Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, 4 grudnia 2013 r. 1 VI POSIEDZENIE REGIONALNEGO FORUM TERYTORIALNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, 4 grudnia 2013 r. 1 VI POSIEDZENIE REGIONALNEGO FORUM TERYTORIALNEGO."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, 4 grudnia 2013 r. 1 VI POSIEDZENIE REGIONALNEGO FORUM TERYTORIALNEGO

2 POWOŁANE ZESPOŁY KONSULTANCI dr inż. Ryszard Janecki - w zakresie sieci transportowych, dr hab. prof. UE Robert Tomanek - w zakresie organizacji transportu. KOMITET STERUJĄCY ZESPÓŁ OPERACYJNY ZESPÓŁ REDAKCJI I SYNTEZY 2 z 16

3 ZREALIZOWANE PRACE ORGANIZACYJNE, ANALITYCZNE, m. in.: analiza infrastruktury transportowej województwa, analiza dokumentów strategicznych i planistycznych różnych szczebli, analiza powiązań funkcjonalnych w oparciu o dojazdy do pracy i do szkół, analiza postaw mieszkańców wobec transportu, analiza transportu w gminach, ekspertyzy branżowe dot. tran.: drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego i TSL, analiza porównawcza polityki transportowej województwa. Opracowane materiały dostępne są na stronie internetowej rcas.slaskie.pl 3 z 16

4 UKŁAD TREŚCI 1. WSTĘP 2. DIAGNOZA STRATEGICZNA 3. ANALIZA SWOT 4. WIZJA 5. POLA STRATEGICZNE 6. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 7. LISTA DUŻYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 8. SYSTEM WDRAŻANIA STRATEGII 9. MONITORING I EWALUACJA 4 z 16

5 WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE REGIONEM O DOBRZE ZORGANIZOWANYM SYSTEMIE TRANSPORTU, SPRAWNIE I EFEKTYWNIE ZARZĄDZANYM ORAZ BEZPIECZNYM W WYMIARZE EKOLOGICZNYM I TECHNICZNYM SYSTEM TRANSPORTOWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2030 BĘDZIE: NOWOCZESNY - wykorzystujący nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, ATRAKCYJNY - dostosowany do potrzeb mieszkańców podróżujących, EFEKTYWNY - dobrze zorganizowany, ZINTEGROWANY - wewnątrz poszczególnych gałęzi transportu oraz międzygałęziowo, SPÓJNY - zarówno z krajowym jak i europejskim systemem transportowym, PROŚRODOWISKOWY - poprzez realizację zasady zrównoważonego rozwoju. 5 z 16

6 CELE W WYMIARZE TERYTORIALNYM CELE MOŻNA PODZIELIĆ NA TRZY GRUPY: CELE odnoszące się do województwa, jako całego regionu: CEL 1. OTWARTA I SPÓJNA SIEĆ OŚRODKÓW RÓŻNEJ RANGI CEL 2. KOMPLEMENTARNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CELE odnoszące się do aglomeracji i związanego z nimi transportu miejskiego: CEL 3. EFEKTYWNA MOBILNOŚĆ CELE horyzontalne, które dotyczą zarówno całego regionu jak i obszarów aglomeracyjnych: CEL 4. WZROST BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CEL 5. WYSOKA INNOWACYJNOŚĆ TRANSPORTU 6 z 16

7 CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ CEL 1. OTWARTA I SPÓJNA SIEĆ OŚRODKÓW RÓŻNEJ RANGI Priorytetowe kierunki działań: a. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i szynowej, w tym wsparcie kluczowej infrastruktury sieci TEN-T, b. Realizacja inwestycji dotyczących suprastruktury, w tym zakup i modernizacja taboru, c. Wzmocnienie działań na rzecz długofalowego planowania i koordynacji strategicznych projektów komunikacyjnych, d. Rozbudowa i promowanie lotniska regionalnego i lotnisk lokalnych oraz realizowanych przez nie lotów krajowych, CEL 2. KOMPLEMENTARNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO Priorytetowe kierunki działań: a. Tworzenie i rozwój multimodalnych węzłów przeładunkowych, b. Tworzenie centrów przesiadkowych, c. Kooperacja przewoźników i spedytorów, d. Organizacja i koordynacja przewozów na poziomie regionalnym. 7 z 16

8 CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ CEL 3. EFEKTYWANA MOBILNOŚĆ Priorytetowe kierunki działań: a. Tworzenie centrów przesiadkowych, b. Weryfikacja i dopasowanie linii komunikacyjnych do popytu, c. Uprzywilejowanie transportu publicznego w ramach ciągów komunikacyjnych, d. Ograniczenie ruchu w centrach miast (strefy uśpienia), e. Modernizacja i zakup taboru komunikacji publicznej z uwzględnieniem niskoemisyjności i energooszczędności pojazdów, f. Rozwój zintegrowanych systemów taryfowych oraz koordynacja rozkładów jazdy, g. Koordynacja działań organizatorów transportu, h. Powstanie centrów zarządzania ruchem oraz realizacja badań potrzeb i zachowań przewozowych, i. Wprowadzenie jednolitego systemu informacyjnego (w tym punkty obsługi), j. Dostosowanie infrastruktury i taboru do osób o ograniczonej mobilności, k. Promocja transportu zbiorowego, l. Rozwój transportu rowerowego i jego integracja z innymi gałęziami transportu, m. Spójny system oznakowania infrastruktury rowerowej. 8 z 16

