Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki we wdrażaniu funduszy strukturalnych Województwo świętokrzyskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki we wdrażaniu funduszy strukturalnych Województwo świętokrzyskie."— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki we wdrażaniu funduszy strukturalnych Województwo świętokrzyskie

2 Przebudowa ulicy Sienkiewicza 1. Tytuł projektu. Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ulicy Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki 2. Wnioskodawca. Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg 3. Wartość projektu, otrzymane dofinansowanie. Wartość projektu: 16 185 813,17 PLN, Kwota współfinansowania z EFRR: 12 120 572,38 PLN, Kwota współfinansowania z budżetu państwa: 1 616 076,32 PLN.

3 Przebudowa ulicy Sienkiewicza ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.3: Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

4 Przebudowa ulicy Sienkiewicza REALIZACJA - III 2006 - XI 2006 Cel strategiczny Projektu: Zachowanie i wzmocnienie roli Kielc, jako krajowego ośrodka wzrostu poprzez podniesienie atrakcyjności przestrzennej i funkcjonalnej, a w konsekwencji także społeczno – gospodarczej ulicy Sienkiewicza, stanowiącej główną oś wpisanego do rejestru zabytków układu architektonicznego Śródmieścia Kielc

5 Cele bezpośrednie Projektu: A/ Zmiana funkcji wykorzystania terenu, a w konsekwencji poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych B/ Wykorzystanie potencjału turystycznego i historycznego ulicy Sienkiewicza, C/ Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru Śródmieścia D/ Poprawa warunków życia mieszkańców ulicy Sienkiewicza i Śródmieścia Kielc realizowana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez: 1) wyeliminowanie ruchu samochodowego i wypadków drogowych, także z udziałem pieszych 2) zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych związanych z zielenią 3) wymianę sieci wodno-kanalizacyjnych 4) zwiększenie ilości punktów oświetleniowych poprawiających bezpieczeństwo na ulicy.

6 Wizualizacje

7 Wizualizacja

8 Wizualizacje

9 Świętokrzyskie Milenium Tytuł projektu. Kampania promocyjna - Świętokrzyskie Milenium 2. Wnioskodawca. Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe 3. Wartość projektu, otrzymane dofinansowanie. Wartość projektu: 410 000,00PLN Kwota współfinansowania z EFRR: 307 499,96PLN (75% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu)

10 Świętokrzyskie Milenium ZPORR Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.4: Rozwój turystyki i kultury

11 Świętokrzyskie Milenium Cele i zakładane rezultaty. Kampania promocyjna służyła wzmocnieniu funkcji turystycznych województwa, szczególnie w zakresie turystyki kulturowej, w tym pielgrzymkowej, wypoczynkowej w tym weekendowej oraz turystyki na terenach wiejskich. Podstawowym założeniem i przesłanką dla rozwoju tego typu turystyki jest bogactwo dziedzictwa kulturowego i historycznego Regionu Świętokrzyskiego

12 Opis projektu Przedmiotem projektu była realizacja szeregu skoordynowanych ze sobą działań, pod wspólną nazwą Kampania promocyjna - Świętokrzyskie Milenium", tj.: Reklama zewnętrzna: bilbordy, plakaty, Wydawnictwa: ulotki, foldery, przewodnik turystyczny, Public relation: artykuły prasowe, organizacja wizyt dziennikarzy, konferencje prasowe, strona internetowa. Organizacja imprez promocyjnych, kulturalnych i targów (Jarmark Świętokrzyski, Golgota), Wizyty tour-operatorów (tour - operator: organizator turystyki, przedsiębiorstwo organizujące imprezę turystyczną. Tour - operatorami są biura podróży).

13 Wizualizacja

14

15

16 Przebudowa Rynek Nowa Słupia 1. Tytuł projektu. Przebudowa układu komunikacyjnego w Rynku Nowej Słupi w ciągu dróg wojewódzkich nr 756 i 751 2. Wnioskodawca. Województwo Świętokrzyskie, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 3. Wartość projektu, otrzymane dofinansowanie. Wartość projektu: 4.473.039,91 PLN Kwota współfinansowania z EFRR: 3.080.158,00 PLN

17 Przebudowa Rynek Nowa Słupia Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Poddziałanie1.1.1 Infrastruktura drogowa

18 Cele i zakładane rezultaty. Poprawa istniejących warunków komunikacyjnych w obrębie Rynku Nowej Słupi i dostosowania parametrów dróg i skrzyżowań do standardów obowiązujących w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

19 Wizualizacja

20


Pobierz ppt "Dobre praktyki we wdrażaniu funduszy strukturalnych Województwo świętokrzyskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google