Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy w powiecie nidzickim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy w powiecie nidzickim"— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy w powiecie nidzickim
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23, tel Rynek pracy w powiecie nidzickim w 2005 roku

2 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie nidzickim
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

3 Stopa bezrobocia w powiecie nidzickim na tle województwa i kraju
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

4 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych gminach
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

5 Ruch bezrobotnych w powiecie nidzickim w 2005 r.
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

6 Przyczyny odpływu z bezrobocia
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

7 Kategorie bezrobotnych
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

8 Bezrobocie w powiecie nidzickim
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

9 Bezrobotni wg miejsca zamieszkania
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

10 Struktura bezrobotnych według wieku (grupy wiekowe w latach)
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

11 Struktura bezrobotnych według wykształcenia
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

12 Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na 31.12.2005
Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

13 Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na 31.12.2005
Bezrobotni w powiecie nidzickim według stażu pracy w latach Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

14 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według ostatniego miejsca pracy
Struktura bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w PUP Nidzica w latach 2004 – 2005 Lp. Rodzaj działalności Zarejestrowani bezrobotni w latach : 2004 % 2005 1. Dotychczas niepracujący 1008 24,1 906 25,5 2. Przetwórstwo przemysłowe 998 23,9 788 22,2 3. Handel detaliczny 486 11,6 410 11,5 4. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 505 12,1 413 5. Budownictwo 378 9,1 316 8,9 6. Administracja publiczna i obrona narodowa 178 4,3 163 4,6 7. Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna 139 3,3 123 3,5 8. Hotele i restauracje 130 3,1 87 2,5 9. Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 107 2,6 76 2,1 10. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 81 1,9 92 11. Transport, gospodarka magazynowa i łączność 88 98 2,8 12. Edukacja 56 1,4 55 1,6 13. Pośrednictwo finansowe 13 0,3 14 0,4 14. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 5 0,1 15. Górnictwo i kopalnictwo 1 16. Gospodarstwo domowe zatrudniające pracowników 3 4 Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

15 Zawody najczęściej spotykane wśród zarejestrowanych bezrobotnych
Lp. Nazwa zawodu Zarejestrowani bezrobotni w latach : 2004 2005 ogółem w tym kobiety 1. Sprzedawca 369 362 321 305 2. Robotnik budowlany 349 150 3. Sprzątaczka 280 218 4. Szwaczka 215 133 5. Ślusarz 134 1 102 4 6. Murarz 121 77 7. Kucharz 112 106 105 101 8. Pracownik biurowy 92 84 61 59 9. Pomoc kuchenna 90 88 58 10. Stolarz 74 55 11. Technik mechanik 66 12. Dozorca 67 16 30 11 13. Mechanik pojazdów samochodowych 65 5 7 14. Technik rolnik 64 45 15. Krawiec 56 49 48 16. Kierowca samochodów osobowych 57 53 17. Technik ekonomista 44 93 18. Kierowca samochodów ciężarowych 29 19. Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 116 98 81 20. Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 52 Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

16 Oferty pracy w powiecie nidzickim w latach 2004 - 2005
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

17 Oferty pracy według zawodów w latach 2004 -2005
Lp. Nazwa zawodu Zarejestrowani bezrobotni w latach : 2004 2005 1. Szwaczka 92 178 2. Robotnik budowlany 150 147 3. Pracownik biurowy 110 4. Sprzedawca 112 97 5. Robotnik 142 86 6. Pozostali robotnicy przy pracach prostych 2 80 7. Tapicer 34 78 8. Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 49 66 9. Stolarz 35 64 10. Ślusarz 76 60 11. Pracownik administracyjny 57 51 12. Murarz 43 Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

18 Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w latach 2004 - 2005
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

19 Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na 31.12.2005
Liczba bezrobotnych uczestniczących w programach rynku pracy w latach Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

20 Programy realizowane przez PUP Nidzica w 2005 roku
1. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli 2. Gminny Konsultant R 3. 50 PLUS 4. Droga do Kwalifikacji i Umiejętności 5. Rozwój firmy i zatrudnienia 6. Pierwszy Biznes 7. Pierwsza Praca 8. PHARE 2002 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

21 Programy realizowane przez PUP Nidzica w 2005 roku – w ramach EFS
SPO RZL Działanie 1.2 1. Perspektywy dla młodzieży 2. Młodzież na rynku pracy SPO RZL Działanie 1.3 3. Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych w powiecie nidzickim 4. Szansa na rynku pracy Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

22 Efektywność programów rynku pracy w powiecie nidzickim w latach 2004 i 2005
Lp. Rodzaj programu Wskaźnik efektywności w latach 2004 2005 1. Szkolenie 22,9 % 38,9 % 2. Praca interwencyjne 63,6 % 58,5 % 3. Roboty publiczne 39,4 % 25,0 % 4. Staże 54,4 % 37,5 % 5. Umowy absolwenckie 83,3 % - 6. Programy specjalne 100,0 % 7. Przygotowanie zawodowe 39,5 % 8. Wyposażenie / doposażenie miejsc pracy 9. Jednorazowo środki na uruchomienie działalności gospodarczej Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

23 Struktura wydatków z Funduszu Pracy w latach 2004 - 2005
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

24 Struktura wydatków z Funduszu Pracy w latach 2004 - 2005
Lp. Nazwa zawodu Zarejestrowani bezrobotni w latach : 2004 % 2005 1. Zasiłki dla bezrobotnych 6.546,3 56,9 5.792,5 64,0 2. Zasiłki przedemerytalne 1402,3 12,2 - 3. Świadczenia przedemerytalne 1226,7 10,7 4. Dodatki aktywizacyjne 218,7 2,4 5. Programy przeciwdziałania bezrobociu 2189,9 19,1 2821,3 31,2 6. Inne 130,2 1,1 222,1 Ogółem 11495,4 100 9054,6 Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

25 Struktura wydatków na aktywne formy w latach 2004 - 2005
Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

26 Struktura wydatków z Funduszu Pracy na programy przeciwdziałania bezrobociu w latach 2004 - 2005
Lp. Wyszczególnienie Wydatki w tysiącach złotych latach : 2004 2005 ogółem % 1. Szkolenia 132,5 6,1 149,4 5,3 2. Prace interwencyjne 592,5 27,1 518,9 18,4 3. Roboty publiczne 398,9 18,2 370,4 13,1 4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 37,9 1,7 345,8 12,3 5. Wyposażenie / doposażenie stanowisk pracy 174,7 8,0 289,7 10,3 6. Stypendia za okres stażu 686,1 31,3 824,5 29,2 7. Stypendia za okres przygotowania zawodowego - 229,6 8,1 8. Przygotowanie zawodowe młodocianych 90,2 4,1 41,1 1,5 9. Umowy absolwenckie 55,7 2,5 10. Programy specjalne 15,0 0,7 11. Koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia 34,2 1,2 12. Stypendia za okres nauki 6,4 0,3 12,0 0,4 13. Badania bezrobotnych 3,9 0,14 14. Koszt pomocy prawnej i doradztwa 1,8 0,06 Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

27

28 O G Ł O S Z E N I E NOWE NUMERY :
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy i n f o r m u j e, że z dniem 01 lutego 2006 roku ulegają zmianie numery telefonów. NOWE NUMERY : 1 Sekretariat 2 Fax 3 Dział Finansowo – Księgowy 4 Instrumenty rynku pracy - szkolenia 5 Instrumenty rynku pracy – staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, itp. 6 Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku 7 Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku 8 Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy 9 Pośrednicy pracy


Pobierz ppt "Rynek pracy w powiecie nidzickim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google