Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki Rozwoju Warszawy wobec perspektywy finansowej UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki Rozwoju Warszawy wobec perspektywy finansowej UE"— Zapis prezentacji:

1 Kierunki Rozwoju Warszawy wobec perspektywy finansowej UE 2014-2020
Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka

2 Agenda wystąpienia Komentarz do przesłanej diagnozy
Cele i priorytety EFS na lata w oparciu o strategie i rozporządzenia UE Subiektywna propozycja kierunków i programów interwencji Jaka rola uczelni w rozwoju społecznym Warszawy?

3 Diagnoza w przesłanym materiale do dyskusji
Duże doświadczenie Warszawy w realizacji projektów społecznych w tym partnerskich Duże zróżnicowania między dzielnicami w sytuacji społecznej Słabości diagnozy społecznej przesłanej do dyskusji Wstępne kluczowe wyzwania zostały zdefiniowane  niewielka ilość projektów społecznych (36)  skoordynowane działania usprawniające proces przygotowania i realizacji projektów  149 projektów w tym 112 na poziomie dzielnicowym 92 umowy partnerskie i 64 projekty w partnerstwie Zróżnicowane bezrobocie w dzielnicach (Wola, Praga Północ największe) Zróżnicowane zasoby mieszkaniowe w poszczególnych dzielnicach (duże zróżnicowanie wśród dzielnic Praga Północ a Ursynów) Ludność – stare i młode dzielnice; Pomoc Społeczna – zróżnicowanie ubóstwa i świadczeń w dzielnicach Edukacja – duże zróżnicowanie wyników egzaminów między dzielnicami (Ursynów i Śródmieście a Praga Północ) Bezpieczeństwo publiczne – Śródmieście i Wilanów najbardziej niebezpieczne Bezdomność - problem bezdomnych napływowych i tych z Warszawy Starzejące się społeczeństwo – 24% mieszkańców powyżej 60 lat (problem starzenia się wielu dzielnic)  Aktywizacja seniorów i rozwój dziennych form wsparcia (10 domów dziennych i 18 DPS, PCO ?)

4 Mocne strony Warszawy Społecznej
Największy rynek pracy w Polsce i niskie bezrobocie Potencjał młodzieży i seniorów Kapitał ludzki i kreatywny Bardzo szybki rozwój miasta i wiele możliwości Największy potencjał naukowy w obszarze polityki społecznej (uczelnie, instytuty, think thanki, NGO’s) Sprawność wykorzystania środków UE Rozwinięta klasa średnia

5 Słabe strony Warszawy Społecznej
Słabszy kapitał społeczny i kulturowy Duże dysproporcje i rozwarstwienie między dzielnicami Deficyt badań, diagnoz i analiz dotyczących problematyki społecznej Niewykorzystanie potencjału uczelni dla rozwoju społecznego Bardziej i mniej sprawne instytucje w poszczególnych dzielnicach

6 Aktualny kontekst dla rozważań nad PS Warszawy  Strategia Europa 2020
Strategia Europa 2020  tylko 10 wytycznych; 4 dotyczą Polityki Społecznej: wzrost aktywności zawodowej z 69 ludności do 75 % zwiększenie udziału osób z dyplomami wyższych uczelni z 31 do 40 % zmniejszenie liczby ludzi żyjących w ubóstwie z 80 do 60 mln (19 mln to dzieci; 8% to working poor) Ograniczenie wskaźnika przerywania nauki z 15 do 10% (80 mln obywateli UE ma podstawowe kwalifikacje) Priorytety Strategii 2020 rozwój inteligentny rozwój zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Spośród 7 programów Strategii aż 3 dotyczą polityki społecznej Młodzież w drodze - ułatwianie młodzieży wejścia na rynek pracy Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia Europejski program walki z ubóstwem Spadek PKB UE o 4% w 2009r.  najniższy od 30 lat Spadek produkcji przemysłowej o 20%  powrót do poziomu z lat 90 Wzrost liczby bezrobotnych o 7 mln (niespełna 2 lata)  obecnie 23 mln osób bezrobotnych (10,3%) Bezrobocie młodzieży 21 % Gospodarki poszczególnych państw są bardziej współzależny niż kiedykolwiek w przeszłości (każde 200 euro na 1000 przepływa w ramach handlu wspólnotowego; 70% części każdego samochodu produkowanego w UE jest wyrabiana w innym kraju)

7 Procentowy udział EFS w poszczególnych obszarach interwencji 2014-2020 (376 mld euro)

8 Cztery „cele tematyczne” EFS w UE na lata 2014-2020
Promowanie zatrudnienia i mobilności zawodowej Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

9 Priorytety EFS Większy nacisk kładzie się na zwalczanie bezrobocia wśród ludzi młodych i wspieranie „aktywnego starzenia się” grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji Udzielone zostanie większe wsparcie na rzecz innowacji społecznych, czyli testowania i zwiększania zasięgu innowacyjnych rozwiązań Będzie można uzyskać wsparcie z EFS na sprzęt związany z inwestycjami np.na komputery dla szkół. Specjalna rola NGO’s i instytucji dialogu społecznego

10 Zasada koncentracji finansowania EFS
Państwa członkowskie będą musiały skoncentrować środki z EFS na ograniczonej liczbie celów i priorytetów Wsparcie potencjału administracyjnego będzie ograniczone do państw członkowskich ze słabiej rozwiniętymi regionami bądź kwalifikujących się do pomocy z Funduszu Spójności Co najmniej 20 % EFS powinno być przeznaczone na promowanie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem (!)

