Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podobnie jak na rynku towarów i usług, również na rynku pracy może wystąpić nierównowaga. Kiedy liczba osób poszukujących pracy przewyższa liczbę wolnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podobnie jak na rynku towarów i usług, również na rynku pracy może wystąpić nierównowaga. Kiedy liczba osób poszukujących pracy przewyższa liczbę wolnych."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Podobnie jak na rynku towarów i usług, również na rynku pracy może wystąpić nierównowaga. Kiedy liczba osób poszukujących pracy przewyższa liczbę wolnych stanowisk, wtedy mówimy o pojawieniu się zjawiska bezrobocia.

4 Definicja przyjęta przez urzędy pracy mówi, że status zarejestrowanej osoby bezrobotnej zyskuje ta osoba, która spełnia podane kryteria Jest niezatrudniona i nie wykonuje pracy zarobkowej. Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie uczy się w systemie dziennym. Jest w wieku :18- 67 lat.

5 Jest zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy Nie nabyła prawy do emerytury lub renty, nie pobiera świadczeń lub zasiłku przedemerytalnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. Nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych, które przekraczają 2 ha przeliczeniowe

6 Bezrobocie można podzielić : Ze względu na czynniki wywołujące to zjawisko wyróżnia się bezrobocie: Frykcyjne(naturalne) Strukturalne Koniunkturalne Technologiczna Sezonowe

7 Biorąc za kryterium formę występowania tego zjawiska, wyróżnia się natomiast bezrobocie: Krótkookresowe(trwające poniżej 3 miesięcy) Średniookresowe(utrzymujące się od 3 miesięcy do 12 miesięcy) Długookresowe(trwające powyżej roku) Chroniczne ( występujące długotrwale)

8 FRYKCYJNE- jest krótkotrwałym rodzajem bezrobocia. Czasowe pozostawienie bez pacy jest związane, np. ze zmianą miejsca zamieszkania lub poszukiwaniem innej pracy. STRKTURALNE- jest wynikiem niedostosowania struktury podaży i popytu na pracowników pod względem ich np. kwalifikacji. Jest długotrwałe, gdyż najczęściej wymaga zdobycia nowych kwalifikacji lub zmiany miejsca zamieszkania.

9 KONIUNKTURALNE- jest następstwem zmieniającym koniunktury gospodarczej, powodującej wahania popytu na towary i usługi. Niski popyt na produkty w okresie recesji oznacza spadek popytu na pracę i wzrost bezrobocia. TECHNOLOGICZNE- związane z wprowadzeniem na szeroką skalę postępu technologicznego i zastępowaniem pracy ludzi pracą komputerów, robotów, maszyn i urządzeń.

10 SEZONOWE- związane z określoną zmiennością cyklów produkcyjnych w niektórych rodzajach dziłalności gospodarczej oraz okresowym spadkiem zapotrzebowania na pracę.

11 SPOŁECZNE Spadek poczucia własnej wartości wśród osób bezrobotnych Spadek motywacji do podjęcia pracy Powstanie patologii społecznych, np. alkoholizm, narkomania

12 EKONOMICZNE : Obniżenie poziomu życia bezrobotnych Zwiększenie wydatków z budżetu państwa Zmniejszenie dochodów budżetu państwa Zmniejszenie poziomu produkcji wytwarzanej w gospodarce Emigrację zarobkową

13 Bezrobocie może mieć też pozytywne skutki, jeśli prowadzi do: Umacniania dyscypliny pracy i poniesienia jej wydajności Zwiększenie poszanowania pracy Podwyższenia kwalifikacji zawodowych Wzrostu samozatrudnienia wśród bezrobotnych

14 o Metody aktywne Prace interwencyjne Roboty publiczne Pośrednictwo pracy Szkolenie i kursy zawodowe Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw

15 Metody pasywne o zasiłki dla bezrobotnych o Ograniczenie możliwości zatrudnienia emerytów o Ustawowe skrócenie czasu pracy o Świadczenia przedemerytalne o Obniżenie wieku emerytalnego

16 KONIEC Jolanta Gudyka


Pobierz ppt "Podobnie jak na rynku towarów i usług, również na rynku pracy może wystąpić nierównowaga. Kiedy liczba osób poszukujących pracy przewyższa liczbę wolnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google