Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
(RPO WM) Opr. Dagmara Sobczyk

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)
Jeden z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zawartej w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 r. (SRWM)

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)
Podejmuje wyzwania znowelizowanej Strategii Lizbońskiej kładąc nacisk na wzmocnienie procesów rozwojowych związanych ze sferą gospodarki i jej innowacyjności sprzyjających przede wszystkim tworzeniu warunków do kreowania miejsc pracy

4 3 zasady, którymi kierowano się przy opracowywaniu RPO WM:
PROGRAMOWANIE – dokument ma charakter wieloletniego planu budżetowego PARTNERSTWO – cele będą realizowane w oparciu o współdziałanie z partnerami społecznymi i gospodarczymi DODATKOWOŚĆ – środki UE nie będą zastępować środków krajowych, lecz jedynie wspierać osiągnięcie założonych celów rozwojowych

5 Cel generalny RPO WM POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI REGIONU I ZWIĘKSZENIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA

6 Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez:
Rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy poprzez przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetów: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

7 Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez:
2. Poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej poprzez przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetów: III. Regionalny system transportu IV. Inwestycje w ochronę środowiska

8 Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez:
3. Wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego poprzez przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetów: V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionalnym VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

9 Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez:
4. Podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie poprzez przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetów: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

10 Działania przewidziane do realizacji w ramach RPO WM oddziaływać będą bezpośrednio lub pośrednio na:
Wzrost sektora badawczo-rozwojowego i jego powiązań z gospodarką Zwiększenie liczby przedsiębiorstw innowacyjnych Rozwój przedsiębiorczości Poprawę dostępności i wzrost umiejętności wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikowania się i Internetu Wzrost zainteresowania regionem ze strony inwestorów zewnętrznych

11 Działania przewidziane do realizacji w ramach RPO WM oddziaływać będą bezpośrednio lub pośrednio na:
Poprawę jakości dróg o znaczeniu regionalnym Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego Poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zachowanie obszarów cennych przyrodniczo Aktywizację rozwoju miast jako lokalnych ośrodków usług publicznych Rozwój nowych funkcji na obszarach pozametropolitalnych (zwłaszcza turystyczno-wypoczynkowych)

12 Działania przewidziane do realizacji w ramach RPO WM oddziaływać będą bezpośrednio lub pośrednio na:
Wzrost mobilności zawodowej mieszkańców województwa Dostosowywanie warunków nauczania dzieci i młodzieży do współczesnych wymagań cywilizacyjnych Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców Poprawę kondycji zdrowotnej, w szczególności osób aktywnych zawodowo Wzmocnienie regionalnych więzi społeczno-kulturowych mieszkańców województwa mazowieckiego

13 Działania realizowane w ramach RPO WM są zgodne z podstawowymi kierunkami wynikającymi z polityk wspólnotowych: Polityki ochrony środowiska Polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polityki równych szans kobiet i mężczyzn Polityki zatrudnienia

14 Główne założenia RPO WM zgodne z politykami wspólnotowymi:
Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego tak, aby uczynić region atrakcyjnym miejscem inwestowania i pracy Upowszechnienie dostępu do Internetu i zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do informacji

15 Główne założenia RPO WM zgodne z politykami wspólnotowymi:
Uwzględnienie w procesie realizacji poszczególnych projektów interesów grup społecznych zagrożonych dyskryminacją (wnioskodawca będzie musiał wykazać zgodność zgłaszanego projektu z polityką równych szans) Poprawa konkurencyjności i zapewnienie dostępności niezbędnych instrumentów dla podmiotów gospodarczych, co spowoduje wzrost zatrudnienia

16 ALOKACJA EFRR NA PRIORYTETY RPO WM 2007-2013 (w euro)
ŚRODKI UE (EFRR) RPO WM ,00 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu ,50 II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza ,20 III. Regionalny system transportowy ,40 IV. Inwestycje w ochronę środowiska ,80 V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu ,50 VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji ,60 VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego ,00

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google