Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P R O J E K T BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P R O J E K T BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2012."— Zapis prezentacji:

1 P R O J E K T BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2012

2 BUDŻET MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2012 DOCHODY + PRZYCHODY WYDATKI + ROZCHODY 2.536.683 zł 36.996.209 zł 29.880.438 zł 9.652.454 zł = = 39.532.892 zł

3

4 Wielkości i struktura dochodów Budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w latach 2008 - 2012

5 Wielkość dochodów budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w latach 2008 - 2011

6

7 Źródła dochodów budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2012

8

9 DziałRodzaj dochodów Planowane (wg. sprawozdania za III kw.) wykonanie roku 2011 Wielkości przyjęte do projektu budżetu na rok 2012 Różnica 010Rolnictwo i łowiectwo 3 678-- 020Leśnictwo 70 00080 000+ 10 000 400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 399 297-- 600Transport i łączność 7 550 4712 260 005-5 290 466 630Turystyka 2 404 0386 501 500+ 4 097 462 700Gospodarka mieszkaniowa 2 685 9802 432 198-253 782 720Informatyka 388 000548 420+ 160 420 750Administracja publiczna 127 734107 063-20 671 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 1431 270-7 873 752Obrona narodowa -800- 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadąjacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 711 2058 146 833+ 435 628 758Różne rozliczenia 6 337 2086 398 895+ 61 687 801Oświata i wychowanie 83 99386 400+ 2 407 852Pomoc społeczna 2 825 1652 724 402-100 763 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 140 252127 502-12 750 854Edukacyjna opieka wychowawcza 54 513-- 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 645 3901 900-2 643 490 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 284 697460 000+ 175 303 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody -3 000- 926Kultura fizyczna 366 000-- Razem34 087 01429 880 438-4 206 576

10

11

12

13 Plan wydatków Miasta i Gminy Szczawnica w latach 2008 - 2012

14

15

16

17

18 działRodzaj wydatków Planowane (wg. sprawozdania za III kw.) wykonanie roku 2011 Wielkości przyjęte do projektu budżetu na rok 2012 Różnica 010Rolnictwo i łowiectwo 3 83150 343+46 512 020Leśnictwo 62 97665 213+2 237 400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 429 131400 000-1 029 131 600Transport i łączność 12 533 6115 962 152-6 571 459 630Turystyka 6 189 4429 991 200+3 801 758 700Gospodarka mieszkaniowa 434 146623 483+189 337 710Działalność usługowa 419 448586 448+167 000 720Informatyka 457 000645 200+188 200 750Administracja publiczna 2 425 0252 786 877+361 852 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 1431 270-7 873 752Obrona narodowa - 800+800 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 343 044271 760-71 284 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadąjacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75 600- - 757Obsługa długu publicznego 1 157 8241 197 291+39 467 758Różne rozliczenia 121 742392 901+271 159 801Oświata i wychowanie 6 343 6566 693 794+350 138 851Ochrona zdrowia 250 000 0 852Pomoc społeczna 3 464 8673 388 098-76 769 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 140 252127 502-12 750 854Edukacyjna opieka wychowawcza 67 01312 800-54 213 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 499 7401 817 500-3 682 240 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 836 5681 536 577+700 009 925Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 3 000+3 000 926Kultura fizyczna 108 966192 000+83 034 Razem 42 373 02536 996 209-5 376 816

19 DziałRodzaj wydatków Planowane (wg. sprawozdania za III kw.) wykonanie roku 2011 Udział % w wydatkach budżetowych Wielkości przyjęte do projektu budżetu na rok 2012 Udział % w wydatkach budżetowych 010Rolnictwo i łowiectwo 3 8310,009%50 3430,136% 020Leśnictwo 62 9760,149%65 2130,176% 400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 429 1313,373%400 0001,081% 600Transport i łączność 12 533 61129,579%5 962 15216,116% 630Turystyka 6 189 44214,607%9 991 20027,006% 700Gospodarka mieszkaniowa 434 1461,025%623 4831,685% 710Działalność usługowa 419 4480,990%586 4481,585% 720Informatyka 457 0001,079%645 2001,744% 750Administracja publiczna 2 425 0255,723%2 786 8777,533% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 1430,022%1 2700,003% 752Obrona narodowa - -8000,002% 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 343 0440,810%271 7600,735% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadąjacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75 6000,178%- - 757Obsługa długu publicznego 1 157 8242,732%1 197 2913,236% 758Różne rozliczenia 121 7420,287%392 9011,062% 801Oświata i wychowanie 6 343 65614,971%6 693 79418,093% 851Ochrona zdrowia 250 0000,590%250 0000,676% 852Pomoc społeczna 3 464 8678,177%3 388 0989,158% 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 140 2520,331%127 5020,345% 854Edukacyjna opieka wychowawcza 67 0130,158%12 8000,035% 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 499 74012,979%1 817 5004,913% 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 836 5681,974%1 536 5774,153% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - -3 0000,008% 926Kultura fizyczna 108 9660,257%192 0000,519% Razem 42 373 025100,000%36 996 209100,000%

20 Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 DOTACJE PODMIOTOWE Miejski Ośrodek Kultury 472.419 zł Miejska Biblioteka Publiczna 204.158 zł Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek 108.000 zł DOTACJE CELOWE Starostwo Powiatowe w Nowym Targu 819.700 zł Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 25.000 zł Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy 20.000 zł

21 Wydatki inwestycyjne budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w latach 2008 – 2012

22

23

24 Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2012 LpProgram - jego cel i zadania Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2012 Środki z budżetu gminy/inwestora Środki z UE 12345 1 Rewitalizacja placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mineralnej 2 800 000925 0001 875 000 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy - miast pogranicza polsko - słowackiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury turystycznej - budowa parkingu w Pieninach 5 000 0001 000 0004 000 000 3 Rewitalizacja Uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej 3 592 0001 943 0001 649 000 4 Budowa ścieżek przyrodniczych w obrębie rezerwatu "Homole" wraz remontem elementów parkingu przy rezerwacie 670 000167 500502 500 5Internet w domach mieszkańców Szczawnicy45 2006 78038 420 6Internet w domach mieszkańców Szczawnicy II nabor600 00090 000510 000 7 Rewitalizacja zabytkowego cmentarza szalayowskiego w Szczawnicy 660 000260 000400 000 8 Wykonanie remontu klatki schodowej w bibliotece miejskiej i dostosowanie jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych 150 00090 00060 000 13 517 2004 482 2809 034 920

25 Wydatki na oświatę w Mieście i Gminie Szczawnica w latach 2008 – 2012

26

27

28


Pobierz ppt "P R O J E K T BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google