Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA"— Zapis prezentacji:

1 MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
BUDŻET MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2010

2 BUDŻET MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2010

3 Wielkość podstawowych parametrów budżetu w latach 2006 – 2010

4 WIELKOŚĆ I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA W LATACH 2006 – 2010

5 Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010
Źródła dochodów Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010

6 Procentowa struktura dochodów
ze względu na źródło ich pochodzenia w latach 39,20% 34,22% 44,99% 33,37% 25,00% 19,00% 24,47% 27,32% 26,47 % 32,94% 56,00% 41,31% 39,31% 34,33% 22,07%

7 Wielkość i struktura dochodów budżetowych w latach 2006 - 2010

8 Struktura dochodów z tytułu podatków i opłat za lata 2006 – 2010

9 PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA W LATACH 2006 - 2010

10 Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
w latach *Wydatki planowane

11 Struktura wydatków budżetowych
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ,06 2. Dział 801 Oświata i wychowanie – ,11 3. Dział 600 Transport i łączność – ,32 4. Dział 630 Turystyka – ,00 5. Dział 852 Pomoc społeczna – ,00 6. Dział 750 Administracja publiczna – ,84 7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ,00 8. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – ,00 9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ,00 10. Pozostałe 4% = ,85 zł w tym: Obsługa długu publicznego – ,00 zł Rezerwy – ,00 zł Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa – ,00 zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – ,85 zł Działalność usługowa – ,00 zł Ochrona zdrowia – ,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza – ,00 zł Pozostałe – ,00 zł

12 ANALIZA WYBRANYCH SKŁADNIKÓW WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2006 - 2010

13 Porównanie najważniejszych składników wydatków w latach 2006 – 2010

14 PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO
MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

15 ZESTAWIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW ORAZ PROCENTOWEGO UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW W PLANACH BUDŻETOWYCH LAT 2009 I 2010

16 Lp. Dział Nazwa Plan wydatków na rok 2009 Plan wydatków na rok 2010 Różnica 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 593,82 800,00 ,82 2. 020 Leśnictwo ,00 ,00 ,00 3. 600 Transport i łączność ,84 ,32 ,48 4. 630 Turystyka ,00 ,00 ,00 5. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 ,00 ,00 6. 710 Działalność usługowa 65 000,00 ,00 ,00 7 750 Administracja publiczna ,00 ,84 ,84 8. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 62 613,00 1 850,00 ,00 9. 752 Obrona narodowa 200,00 250,00 +50,00 10. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 ,00 ,00 11. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 52 900,00 0,00 12. 757 Obsługa długu publicznego ,00 ,00 ,00 13. 758 Różne rozliczenia 72 808,00 ,00 ,00 14. 801 Oświata i wychowanie ,85 ,11 ,26 15. 851 Ochrona zdrowia ,00 ,00 +8 767,00 16. 852 Pomoc społeczna ,00 ,00 ,00 17. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,30 ,85 ,45 18. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 ,00 ,00 19. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,30 ,06 ,76 20. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 ,00 ,00 21. 926 Kultura fizyczna i sport ,00 ,00 ,00 Razem: ,11 ,18 ,07

17 Udział % w wydatkach budżetowych
Lp. Dział Nazwa Plan wydatków na rok 2009 Udział % w wydatkach budżetowych Plan wydatków na rok 2010 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 593,82 0,0410% 800,00 0,0010% 2 020 Leśnictwo ,00 0,3682% 138543,00 0,1768% 3 600 Transport i łączność ,84 24,7194% ,32 18,6339% 4 630 Turystyka ,00 8,0905% ,00 11,8676% 5 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 2,5946% ,00 4,1085% 6 710 Działalność usługowa 65 000,00 0,1295% ,00 0,3599% 7 750 Administracja publiczna ,00 8,1053% ,84 6,3767% 8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 62 613,00 0,1247% 1850,00 0,0024% 9 752 Obrona narodowa 200,00 0,0004% 250,00 0,0003% 10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,9953% ,00 0,6066% 11 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 52 900,00 0,1054% 0,0675% 12 757 Obsługa długu publicznego ,00 0,7370% ,00 0,7913% 13 758 Różne rozliczenia 72 808,00 0,1450% 900000,00 1,1486% 14 801 Oświata i wychowanie ,85 23,4134% ,11 19,9067% 15 851 Ochrona zdrowia ,00 0,5402% 280000,00 0,3573% 16 852 Pomoc społeczna ,00 9,6197% ,00 6,5493% 17 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,30 1,0613% ,85 0,5589% 18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,7152% ,00 0,3045% 19 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,30 16,1034% ,06 21,4187% 20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 1,8204% ,00 2,9276% 21 926 Kultura fizyczna i sport ,00 0,5701% ,00 3,8358% Razem: ,11 100,0000% ,18

