Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o realizacji komponentu szkoleniowego w projekcie DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o realizacji komponentu szkoleniowego w projekcie DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o realizacji komponentu szkoleniowego w projekcie DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty

2 Przygotowanie kadr zarządzających do wspierania realizacji Regionalnego programu wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży Przygotowanie sieci liderów pracy z uczniem zdolnym Przygotowanie nauczycieli klas 1-3 SP do rozwijania kompetencji kluczowych z zakresu rozwijania twórczego myślenia Przygotowanie nauczycieli SP, G, SPG do bardziej skutecznego indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym w szkole Przygotowanie nauczycieli matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i TIK do realizacji programów pracy z uczniami uzdolnionymi kierunkowo w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych Zakres szkoleń realizowanych w projekcie

3 Przygotowanie kadr zarządzających do wspierania realizacji Regionalnego programu wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży: - wojewódzka konferencja dla przedstawicieli JST (5 godzin, 102 uczestników) / styczeń 2010; - konferencje dla dyrektorów szkół (17 konferencji w powiatach, każda 5 godz. dyd, 1200 uczestników) / luty Celem konferencji było zapoznanie uczestników z założeniami koncepcji systemu pracy z uczniem zdolnym w województwie małopolskim, omówienie roli organów prowadzących i kadry kierowniczej szkół w tworzeniu warunków do systemowego zorganizowania pracy z uczniem zdolnym w województwie, przygotowanie do przeprowadzenia diagnozowania kierunkowych uzdolnień uczniów z wykorzystaniem metody nominacji nauczycielskich oraz testu diagnostycznego. Cele szkoleń

4 Przygotowanie liderów pracy z uczniem zdolnym w województwie - kurs dla edukatorów projektu oraz warsztaty konsultacyjne dla prowadzących zajęcia z nauczycielami klas 1-3 SP / styczeń, luty 2010 Szkolenia służyły przygotowaniu kadry, która w dalszej części projektu prowadzi zajęcia dla nauczycieli, przygotowując ich do realizacji programów opracowanych w ramach projektu oraz do podejmowania w szkołach działań na rzecz uczniów zdolnych; nabór konkursowy. Zakres szkoleń realizowanych w projekcie

5 Przygotowanie nauczycieli SP, G, SPG do bardziej skutecznego indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym w szkole: - warsztaty dla nauczycieli różnych specjalności przygotowujące do pełnienia roli lidera pracy z uczniami zdolnymi w szkole (57 grup, każda 16 godz. dyd., 1156 uczestników) / od marca 2010; Celem 16-godzinnych zajęć było zapoznanie małopolskich nauczycieli z założeniami systemu pracy z uczniem zdolnym, wdrażanego w ramach projektu DiAMEnT i wyposażenie ich w dodatkową wiedzę niezbędną do skuteczniejszego indywidualizowania pracy dydaktycznej z nastawieniem na potrzeby ucznia zdolnego. Zakładaliśmy przeszkolenie po jednym nauczycielu z każdej szkoły, skierowanym na zajęcia przez dyrektora. Zadania zrealizowane na etapie wdrożenia

6 Przygotowanie nauczycieli klas 1-3 SP do rozwijania kompetencji kluczowych z zakresu rozwijania twórczego myślenia: - warsztaty dla nauczycieli klas 1-3 przygotowujące do realizacji programu z zakresu rozwijania twórczego myślenia (33 grupy, 709 osób) / od marca 2010 Zakładaliśmy przeszkolenie jednego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z każdej szkoły, skierowanego na zajęcia przez dyrektora szkoły. Zakres szkoleń realizowanych w projekcie

7 Przygotowanie nauczycieli matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i TIK do realizacji programów pracy z uczniami uzdolnionymi kierunkowo w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych: - warsztaty dla nauczycieli POWUZ (26 grup, 439 osób) / od marca Celem zajęć było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w ośrodkach pozaszkolnych z uczniami uzdolnionymi kierunkowo. Zajęcia miały charakter warsztatów, podczas których uczestnicy analizowali programy pracy z uczniami zdolnymi, opracowane w ramach projektu i przeznaczone do realizacji w POWUZ oraz projektowali przykładowe rozwiązania metodyczne; nabór konkursowy. Zakres szkoleń realizowanych w projekcie

