Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2010."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2010

2 BUDŻET MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2010 Budżet ogółem ,18 zł Dochody ,34 zł Przychody ,84 zł Wydatki ,18 zł Rozchody ,00 zł

3 Wielkość podstawowych parametrów budżetu w latach 2006 – 2010

4 WIELKOŚĆ I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA W LATACH 2006 – 2010

5 Źródła dochodów Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010

6 Procentowa struktura dochodów ze względu na źródło ich pochodzenia w latach ,33% 26,47 % 39,20% 41,31% 24,47% 34,22% 22,07% 32,94% 44,99% 39,31% 27,32% 33,37% 56,00% 19,00% 25,00%

7 Wielkość i struktura dochodów budżetowych w latach

8 Struktura dochodów z tytułu podatków i opłat za lata 2006 – 2010

9 PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA W LATACH

10 Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w latach *Wydatki planowane

11 10. Pozostałe 4% = ,85 zł w tym: Obsługa długu publicznego – ,00 zł Rezerwy – ,00 zł Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa – ,00 zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – ,85 zł Działalność usługowa – ,00 zł Ochrona zdrowia – ,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza – ,00 zł Pozostałe – ,00 zł Struktura wydatków budżetowych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ,06 2. Dział 801 Oświata i wychowanie – ,11 3. Dział 600 Transport i łączność – ,32 4. Dział 630 Turystyka – ,00 5. Dział 852 Pomoc społeczna – ,00 6. Dział 750 Administracja publiczna – ,84 7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ,00 8. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – ,00 9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ,00

12 ANALIZA WYBRANYCH SKŁADNIKÓW WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH

13 Porównanie najważniejszych składników wydatków w latach 2006 – 2010

14 PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

15 ZESTAWIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW ORAZ PROCENTOWEGO UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW W PLANACH BUDŻETOWYCH LAT 2009 I 2010

16 Lp.DziałNazwa Plan wydatków na rok 2009 Plan wydatków na rok 2010 Różnica 1.010Rolnictwo i łowiectwo20 593,82800, , Leśnictwo , , , Transport i łączność , , , Turystyka , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa65 000, , , Administracja publiczna , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Obrona narodowa200,00250,00+50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, Obsługa długu publicznego , , , Różne rozliczenia72 808, , , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Kultura fizyczna i sport , , ,00 Razem: , , ,07

17 Lp.DziałNazwaPlan wydatków na rok 2009 Udział % w wydatkach budżetowych Plan wydatków na rok 2010 Udział % w wydatkach budżetowych 1010Rolnictwo i łowiectwo20 593,820,0410%800,000,0010% 2020Leśnictwo ,000,3682%138543,000,1768% 3600Transport i łączność ,8424,7194% ,3218,6339% 4630Turystyka ,008,0905% ,0011,8676% 5700Gospodarka mieszkaniowa ,002,5946% ,004,1085% 6710Działalność usługowa65 000,000,1295% ,000,3599% 7750Administracja publiczna ,008,1053% ,846,3767% 8751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,000,1247%1850,000,0024% 9752Obrona narodowa200,000,0004%250,000,0003% 10754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,000,9953% ,000,6066% 11756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,000,1054%52 900,000,0675% 12757Obsługa długu publicznego ,000,7370% ,000,7913% 13758Różne rozliczenia72 808,000,1450%900000,001,1486% 14801Oświata i wychowanie ,8523,4134% ,1119,9067% 15851Ochrona zdrowia ,000,5402%280000,000,3573% 16852Pomoc społeczna ,009,6197% ,006,5493% 17853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,301,0613% ,850,5589% 18854Edukacyjna opieka wychowawcza ,000,7152% ,000,3045% 19900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,3016,1034% ,0621,4187% 20921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,001,8204% ,002,9276% 21926Kultura fizyczna i sport ,000,5701% ,003,8358% Razem: ,11100,0000% ,18100,0000%

18 Wydatki inwestycyjne budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w latach

19 Wydatki na oświatę w latach 2006 – 2010 w podziale na subwencje i środki własne

20 Koszt utrzymania jednego ucznia – szkoły podstawowe

21 Koszt utrzymania jednego ucznia – gimnazja

22 Koszt utrzymania jednego ucznia – przedszkola

23 Koszt utrzymania jednego ucznia – zespoły

24 Ilość dzieci urodzonych w latach 2003 – 2009 na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

25 Ilość dzieci urodzonych w latach 2003 – 2009 na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w poszczególnych miejscowościach

