonych szczegółowo w umowie konsorcjum;

46 ROZPOWSZECHNIANIE JAK? KTO? Także poprzez publikacje, szkolenia...
Publikacje – uczestnik projektu będący właścicielem wiedzy; Inny rodzaj rozpowszechniania – wszyscy uczestnicy; Komisja o ile uczestnicy „zawiodą”.

47 PUBLIKACJA WIEDZY Wykonawca może publikować lub zezwalać na publikowanie, na dowolnym nośniku, danych dotyczących wiedzy, którą posiada, pod warunkiem, że nie naruszy to ochrony tej wiedzy. Komisja i pozostali wykonawcy powiadamiani są o wszelkich planowanych publikacjach na piśmie z 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli, przed upływem tego terminu, Komisja i/lub pozostali wykonawcy wyrażą takie życzenie, kopia danych zostaje im przekazana w ciągu 30 dni od otrzymania takiego zawiadomienia. Komisja i pozostali wykonawcy mogą, w ciągu 30 dni od daty otrzymania danych przeznaczonych do opublikowania, sprzeciwić się ich opublikowaniu, jeżeli uważają, że taka publikacja może negatywnie wpłynąć na ochronę ich wiedzy. Planowana publikacja zostaje zawieszona do końca takiego okresu konsultacji. W razie braku sprzeciwu w ciągu wyżej wymienionego okresu, uznaje się, że Komisja i pozostali wykonawcy wyrażają zgodę. Umowa konsorcjum może określić praktyczne szczegóły dotyczące stosowania prawa do sprzeciwu.

48 UŻYCIE WIEDZY PRZEZ KOGO? JAK?
Uczestników uprawnionych poprzez prawo własności lub prawo dostępu; strona trzecia o ile udzielono jej praw dostępu; JAK? Poprzez handlowe użycie podczas dalszych badań; Jeżeli jest to konieczne, poprzez użycie pre-existing know-how; Zgodnie z warunkami i w sposób określonymi przez uczestników projektu;

49 ACCESS-RIGHT Przydzielane o ile jest do tego umocowany;
Przydzielane na podstawie niewyłączności; Przydzielane na pisemną prośbę; Zakaz sublicencji; Chyba że co innego stanowi umowa konsorcjum; Klauzula w licencji; Nakaz udzielenia dostępu o ile jest to konieczne do wykonania prac w projekcie; lub o ile wynegocjowano inaczej; Możliwość przydzielenia osobom trzecim, o ile komisja nie wniesie sprzeciwu;

50 ACCESS RIGHT

51 ACCESS RIGHT Prawa dostępu przyznawane są każdemu z pozostałych wykonawców na pisemną prośbę. Przyznanie praw dostępu może być warunkowane zawarciem odpowiednich umów, w których zastrzega się, że prawa te będą używane tylko w określonych celach, oraz zawarciem stosownych umów dotyczących poufności. Wykonawcy mogą również zawierać umowy w celu przyznania dodatkowych lub bardziej korzystnych praw dostępu, w tym praw dostępu dla stron trzecich, w szczególności dla przedsiębiorstw stowarzyszonych z wykonawcą(ami), lub umowy określające wymagania mające zastosowanie do praw dostępu, ale ich nie ograniczające. Wszelkie umowy przyznające prawa dostępu wykonawcom i/lub stronom trzecim muszą zapewnić utrzymanie potencjalnych praw dostępu pozostałych wykonawców. Umowy takie muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie konkurencji.

52 SPRZECIW Komisja może sprzeciwić się wobec przyznania praw dostępu stronom trzecim, zwłaszcza tym, które nie mają siedziby w państwie członkowskim ani kraju stowarzyszonym, jeżeli takie przyznanie praw jest niezgodne z celem rozwoju konkurencyjności w dynamicznej, opartej na wiedzy gospodarce europejskiej lub z zasadami etycznymi. Wykonawcy dbają o to, by w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek niezgodności między potencjalnym przyznaniem praw dostępu do wiedzy a wyżej wymienionymi interesami, Komisja została powiadomiona na piśmie o wszelkich planach przyznania takich praw dostępu stronom trzecim z 30-dniowym wyprzedzeniem.

53 WYŁĄCZENIE Wykonawca może w sposób jasny wyłączyć wcześniej istniejące know-how z obowiązku do przyznawania praw dostępu w drodze pisemnego porozumienia pomiędzy istniejącymi wykonawcami zanim dany wykonawca podpisze kontrakt lub zanim nowy wykonawca przyłączy się do projektu. Pozostali wykonawcy mogą nie udzielić zgody jeżeli wykażą, że zaszkodzi to w istotny sposób realizacji projektu lub ich uzasadnionym interesom.

54 ZAKRES Wykonawcy korzystają z praw dostępu do wiedzy i do wcześniej istniejącego know-how, jeżeli ta wiedza lub wcześniej istniejące know-how są niezbędne do wykonywania przez nich pracy w ramach projektu. Prawa dostępu do wiedzy przyznawane są bez konieczności płacenia honorariów autorskich. Prawa dostępu do wcześniej istniejącego know-how przyznawane są bez konieczności płacenia honorariów autorskich, chyba że przed podpisaniem kontraktu postanowiono inaczej.

55 AGNIESZKA KROCHMAL-WĘGRZYN


Pobierz ppt "PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google