Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich OŚ PRIORYTETOWA 4. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich OŚ PRIORYTETOWA 4. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich OŚ PRIORYTETOWA 4. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA

2 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 zakłada realizację celów strategicznych i podjęcie działań w następujących obszarach priorytetowych: Oś Priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej. Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury. Oś Priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi. Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Oś Priorytetowa 5: Pomoc techniczna.

3 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4 PO RYBY 2007-2013 ma przyczyniać się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z tego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw na tym obszarze. PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE społeczny publiczny prywatny

4 Główne cele osi 4 Zahamowanie zmniejszającego się znaczenia sektora rybackiego; Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze; Poprawa jakości życia społeczności rybackich; Utrzymanie dobrobytu gospodarczego i społecznego oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013

5 . Beneficjenci Będą nimi Lokalne Grupy Rybackie wybrane poprzez zaproszenia do składania wniosków.

6 Aktywizacja lokalnych społeczności Powstają zmodyfikowane stowarzyszenia, oparte na partnerstwie trójsektorowym Stowarzyszenia przygotowują LSROR Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 Schemat realizacji osi 4

7 Konkurs na wybór LGR przeprowadzony przez instytucję zarządzającą w którym oceniane są stowarzyszenia i ich LSROR Instytucja zarządzająca nadaje status LGR stowarzyszeniom, które w konkursie uzyskały najwyższą liczbę punktów Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013

8 LGR podpisują z instytucją zarządzającą umowę na realizację LSROR LGR wdrażają LSROR Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013

9 LOKALNE GRUPY RYBACKIE Lokalna grupa rybacka jest podmiotem, który opracuje i będzie realizował LSROR. LGR posiadać będzie osobowość prawną - będzie działać na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach

10 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013. Opis obszarów zależnych od rybactwa w Polsce

11 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013. Kryteria wyboru LGR do realizacji LSROR 1. obszar objęty LSROR musi być spójny pod względem geograficznym, ekonomicznym i społecznym; 2. całkowita liczba ludności zamieszkująca gminy wchodzące w skład stowarzyszenia ubiegającego się o status LGR powinna mieścić się w przedziale do 100 tys. mieszkańców; 3. na danym obszarze prowadzona jest lub była tradycyjna działalność związana z sektorem rybackim; 4. z sektorem rybackim związana jest duża część ludności; 5. stowarzyszenie ubiegające się o status LGR przedstawiło LSROR, zawierającą trafną analizę lokalnych uwarunkowań oraz adekwatne do tych uwarunkowań pomysły dotyczące rozwoju całego obszaru. Operacje planowane w ramach realizacji LSROR mają charakter innowacyjny i zintegrowany.

12 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 Kryteria oceny LGR Oceniane będą następujące elementy: I. Struktura LGR II. Liczba osób zamieszkujących obszar objęty LSROR III. Potencjał administracyjny LGR IV. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład komitetu

13 Zakres przykładowych operacji możliwy do realizacji w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013 w oparciu o doświadczenia LGD w ramach podejścia LEADER

14 WSPIERANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - inicjatywy gospodarcze o profilu turystycznym; - inwestycje o charakterze turystyczno - rekreacyjnym – budowa, modernizacja np. keji rybackich, przystani; - tworzenie oraz rozbudowa bazy noclegowej, żywieniowej o wysokim standardzie z zapewnieniem urozmaiconej oferty towarzyszącej.

15 WSPIERANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - wydawanie broszur, przewodników itd., promujących region oraz informujących o jego atrakcjach turystycznych i rekreacyjnych; - organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych; - tworzenie oraz modernizacja infrastruktury zwiększającej dostępność regionalnych atrakcji turystycznych - poprawa stanu technicznego dróg i chodników, dostosowanie miejsc do potrzeb osób niepełnosprawnych.