26 PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2010 ROKU

27 Lp.Nazwa zadania PROGNOZA OgółemWartość 2010 r. wartość zadania ogółem kwota dofinansowania ogółem z UE udział własny ogółem warość zadania w 2010 roku kwota dofinansowania w 2010 roku z UE udział własny w 2010 roku 1 Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa- Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek - kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej - MRPO , , , , , ,50 2 Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w gminie Muszyna - MRPO , , , , , ,84 3 Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny - MRPO , , , , , ,04 4 Kompleksowe turystyczne zagospodarowanie strefy uzdrowiskowej Gminy Muszyna - Przygotowanie strefy aktywności gospodarczej "Zapopradzie" - Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrowiskowej Muszyny - MRPO , , , , , ,11 5 Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta - MRPO , , , , , ,00 6 Budowa Parku Zdrojowego "Zapopradzie" - MRPO , , , , , ,00 7 Odnowa centrum wsi Powroźnik - MROP , , , ,000, ,00 8 Odnowa centrum wsi Jastrzębik - MRPO , , , ,000, ,00 9 Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie - Muzeum - EWT-PWT Polska Republika Słowacja , , , , , ,00 10 Europejska Współpraca Terytorialna - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka projekt: Sulin-Muszyna-Żegiestów most współpracy i rozwoju pogranicza - EWT-PWT Polska Republika Słowacja , , , , , ,00 11 Kładka graniczna na rzece Poprad Andrzejówka - Mały Lipnik - EWT-PWT Polska Republika Słowacja , , , , , ,00 12 Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap II - EWT-PWT Polska Republika Słowacja , , , , , ,00 13 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Żegiestowie - PROW , , , , , ,00 14 Zagospodarowanie uzdrowiska Złockie - MRPO , , , ,000, ,00 15 Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap I - EWT-PWT Polska Republika Słowacja , , , , , ,96 RAZEM , , , , , ,45

28 Lp.Program - jego cel i zadania PROGNOZA OgółemWartość 2010 r. wartość zadania ogółem kwota dofinansowania ogółem z UE udział własny ogółem wartość zadania w 2010 roku kwota dofinansowania w 2010 roku z UE udział własny w 2010 roku 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Dobry start - lepsza przyszłość" ,00 0, ,00 0,00 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizacja projektu w ramach Poddziałania , , , , , ,46 3 Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie - EWT- PWT Polska Republika Słowacja , , , , , ,36 4 Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność - EWT-PWT Polska Republika Słowacja , , , , , ,00 5 Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko- słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych - EWT- PWT Polska Republika Słowacja , , , , , ,60 6 Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno- kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap I - EWT- PWT Polska Republika Słowacja , , , , , ,16 7 Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie - Muzeum - EWT-PWT Polska Republika Słowacja , , , , , ,21 RAZEM , , , , , ,79 OGÓŁEM , , , , , ,24

29 PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU NA 2010 ROK 1Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny ,00 2Budowa Parków Zdrojowych /Baszta i Zapopradzie/ ,00 3Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrowiskowej Muszyny - Zapopradzie ,38 4Rozwój Uzdrowisk gminy Muszyna /Żegiestów i Złockie/ ,00 5Lokalna infrastruktura edukacyjna ,00 6Budowa wielofunkcyjnych obiektów sportowych ,00 7Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Muszyna ,00 8 Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap II ,00 9Kultura - muzeum, rewitalizacja zespołu zamkowego ,00 10Program "GRANICA" - poprawa polsko słowackiej dostępności komunikacyjnej ,00 11 Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej w gminach Związku Gmin "Perły Doliny Popradu" – zakres gminy Muszyna ,00 12Turystyczne zagospodarowanie wsi Żegiestów ,00 13 Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap I ,00 14Rewitalizacja centrum Muszyny ,00 15Odnowa centrów wsi /Powroźnik i Jastrzębik/ ,00 16Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 17Poprawa bazy lokalowej OSP ,00 18System sortowania odpadów komunalnych w gminie Muszyna65 000,00 19Słoneczna Małopolska10 000,00 RAZEM ,38

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google