Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) Opr. Dagmara Sobczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) Opr. Dagmara Sobczyk."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Opr. Dagmara Sobczyk

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Jeden z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Jeden z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zawartej w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 r. (SRWM) Jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zawartej w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 r. (SRWM)

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Podejmuje wyzwania znowelizowanej Strategii Lizbońskiej kładąc nacisk na wzmocnienie procesów rozwojowych związanych ze sferą gospodarki i jej innowacyjności sprzyjających przede wszystkim tworzeniu warunków do kreowania miejsc pracy Podejmuje wyzwania znowelizowanej Strategii Lizbońskiej kładąc nacisk na wzmocnienie procesów rozwojowych związanych ze sferą gospodarki i jej innowacyjności sprzyjających przede wszystkim tworzeniu warunków do kreowania miejsc pracy

4 3 zasady, którymi kierowano się przy opracowywaniu RPO WM: 1.PROGRAMOWANIE – dokument ma charakter wieloletniego planu budżetowego 2.PARTNERSTWO – cele będą realizowane w oparciu o współdziałanie z partnerami społecznymi i gospodarczymi 3.DODATKOWOŚĆ – środki UE nie będą zastępować środków krajowych, lecz jedynie wspierać osiągnięcie założonych celów rozwojowych

5 Cel generalny RPO WM POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI REGIONU I ZWIĘKSZENIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI REGIONU I ZWIĘKSZENIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA

6 Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez: 1.Rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy poprzez przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetów: I.Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

7 Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez: 2. Poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej poprzez przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetów: III. Regionalny system transportu IV. Inwestycje w ochronę środowiska

8 Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez: 3. Wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego poprzez przedsięwzięcia realizowane w ramach poprzez przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetów: priorytetów: V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionalnym VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

9 Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez: 4. Podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie poprzez przedsięwzięcia realizowane w ramach poprzez przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetów: priorytetów: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

10 Działania przewidziane do realizacji w ramach RPO WM oddziaływać będą bezpośrednio lub pośrednio na: Wzrost sektora badawczo-rozwojowego i jego powiązań z gospodarką Wzrost sektora badawczo-rozwojowego i jego powiązań z gospodarką Zwiększenie liczby przedsiębiorstw innowacyjnych Zwiększenie liczby przedsiębiorstw innowacyjnych Rozwój przedsiębiorczości Rozwój przedsiębiorczości Poprawę dostępności i wzrost umiejętności wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikowania się i Internetu Poprawę dostępności i wzrost umiejętności wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikowania się i Internetu Wzrost zainteresowania regionem ze strony inwestorów zewnętrznych Wzrost zainteresowania regionem ze strony inwestorów zewnętrznych

11 Działania przewidziane do realizacji w ramach RPO WM oddziaływać będą bezpośrednio lub pośrednio na: Poprawę jakości dróg o znaczeniu regionalnym Poprawę jakości dróg o znaczeniu regionalnym Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego Poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zachowanie obszarów cennych przyrodniczo Poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zachowanie obszarów cennych przyrodniczo Aktywizację rozwoju miast jako lokalnych ośrodków usług publicznych Aktywizację rozwoju miast jako lokalnych ośrodków usług publicznych Rozwój nowych funkcji na obszarach pozametropolitalnych (zwłaszcza turystyczno- wypoczynkowych) Rozwój nowych funkcji na obszarach pozametropolitalnych (zwłaszcza turystyczno- wypoczynkowych)

12 Działania przewidziane do realizacji w ramach RPO WM oddziaływać będą bezpośrednio lub pośrednio na: Wzrost mobilności zawodowej mieszkańców województwa Wzrost mobilności zawodowej mieszkańców województwa Dostosowywanie warunków nauczania dzieci i młodzieży do współczesnych wymagań cywilizacyjnych Dostosowywanie warunków nauczania dzieci i młodzieży do współczesnych wymagań cywilizacyjnych Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców Poprawę kondycji zdrowotnej, w szczególności osób aktywnych zawodowo Poprawę kondycji zdrowotnej, w szczególności osób aktywnych zawodowo Wzmocnienie regionalnych więzi społeczno- kulturowych mieszkańców województwa mazowieckiego Wzmocnienie regionalnych więzi społeczno- kulturowych mieszkańców województwa mazowieckiego

13 Działania realizowane w ramach RPO WM są zgodne z podstawowymi kierunkami wynikającymi z polityk wspólnotowych: Polityki ochrony środowiska Polityki ochrony środowiska Polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polityki równych szans kobiet i mężczyzn Polityki równych szans kobiet i mężczyzn Polityki zatrudnienia Polityki zatrudnienia

14 Główne założenia RPO WM zgodne z politykami wspólnotowymi: Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego tak, aby uczynić region atrakcyjnym miejscem inwestowania i pracy Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego tak, aby uczynić region atrakcyjnym miejscem inwestowania i pracy Upowszechnienie dostępu do Internetu i zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do informacji Upowszechnienie dostępu do Internetu i zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do informacji

15 Główne założenia RPO WM zgodne z politykami wspólnotowymi: Uwzględnienie w procesie realizacji poszczególnych projektów interesów grup społecznych zagrożonych dyskryminacją (wnioskodawca będzie musiał wykazać zgodność zgłaszanego projektu z polityką równych szans) Uwzględnienie w procesie realizacji poszczególnych projektów interesów grup społecznych zagrożonych dyskryminacją (wnioskodawca będzie musiał wykazać zgodność zgłaszanego projektu z polityką równych szans) Poprawa konkurencyjności i zapewnienie dostępności niezbędnych instrumentów dla podmiotów gospodarczych, co spowoduje wzrost zatrudnienia Poprawa konkurencyjności i zapewnienie dostępności niezbędnych instrumentów dla podmiotów gospodarczych, co spowoduje wzrost zatrudnienia

16 ALOKACJA EFRR NA PRIORYTETY RPO WM (w euro) PRIORYTETŚRODKI UE (EFRR) RPO WM ,00 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu ,50 II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza ,20 III. Regionalny system transportowy ,40 IV. Inwestycje w ochronę środowiska ,80 V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu ,50 VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji ,60 VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego ,00

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) Opr. Dagmara Sobczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google