Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja nowego systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce Konferencja prasowa 28 stycznia 2004 Włodzimierz Guzicki Prezes Polskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja nowego systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce Konferencja prasowa 28 stycznia 2004 Włodzimierz Guzicki Prezes Polskiej."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja nowego systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce Konferencja prasowa 28 stycznia 2004 Włodzimierz Guzicki Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

2 2 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce - kilka liczb 4 450 tys. Liczba osób niepełnosprawnych prawnie (tzn. posiadających aktualne orzeczenie wydane przez uprawniony organ) w Polsce (wg NSP 2002) 3 189 tys. Liczba osób niepełnosprawnych pobierających renty inwalidzkie 163 tys. Liczba osób niepełnosprawnych pobierających renty socjalne 611 tys. Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych (grudzień 2002) czyli ok. 1/25 wszystkich osób pracujących w Polsce 207 tys. Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w z.p.chr (grudzień 2002) czyli ok. 1/25 osób pracujących w sektorze przedsiębiorstw

3 3 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce - kilka liczb 4,5% PKBCałkowite wydatki na świadczenia związane z niepełnosprawnością w Polsce (2002) 0,1% PKBWydatki publiczne na zatrudnienie i aktywizację osób niepełnosprawnych (2002) 4,4%Udział z.p.chr w pozabudżetowym obrocie gospodarczym kraju (2001) 17,8% Wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce (2002) 40%Wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w krajach OECD

4 4 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce w porównaniu z krajami OECD (1999 / 2002) Średnia 39,3% Średnia UE 64,3% Źródła: Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lat: Joint Employement Report, na podstawie Eurostat 2002, liczony jako iloraz wszystkich osób zatrudnionych w wieku 15-64 lata do całej populacji osób w tym wieku Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Raport OECD Transforming Disability into Ability, OECD 2003, dane z końca lat 90-tych, liczony jako iloraz zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wieku 20-64 lata do liczby zatrudnionych osób tej grupy wiekowej

5 5 20,8 53,8 40,0 64,3 0 10 20 30 40 50 60 70 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku od 20 do 64 lat Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lat % PolskaŚrednia UE Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej Źródła: Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lat: Joint Employement Report, na podstawie Eurostat 2002 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Raport OECD Transforming Disability into Ability, OECD 2003, dane z końca lat 90-tych

6 6 Realizacja Strategii Lizbońskiej Źródło: Joint Employement Report, na podstawie Eurostat 2002

7 7 Efektywność wydatków na osoby niepełnosprawne w krajach OECD (1999) Źródło: Zielona Księga, na podstawie Social Expenditure Database 1980 – 1998, OECD 2000 i Participative Disability Policies for the Working – Age Populations, OECD 2002

8 8 Efektywność wydatków na osoby niepełnosprawne w krajach OECD – wskaźnik syntetyczny(1999) Wskaźniksyntetyczny obliczony jako relacja % zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku od 20 do 64 lat, do wydatków na renty inwalidzkie jako % PKB

9 9 Efektywność wydatków na osoby niepełnosprawne w krajach OECD (1999) Źródło: Zielona Księga, na podstawie Social Expenditure Database 1980 – 1998, OECD 2000 i Participative Disability Policies for the Working – Age Populations, OECD 2002

10 10 Efektywność wydatków na osoby niepełnosprawne w krajach OECD – wskaźnik syntetyczny Wskaźnik syntetyczny obliczony jako relacja % zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku od 20 do 64 lat, do wydatków na wspieranie zatrudnienia niepełnosprawnych jako % PKB

11 11 Potrzeba wypracowania nowego systemu Brak spójnego systemu aktywizacji osób niepełnosprawnych Konieczność poprawy efektywności całego systemu Zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy zachowaniu określonego poziomu kosztów Zwiększanie zatrudnienia możliwe tylko przy odpowiednim poziomie zachęt dla pracodawców Obniżenie wydatków socjalnych utrwalających bezczynność, a często także marginalizację i wykluczenie osób niepełnosprawnych Konieczność dostosowania systemu do dyrektyw i wytycznych UE Konieczność uproszczenia i ujednolicenia reguł funkcjonowania podmiotów gospodarczych zatrudniających osoby niepełnosprawne Defragmentacja systemu (zgodnie z propozycjami Zielonej Księgi) może zagrozić jego skuteczności Zbyt krótki okres przejściowy pogorszy sytuację zatrudnionych niepełnosprawnych

