Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrument Szybkiego Reagowania. Co to jest Instrument Szybkiego Reagowania? To nieodpłatny pakiet usług doradczych, szkoleniowych oraz outplacementowych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrument Szybkiego Reagowania. Co to jest Instrument Szybkiego Reagowania? To nieodpłatny pakiet usług doradczych, szkoleniowych oraz outplacementowych,"— Zapis prezentacji:

1 Instrument Szybkiego Reagowania

2 Co to jest Instrument Szybkiego Reagowania? To nieodpłatny pakiet usług doradczych, szkoleniowych oraz outplacementowych, opracowany na miarę indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa i wdrożony przez specjalistów wg międzynarodowej metodologii doradczej.

3 Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia - pojawiają się nowe technologie, zmieniają się warunki ekonomiczne, wzrasta poziom inwestycji zagranicznych, konkurencja się zaostrza, a konsumenci zmieniają nawyki. Spowolnienie gospodarcze i zagrożenie jego skutkami stają się codziennym elementem otoczenia biznesu. Wymaga to od przedsiębiorcy poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań w prowadzeniu działań biznesowych.

4 Cel projektu Projekt systemowy Instrument Szybkiego Reagowania został opracowany w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców i ich pracowników, którzy potrzebują wsparcia w procesie łagodzenia negatywnych skutków przemian zachodzących w gospodarce. Celem projektu jest pomoc w skutecznej adaptacji firmy do nowych warunków zewnętrznych.

5 Dla kogo jest przeznaczony projekt ISR? Dla właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników mikro, małych oraz dużych przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego. Działaniami szkoleniowymi, doradczymi, a także dotyczącymi restrukturyzacji zatrudnienia objętych zostanie ponad 4 500 pracowników z 210 przedsiębiorstw z terenu całej Polski.

6

7 Dlaczego warto zgłosić firmę do projektu? Zakwalifikowane do projektu przedsiębiorstwo uzyska w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania: kompleksową analizę sytuacji wyjściowej firmy przeprowadzoną przez niezależnych ekspertów według sprawdzonej metodologii doradczej: analiza ta wykaże silne i słabe strony firmy, a także zagrożenia, jakie niosą dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce; bezpośredni dostęp do międzynarodowej wiedzy oraz do narzędzi z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, możliwy dzięki współpracy z ekspertami doradztwa strategicznego;

8 opracowany przez ekspertów profesjonalny Plan Rozwoju prezentujący możliwości szybkiej reakcji na zmiany gospodarcze; w zależności od wyników analizy, opracowanie będzie miało charakter planu naprawczego lub strategii rozwoju firmy, może też być kombinacją jednego i drugiego; wdrożenie w przedsiębiorstwie działań zarekomendowanych w Planie Rozwoju, które obejmują: usługi szkoleniowe dla pracowników; usługi doradcze dla pracowników; usługi doradcze dla przedsiębiorców ; działania związane z restrukturyzacją zatrudnienia (outplacement).

9 Jakie firmy mogą wziąć udział w projekcie? Do projektu mogą aplikować wszystkie firmy, które łącznie spełnią poniższe warunki: posiadają siedzibę na terytorium RP ; pozostają poza charakterystyką przedsiębiorcy zagrożonego; posiadają struktury i pracowników w co najmniej dwóch województwach lub przedsiębiorstwa, które nie otrzymały pomocy ze środków publicznych na te same działania, o które ubiegają się w projekcie ISR.

10 Procedura aplikacji firmy do projektu Instrument Szybkiego Reagowania

11 Informacje o przedsiębiorcy Bilans Rachunek zysków i strat wariant porównawczy Rachunek przepływów pieniężnych Nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby Nr KRS/Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Forma organizacyjno-prawna Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej według PKD Przedsiębiorców Data rozpoczęcia działalności Branża Liczba zatrudnionych Wielkość przedsiębiorstwa (mikro/małe/średnie/duże) Kapitał zakładowy Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej Regiony, w których prowadzona jest działalność Informacja o korzystaniu z pomocy publicznej w okresie bieżącego roku oraz ostatnich dwóch lat podatkowych Aktywa Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Pasywa Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) zapasowy Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk zatrzymany Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Odsetki Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Informacje niezbędne do wprowadzenia do systemu informatycznego w procesie aplikacji firmy

