Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OŚ PRIORYTETOWA 4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Wydział Rolnictwa i Rybactwa Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OŚ PRIORYTETOWA 4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Wydział Rolnictwa i Rybactwa Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa."— Zapis prezentacji:

1 OŚ PRIORYTETOWA 4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Wydział Rolnictwa i Rybactwa Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

2 ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Wydział Rolnictwa i Rybactwa

3 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013 został oficjalnie notyfikowany Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16.10.2008 r. zatwierdzającą Program Operacyjny dotyczący pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rybackiego w Polsce na okres programowania 2007-2013

4 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Oś priorytetowa 4 PO RYBY 2007-2013 ma przyczyniać się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z tego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw na tym obszarze PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE społeczny publiczny prywatny

5 Wydział Rolnictwa i Rybactwa

6 GŁÓWNE CELE OSI PRIORYTETOWEJ 4 Wydział Rolnictwa i Rybactwa

7 Zahamowanie zmniejszającego się znaczenia sektora rybackiego Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze Poprawa jakości życia społeczności rybackich Utrzymanie dobrobytu gospodarczego i społecznego oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury

8 WYMOGI, JAKIE MUSIAŁY SPEŁNIĆ STOWARZYSZENIA ABY ZOSTAĆ WYBRANE DO REALIZACJI LSROR Wydział Rolnictwa i Rybactwa

9 Odpowiedni skład stowarzyszenia członkami są wszystkie gminy objęte LSROR gminy nie mogą być członkami innych stowarzyszeń ubiegających się o wybór stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli trzech sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny)

10 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Odpowiedni zakres i treść LSROR właściwie wyliczony limit finansowy na wdrażanie LSROR i w ramach tej kwoty odpowiedni podział na pewne kategorie wydatków (rodzaje operacji) opracowana LSROR spełnia kryteria określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (Dz. U. Nr 162, poz. 1292 ze zm.)

11 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Odpowiednie procedury opracowane przez stowarzyszenie stowarzyszenie posiada kryteria wyboru operacji przez komitet stowarzyszenie posiada szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania komitetu

12 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Odpowiedni obszar objęty LSROR gminy objęte LSROR muszą tworzyć spójny geograficznie obszar liczba mieszkańców powyżej 10 tys. nie więcej niż 100 tys. Obszar objęty LSROR musi posiadać odpowiedni współczynnik rybackości (co najmniej 0,5) Współczynnik rybackości – stosunek liczby określonych w rozporządzeniu podmiotów przypadających na 1000 mieszkańców

13 OBLICZANIE KWOTY NA REALIZACJĘ LSROR PRZEZ LGR Wydział Rolnictwa i Rybactwa

14 Ustalono następujące stawki: wskaźnik mniejszy od 0,5 - 0 zł na mieszkańca; (tj. pięć osób zatrudnionych w sektorze/10 tysięcy mieszk. - obszary niezależne od rybactwa) wskaźnik od 0,5 do 1,2 - 239 zł na mieszkańca wskaźnik powyżej 1,2 do 1,6 - 354 zł na mieszkańca wskaźnik powyżej 1,6 do 4,0 - 536 zł na mieszkańca wskaźnik powyżej 4,0 – 723 zł na mieszkańca

15 OSOBY BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU WSPÓŁCZYNNIKA Wydział Rolnictwa i Rybactwa

16 uprawnieni do rybactwa, domownicy i pracownicy (umowa o pracę) uprawnionych do rybactwa, podmioty, które nie są uprawnione do rybactwa, ale wykonują zadania związane z chowem, hodowlą, połowem ryb na podstawie umowy z uprawnionym do rybactwa oraz pracownicy takich podmiotów nieuprawnionych do rybactwa, podmioty prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa morskiego i ich pracownicy (umowa o pracę), pracownicy (umowa o pracę) organizacji społecznych zajmujących się organizacją i promocją połowu, chowu i hodowli ryb, podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa ryb.

17 SCHEMAT PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4 Wydział Rolnictwa i Rybactwa

18 Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS Stowarzyszenia przygotowują LSROR Składanie wniosków do Instytucji Zarządzającej Podpisanie z Instytucją Zarządzającą umowy na realizację LSROR Stowarzyszenie staje się LGR

19 Wydział Rolnictwa i Rybactwa LGR Wnioski o dofinansowanie Samorządy województw Podpisywanie umowy o dofinansowanie Samorządy województw

20 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wnioski o płatność Samorządy województw Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WYPŁATA BENEFICJENTOM

