Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka."— Zapis prezentacji:

1 Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka

2 1. Komentarz do przesłanej diagnozy 2. Cele i priorytety EFS na lata 2014-2020 w oparciu o strategie i rozporządzenia UE 3. Subiektywna propozycja kierunków i programów interwencji 4. Jaka rola uczelni w rozwoju społecznym Warszawy?

3 Duże doświadczenie Warszawy w realizacji projektów społecznych w tym partnerskich Duże zróżnicowania między dzielnicami w sytuacji społecznej Słabości diagnozy społecznej przesłanej do dyskusji Wstępne kluczowe wyzwania zostały zdefiniowane

4 1. Największy rynek pracy w Polsce i niskie bezrobocie 2. Potencjał młodzieży i seniorów 3. Kapitał ludzki i kreatywny 4. Bardzo szybki rozwój miasta i wiele możliwości 5. Największy potencjał naukowy w obszarze polityki społecznej (uczelnie, instytuty, think thanki, NGOs) 6. Sprawność wykorzystania środków UE 7. Rozwinięta klasa średnia

5 Słabszy kapitał społeczny i kulturowy Duże dysproporcje i rozwarstwienie między dzielnicami Deficyt badań, diagnoz i analiz dotyczących problematyki społecznej Niewykorzystanie potencjału uczelni dla rozwoju społecznego Bardziej i mniej sprawne instytucje w poszczególnych dzielnicach

6 Strategia Europa 2020 tylko 10 wytycznych; 4 dotyczą Polityki Społecznej: wzrost aktywności zawodowej z 69 ludności do 75 % zwiększenie udziału osób z dyplomami wyższych uczelni z 31 do 40 % zmniejszenie liczby ludzi żyjących w ubóstwie z 80 do 60 mln (19 mln to dzieci; 8% to working poor) Ograniczenie wskaźnika przerywania nauki z 15 do 10% (80 mln obywateli UE ma podstawowe kwalifikacje) Priorytety Strategii 2020 rozwój inteligentny rozwój zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Spośród 7 programów Strategii aż 3 dotyczą polityki społecznej Młodzież w drodze - ułatwianie młodzieży wejścia na rynek pracy Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia Europejski program walki z ubóstwem 6

7

8 1. Promowanie zatrudnienia i mobilności zawodowej 2. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 3. Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 4. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

9 1. Większy nacisk kładzie się na zwalczanie bezrobocia wśród ludzi młodych i wspieranie aktywnego starzenia się grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 2. Udzielone zostanie większe wsparcie na rzecz innowacji społecznych, czyli testowania i zwiększania zasięgu innowacyjnych rozwiązań 3. Będzie można uzyskać wsparcie z EFS na sprzęt związany z inwestycjami np.na komputery dla szkół. 4. Specjalna rola NGOs i instytucji dialogu społecznego

10 1. Państwa członkowskie będą musiały skoncentrować środki z EFS na ograniczonej liczbie celów i priorytetów 2. Wsparcie potencjału administracyjnego będzie ograniczone do państw członkowskich ze słabiej rozwiniętymi regionami bądź kwalifikujących się do pomocy z Funduszu Spójności 3. Co najmniej 20 % EFS powinno być przeznaczone na promowanie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem (!)

11 1. Większe znaczenie innowacji społecznej i transnarodowej we współpracy w ramach EFS 2. Polityka gender mainstreaming 3. Zwiększenie poziomu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych 4. Intensyfikacja badań naukowych, rozwoju technologii oraz innowacji 5. Zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

12 1. Programy i projekty na rzecz młodzieży (świetliki, postawa przedsiębiorcza, start –up, staże 6 miesięczne, Urząd ds. Młodzieży ?) 2. Projekty godzenia ról społeczno-zawodowych kobiet (mężczyzn) 3. Rozwój usług rynku pracy (doradztwo kariery, pośrednictwo, coaching, superwizja, outplacement) 4. Zarządzanie wiekiem (50+) Projekty Juniorzy dla Seniorów 5. Rozwój miejsc pracy dla kobiet poprzez rozwój usług społecznych 6. Profesjonalizacja PSZ poprzez partnerstwo z innymi IRP i zwiększaniem efektywności usług

13 1. Edukacja nauczycieli w stosowaniu nowych metod aktywizujących i e- narzędzi 2. Projekty dotyczące mentoringu i tutoringu szkolnego 3. Wprowadzenie coachingu kariery do szkół (szkolne doradztwo zawodowe) 4. Wprowadzenie bonu edukacyjnego na LLL 5. Rozwój e-learningu, wirtualnej edukacji i kształcenia modułowego 6. Większa współpraca miasta z uczelniami w sprawach społecznych i naukowych

14 1. Projekty aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej (środowiskowej i z rodziną) 2. Rozwój usług społecznych (opiekuńczych, pielęgnacyjnych, opieki długoterminowej, środowiskowych, aktywizacji seniorów, innych) 3. Rozwój streetworkingu i usług na rzecz bezdomnych 4. Projekty na rzecz ekonomii społecznej 5. Projekty uspołecznienia i partycypacyjnego modelu zintegrowanych usług NGOs 6. Inkluzyjna rodzina i gospodarstwo domowe (np. prewencja wykluczenia finansowego)

15 1. Podnoszenie kwalifikacji administracji w zakresie NPM, governance, zarządzania zmianą i innowacją społeczną 2. Projekty podnoszące kwalifikacje służb społecznych z obszaru nowej polityki społecznej 3. Bodowa zintegrowanego systemu usług i służb społecznych + kontraktowanie i finance mix 4. Wizyty studyjne i transfer know-how z zagranicy 5. Powiązanie JST z uczelniami i instytucjami badawczymi 6. Integrowanie systemów informatycznych

16 2014 25 lecie Okrągłego Stołu Okrągły Stół Polityki Społecznej 2014 10 lecie w UE Warszawa Europy Społecznej (Socjalnej) 2018 100 lecie odzyskania niepodległości Warszawa Aktywności Społecznej Warszawa Odpowiedzialna Społecznie Warszawa Usług Społecznych Warszawa Integracji Międzygeneracyjnej Warszawa Innowacji Społecznej Warszawa Ekonomii Społecznej Warszawa Solidarności Społecznej

17 Badania, analizy sytuacji społecznej Rola Think Tanku (doradztwo, synteza wiedzy) Kształcenie służb społecznych i administracji (e-learning) Wspólne projekty innowacji i zmiany społecznej Transfer wiedzy z zagranicy Działania rozwojowe Wspólne konferencje, publikacje Programowanie strategii społecznych i rozwoju miasta Tworzenie sieci i klastrów tematycznych Staże, wolontariat, praktyki studentów w ramach dualnego systemu kształcenia Praktyczny profil kształcenia z wykorzystaniem specjalistów z Urzędów Warszawy

18 1. 20 lat na rynku edukacyjnym (absolwenci w UM ) 2. Doświadczenie projektowe blisko 40 projektów społecznych na 100 mln zł 3. Profil kształcenia – pedagogika, nowoczesna edukacja, polityka społeczna, praca socjalna 4. Jedyna w Warszawie Uczelnia z 5 tyś lekcji w e-learningu z obszaru społecznego 5. Rozwinięty system coachingu, mentoringu i tutoringu akademickiego 6. Ponad 100 partnerów JST, NGOs, biznes, zagranicznych 7. Wdrażana Strategia Uczelni Odpowiedzialnej Społecznie

19 www.mirek.grewinski.pl


Pobierz ppt "Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google