Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Zawodowych im. prof. Gerharda Domagka w Lubsku ID grupy: 97/47_p_g1 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: Semestr II/ 2009/2010

3 Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Bezrobocie w Polsce

4 Bezrobotny Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).

5 Rodzaje bezrobocia bezrobocie krótkookresowe – bezrobocie średniookresowe – bezrobocie długookresowe – bezrobocie chroniczne bezrobocie jawne – bezrobocie ukryte bezrobocie strukturalne – bezrobocie technologiczne bezrobocie cykliczne – bezrobocie sezonowe bezrobocie klasyczne – bezrobocie neoklasyczne bezrobocie frykcyjne – bezrobocie z wyboru

6 Przyczyny bezrobocia likwidacja niektórych gałęzi przemysłu np. górnictwa zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi ograniczenie produkcji brak informacji o miejscach pracy brak mobilności przeniesienie zakładów do innego rejonu niedostosowanie do potrzeb rynku wykształcenia pracowników zmiany w technologii wysokie obciążenia fiskalne

7 Skutki bezrobocia niepełne zatrudnienie czynnika produkcji, jakimi są zasoby ludzkie; spadek dochodów społeczeństwa, skutkujący ograniczaniem globalnego popytu; spadek kwalifikacji i zanikanie umiejętności u osób pozostających przez dłuższy czas bez pracy, konieczność przekwalifikowania się bezrobotnych; zwiększone wydatki budżetu państwa przeznaczane na utrzymanie osób bezrobotnych oraz instytucji zajmujących się pomaganiem im (m.in. koszt wypłacanych zasiłków, zapewnienie ubezpieczenia społecznego osób pozostających bez pracy, organizacja usług pośrednictwa pracy itp.); zagrożenie patologiami społecznymi - uzależnienia, przestępczość, zjawiska dziedziczenia biedy i bezrobocia; marginalizacja społeczna osób bezrobotnych, degradacja psychiczna związana z utratą poczucia własnej wartości i poczuciem apatii.

8 Metody walki z bezrobociem
Nieefektywne metody walki państwa z bezrobociem: subwencjonowanie gospodarki – państwo może przysyłać dotacje przedsiębiorstwom I przez to poprawić ich sytuację ekonomiczną, podnosząc przy tym poziom zatrudnienia, zmniejszając poziom siły roboczej np. poprzez wcześniejsze emerytury I krótszy tydzień pracy, wspierając przedsiębiorczość. Powyższe sposoby są nieefektywne, gdyż wykorzystywanie publicznych pieniędzy jest znacznie mniej efektywne niż prywatna inicjatywa, subwencjonowanie zmniejsza efektywność gospodarowania zwłaszcza na rynku globalnym i powoduje nawarstwienie się problemów, które będzie trzeba rozwiązać w przyszłości. Z kolei ograniczenie czasu pracy przynosi złudne rezultaty, ponieważ podnosi koszty pracy ponoszone przez podmioty gospodarcze, co powoduje, że przestaje się opłacać zatrudniać nowych pracowników, a zaczyna się opłacać ich zwalniać.

9 Metody walki z bezrobociem
Doświadczenia wielu państw wykazały, że jedynym sposobem na ograniczenie bezrobocia jest z punktu widzenia państwa nie przeszkadzanie. Rząd powinien: ograniczyć swoja rolę w gospodarce np. poprzez szeroką prywatyzację (konkurencyjność przynosi wzrost gospodarczy i w konsekwencji wzrost zatrudnienia), znosić bariery administracyjne utrudniające rozwój (biurokracja, koncesje, zezwolenia) i przeciwdziałać korupcji, utrzymywać niskie obciążenia podatkowe i składkowe (ZUS).

10 Stopa bezrobocia Jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności. Aktywni zawodowo definiowani są przez GUS jako osoby pracujące plus osoby poszukujące pracy plus bezrobotni plus niepełnosprawni (z możliwością zatrudnienia w niektórych zawodach). Natomiast do aktywnych zawodowo cywili nie wlicza się pracowników: wojska, policji oraz służb ochrony państwa.

11

12 Województwo lubuskie - ludność (31 grudzień 2009)         - przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (kwiecień 2010) ,97 zł  - stopa bezrobocia (kwiecień 2010) - 16,0%  - mieszkania oddane do użytkowania (styczeń- kwiecień 2010) - 747  - produkcja sprzedana przemysłu (poprzedni miesiąc = 100, kwiecień 2010) - 97,3  - produkcja budowlano - montażowa (poprzedni miesiąc = 100, kwiecień 2010) - 86,3  - podmioty gospodarki narodowej (kwiecień 2010) -  103,0 tys.  

13 Wybrane grupy zarejestrowanych bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Stan w dniu 30 IV Wyszczególnienie Zarejestrowani bezrobotni: do 25 roku życia: długotrwale bezrobotni: powyżej 50 roku życia: bez kwalifikacji zawodowych:

14

15 Działania Państwa w zakresie zmniejszenia bezrobocia polegają na: • tworzeniu warunków do wzrostu całkowitej produkcji i tym samym do wzrostu zatrudnienia; • tworzeniu warunków do działań adaptacyjnych, prowadzonych przez indywidualne podmioty, polegających między innymi na tworzeniu nowych kierunków kształcenia, organizowaniu kursów zawodowych itp.;

16 Działania państwa • łagodzeniu siły przymusu ekonomicznego przez tworzenie osłony socjalnej dla bezrobotnych. Jej wielkość i zakres zależy od stanu gospodarki. a także od pewnych uwarunkowań psychologiczno- socjologicznych. Wiąże się to z istnieniem pewnego punktu granicznego, którego przy udzielanej bezrobotnym pomocy finansowej rząd nie może przekroczyć, i to nic z powodu trudności budżetowych, ale motywacyjnych, aby nie wyeliminować wszelkiej inicjatywy i przedsiębiorczości bezrobotnych.