8 1.Dobry odbiór projektu przez przedstawicieli organów prowadzących, zaangażowanie wielu JST w proces diagnozy i wsparcie naboru na szkolenia. 2.Zaangażowanie większości dyrektorów szkół, liczny udział szkół w diagnozie, realizacja procesu diagnozy zgodnie z założoną procedurą. 3.Liczny udział w szkoleniach nauczycieli klas 1-3, bardzo dobry odbiór programu rozwijania twórczego myślenia, praktyczne aplikacje poznanych rozwiązań metodycznych niemal niezwłocznie po zakończeniu udziału w szkoleniach. 4.Liczna reprezentacja nauczycieli różnych typów szkół uczestnicząca w warsztatach przygotowujących do indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym w szkole, dobre wyniki ewaluacji. 5.Wyrażane w ewaluacji ustnej i pisemnej pozytywne opinie o projekcie i programach zajęć pozaszkolnych wielu nauczycieli uczestniczących w szkoleniach przygotowujących kadrę do POWUZ. Wnioski z realizacji szkoleń- sukcesy

9 1.Zbyt mały nabór na szkolenia dla nauczycieli POWUZ w stosunku do zakładanej ilości grup uczniów; część nauczycieli, którzy zgłosili się na szkolenia i ukończyli je, nie podtrzymuje deklaracji udziału w projekcie. 2.Niezrozumienie przez część nauczycieli (głównie informatyki i przedsiębiorczości) istoty pracy z uczniami zdolnymi wyłonionymi drogą diagnozy do pracy w POWUZ: - specyficznych potrzeb tej grupy, - specyfiki pracy nauczyciela z takimi uczniami (wymóg kreatywności, otwartości na potrzeby grupy, wysoki poziom innowacyjności, postulat odejścia od znanych schematów postępowania). 3.Wysoki poziom oczekiwań w aspekcie finansowym i organizacyjnym kandydatów do pracy w POWUZ, przekraczający możliwości realizatorów projektu. 4.Niewystarczający w pracy z trudnymi grupami poziom umiejętności trenerskich pojedynczych osób spośród grona edukatorów. Wnioski z realizacji szkoleń- problemy

10 Wskazane problemy będą skutkować trudnościami w zapewnieniu możliwości udziału w zajęciach w POWUZ wszystkim uczniom, którzy spełnili kryteria kwalifikacyjne i zostali wstępnie zakwalifikowani do udziału w zajęciach. Bez przygotowania dodatkowej grupy nauczycieli do pracy w POWUZ nie będzie możliwe uruchomienie grup w wielu powiatach i gminach lub ich ilość będzie dalece niewystarczająca. Wnioski z realizacji szkoleń- problemy

11 PRZESZKOLENI NAUCZYCIELE POWUZ A SZACOWANA LICZBA GRUP UCZNIÓW W POWUZ Powiat Szkoły podstawowe- przeszkoleni/liczba grupGimnazja- przeszkoleni/liczba grup Szkoły ponadgimnazjalne- przeszkoleni/liczba grup JAl.grupM P TIl.grup Raze m przesz koleni Poten cjalna liczba grupJAl.grupM P TIl.grup Raze m przesz koleni Poten cjalna liczba grupJAl.grupM P TIl.grup Raze m przesz koleni Poten cjalna liczba grup bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowotarski nowosądecki olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków Nowy Sącz Tarnów

12 W celu zapewnienia możliwości wsparcia uczniów uzdolnionych wyłonionych drogą diagnozy i uruchomienia adekwatnej do potrzeb liczby POWUZ ogłaszamy dodatkowy nabór na szkolenia dla nauczycieli POWUZ. Warunki naboru: - nabór będzie prowadzony w tych powiatach i gminach, gdzie nie ma wystarczającej obsady zajęć w POWUZ, wśród nauczycieli tych specjalności, których brakuje w danym powiecie; - wykaz wakatów zostanie zamieszczony na stronie projektu wraz z ogłoszeniem o naborze; - wymagania dla kandydatów pozostają niezmienione i zostaną przypomniane na stronie internetowej; - zgłoszenia przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela Wyższa Szkoła Biznesu- National-Louis University w Nowym Sączu – tel ; termin składania zgłoszeń - od do ; grupy szkoleniowe będą tworzone na bieżąco; - szkolenia będą realizowane od do Dodatkowa rekrutacja nauczycieli

13 Biuro Merytoryczne Projektu Biuro Administracyjne Projektu Biuro Projektu WSB-NLU Strona internetowa projektu:

14


Pobierz ppt "Informacja o realizacji komponentu szkoleniowego w projekcie DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google