21 WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Wydział Rolnictwa i Rybactwa

22 inwestycje o charakterze turystyczno – rekreacyjnym: budowa, modernizacja np. kei rybackich, przystani, punktów widokowych, łowisk itp. dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno – sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych tworzenie muzeów, skansenów podejmowanie inicjatywy mających na celu edukację, kultywowanie lokalnych tradycji związanych z rybactwem dotyczących sztuki, obyczajów, rzemiosła rewitalizacja miejscowości w tym remont chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych itp. Wysokości limitu w okresie realizacji programu wynosi 2 000 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 000 000 zł ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 85%

23 RESTRUKTURYZACJA REORIENTACJA DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA, W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM Wydział Rolnictwa i Rybactwa

24 zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza remont i adaptacja statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej udział w kursach, szkoleniach i innych formach kształcenia budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza Wysokości limitu w okresie realizacji programu wynosi 600 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300 000 zł ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%

25 PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWÓJ USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJACEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA Wydział Rolnictwa i Rybactwa

26 podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa Wysokości limitu w okresie realizacji programu wynosi 400 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 200 000 zł ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 60%

27 OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEZNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWRACANIU POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA, W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ Wydział Rolnictwa i Rybactwa

28 inwestycje melioracyjne (z wyłączeniem obiektów chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych) racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych inne działania mające na celu poprawę jakości wód w jeziorach oraz rzekach oraz wszelkie działania przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych Wysokości limitu w okresie realizacji programu wynosi 2 000 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 000 000 zł ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%

29 FUNKCJONOWANIE LGR ORAZ NABYWANIE UMIEJETNOŚCI I AKTYWIZACJA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI AKTYWIZACJA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI Wydział Rolnictwa i Rybactwa

30 administrowanie LGR działania informacyjne dotyczące przygotowania lub realizacji LSROR realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR działania aktywizujące lokalne społeczności badania dotyczące obszaru objętego LSROR szkolenia pracowników ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%

31 WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA I MIĘDZYNARODOWA Wydział Rolnictwa i Rybactwa

32 organizacja spotkań, szkoleń, konferencji działania mające na celu promocje i rozwój obszarów zależnych od rybactwa wymiana informacji, doświadczeń, wspólne przedsięwzięcia ZWROT KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO 100%

33 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 610 ze zm.), stowarzyszenie, oprócz walnego zebrania członków albo zebrania delegatów, zarządu i organu kontroli wewnętrznej, jest obowiązane posiadać komitet, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich

34 WYBÓR OPERACJI PRZEZ LGR Wydział Rolnictwa i Rybactwa

35 spośród operacji, które są zgodne z LSROR na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w LSROR do wysokości limitu środków finansowych LGR dokonuje wyboru operacji: W roku, w którym po raz ostatni zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania wniosków na realizację operacji, LGR wybiera operacje do wysokości 120 % limitu

36 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod względem jej zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru operacji, LGR sporządza listę ocenionych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny, i przekazuje ją wnioskodawcom, informując ich na piśmie o: zgodności operacji z LSROR albo jej niezgodności z LSROR, wskazując przyczyny niezgodności liczbie punktów uzyskanych w ramach tej oceny oraz miejscu na liście ocenionych operacji możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSROR

37 Wydział Rolnictwa i Rybactwa W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie, LGR dokonuje wyboru operacji i sporządza listy: wybranych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji niewybranych operacji Uwzględnić należy również także wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań

38 Wydział Rolnictwa i Rybactwa LGR przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa listy oraz uchwały komitetu LGR w sprawie wyboru operacji wraz ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie, w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie

39 Wydział Rolnictwa i Rybactwa LGR informuje na piśmie wnioskodawcę o: wybraniu operacji albo jej niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru operacji, miejscu na liście wybranych operacji oraz czy operacja mieści się w ramach limitu w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie

40 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Procedura wyboru operacji przez Komitet została określona w Regulaminie organizacyjnym Komitetu

41 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Pisemne poinformowanie wnioskodawców o wybraniu albo niewybraniu operacji i liczbie uzyskanych punktów podczas oceny Przekazanie wniosków wraz z listami do UM Rozpatrzenie odwołań, sporządzenie listy wybranych i niewybranych operacji wraz z uchwałą Komitetu w tej sprawie Opublikowanie listy, poinformowanie beneficjentów o możliwości składania odwołań Ocena złożonych wniosków, sporządzenie listy ocenionych operacji

42 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (Dz. U. Nr 177, poz. 1371)

43 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Rolnictwa i Rybactwa Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013 70-550 Szczecin, ul. Małopolska 12 poryby@wzp.pl www.wrir.wzp.pl www.lgr.wzp.pl tel.: +48 (91) 44-10-229 do 231 fax: +48 (91) 44-10-232


Pobierz ppt "OŚ PRIORYTETOWA 4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Wydział Rolnictwa i Rybactwa Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google