Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - KOŁA ZAINTERESOWAŃ GIMNAZJUM im. C. K

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - KOŁA ZAINTERESOWAŃ GIMNAZJUM im. C. K"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - KOŁA ZAINTERESOWAŃ GIMNAZJUM im. C. K
EWALUACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - KOŁA ZAINTERESOWAŃ GIMNAZJUM im. C.K. NORWIDA Czerwiec 2011

2 Pytania kluczowe: Jak popularne wśród młodzieży były koła zainteresowań? Jaki jest poziom zadowolenia z uczestnictwa w kołach zainteresowań, wśród uczniów i ich rodziców? Czy koła zainteresowań wpływają na wzrost wiedzy i rozwój zainteresowań uczniów?

3 Cele: zweryfikowanie dotychczas realizowanej oferty kół zainteresowań pod kątem oczekiwań uczniów i rodziców ocena stopnia zadowolenia z uczestnictwa w kołach zainteresowań, dokonana przez uczniów i ich rodziców sformułowanie wniosków do opracowania planu kół zainteresowań na przyszły rok szkolny wyciągnięcie wniosków do ewentualnego udoskonalenia planów pracy na zajęciach kół zainteresowań analiza osiągniętych rezultatów, zdiagnozowanie występujących problemów

4 Kryteria sukcesu: przynajmniej 70% zdeklarowanych uczniów regularnie uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań przynajmniej 30% uczniów szkoły uczęszcza na zajęcia kół zainteresowań oferta kół zainteresowań jest adekwatna do oczekiwań uczniów - 70%

5 Kryteria sukcesu: poziom zadowolenia uczniów:
aktywność uczniów na zajęciach wynosi przynajmniej - 80% tematyka zajęć jest interesująca - 80% atmosfera pracy podczas zajęć jest przyjazna - 90% uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań - 80%

6 Kryteria sukcesu: przyrost wiedzy:
zajęcia rozwijają zainteresowania i pasje 80 % zajęcia poszerzają wiedzę i umiejętności 80 % zajęcia przygotowują do udziału w konkursach i olimpiadach 80 %

7 Kryteria sukcesu: poziom zadowolenia rodziców:
rodzice uważają, że koła pogłębiają wiedzę i zainteresowania ich dzieci - powyżej 80% rodzice są usatysfakcjonowani ofertą kół zainteresowań w szkole - 70% zdaniem rodzica dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań - 80%

8 Metody badawcze: analiza dokumentów (dzienniki kół zainteresowań)
kwestionariusz ankiety skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców

9 Próba badawcza: klasa I i II gimnazjum,
nauczyciele prowadzący koła zainteresowań, nauczyciele nie prowadzący kół zainteresowań, rodzice badanych uczniów,

10 Wnioski z opracowania ankiety skierowanej do nauczycieli
Nauczyciele powinni zachęcać uczniów na początku każdego roku szkolnego do udziału w zajęciach koła, przedstawić uczniom program tych zajęć i starać się wybrać jak najbardziej odpowiadający uczniowi termin. Nauczyciele prowadzący koła powinni aktywizować uczniów do udziału w zajęciach poprzez wykorzystywanie różnorodnych metod pracy oraz stwarzanie przyjaznej atmosfery podczas zajęć. Nauczyciele powinni zachęcać i motywować uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, dzięki którym mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. Nauczyciele w większości (78%) są usatysfakcjonowani frekwencją uczniów uczęszczających na zajęcia.

11 Wnioski z analizy ankiety skierowanej do rodziców
Poziom zadowolenia rodziców z kół zainteresowań jest bardzo wysoki i w każdym punkcie uzyskane wyniki przekraczają zakładane kryteria sukcesu. Wśród ankietowanych rodziców byli tacy (6%), którzy stwierdzili, że nie znają oferty szkoły w zakresie kół, jak też rodzice, którzy proponowali wzbogacić tę ofertę o takie koła, które już w szkole działają – należy poprawić sposób informowania rodziców o działających w szkole kołach. Rodzice w odniesieniu do ostatniego pytania ankiety podawali propozycje dotyczące utworzenia nowych kół, które mogłyby funkcjonować w szkole - należy zweryfikować dotychczasową ofertę kół w oparciu o oczekiwania i zainteresowania uczniów i rodziców.