11 Horyzontalne tematy Większe znaczenie innowacji społecznej i transnarodowej we współpracy w ramach EFS Polityka gender mainstreaming Zwiększenie poziomu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Intensyfikacja badań naukowych, rozwoju technologii oraz innowacji Zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

12 Proponowane kierunki  Promowanie zatrudnienia i mobilności zawodowej (Kapitał Ludzki)
Programy i projekty na rzecz młodzieży (świetliki, postawa przedsiębiorcza, start –up, staże 6 miesięczne, Urząd ds. Młodzieży ?) Projekty godzenia ról społeczno-zawodowych kobiet (mężczyzn) Rozwój usług rynku pracy (doradztwo kariery, pośrednictwo, coaching, superwizja, outplacement) Zarządzanie wiekiem (50+)  Projekty Juniorzy dla Seniorów Rozwój miejsc pracy dla kobiet poprzez rozwój usług społecznych Profesjonalizacja PSZ poprzez partnerstwo z innymi IRP i zwiększaniem efektywności usług

13 Proponowane kierunki  Inwestowanie w edukację, umiejętności i LLL (Kapitał Kreatywny)
Edukacja nauczycieli w stosowaniu nowych metod aktywizujących i e- narzędzi Projekty dotyczące mentoringu i tutoringu szkolnego Wprowadzenie coachingu kariery do szkół (szkolne doradztwo zawodowe) Wprowadzenie bonu edukacyjnego na LLL Rozwój e-learningu, wirtualnej edukacji i kształcenia modułowego Większa współpraca miasta z uczelniami w sprawach społecznych i naukowych

14 Proponowane kierunki  Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (Kapitał Społeczny)
Projekty aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej (środowiskowej i z rodziną) Rozwój usług społecznych (opiekuńczych, pielęgnacyjnych, opieki długoterminowej, środowiskowych, aktywizacji seniorów, innych) Rozwój streetworkingu i usług na rzecz bezdomnych Projekty na rzecz ekonomii społecznej Projekty uspołecznienia i partycypacyjnego modelu zintegrowanych usług  NGO’s Inkluzyjna rodzina i gospodarstwo domowe (np. prewencja wykluczenia finansowego)

15 Proponowane kierunki  Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej (Kapitał Instytucjonalny) Podnoszenie kwalifikacji administracji w zakresie NPM, governance, zarządzania zmianą i innowacją społeczną Projekty podnoszące kwalifikacje służb społecznych z obszaru nowej polityki społecznej Bodowa zintegrowanego systemu usług i służb społecznych + kontraktowanie i finance mix Wizyty studyjne i transfer know-how z zagranicy Powiązanie JST z uczelniami i instytucjami badawczymi Integrowanie systemów informatycznych

16 Pomysły na programy Warszawy Społecznej
2014  25 lecie Okrągłego Stołu  Okrągły Stół Polityki Społecznej 2014  10 lecie w UE  Warszawa Europy Społecznej (Socjalnej) 2018  100 lecie odzyskania niepodległości Warszawa Aktywności Społecznej Warszawa Odpowiedzialna Społecznie Warszawa Usług Społecznych Warszawa Integracji Międzygeneracyjnej Warszawa Innowacji Społecznej Warszawa Ekonomii Społecznej Warszawa Solidarności Społecznej

17 Rola Uczelni  Warszawa Społeczna
Wspólne konferencje, publikacje Programowanie strategii społecznych i rozwoju miasta Tworzenie sieci i klastrów tematycznych Staże, wolontariat, praktyki studentów w ramach dualnego systemu kształcenia Praktyczny profil kształcenia z wykorzystaniem specjalistów z Urzędów Warszawy Badania, analizy sytuacji społecznej Rola Think Tanku (doradztwo, synteza wiedzy) Kształcenie służb społecznych i administracji (e-learning) Wspólne projekty innowacji i zmiany społecznej Transfer wiedzy z zagranicy Działania rozwojowe

18 Oferta współpracy Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie im
Oferta współpracy Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie im. Janusza Korczaka 20 lat na rynku edukacyjnym (absolwenci w UM ) Doświadczenie projektowe  blisko 40 projektów społecznych na 100 mln zł Profil kształcenia – pedagogika, nowoczesna edukacja, polityka społeczna, praca socjalna Jedyna w Warszawie Uczelnia z 5 tyś lekcji w e-learningu z obszaru społecznego Rozwinięty system coachingu, mentoringu i tutoringu akademickiego Ponad 100 partnerów JST, NGO’s, biznes, zagranicznych Wdrażana Strategia Uczelni Odpowiedzialnej Społecznie

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kierunki Rozwoju Warszawy wobec perspektywy finansowej UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google