9 CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ CEL 4. WZROST BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO Priorytetowe kierunki działań: a. Rozwój monitoringu dworców i przystanków, b. Wzmocnienie działań na rzecz monitorowania środków transportu zbiorowego z umożliwieniem zapisu zdarzeń, c. Wdrożenie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przewozu, d. Projektowanie, budowa i przebudowa infrastruktury zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, e. Podnoszenie świadomości podróżnych i uczestników ruchu o zagrażającym niebezpieczeństwie, f. Promocja zasobooszczędnych/ekologicznych gałęzi i środków transportu. CEL 5. WYSOKA INNOWACYJNOŚĆ TRANSPORTU Priorytetowe kierunki działań: a. Rozwój sfery B+R na rzecz działań innowacyjnych w transporcie, b. Współpraca podmiotów systemu transportowego ze sferą B+R, c. Rozwój i wdrażanie technologii ITS / telematyki, d. Stworzenie systemu informacyjno-zarządczego wykorzystującego nowoczesne technologie. 9 z 16

10 LISTA DUŻYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TRANSPORT DROGOWY Budowa autostrady A1 od Pyrzowic do granicy z województwem łódzkim, Budowa obwodnicy autostradowej Metropolii Górnośląskiej (A4), Budowa drogi ekspresowej S1, Budowa drogi ekspresowej S11, Budowa drogi ekspresowej S46, Budowa drogi ekspresowej S69, Budowa Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna, Budowa Drogi Głównej Południowej Rydułtowy – Pawłowice, Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, Przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, Budowa i modernizacja dróg łączących autostrady z innymi drogami krajowymi i wojewódzkimi, Budowa obwodnic w ciągu dróg klasy DW i DK. 10 z 17

11 LISTA DUŻYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TRANSPORT SZYNOWY Budowa linii kolejowej do MPL Katowice w Pyrzowicach, Budowa szybkiej kolei regionalnej, Budowa kolei dużych prędkości, Rozbudowa CMK poprawiającej prędkość połączenia między Katowicami a Krakowem, Stworzenie północnej obwodnicy kolejowej Metropolii Górnośląskiej, Rewitalizacja, modernizacja i odtworzenie linii kolejowych łączących miasta aglomeracji, miasta powiatowe oraz ważne węzły kolejowe, Modernizacja i rozbudowa infrastruktury tramwajowej. TRANSPORT LOTNICZY Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, Rozbudowa i modernizacja lokalnych lotnisk i lądowisk dla celów biznesowych. TRANSPORT WODNY Modernizacja Kanału Gliwickiego. 11 z 16

12 LISTA DUŻYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TRANSPORT ROWEROWY Budowa spójnej sieci dróg/tras rowerowych o zasięgu ponadlokalnym wg jednolitych standardów. TRANSPORT MULTIMODALNY Stworzenie i rozwój sieci multimodalnych centrów logistycznych. ORGANIZACJA TRANSPORTU Budowa Centrów Przesiadkowych, Stworzenie Regionalnego Centrum Sterowania Ruchem, Rozwój kart usług publicznych, Edukacja dla bezpieczeństwa. 12 z 16

13 SYSTEM WDRAŻANIA 13 z 16

14 ZASADY WDRAŻANIA ZASADA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ - oznacza, że za priorytetowe uznane będą inwestycje o najwyższym stopniu efektywności ekonomicznej w odniesieniu do potrzeb mieszkańców regionu, ZASADA MONTAŻU FINANSOWEGO - podczas przygotowania projektów i zadań inwestycyjnych uwzględniane będą rozwiązania umożliwiające pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania, ZASADA DODATKOWOŚCI - oznacza, że środki finansowe na realizację określonych zadań nie będą w całości pochodziły z dotacji, ZASADA MONITOROWANIA I OCENY - oznacza konieczność systematycznego monitorowania poziomu rozwoju systemu transportowego regionu poprzez regularne gromadzenie informacji statystycznej jak również prowadzenie stałych analiz rozwoju tego systemu, ZASADA KONCENTRACJI - w ramach realizacji Strategii wsparcie skupione zostanie na ograniczonej liczbie zadań i projektów, celem wsparcia w tych obszarach, które zagwarantują największe efekty, ZASADA ZAPOBIEGANIA - zasada odnosząca się do środowiska naturalnego, polegająca na takim prowadzeniu wszelkich działań, które pozwoli na zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na środowisko u samego źródła i niedopuszczanie do jego powstawania, ZASADA ZANIECZYSZCZAJĄCY PŁACI - zasada odnosząca się do środowiska naturalnego, przejawiająca się tym, że koszty naprawy wszelkich szkód ekologicznych są ponoszone przez tych, którzy je spowodowali. 14 z 16

15 MONITORING i EWALUACJA 15 z 16 Wskaźniki 2020 / 2030 Wskaźniki 2011

16 KONSULTACJE SPOŁECZNE W trakcie trwania konsultacji społecznych przekazanych zostało: ponad 430 uwag i wniosków od około 60 podmiotów (instytucji, osób). Dotyczyły m.in. części diagnostycznej Strategii, czynników analizy SWOT, celów i kierunków działania wyznaczonych w dokumencie, zaproponowanych przedsięwzięć oraz systemu wdrażania i wskaźników monitorujących realizację zapisów dokumentu. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem przyjęcie Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego przez Sejmik Województwa Śląskiego ma nastąpić w I kwartale 2014 roku. 16 z 16


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, 4 grudnia 2013 r. 1 VI POSIEDZENIE REGIONALNEGO FORUM TERYTORIALNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google