12 Wnioski z analizy ankiety skierowanej do uczniów
Nie wszyscy uczniowie znają ofertę kół zainteresowań w szkole. Należy poprawić, wprowadzić dodatkowe sposoby informowanie uczniów o działających kołach, ponadto nauczyciel prowadzący koło powinien poinformować uczniów o programie pracy koła co ułatwi im podjęcie decyzji o uczęszczaniu na dane koło. Gimnazjaliści wykazują duże zainteresowanie kołami. Aż 74% uczniów gimnazjum uczęszcza na koła zainteresowań co daje wynik lepszy o 44% od zakładanego kryterium sukcesu. Regularność uczestniczenia w różnych kołach zainteresowań jest zróżnicowana co może wiązać się z atrakcyjnością lub terminem tych zajęć dla uczniów. Celem poprawienia frekwencji na zajęciach, które nie spełniają kryterium sukcesu, należy motywować uczniów do regularnego uczęszczania na koło, ustalać jak najdogodniejszy termin dla ucznia (niekoniecznie dla nauczyciela), stosować zachęty, pokazywać korzyści płynące z udziału w kole, stosować ciekawe metody pracy.

13 Wnioski z analizy ankiety skierowanej do uczniów c.d.
85% ankietowanych uczniów twierdzi, że oferta kół jest zgodna z ich oczekiwaniami co przekracza zakładane 70% kryterium sukcesu. Niemniej jednak wielu uczniów widzi potrzebę utworzenie nowych kół. Należy poszerzyć ofertę kół zainteresowań o propozycje uczniów : biologiczne (10,86%); taneczne (6,9%); matematyczne (8,69%); j. angielskiego (8.69%); fotograficzne (6,52%); plastyczne (6,25%); j. rosyjskiego (4,34%), j. hiszpańskiego (4,34%); samoobrony (4,34%). Ogólnie można stwierdzić, ze poziom zadowolenia uczniów z kół zainteresowań jest wysoki. Badanie poziomu zadowolenia uczniów z kół zainteresowań pokazało, że zostały przekroczone wszystkie zakładane kryteria sukcesu. Praca na kołach bardzo aktywizuje uczniów, tematyka zajęć jest bardzo interesująca, a panująca atmosfera bardzo przyjazna. Prawie 80% uczniów twierdzi, że regularnie uczęszcza na koła , co jest bliskie zakładanemu kryterium sukcesu. Biorąc jednak pod uwagę średnia frekwencje uczniów na zajęciach (69%) ustalona na podstawie danych z dzienników zajęć pozalekcyjnych, rozmija się to z deklaracjami uczniów o ok. 10%.

14 Wnioski z analizy ankiety skierowanej do uczniów c.d.
Oceniając wpływ kół na przyrost wiedzy uczniów, zdaniem ponad 95% ankietowanych, koła rozwijają pasje i zainteresowania oraz poszerzają wiedze i umiejętności (zakładane kryterium sukcesu 80%). Niestety tylko 67,8% uczniów twierdzi, że koła przygotowują do udziału w konkursach i olimpiadach, co jest wynikiem niższym od zakładanego kryterium sukcesu. Koła powodują przyrost wiedzy u uczniów, jednak należy zweryfikować pracę na tych zajęciach i zwiększyć w nich udział treści i umiejętności pozwalających uczniom na udział w konkursach i olimpiadach (dotyczy przede wszystkim kół przedmiotowych).

15 Wnioski z analizy ankiety skierowanej do uczniów c.d.
33,8% ankietowanych uczniów twierdzi, że na zajęciach kół rzadko wykorzystuje się pomoce dydaktyczne, a 4,24%, że wcale. Zakłada się jednak, ze powyższe wyniki są obciążone błędem, ponieważ wielu uczestników kół sportowych, plastycznego czy gitarowego twierdzi, że nie używa się żadnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie nie do końca rozumieją pojęcie „środek dydaktyczny”, dlatego przy opracowywaniu ankiet należy posługiwać pojęciami jasnymi dla ankietowanych. Niemniej jednak, należy zwiększyć wykorzystanie na zajęciach kół pomocy dydaktycznych, zadbać o ich różnorodność, pozwolić na pracę z tymi pomocami uczniom. Pozwoli to na podniesienie atrakcyjności zajęć dla uczniów. Opracowały: M. Kargol, A. Salwa


Pobierz ppt "EWALUACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - KOŁA ZAINTERESOWAŃ GIMNAZJUM im. C. K"

Podobne prezentacje


Reklamy Google