Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23, tel.089 625 01 30 www.nidzica.up.gov.pl Rynek pracy w powiecie nidzickim w 2005 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23, tel.089 625 01 30 www.nidzica.up.gov.pl Rynek pracy w powiecie nidzickim w 2005 roku."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23, tel Rynek pracy w powiecie nidzickim w 2005 roku

2 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie nidzickim Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

3 Stopa bezrobocia w powiecie nidzickim na tle województwa i kraju Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

4 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych gminach Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

5 Ruch bezrobotnych w powiecie nidzickim w 2005 r. Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

6 Przyczyny odpływu z bezrobocia Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

7 Kategorie bezrobotnych Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

8 Bezrobocie w powiecie nidzickim Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

9 Bezrobotni wg miejsca zamieszkania Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

10 Struktura bezrobotnych według wieku (grupy wiekowe w latach) Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

11 Struktura bezrobotnych według wykształcenia Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

12 Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

13 Bezrobotni w powiecie nidzickim według stażu pracy w latach Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

14 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według ostatniego miejsca pracy Struktura bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w PUP Nidzica w latach 2004 – 2005 Lp.Rodzaj działalnościZarejestrowani bezrobotni w latach : 2004%2005% 1.Dotychczas niepracujący100824,190625,5 2.Przetwórstwo przemysłowe99823,978822,2 3.Handel detaliczny48611,641011,5 4.Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo50512,141311,6 5.Budownictwo3789,13168,9 6.Administracja publiczna i obrona narodowa1784,31634,6 7.Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna1393,31233,5 8.Hotele i restauracje1303,1872,5 9.Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej1072,6762,1 10.Ochrona zdrowia i opieka społeczna811,9922,6 11.Transport, gospodarka magazynowa i łączność882,1982,8 12.Edukacja561,4551,6 13.Pośrednictwo finansowe130,3140,4 14.Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę50,150,1 15.Górnictwo i kopalnictwo Gospodarstwo domowe zatrudniające pracowników30,140,1 Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

15 Zawody najczęściej spotykane wśród zarejestrowanych bezrobotnych Lp.Nazwa zawodu Zarejestrowani bezrobotni w latach : ogółemw tym kobietyogółemw tym kobiety 1.Sprzedawca Robotnik budowlany Sprzątaczka Szwaczka Ślusarz Murarz Kucharz Pracownik biurowy Pomoc kuchenna Stolarz Technik mechanik Dozorca Mechanik pojazdów samochodowych Technik rolnik Krawiec Kierowca samochodów osobowych Technik ekonomista Kierowca samochodów ciężarowych Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

16 Oferty pracy w powiecie nidzickim w latach Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

17 Oferty pracy według zawodów w latach Lp.Nazwa zawodu Zarejestrowani bezrobotni w latach : Szwaczka Robotnik budowlany Pracownik biurowy Sprzedawca Robotnik Pozostali robotnicy przy pracach prostych280 7.Tapicer Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Stolarz Ślusarz Pracownik administracyjny Murarz4343 Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

18 Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w latach Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

19 Liczba bezrobotnych uczestniczących w programach rynku pracy w latach Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

20 Programy realizowane przez PUP Nidzica w 2005 roku 1. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli 1. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli 2. Gminny Konsultant R 2. Gminny Konsultant R PLUS PLUS 4. Droga do Kwalifikacji i Umiejętności 4. Droga do Kwalifikacji i Umiejętności 6. Pierwszy Biznes 6. Pierwszy Biznes 8. PHARE 2002 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich 8. PHARE 2002 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich 5. Rozwój firmy i zatrudnienia 5. Rozwój firmy i zatrudnienia 7. Pierwsza Praca 7. Pierwsza Praca Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

21 Programy realizowane przez PUP Nidzica w 2005 roku – w ramach EFS 1. Perspektywy dla młodzieży 1. Perspektywy dla młodzieży 2. Młodzież na rynku pracy 2. Młodzież na rynku pracy 3. Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych w powiecie nidzickim 3. Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych w powiecie nidzickim 4. Szansa na rynku pracy 4. Szansa na rynku pracy Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na SPO RZL Działanie 1.2 SPO RZL Działanie 1.2 SPO RZL Działanie 1.3 SPO RZL Działanie 1.3

22 Efektywność programów rynku pracy w powiecie nidzickim w latach 2004 i 2005 Lp.Rodzaj programu Wskaźnik efektywności w latach Szkolenie 22,9 % 38,9 % 2.Praca interwencyjne 63,6 % 58,5 % 3.Roboty publiczne 39,4 % 25,0 % 4.Staże 54,4 % 37,5 % 5.Umowy absolwenckie 83,3 % - 6.Programy specjalne 100,0 % - 7.Przygotowanie zawodowe- 39,5 % 8.Wyposażenie / doposażenie miejsc pracy 100,0 % 9.Jednorazowo środki na uruchomienie działalności gospodarczej 100,0 % Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

23 Struktura wydatków z Funduszu Pracy w latach Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

24 Struktura wydatków z Funduszu Pracy w latach L p. Nazwa zawodu Zarejestrowani bezrobotni w latach : 2004%2005% 1.Zasiłki dla bezrobotnych6.546,356,95.792,564,0 2.Zasiłki przedemerytalne1402,312,2-- 3.Świadczenia przedemerytalne1226,710,7-- 4.Dodatki aktywizacyjne--218,72,4 5.Programy przeciwdziałania bezrobociu2189,919,12821,331,2 6.Inne130,21,1222,12,4 Ogółem11495, ,6100 Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

25 Struktura wydatków na aktywne formy w latach Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

26 Struktura wydatków z Funduszu Pracy na programy przeciwdziałania bezrobociu w latach Lp.Wyszczególnienie Wydatki w tysiącach złotych latach : ogółem % % 1. Szkolenia132,56,1149,45,3 2. Prace interwencyjne592,527,1518,918,4 3. Roboty publiczne398,918,2370,413,1 4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej37,91,7345,812,3 5. Wyposażenie / doposażenie stanowisk pracy174,78,0289,710,3 6. Stypendia za okres stażu686,131,3824,529,2 7. Stypendia za okres przygotowania zawodowego--229,68,1 8. Przygotowanie zawodowe młodocianych90,24,141,11,5 9. Umowy absolwenckie55,72, Programy specjalne15,00, Koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia--34,21,2 12. Stypendia za okres nauki6,40,312,00,4 13. Badania bezrobotnych--3,90, Koszt pomocy prawnej i doradztwa--1,80,06 Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Stan na

27

28 O G Ł O S Z E N I E Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy i n f o r m u j e, że z dniem 01 lutego 2006 roku ulegają zmianie numery telefonów. NOWE NUMERY : 1Sekretariat Fax Dział Finansowo – Księgowy Instrumenty rynku pracy - szkolenia Instrumenty rynku pracy – staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, itp Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy Pośrednicy pracy


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23, tel.089 625 01 30 www.nidzica.up.gov.pl Rynek pracy w powiecie nidzickim w 2005 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google