Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Krzysztof Świerczyński Lokalny rynek pracy Podstawy prawne polityki rynku pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Krzysztof Świerczyński Lokalny rynek pracy Podstawy prawne polityki rynku pracy."— Zapis prezentacji:

1 Autor: Krzysztof Świerczyński Lokalny rynek pracy Podstawy prawne polityki rynku pracy

2 Autor: Krzysztof Świerczyński Ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa określiła zadania państwa w zakresie: promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia aktywizacji zawodowej

3 Autor: Krzysztof Świerczyński Instytucje rynku pracy Publiczne służby pracy Ochotnicze Hufce Pracy Agencje zatrudnienia Instytucje szkoleniowe – akredytowane Instytucje dialogu społecznego Instytucje partnerstwa lokalnego

4 Autor: Krzysztof Świerczyński Co to są zasoby pracy? Zasoby pracy, albo zasoby siły roboczej, obejmują osoby w wieku produkcyjnym, zdolne i gotowe do jej podjęcia

5 Autor: Krzysztof Świerczyński Kto to jest bezrobotny? Osoba zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu Pozostaje bez pracy i nie uczy się Jest zarejestrowana w urzędzie pracy Ukończyła 18 lat (Ustawa o zatrudnieniu i bezrobociu z dnia 18.03.1997r.)

6 Autor: Krzysztof Świerczyński Stopa bezrobocia Jest to stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo

7 Autor: Krzysztof Świerczyński Rodzaje bezrobocia Bezrobocie frykcyjne Bezrobocie strukturalne Bezrobocie koniunkturalne Bezrobocie sezonowe

8 Autor: Krzysztof Świerczyński Bezrobocie frykcyjne Pojawia się, gdy ludzie zmieniają miejsce pracy lub zamieszkania, poszukują pracy po raz pierwszy lub gdy są czasowo zwalniani z prac sezonowych.

9 Autor: Krzysztof Świerczyński Bezrobocie strukturalne Spowodowane jest zanikaniem przestarzałych branż czy gałęzi gospodarki. Kwalifikacje pracowników niedostosowane są do nowych działów gospodarki. Powodem może być także postęp techniczny (bezrobocie technologiczne).

10 Autor: Krzysztof Świerczyński Bezrobocie koniunkturalne Wynika z niedostatecznego rozmiaru popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Pojawiają się kłopoty ze sprzedażą wyprodukowanych dóbr, w związku z czym przedsiębiorstwa zmniejszają produkcję i zatrudnienie.

11 Autor: Krzysztof Świerczyński Bezrobocie sezonowe Wynika z sezonowości produkcji niektórych działów gospodarki, np. w budownictwie, rolnictwie itp.

12 Autor: Krzysztof Świerczyński Polityka państwa w zakresie rynku pracy Pasywna – obejmuje różne formy pomocy finansowej dla osób bezrobotnych Aktywna – polega na stosowaniu instrumentów makroekonomicznych i mikroekonomicznych

13 Autor: Krzysztof Świerczyński Instrumenty makroekonomiczne Mają za zadanie zwiększyć rozmiary całkowitego popytu konsumpcyjnego. Są to: Podatki Wydatki budżetowe Stopa procentowa Podaż pieniądza

14 Autor: Krzysztof Świerczyński Instrumenty mikroekonomiczne: Mają na celu poprawę funkcjonowania rynku pracy oraz redukcję bezrobocia w określonych grupach siły roboczej. Są to: Publiczne programy zatrudnienia Polityka subsydiowania zatrudnienia Szkolenia zawodowe Usługi pośrednictwa pracy

15 Autor: Krzysztof Świerczyński Polityka pasywna obejmuje: Zasiłki dla bezrobotnych Jednorazowe odszkodowania dla osób zwalnianych z pracy Wcześniejsze przechodzenie na emeryturę

16 Autor: Krzysztof Świerczyński Rynek pracy miasta Poznania – lipiec 2010r. Miasto Liczba mieszkańc ów wg stanu na 30.06. 2010r. Bezrobotni OgółemKobietyW wieku do 25 roku życia Pow. 50 roku życia Poznań55725410627534411142930

17 Autor: Krzysztof Świerczyński Absolwenci wg poziomu wykształcenia zarejestrowani w PUP w Poznaniu, luty 2010r. Szkoły wyższe – 61,27% Licea ogóln – 11,93% Technika – 11,64% Zasadnicza szkoła zawodowa – 8,87% Szkoły policealne – 4,29% Licea profilowane – 2,00%

18 Autor: Krzysztof Świerczyński Grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych zasadniczych szkół zawodowych A – sprzedawca 714 B – kucharz małej gastronomii 232 C – mechanik pojazdów samochodowych 169 D – fryzjer 113 E – lakiernik 66 F – malarz-tapeciarz 57

19 Autor: Krzysztof Świerczyński Grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych techników A – technik ekonomista 463 B – technik mechanik 328 C – technik informatyk 185 D – technik handlowiec 184 E – technik budownictwa 123 F – technik logistyk 33

20 Autor: Krzysztof Świerczyński Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy – dane PUP luty 2010r. Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim wynosi 10,1% - jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Polsce, a w Poznaniu – 3,2%. Analizując problematykę bezrobocia wśród młodzieży można zauważyć, że większość trudności w zaistnieniu na rynku pracy wynika z braku kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do zapotrzebowania na rynku, wynikającego z niedostatecznego dostosowania kierunków kształcenia do lokalnych potrzeb.


Pobierz ppt "Autor: Krzysztof Świerczyński Lokalny rynek pracy Podstawy prawne polityki rynku pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google