18 Wydatki inwestycyjne budżetu
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w latach

19 Wydatki na oświatę w latach 2006 – 2010
w podziale na subwencje i środki własne

20 Koszt utrzymania jednego ucznia – szkoły podstawowe

21 Koszt utrzymania jednego ucznia – gimnazja

22 Koszt utrzymania jednego ucznia – przedszkola

23 Koszt utrzymania jednego ucznia – zespoły

24 Ilość dzieci urodzonych w latach 2003 – 2009 na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

25 Ilość dzieci urodzonych w latach 2003 – 2009 na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w poszczególnych miejscowościach

26 PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2010 ROKU

27 Lp. Nazwa zadania PROGNOZA Ogółem Wartość 2010 r. wartość zadania ogółem kwota dofinansowania ogółem z UE udział własny ogółem warość zadania w 2010 roku kwota dofinansowania w 2010 roku z UE udział własny w 2010 roku 1 Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek - kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej - MRPO ,12 ,34 ,78 ,00 ,50 47 762,50 2 Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w gminie Muszyna - MRPO ,59 ,00 ,59 ,46 ,62 ,84 3 Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny - MRPO ,55 ,06 ,49 ,00 ,96 ,04 4 Kompleksowe turystyczne zagospodarowanie strefy uzdrowiskowej Gminy Muszyna - Przygotowanie strefy aktywności gospodarczej "Zapopradzie" - Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrowiskowej Muszyny - MRPO ,68 ,68 ,00 ,38 ,27 ,11 5 Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta - MRPO ,67 ,00 ,67 ,00 ,00 ,00 6 Budowa Parku Zdrojowego "Zapopradzie" - MRPO ,80 ,26 ,54 ,00 ,00 ,00 7 Odnowa centrum wsi Powroźnik - MROP ,00 ,00 ,00 ,00 0,00 8 Odnowa centrum wsi Jastrzębik - MRPO ,00 ,00 ,00 ,00 9 Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie - Muzeum - EWT-PWT Polska Republika Słowacja ,78 ,66 ,12 ,00 ,00 ,00 10 Europejska Współpraca Terytorialna - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka projekt: Sulin-Muszyna-Żegiestów most współpracy i rozwoju pogranicza - EWT-PWT Polska Republika Słowacja ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 11 Kładka graniczna na rzece Poprad Andrzejówka - Mały Lipnik - EWT-PWT Polska Republika Słowacja ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 30 000,00 12 Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap II - EWT-PWT Polska Republika Słowacja ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 13 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Żegiestowie - PROW ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 14 Zagospodarowanie uzdrowiska Złockie - MRPO ,00 ,00 15 Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap I - EWT-PWT Polska Republika Słowacja ,00 ,58 ,42 ,00 ,04 ,96 RAZEM ,19 ,58 ,61 ,84 ,39 ,45

28 Lp. Program - jego cel i zadania PROGNOZA Ogółem Wartość 2010 r.
wartość zadania ogółem kwota dofinansowania ogółem z UE udział własny ogółem wartość zadania w 2010 roku kwota dofinansowania w 2010 roku z UE udział własny w 2010 roku 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Dobry start - lepsza przyszłość" ,00 0,00 ,00 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki , realizacja projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 ,77 ,11 ,66 ,31 ,85 28 844,46 3 Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie - EWT-PWT Polska Republika Słowacja ,44 ,08 8 654,36 4 Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność - EWT-PWT Polska Republika Słowacja ,00 ,00 11 388,00 5 Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko-słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych - EWT-PWT Polska Republika Słowacja ,00 ,40 9 591,60 6 Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap I - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 20 291,20 14 522,41 5 768,79 11 200,00 8 015,84 3 184,16 7 Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie - Muzeum - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 33 091,20 28 127,52 4 963,68 29 454,72 25 036,51 4 418,21 RAZEM ,61 ,52 ,09 ,47 ,68 66 080,79 OGÓŁEM ,80 ,10 ,70 ,31 ,07 ,24

29 PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU NA 2010 ROK
Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny ,00 2 Budowa Parków Zdrojowych /Baszta i Zapopradzie/ ,00 3 Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrowiskowej Muszyny - Zapopradzie ,38 4 Rozwój Uzdrowisk gminy Muszyna /Żegiestów i Złockie/ ,00 5 Lokalna infrastruktura edukacyjna ,00 6 Budowa wielofunkcyjnych obiektów sportowych ,00 7 Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Muszyna ,00 8 Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap II ,00 9 Kultura - muzeum, rewitalizacja zespołu zamkowego ,00 10 Program "GRANICA" - poprawa polsko słowackiej dostępności komunikacyjnej ,00 11 Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej w gminach Związku Gmin "Perły Doliny Popradu" – zakres gminy Muszyna ,00 12 Turystyczne zagospodarowanie wsi Żegiestów ,00 13 Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap I ,00 14 Rewitalizacja centrum Muszyny ,00 15 Odnowa centrów wsi /Powroźnik i Jastrzębik/ ,00 16 Oświetlenie ulic, placów i dróg 17 Poprawa bazy lokalowej OSP ,00 18 System sortowania odpadów komunalnych w gminie Muszyna 65 000,00 19 Słoneczna Małopolska 10 000,00 RAZEM ,38

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google