16 OCHRONA ŚRODOWISKA - ochrona brzegu morskiego i plaży; - działania edukacyjne na temat ochrony środowiska oraz problemów z tym związanych w regionie; - inne działania mające na celu poprawę jakości wód w jeziorach oraz rzekach oraz wszelkie działania przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

17 OCHRONA I POPRAWA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO ORAZ ARCHITEKTONICZNEGO - wsparcie finansowe dla inwestycji związanych z podtrzymaniem dziedzictwa kulturowego i architektonicznego regionów; - tworzenie muzeów, skansenów itp., mających na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionów; - inne inicjatywy mające na celu edukację, kultywowanie lokalnych tradycji dotyczących pieśni, tańca, strojów, rzemiosła.

18 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 Obliczanie kwoty na realizację LSROR przez LGR Kluczowym wskaźnikiem dla obliczania kwoty będzie współczynnik rybackości tj. stosunek liczby osób zatrudnionych w sektorze rybackim do tysiąca mieszkańców na obszarze objętym LSROR. Ustalono następujące stawki: wskaźnik mniejszy od 0,4 - 0 na mieszkańca; (tj. cztery osoby zatrudnione w sektorze/10 tysięcy mieszk. - obszary niezależne od rybactwa) wskaźnik od 0,4 do 0,7(9) - 52,5 na mieszkańca; wskaźnik od 0,8 do 1,1(9) - 71,25 na mieszkańca; wskaźnik od 1,2 do 3,9(9) - 90 na mieszkańca; wskaźnik 4,0 lub wyższy – 108,75 na mieszkańca.

19 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 Przykładowe kwoty przeznaczone na realizację LSROR przez LGR Liczba osób zamieszkująca gminy wchodzące w skład LGR – 40 tys. Liczba osób zatrudnionych w sektorze rybołówstwa na tym obszarze – 20 osób. Współczynnik rybackości - 0,5. Kwota na realizację LSROR: = 40 000 x 52,5 = 2,1 mln.

20 Harmonogram wdrażania osi 4 Maj 2009 r. Oficjalne rozpoczęcie współpracy między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a samorządami województw, w związku z pełnieniem przez nie roli Instytucji Pośredniczącej dla osi 4. Czerwiec-grudzień Szkolenia na obszarach zależnych od rybactwa. Czerwiec – wrzesień Opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych przyszłym LGR i beneficjentom do ubiegania się o środki w ramach osi 4.

21 Harmonogram wdrażania osi 4 Konkursy na wybór LGR do realizacji LSROR 1. Druga połowa października 2009 r. Ogłoszenie pierwszego zaproszenia do konkursu. 2. Październik – koniec grudnia 2009 r. Składanie wniosków wraz z LSROR przez potencjalne LGR. 3. Styczeń – marzec 2010 r. Rozpatrywanie wniosków złożonych przez potencjalne LGR. 4. Marzec 2010. Podpisanie umowy pomiędzy IZ a LGR na realizację LSROR.

22 Harmonogram wdrażania osi 4 Druga połowa 2010 r. -do końca okresu finansowania - Realizacja LSROR przez LGR. Przełom 2010/2011 Drugi konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR.

23 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi Departament Rybołówstwa ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa. Tel. 22 623 24 04 Fax.22 623 26 55 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w WARSZAWIE ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa tel. (+22) 5979-100 fax (+22) 5979-290 Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa, tel. 0-22 59 79 701, fax:0-2259 79 702 e-mail: rolnictwo@mazovia.plrolnictwo@mazovia.pl

24 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W OSI 4 (SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA) LGR będą objęte nadzorem marszałka – nadzór ten będzie obejmował te instrumenty, które są przewidziane w ustawie Prawo o stowarzyszeniach; Urzędy marszałkowskie będą również brały udział w weryfikacji operacji, przesłanych im przez LGR; Zadaniem samorządu województwa będzie również promocja i udzielanie informacji na temat osi priorytetowej 4.

25 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich OŚ PRIORYTETOWA 4. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google