12 12 Propozycje zawarte w Zielonej Księdze a koncepcja POPON Brak jakiegokolwiek założenia co do wysokości przyszłej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych » Proponujemy przyjąć cel 40% aktywizacji niepełnosprawnych w 2010 roku, zgodnie z obowiązującą nas Strategią Lizbońską Zmniejszenie wydatków państwa na rzecz niepełnosprawnych o połowę » Proponujemy zmianę struktury wydatków państwa: przeznaczenie oszczędności na rentach i zasiłkach w całości na aktywizację zawodową niepełnosprawnych Brak propozycji jakichkolwiek rozwiązań przejściowych » Proponujemy okres przejściowy rozłożony na 3 - 5 lat i wprowadzanie nowych rozwiązań dopiero po sprawdzeniu skuteczności zmian już dokonanych

13 13 Cele koncepcji nowego systemu aktywizacji osób niepełnosprawnych Osiągnięcie wskaźnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na poziomie 40% w roku 2010 = Zatrudnienie dla około 700 tysięcy osób niepełnosprawnych w okresie najbliższych 7 lat Wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych Zmiana struktury źródeł utrzymania osób niepełnosprawnych Stopniowe zastępowanie rent i zasiłków wypłacanych osobom niepełnosprawnym dochodami z pracy = Oszczędności w budżecie państwa Wzrost wartości wytwarzanych towarów i usług Zmiana struktury wydatków państwa Przeniesienie środków przeznaczonych na wypłaty rent i zasiłków na wspieranie aktywizacji osób niepełnosprawnych = Wzrost wpływów do budżetu o 2,5 miliarda złotych rocznie z tytułu wzrostu aktywności podatkowej osób niepełnosprawnych

14 14 Założenia koncepcji nowego systemu aktywizacji osób niepełnosprawnych Uzależnienie wysokości renty i zasiłku od dochodów z pracy Szybszy wzrost wynagrodzeń za pracę zrekompensuje brak renty Poprawa dystrybucji środków publicznych: będą one kierowane do osób osiągających najniższe dochody Renta, zasiłek Wynagrodzenie za pracę

15 15 Założenia koncepcji nowego systemu aktywizacji osób niepełnosprawnych Osoby utrzymujące się z rent inwalidzkich i socjalnych oraz zasiłków z pomocy społecznej Osoby utrzymujące się z wynagrodzenia za pracę Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy Przeciętne wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej

16 16 Systemy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych Systemy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych ZatrudnienieCHRONIONE ZatrudnienieDOTOWANEZatrudnienieWSPOMAGANE Funkcjonujące w Polskie z.p.chr zawierają elementy zatrudnienia chronionego, dotowanego i wspomaganego Funkcjonujące w Polskie z.p.chr zawierają elementy zatrudnienia chronionego, dotowanego i wspomaganego

17 17 Założenia koncepcji nowego systemu aktywizacji osób niepełnosprawnych - definicje według UE Zatrudnienie chronione Zatrudnienie chronione przynajmniej 50% pracowników to pracownicy niepełnosprawni, nie będący w stanie podjąć pracy na otwartym rynku pracy –zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE Nr 2204/2002 Art. 2h jest zatrudnieniem w zakładzie, w którym przynajmniej 50% pracowników to pracownicy niepełnosprawni, nie będący w stanie podjąć pracy na otwartym rynku pracy –W krajach UE ma charakter socjalny – placówki o statucie zakład pracy chronionej nie są przedsiębiorstwami, ale na ogół placówkami socjalnymi, wymagającymi dofinansowania ze środków publicznych, organizowanymi przez władze samorządowe i organizacje pozarządowe –Przeznaczone dla osób nie będących w stanie podjąć pracy na otwartym rynku pracy –Polski odpowiednik tego typu wsparcia to Zakłady Aktywizacji Zawodowej (ZAZ)

18 18 Założenia koncepcji nowego systemu aktywizacji osób niepełnosprawnych - definicje według UE Zatrudnienie dotowane Zatrudnienie dotowane –Polega na dotacji dla pracodawców, która rekompensuje część kosztów pracy związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych –Refundacja części wynagrodzeń i/ lub składek na ubezpieczenia społeczne –Polski odpowiednik tego systemu to w dużej części polskie zakłady pracy chronionej, a od 01.01.2004 także inne zakłady spełniające warunki znowelizowanej ustawy Zatrudnienie wspomagane Zatrudnienie wspomagane –Zawiera elementy indywidualnego wsparcia dla osoby niepełnosprawnej np. osobista asysta, doradztwo zawodowe etc. –Odpowiednikiem tego typu wsparcia jest program PFRON Junior realizowany we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy

19 19 Założenia koncepcji nowego systemu aktywizacji osób niepełnosprawnych Podmioty gospodarcze (otwarty rynek) Podmioty socjalne (praca chroniona (praca chroniona ) Konieczność ustalenia jednoznacznych kryteriów podziału Konieczność ustalenia jednoznacznych kryteriów podziału Rodzaje wsparcia Zatrudnienie dotowane Zatrudnienie wspomagane Warunki udzielenia pomocy publicznej Zatrudnienie chronione Zatrudnienie 16 osób Zatrudnienie 16 osób Wysokość pomocy uzależniona od stopnia koncentracji zatrudnienia ON: Wysokość pomocy uzależniona od stopnia koncentracji zatrudnienia ON: 6-20% koncentracja podwyższona 20-50% koncentracja znaczna >50% koncentracja wysoka Podmioty zatrudniające ON Zatrudnienie 25 osób, w tym Zatrudnienie 25 osób, w tym > 50% osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy na otwartym rynku pracy > 50% osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy na otwartym rynku pracy Wysokość finansowania ze środków publicznych = Wysokość finansowania ze środków publicznych = Przychody z działalności - Koszty prowadzonej działalności Dostosowanie do standardów UE Dostosowanie do standardów UE

20 20 Ukierunkowanie placówek pracy chronionej na zatrudnienie osób nie będących w stanie podjąć pracy na otwartym rynku pracy Dostosowanie do definicji zatrudnienia chronionego przyjętego w krajach Unii Europejskiej Założenia koncepcji nowego systemu aktywizacji osób niepełnosprawnych – Podmioty socjalne

21 21 Założenia koncepcji nowego systemu aktywizacji osób niepełnosprawnych – Podmioty gospodarcze

22 22 Założenia koncepcji nowego systemu aktywizacji osób niepełnosprawnych – Przekształcenie PFRON Fundusz Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddzielenie zadań z pomocy społecznej Włączenie w ogólny system rynku pracy Przejrzystość finansowania

23 23 Założenia koncepcji nowego systemu aktywizacji osób niepełnosprawnych – elementy wspomagania zatrudnienia osób niepełnosprawnych Dofinansowanie do wynagrodzeń Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne Zachowanie ulg podatkowych i zwolnień z opłat, odpowiednio do progu koncentracji zatrudnienia osób niepełnosprawnych Dotacja na przystosowanie stanowiska pracy Indywidualne programy wsparcia, kierowane do pracodawców i samych osób niepełnosprawnych Wspieranie aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez samorządy terytorialne za pośrednictwem urzędów pracy Preferencje w przetargach w trybie zamówień publicznych dla pracodawców, zatrudniających powyżej 50% osób niepełnosprawnych (wysoka koncentracja) i dla pracodawców zatrudniającym w warunkach pracy chronionej Udzielanie ulg we wpłatach na FAZON kontrahentom pracodawcy osób niepełnosprawnych (tzw. outsourcing zatrudnienia osób niepełnosprawnych) Realizowane z budżetu państwa Realizowane ze środków FAZON

24 24 Założenia koncepcji nowego systemu aktywizacji osób niepełnosprawnych warunków pracy i uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych regulowane w Kodeksie PracyWymogi dotyczące warunków pracy i uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych regulowane w Kodeksie Pracy metody obliczania zwiększonych kosztówUjednolicenie metody obliczania zwiększonych kosztów zatrudniania osoby niepełnosprawnej obowiązku zatrudniania co najmniej 6% osób niepełnosprawnych przez wszystkich pracodawców do tego zobowiązanychWprowadzenie obowiązku zatrudniania co najmniej 6% osób niepełnosprawnych przez wszystkich pracodawców do tego zobowiązanych ą> 50%osób niepełnosprawnych - utrzymanie zfronW podmiotach zatrudniających > 50%osób niepełnosprawnych - utrzymanie zfron (zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych) ąturnusy rehabilitacyjne oraz warsztaty terapii zajęciowej zakresu pomocy społecznejPrzekazanie zadań obejmujących turnusy rehabilitacyjne oraz warsztaty terapii zajęciowej jednostkom samorządowym wykonującym zadania z zakresu pomocy społecznej finansowanym z budżetu państwa

25 25Podsumowanie Zwiększenie aktywnościosób niepełnosprawnychZwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych, a przez to wzrost aktywności zawodowej całego społeczeństwa –Realizacja Strategii Lizbońskiej Zmniejszenie wydatków państwaZmniejszenie wydatków państwa na świadczenia socjalne Zwiększenie przychodów do budżetu państwaZwiększenie przychodów do budżetu państwa z tytułu wyższych wpływów podatkowych Wzrost PKBWzrost PKB jako efekt zwiększonej aktywności zawodowej społeczeństwa Przejrzysty system finansowaniaPrzejrzysty system finansowania Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Koncepcja nowego systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce Konferencja prasowa 28 stycznia 2004 Włodzimierz Guzicki Prezes Polskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google