17 Powiat żarski Powiat żarski - powiat w Polsce (województwo lubuskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Żary. położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego na Wysoczyźnie Żarskiej, przy granicy polsko-niemieckiej na Nysie Łużyckiej. Powiat skupia 10 gmin i jest jednym z największych na terenie województwa lubuskiego. W skład powiatu wchodzą dwie gminy miejskie: Żary i Łęknica; dwie gminy miejsko-wiejskie: Lubsko i Jasień; sześć gmin wiejskich: Brody, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Trzebiel Tuplice, Żary. Liczba ludności - około 103 tys. mieszkańców. Powierzchnia km2. Gęstość 71,03 osób/km²

18 Stan bezrobocia w powiecie żarskim – 12/2009
Liczba ludności – Bezrobotni – 7075 Wzrost lub spadek liczby bezrobotnych – (-374) Bezrobotni Zarejestrowani w Miesiącu Kwiecień – 1665 Bezrobotni wyrejestrowani w miesiącu – 2039 Bezrobotni wyrejestrowani w miesiącu z tytułu podjęcia pracy – 451

19 Stan bezrobocia w powiecie żarskim – 12/2009
Wybrane Elementy Struktury Bezrobocia : Kobiety – 3397 Z prawem do zasiłku – 1700 Niepełnosprawni – 484 Zamieszkali na wsi – 2799 Młodzież do 25 roku życia – 1325 Długotrwale bezrobotni

20 Stopa bezrobocia w powiecie żarskim
W styczniu 2010 roku stopa bezrobocia wynosiła 20,0% W lutym 2010 – 20,4% W marcu ,0% W kwietniu 2010 – 19,2%

21 Szkoły ponadgimnazjalne – powiat żarski
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach Liceum ogólnokształcące 2 oddziały Technikum : Technik hotelarstwa Technik organizacji usług gastronomicznych Technik obsługi turystycznej Zespół Szkół Samochodowych w Żarach Technik mechanik Technik elektryk Technik mechatronik Technik pojazdów samochodowych Technik logistyk Technik technologii drewna Zasadnicza Szkoła Zawodowa : Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych

22 Szkoły ponadgimnazjalne – powiat żarski
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach Liceum ogólnokształcące – 6 oddziałów Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach Liceum Ogólnokształcące – 3 oddziały Technikum : - Technik ekonomista - Technik informatyk Zespół Szkół Rolniczych w Żarach Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik kucharz Technik architektury krajobrazu Technik kelner Zespół Szkół Budowlanych w Żarach Technik budownictwa Technik geodeta Technik informatyk Zasadnicza Szkoła Zawodowa : -murarz -wielozawodowa -posadzkarz -monter instalacji i urządzeń sanitarnych

23 Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Ekonomicznych w Lubsku Liceum Ogólnokształcące – 4 oddziały Technikum : -technik informatyk Zespół Szkół Technicznych w Lubsku Technik architektury krajobrazu Technik pojazdów samochodowych Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik hotelarstwa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespół Szkół Zawodowych w Lubsku Technikum: -Technik elektryk -Technik mechanik -Technik handlowiec Ślusarz Elektryk Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach Liceum ogólnokształcące – 3 oddziały Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach Liceum ogólnokształcące – 2 oddziały

24 Zawody bez popytu – powiat żarski
rolnicy rybacy kowale i ślusarze robotnicy w przemyśle włókienniczym i odzieżowym górnicy, robotnicy obróbki kamienia nauczyciele nauczania początkowego i przedszkolnego pomoce domowe, sprzątaczki, praczki monterzy operatorzy urządzeń hutniczych Górnicy Maszyniści Sprzedawcy uliczni

25 Aktualne oferty pracy Pilot wycieczek Psycholog Radca prawny Tłumacz
Adwokaci Dietetycy Detektyw Farmaceuta Grafik komputerowy Kosmetyczka Dentysta Fizjoterapeuta Architekci, inżynierowie Logopeda Policjant Pilot wycieczek Psycholog Radca prawny Tłumacz Lekarz rodzinny Wykładowca na kursach Agent reklamy Biomasażysta pracownicy usług ochrony Sekretarki Pielęgniarki i położne technicy, personel obsługi komputerów Opiekunki

26 Aktualne oferty zatrudnienia – Lubsko

27 Informacja o wolnym miejscu zatrudnienia - Lubsko

28 Informacja o wolnym miejscu zatrudnienia - Lubsko

29 Drogi kształcenia zawodowego
W wyniku analizy danych o strukturze zatrudnienia dla absolwentów szkół z regonu żarskiego ustalono, że najbardziej poszukiwanymi zawodami przez pracodawców są: -informatyk -grafik komputerowy, -sprzedawca, -pielęgniarka/położna -agent reklamy

30


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google