Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy rynku pracy..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy rynku pracy.."— Zapis prezentacji:

1 Problemy rynku pracy.

2

3 Dane informacyjne Nazwa szkoły:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie ID grupy: 97/63_P_G1; 97_22_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Prowadzący: Agnieszka Dutkiewicz-Kostka Dariusz Wierzbicki Temat projektowy: Problemy rynku pracy Rok szkolny: 2011/2012

4 Rynek pracy Rynek pracy jest to całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podaży i popytu pracy. Rynek pracy (w innym nieco ujęciu), to mechanizm dopasowań podaży i popytu na pracę. Dopasowania te wyrażają warunki na jakich dokonuje się transakcja między osobami oferującymi pracę (pracobiorcami), za określoną płacę a jej nabywcami (pracodawcami).

5 Praca Według słownika języka polskiego praca to świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa. Encyklopedia powszechna PWN nazywa pracę procesem złożonej aktywności fizyczno-umysłowej, której celem jest przekształcenie środowiska przyrodniczego wten sposób, by zwiększyć szanse przeżycia gatunku ludzkiego.

6 Pracujący zgodnie z zaleceniami MOP ( Międzynarodowa Organizacja Pracy) do pracujących zalicza się wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód. Za pracującą uważa się w tej definicji osobę wykonującą jakąkolwiek pracę zarówno dorywczą, jak i „na czarno”, przynoszącą dochód i zarobek bez względu na formalny status zatrudnienia.

7 Główne problemy na polskim rynku pracy rynku pracy
bezrobocie ludzi młodych -i niedopasowanie poziomu kwalifikacji zasobów pracy do potrzeb rynku pracy. Bezrobotna młodzież, to grupa, która bezpośrednio po ukończeniu szkoły, ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia.

8 Główne problemy na polskim rynku pracy rynku pracy
długotrwałe bezrobocie -jest początkiem marginalizacji społecznej. Wyraźnie negatywną cechą polskiego rynku pracy jest systematyczne rozszerzanie się bezrobocia długotrwałego, czyli zwiększanie się udziału bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy wśród ogółu bezrobotnych. Wydłużająca się bezczynność zawodowa w znaczny sposób zmniejsza szansę tej grupy bezrobotnych na ponowną aktywizację zawodową. Długotrwale bezrobotny wpada w „zaklęty krąg niemożności”: narastających własnych barier psychicznych, połączonych z niechęcią pracodawców do zatrudniania osób długo pozostających bez pracy.

9 Główne problemy na polskim rynku pracy rynku pracy
pogłębiające się zróżnicowanie przestrzenne lokalnych rynków pracy; Nierównomierny dotychczas rozwój gospodarczy poszczególnych regionów Polski uległ pogłębieniu, procesy restrukturyzacyjne sprawiły, iż w niektórych regionach warunki ekonomiczno-społeczne ulegają stałemu pogorszeniu. Następuje dalsza polaryzacja poziomu gospodarki i szans rozwojowych różnych regionów kraju.

10 Bezrobocie Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia

11 Stopa bezrobocia Dane: GUS (marzec 2011)

12

13 Przyczyny bezrobocia likwidacja niektórych gałęzi przemysłu np. górnictwa zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi ograniczenie produkcji brak informacji o miejscach pracy brak mobilności przeniesienie zakładów do innego rejonu niedostosowanie do potrzeb rynku wykształcenia pracowników zmiany w technologii wysokie obciążenia fiskalne

14 Skutki bezrobocia niewykorzystany, nieproduktywny potencjał ludzki
znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących się ich problemami i obsługą spadek dochodu rodzin, rozszerzenie się społecznych kręgów ubóstwa degradacja psychiczna i moralna osób pozostających bez pracy( poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezużyteczności) zjawiska patologii społecznej-alkoholizm, narkomania, przestępczość itd. utrata kwalifikacji

15 Bezrobocie w Polsce na rok 2010
Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2010 r. –12,8 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy – tys. Liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy –59,9 tys.

