Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne polityki rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne polityki rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne polityki rynku pracy
Lokalny rynek pracy Podstawy prawne polityki rynku pracy Autor: Krzysztof Świerczyński

2 Autor: Krzysztof Świerczyński
Ustawa z 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa określiła zadania państwa w zakresie: promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia aktywizacji zawodowej Autor: Krzysztof Świerczyński

3 Instytucje rynku pracy
Publiczne służby pracy Ochotnicze Hufce Pracy Agencje zatrudnienia Instytucje szkoleniowe – akredytowane Instytucje dialogu społecznego Instytucje partnerstwa lokalnego Autor: Krzysztof Świerczyński

4 Autor: Krzysztof Świerczyński
Co to są zasoby pracy? Zasoby pracy, albo zasoby siły roboczej, obejmują osoby w wieku produkcyjnym, zdolne i gotowe do jej podjęcia Autor: Krzysztof Świerczyński

5 Autor: Krzysztof Świerczyński
Kto to jest bezrobotny? Osoba zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu Pozostaje bez pracy i nie uczy się Jest zarejestrowana w urzędzie pracy Ukończyła 18 lat (Ustawa o zatrudnieniu i bezrobociu z dnia r.) Autor: Krzysztof Świerczyński

6 Autor: Krzysztof Świerczyński
Stopa bezrobocia Jest to stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo Autor: Krzysztof Świerczyński

7 Autor: Krzysztof Świerczyński
Rodzaje bezrobocia Bezrobocie frykcyjne Bezrobocie strukturalne Bezrobocie koniunkturalne Bezrobocie sezonowe Autor: Krzysztof Świerczyński

8 Autor: Krzysztof Świerczyński
Bezrobocie frykcyjne Pojawia się, gdy ludzie zmieniają miejsce pracy lub zamieszkania, poszukują pracy po raz pierwszy lub gdy są czasowo zwalniani z prac sezonowych. Autor: Krzysztof Świerczyński

9 Bezrobocie strukturalne
Spowodowane jest zanikaniem przestarzałych branż czy gałęzi gospodarki. Kwalifikacje pracowników niedostosowane są do nowych działów gospodarki. Powodem może być także postęp techniczny (bezrobocie technologiczne). Autor: Krzysztof Świerczyński

10 Bezrobocie koniunkturalne
Wynika z niedostatecznego rozmiaru popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Pojawiają się kłopoty ze sprzedażą wyprodukowanych dóbr, w związku z czym przedsiębiorstwa zmniejszają produkcję i zatrudnienie. Autor: Krzysztof Świerczyński

11 Autor: Krzysztof Świerczyński
Bezrobocie sezonowe Wynika z sezonowości produkcji niektórych działów gospodarki, np. w budownictwie, rolnictwie itp. Autor: Krzysztof Świerczyński

12 Polityka państwa w zakresie rynku pracy
Pasywna – obejmuje różne formy pomocy finansowej dla osób bezrobotnych Aktywna – polega na stosowaniu instrumentów makroekonomicznych i mikroekonomicznych Autor: Krzysztof Świerczyński

13 Instrumenty makroekonomiczne
Mają za zadanie zwiększyć rozmiary całkowitego popytu konsumpcyjnego. Są to: Podatki Wydatki budżetowe Stopa procentowa Podaż pieniądza Autor: Krzysztof Świerczyński

14 Instrumenty mikroekonomiczne:
Mają na celu poprawę funkcjonowania rynku pracy oraz redukcję bezrobocia w określonych grupach siły roboczej. Są to: Publiczne programy zatrudnienia Polityka subsydiowania zatrudnienia Szkolenia zawodowe Usługi pośrednictwa pracy Autor: Krzysztof Świerczyński

15 Polityka pasywna obejmuje:
Zasiłki dla bezrobotnych Jednorazowe odszkodowania dla osób zwalnianych z pracy Wcześniejsze przechodzenie na emeryturę Autor: Krzysztof Świerczyński

16 Rynek pracy miasta Poznania – lipiec 2010r.
Miasto Liczba mieszkańców wg stanu na r. Bezrobotni Ogółem Kobiety W wieku do 25 roku życia Pow. 50 roku życia Poznań 557254 10627 5344 1114 2930 Autor: Krzysztof Świerczyński

17 Autor: Krzysztof Świerczyński
Absolwenci wg poziomu wykształcenia zarejestrowani w PUP w Poznaniu, luty 2010r. Szkoły wyższe – 61,27% Licea ogóln – 11,93% Technika – 11,64% Zasadnicza szkoła zawodowa – 8,87% Szkoły policealne – 4,29% Licea profilowane – 2,00% Autor: Krzysztof Świerczyński

18 Autor: Krzysztof Świerczyński
Grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych zasadniczych szkół zawodowych A – sprzedawca 714 B – kucharz małej gastronomii 232 C – mechanik pojazdów samochodowych 169 D – fryzjer 113 E – lakiernik 66 F – malarz-tapeciarz 57 Autor: Krzysztof Świerczyński

19 Grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych techników
A – technik ekonomista 463 B – technik mechanik 328 C – technik informatyk 185 D – technik handlowiec 184 E – technik budownictwa 123 F – technik logistyk 33 Autor: Krzysztof Świerczyński

20 Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy – dane PUP luty 2010r.
Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim wynosi 10,1% - jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Polsce, a w Poznaniu – 3,2%. Analizując problematykę bezrobocia wśród młodzieży można zauważyć, że większość trudności w zaistnieniu na rynku pracy wynika z braku kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do zapotrzebowania na rynku, wynikającego z niedostatecznego dostosowania kierunków kształcenia do lokalnych potrzeb. Autor: Krzysztof Świerczyński


Pobierz ppt "Podstawy prawne polityki rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google