12 Wykonawca projektu ogłasza termin rozpoczęcia i zakończenia naboru firm do projektu ISR. Rekrutacja trwa co najmniej 30 dni od daty rozpoczęcia naboru. W tym czasie zainteresowani udziałem przedsiębiorcy mają dostęp do formularza aplikacyjnego, zamieszczonego na stronie www.isr.parp.gov.pl Przebieg procedury: 1.Przedsiębiorca wprowadza on-line ogólne dane informacyjne o firmie i wysyła kompletnie wypełniony formularz za pośrednictwem aplikacji. 2. Administrator systemu dokonuje weryfikacji wprowadzonych danych. 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności wprowadzonych danych ze stanem faktycznym, administrator może usunąć formularz z systemu rejestracji lub skorygować błędy, o ile korekta jest możliwa w oparciu o posiadane informacje, przekazując przedsiębiorcy informację o podjętych działaniach. W przypadku usunięcie danych firmy z systemu, przedsiębiorca może ponownie wypełnić formularz, korygując błędne dane, o ile nie minął termin składania formularza aplikacji. 4. Po akceptacji formularza aplikacyjnego przez administratora, przedsiębiorca otrzymuje pocztą elektroniczną dostęp do formularza finansowego, który stanowi drugi etap aplikacji. ETAP 1 WPROWADZENIE DANYCH PODSTAWOWYCH O FIRMIE

13 1.W terminie określonym w Regulaminie naboru do usługi, przedsiębiorca wprowadza on-line dane finansowe firmy, wysyła je on-line i kończy aplikację do projektu ISR. Niedotrzymanie przez przedsiębiorcę terminów na wypełnienie danych liczbowych powoduje usunięcie jego formularza z systemu rejestracji. 2.W przypadku stwierdzenia niezgodności wprowadzonych do systemu danych finansowych ze stanem faktycznym, administrator może w skorygować błędy w tych danych, o ile dokonanie korekty jest możliwe w oparciu o przedłożone przez przedsiębiorcę dokumenty źródłowe. 3.Na podstawie wprowadzonych danych liczbowych, system aplikacyjny w sposób automatyczny ocenia sytuację ekonomiczną firmy, przyznając jej punkty w skali 0-100. 4.Po upływie terminu zakończenia naboru system aplikacyjny w sposób automatyczny generuje listę rankingową przedsiębiorstw rekomendowanych do dofinansowania w poszczególnych klasach wielkości. 5.Lista rankingowa zakwalifikowanych przedsiębiorstw zostaje opublikowana na stronie projektu www.isr.parp.gov.pl Przedsiębiorca zostaje poinformowany o wynikach rekrutacji. 6.Doradca kontaktuje się z przedstawicielem firmy zakwalifikowanej do realizacji usług w ramach projektu ISR i rozpoczyna działania związane z podpisaniem umowy na opracowanie Planu Rozwoju dla firmy. ETAP 2 WPROWADZENIE DANYCH FINANSOWYCH FIRMY

14 Etapy współpracy z przedsiębiorstwem uczestniczącym w realizacji projektu ISR

15 ETAP 1 OPRACOWANI E PLANU ROZWOJU Opracowanie Planu Rozwoju obejmuje strategiczną analizę sytuacji wyjściowej firmy oraz zdefiniowanie obszarów wymagających wsparcia i potrzeb doradczych, w dalszej kolejności zadań, sposobu ich realizacji oraz spodziewanych rezultatów dla przedsiębiorstwa. Celem Planu jest wskazanie szybkich działań, które umożliwią zminimalizowanie skutków spowolnienia gospodarczego.

16 ETAP 2 WDROŻENIE PLANU ROZWOJU Zakres i rodzaj działań, które zostaną wdrożone w przedsiębiorstwie, wynika z przeprowadzonej przez eksperta analizy. Działania mogą objąć:

17 Po zakończeniu wdrożenia działań projektowych, każde przedsiębiorstwo objęte jest monitoringiem sytuacji finansowej firmy w celu obserwacji dynamiki zmiany kondycji przedsiębiorstwa i efektów udzielonego wsparcia, w odniesieniu do obszarów interwencji przewidzianych w Planie Rozwoju. Monitoring prowadzony jest w oparciu o wyniki finansowe firmy przez okres trzech lat od zakończenia działań wdrożeniowych. W tym celu przedsiębiorca zobowiązany będzie udostępnić kwartalne wyniki finansowe firmy oraz dane roczne. ETAP 3 MONITORING SYTUACJI EKONOMICZNO- FINANSOWEJ

18 Zasady finansowania usług w ramach ISR Wszystkie działania oferowane przedsiębiorcom w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania są bezpłatne, w ramach pomocy de minimis. W przypadku przedsiębiorstw, które wykorzystały ten limit, możliwe jest finansowanie udziału przez wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu własnego.


Pobierz ppt "Instrument Szybkiego Reagowania. Co to jest Instrument Szybkiego Reagowania? To nieodpłatny pakiet usług doradczych, szkoleniowych oraz outplacementowych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google