16 Bezrobocie rejestrowe
Stopa bezrobocia -wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia oblicza się różnie, w zależności od przyjętej definicji osoby bezrobotnej. najczęściej praktykowane (ponieważ najprostsze do wyliczenia), ale nie do końca prawidłowe, jest podawanie stopy bezrobocia rejestrowanego, do wyliczenia której przyjmuje się, że bezrobotny, to osoba, która jest aktualnie zarejestrowana zgodnie z prawem danego kraju, jako poszukująca pracy. natomiast Międzynarodowa Organizacja Pracy zaleca wyliczanie stopy bezrobocia zgodnie z następującą definicją: za bezrobotną uważa się osobę, która spełnia równocześnie wszystkie poniższe warunki: ukończyła 18 lat; aktualnie nie pracuje (nie świadczy pracy w rozumieniu definicji MOP), ani nie odbywa przyuczenia do zawodu z elementami nauki praktycznej; poszukiwała aktywnie pracy w tygodniu badania lub w ciągu 6 tygodni poprzedzających badanie; jest zdolna do podjęcia pracy w tygodniu badanym lub następnym i wyraża gotowość podjęcia takiej pracy. nie ukończyła 60 lat -kobieta, 65 lat -mężczyzna. nie posiada gospodarstwa rolnego (powyżej 2ha)lub gospodarstwa specjalistycznego (np. szklarnie, hodowla zwierząt futerkowych) nie nabywa zasiłku chorobowego bądź renty

17

18

19 ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z BEZROBOCIEM
roku obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Bezrobociem. Z pewnością pamiętasz kwietniowe warsztaty organizowane przez opiekuna naszej przedsiębiorczej grupy dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie. Nasza koleżanka – Sandra Noworól włączyła się aktywnie w upowszechnianie wiedzy o rynku pracy i przygotowała ciekawe materiały dla uczniów ze swojej klasy IIF, które przedstawiła podczas lekcji z podstaw ekonomii.

20 Popyt i podaż pracy Popyt na pracę –zapotrzebowanie pracodawców (przedsiębiorstwa) na pracę. Popyt determinowany jest przez koszty i wydajność pracy oraz popyt na dobra i usługi. Przedmiotem transakcji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest praca, za którą pracownik otrzymuje określone wynagrodzenie. Podaż pracy –liczba osób, które chcą pracować za określoną stawkę płac, w danym okresie. Wśród czynników demograficznych wpływających na podaż pracy wyróżnia się m.in. przyrost naturalny, saldo migracji, czynniki geograficzne (np. miejsce zamieszkania miasto-wieś) i system szkolnictwa i kształcenia zawodowego.

21

22 Podaż pracy Płace są ceną siły roboczej na rynku pracy. Rozróżnia się płacę nominalną i płacę realną. Płaca nominalna to suma jednostek pieniężnych otrzymywanych przez pracownika od pracodawcy. Płaca realna to ilość dóbr i usług, które możemy nabyć za płacę nominalną. Płaca minimalna-najniższa z możliwych płac. Celem odgórnego ustalenia nieprzekraczalnego minimum płacowego jest wykluczenie szkodliwej dla pracowników konkurencji pracodawców w obniżaniu kosztów przez zaniżanie płac Zysk pracodawcy Opłaty Pensja dla pracownika

23 Popyt na pracę Popyt na pracę określa się jako ilość osób lub godzin pracy, jaką pracodawcy są skłonni zatrudnić przy określonych stawkach płacy realnej. Czynniki kształtujące popyt na pracę Zasób kapitału potrzebny do stworzenia nowych miejsc pracy Wielkość globalnego popytu na rynku dóbr i usług Struktura dóbr i usług na rynku Postęp techniczny i związana z nim wydajność pracy

24

25

26 Wpływ na rynek pracy


Pobierz ppt "Problemy rynku pracy.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google