Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi jako produkt finalny projektu DiAMEnT DiAMEnT jako projekt innowacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi jako produkt finalny projektu DiAMEnT DiAMEnT jako projekt innowacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi jako produkt finalny projektu DiAMEnT DiAMEnT jako projekt innowacyjny - specyfika i cele projektu

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego i jest realizowany jako systemowy projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6 Lider projektu Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Partner krajowy Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Partner ponadnarodowy National-Louis University w Chicago

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z Wytycznymi w sprawie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej projekty innowacyjne mają na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań. DiAMEnT jako projekt innowacyjny testujący

4 Cel wprowadzenia innowacji Celem ogólnym projektu DiAMEnT jest stworzenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych dla województwa małopolskiego, służących wspieraniu uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych: – w obszarze rozwijania twórczego myślenia w klasach 1-3 szkoły podstawowej (1 etap kształcenia); – w obszarach: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne na 3 etapach kształcenia: klasy 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne kończące się maturą. W konsekwencji: podniesienie jakości procesu kształcenia oraz zwiększenie szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej i poprawy zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis innowacji grupa docelowa Odbiorcami innowacji są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w całym województwie małopolskim Użytkownikami innowacji są nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, kadra kierownicza szkół, wizytatorzy KO, przedstawiciele JST, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy naukowi wyższych uczelni województwa małopolskiego.

6 Etapy realizacji projektu Projekty innowacyjne testujące muszą być nastawione na badanie i rozwój konkretnego produktu. Stąd też każdy z tych projektów musi być realizowany w dwóch etapach: I ETAP PRZYGOTOWANIA w projekcie DiAMEnT od 1 marca 2009 do 31.12.2009 II ETAP WDROŻENIA w projekcie DiAMEnT od 1 stycznia 2010 do 30.09.2014

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I E tap przygotowania - najważniejsze wydarzenia 1. Organizacja pracy zespołu projektowego 2. Powołanie Rady Programowej projektu 3. Konferencje otwierające projekt 4. Wizyta studyjna w USA 5. Przygotowanie autorów programów pracy z uczniami zdolnymi 6. Opracowanie wstępnej wersji produktu 7. Przeprowadzenie naboru na szkolenia przygotowujące kadry do testowania produktów 8. Działania informacyjno-promocyjne

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego II Etap wdrożenia - najważniejsze wydarzenia 1. Przygotowanie użytkowników innowacji - szkolenia. 2. Przeprowadzenie diagnozy uzdolnień uczniów. 3. Testowanie wstępnej wersji produktu - zorganizowanie i realizacja różnych form wsparcia dla uczniów zdolnych. 4. Przygotowanie finalnej wersji produktu. 5. Ocena finalnej wersji produktu przez Regionalną Sieć Tematyczną- walidacja. 6. Działania upowszechniająco -włączające

9 Zakres innowacji przygotowanej i zrealizowanej w projekcie Jako projekt innowacyjny DiAMEnT nie powiela i nie rozbudowuje istniejących już rozwiązań (indywidualne programy pracy z uczniami, konkursy przedmiotowe/olimpiady, stypendia, zajęcia pozalekcyjne itd.), ale wprowadza nowe, dotychczas niestosowane, służące skutecznemu rozwiązaniu stwierdzonych problemów w zakresie pracy z uczniami zdolnym i w konsekwencji systemowemu wsparciu uczniów zdolnych.

10 Stwierdzone problemy /Zakres innowacji kompleksowo przygotowana kadra jako odpowiedź na problem niewystarczających kompetencji kadry pedagogicznej; system diagnozowania uzdolnień uczniów jako odpowiedź na brak narzędzi i procedur diagnozowania uzdolnień; nowatorskie rozwiązania programowe i organizacyjne jako odpowiedź na brak programów, metod i form pracy.adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych; Kluczowe dla realizowanej innowacji jest systemowe podejście do pracy z uczniem zdolnym, zapewniające każdemu dziecku o wysokim potencjale możliwość skorzystania ze wsparcia, co stanowi odpowiedź na problem zróżnicowania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk, szczególnie miejskich i wiejskich.

11 listopad 2009 – kwiecień 2011 1444 dyrektorów szkół, wizytatorów i przedstawicieli JST przygotowano do wspierania realizacji działań na rzecz uczniów zdolnych. 923 n-li kl. 1-3 SP przygotowano do wdrożenia w swoich szkołach programu z zakresu rozwijania twórczego myślenia Twórczo odkrywam świat 1478 nauczycieli różnych przedmiotów przygotowano do pełnienia funkcji lidera pracy z uczniem zdolnym w szkole 819 nauczycieli matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i TIK przygotowano do prowadzenia zajęć w POWUZ Podczas szkoleń zrealizowano 3441 godzin dydaktycznych, przeszkolono 4664 osoby w 195 grupach. Zakres testowania programów szkoleń kadr oświatowych – przygotowanie użytkowników innowacji

12 luty - czerwiec 2010, kwiecień - czerwiec 2011 2142 szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne województwa małopolskiego uczestniczących w diagnozie 27 499 uczniów zdiagnozowanych pod kątem uzdolnień kierunkowych 13 591 uczniów zakwalifikowanych do zajęć pozaszkolnych Zakres testowania systemu diagnozy uzdolnień uczniów

13 październik 2010 – czerwiec 2012 zajęcia dla uczniów I etapu edukacyjnego z zakresu rozwijania twórczego myślenia 494 szkoły, 1078 nauczycieli, ok. 19 000 uczniów. zajęcia pozaszkolne realizowane w POWUZ 161 POWUZ, 592 grupy, 8533 uczniów, 49 405 godzin dydaktycznych. e-learningowe koła naukowe 5 grup, 193 uczniów, 1312 godzin dydaktycznych Zakres testowania nowatorskich rozwiązań programowych i organizacyjnych kierowanych do uczniów

14 lipiec 2011, lipiec 2012 warsztaty letnie 107 grup, 1608 uczniów, 4280 godzin dydaktycznych Letnia Szkoła Młodych Talentów 8 grup, 200 uczniów, 360 godzin dydaktycznych Forum Młodych Talentów 4 grupy, 56 osób, 69 godzin ddyaktycznych Zakres testowania nowatorskich rozwiązań programowych i organizacyjnych kierowanych do uczniów

15 Łączny zakres testowania Produkt został przetestowany na grupie ponad 46 000 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. W testowaniu produktu uczestniczyło 4 496 nauczycieli, dyrektorów, wizytatorów, pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

16 Projekt DiAMEnT został laureatem w konkursie "Dobre Praktyki EFS 2012" zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Spośród 105 zgłoszeń niezależne jury konkursu wyłoniło 4 laureatów. Nagrodą w konkursie jest otrzymanie tytułu "Najlepsza inwestycja w człowieka 2012.

17

18

19


Pobierz ppt "Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi jako produkt finalny projektu DiAMEnT DiAMEnT jako projekt innowacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google