Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zatrudnienie w Polsce w 2005

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zatrudnienie w Polsce w 2005"— Zapis prezentacji:

1 Zatrudnienie w Polsce w 2005
Struktura Raportu: Część I – Praca i wzrost Część II – Strukturalne cechy rynku pracy Część III – Akumulacja kapitału ludzkiego Część IV – Instytucje rynku pracy

2 Praca i wzrost Strukturalne cechy rynku pracy

3 Praca i wzrost – powstanie luki zatrudnieniowej
Wskaźniki zatrudnienia (lewy wykres), aktywności (środkowy) i bezrobocia (prawy) w grupie wiekowej 15–64 w Polsce, UE15 i NMS9 (nowe państwa członkowskie bez Polski) w 1998 i 2003 r. Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

4 Praca i wzrost – oddziaływanie kryzysu rosyjskiego
Stopa wzrostu gospodarczego (lewy wykres) i stopa bezrobocia (prawy) w krajach regionu Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

5 Praca i wzrost – dwa szoki
Dekompozycja źródeł bezrobocia – kwartalne zmiany liczby bezrobotnych w wieku 15–64 wynikające z działania czynników demograficznych, zmian w aktywności zawodowej i zatrudnieniu (w tysiącach osób bezrobotnych). Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

6 Strukturalne cechy rynku pracy – dekompozycja luki
Dekompozycja luki zatrudnieniowej Polska–UE15 według wieku w 2003 r. Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

7 Strukturalne cechy rynku pracy – luka sektorowa
Luka zatrudnieniowa – Polska w stosunku do UE15 i NMS9. Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

8 Strukturalne cechy rynku pracy - produktywność
Luka zatrudnieniowa – Polska w stosunku do UE15 i NMS9. Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

9 Akumulacja kapitału ludzkiego

10 Wykształcenie i sytuacja na rynku pracy
Wskaźnik zatrudnienia według poziomu wykształcenia i wieku w roku 2003 (Polska vs UE15) Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

11 Wykształcenie i sytuacja na rynku pracy
Stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych według poziomu wykształcenia i wieku w roku 2004 Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

12 Akumulacja kapitału ludzkiego
Wyniki sprawdzianu kompetencji 15–latków w dziedzinie matematyki według poziomów umiejętności – PISA 2003, procent uczniów którzy osiągnęli dany poziom. Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

13 Akumulacja kapitału ludzkiego
Struktura kształcenia według kierunków kształcenia w Polsce i wybranych krajach OECD w 2002 r. Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

14 Instytucje rynku pracy

15 Instytucje rynku pracy – systemowa dezaktywizacja
Świadczenia przyznane osobom poniżej ustawowego wieku emerytalnego Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

16 Instytucje rynku pracy – opodatkowanie pracy
Wpływ trwałego wzrostu opodatkowania na popyt i podaż pracy. W krótkim okresie W długim okresie Podaż pracy Zmniejszenie podaży pracy, o ile płace są elastyczne tzn. wzrost opodatkowania przekłada się szybko na zmniejszenie dochodu netto. W przeciwnym wypadku bez znaczenia. Zmniejszenie podaży pracy ze względu na spadek płacy netto, dodatkowo wzmocnione gdy wzrost opodatkowania prowadzi do trwałego zmniejszenia się relacji dochodu z pracy do dochodów z innych źródeł. Popyt na pracę Zmniejszenie popytu na pracę, o ile płace są sztywne w dół tzn. gdy wzrost opodatkowania przekłada się w na wzrost całkowitych kosztów pracy. W przeciwnym wypadku bez znaczenia. W połączeniu z wynagrodzeniem minimalnym – zmniejszenie popytu na pracę osób najmniej produktywnych. Jeśli wynagrodzenie minimalne nie występuje – bez znaczenia. Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

17 Instytucje rynku pracy – opodatkowanie pracy
Wzrost obciążeń podatkowych – różnica między klinem podatkowym dla 5/3 przeciętnego wynagrodzenia a 2/3 przeciętnego wynagrodzenia oraz klin podatkowy dla przeciętnego wynagrodzenia w 2004 r. Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

18 Instytucje rynku pracy – opodatkowanie pracy
Rozkład populacji pełnozatrudnionych według wysokości wynagrodzenia brutto w październiku 2002 r. oraz rozkład bezrobotnych według miesięcznego wynagrodzenia brutto, za jakie są skłonni podjąć pracę w 2004 r. Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

19 Instytucje rynku pracy – elastyczność prawa pracy
Elastyczność prawa pracy a zatrudnienie i bezrobocie w krótkim okresie. Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

20 Instytucje rynku pracy – elastyczność prawa pracy
Indeks EPL dla państw OECD w roku 2003. Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

21 Instytucje rynku pracy – elastyczność prawa pracy
Odsetek zatrudnionych na czas określony wśród zatrudnionych w wieku 15–64. Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.

22 Instytucje rynku pracy – ALMP
Wydatki Funduszu Pracy na aktywne polityki rynku pracy (ALMP) w latach 1997–2004 Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005.


Pobierz ppt "Zatrudnienie w Polsce w 2005"

Podobne prezentacje


Reklamy Google