Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

“Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "“Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży"— Zapis prezentacji:

1 “Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży
 podsumowanie realizacji Wojciech Kreft ECORYS Polska Konferencja – 19 września 2007 r.

2 Cele i założenia projektu „Indywidualny Projekt Kariery – Portfolio dla młodzieży”
Opracowanie zestawu metod i narzędzi pracy doradcy zawodowego oraz pracy ucznia (dotyczy osób w wieku lat) oraz absolwenta (dotyczy osób poszukujących pracy, do 24 roku życia), tj: 1. Podręcznik dla doradcy zawodowego z opisem metodologii 2. Portfolio kariery samodzielnej pracy ucznia 3. Portfolio kariery do samodzielnej pracy absolwenta 4. Kwestionariusz samooceny ucznia 5. Kwestionariusz samooceny absolwenta 6. Test Zainteresowań dla ucznia / absolwenta 7. Test Wartości dla ucznia / absolwenta 8. Test Doświadczeń Życiowych dla ucznia / absolwenta 9. Test Motywacji dla ucznia / absolwenta 10. Test Uzdolnień Przedsiębiorczych

3 Etapy realizacji Badania pilotażowe pierwszej wersji narzędzi przeprowadzone przez doradców zawodowych Ochotniczych Hufców Pracy na 350 osobowej grupie młodzieży. Dopracowanie metodologii i narzędzi badawczych zgodnie z uwagami doradców zawodowych uczestniczących w badaniu pilotażowym. Badania testowe drugiej wersji narzędzi przeprowadzone przez doradców zawodowych OHP na 1650 osobowej grupie młodzieży. Dopracowanie finalnej wersji metodologii i narzędzi badawczych zgodnie z uwagami doradców zawodowych. Czynniki warunkujące wykonanie: bardzo krótki okres czasu na wykonanie… duże poświęcenie i zaangażowanie kadry doradców zawodowych OHP pełna jawność procesu tworzenia…

4 Metodologia i narzędzia badawcze
Założenia realizacyjne 1. Kompleksowe opracowanie koncepcji zostało zaprojektowane i przystosowane do specyfiki działalności doradców zawodowych OHP pracujących ze specyficznym rodzajem klientów (młodzi ludzie w wieku lat), aby zapewniać wsparcie doradców w rozwiązywaniu wielu problemów psychospołecznych młodzieży. 2. Opracowana metodologia opiera się o rozwiązania najlepszych i najnowszych teorii, narzędzi i metod europejskiej i światowej informacji edukacyjno-zawodowej. M.in. międzynarodowe wytyczne dotyczące komputerowych i internetowych badań testowych (International Test Commission) 3. Kompleksowe rozwiązanie opracowywanej metodologii powinno wspierać realizację zadań na rzecz młodzieży przez Ochotnicze Hufce Pracy. 4. Testy i kwestionariusze zostały przygotowane zgodnie z zasadami tworzenia narzędzi psychometrycznych. Wyniki poddano stosownej analizie i obróbce statystycznej

5 Pakiet Indywidualny Projekt Kariery

6 Portfolio kariery Portfolio Kariery jest narzędziem ułatwiającym zarówno gromadzenie i porządkowanie informacji związanych z własnym rozwojem zawodowym, jak też przygotowywanie planów swej kariery zawodowej i kontrolowanie ich realizacji. Jest to osobisty segregator-planer, który klient powinien zapełniać w momentach pojawiania się nowych przemyśleń, wkraczania w nowe etapy rozwoju osobistego i zawodowego. Portfolio pozwala zwrócić uwagę na to, co jest ważne aby osiągnąć sukces: poznanie swojego potencjału, nauczenie się poszukiwania i gromadzenia przydatnych dla własnego rozwoju informacji oraz podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących przyszłości zawodowej ucznia oraz osoby wchodzącej na rynek pracy.

7 Portfolio kariery ucznia

8 Portfolio kariery absolwenta

9 KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA UCZNIA ORAZ DLA ABSOLWENTA
Kwestionariusze Samooceny dla Ucznia oraz Samooceny dla Absolwenta zostały skonstruowane jako narzędzia pomiarowe w poradnictwie zawodowym. Badania dowodzą, iż nieadekwatna (zawyżona lub zaniżona) samoocena stanowi barierę zarówno przy wyborze szkoły, kształceniu się, jak też poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.

10 TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH
Test służy do badania preferowanych zawodów i określa trzypoziomowy profil dominujących zainteresowań. Skonstruowany został w oparciu o teorię rozwoju zawodowego J. L. Hollanda.

11 TEST WARTOŚCI Test Wartości stanowi listę wartości, która jest przeznaczona do badania młodzieży uczącej się w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych oraz absolwentów tych szkół. Test pozwala na ustalenie głównych wartości, jakimi kieruje się osoba badana, wybierając kierunek kształcenia i przyszły zawód

12 TEST DOŚWIADCZEŃ ŻYCIOWYCH
Test Doświadczeń Życiowych stanowi listę umiejętności, która jest przeznaczona do badania młodzieży uczącej się w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych oraz absolwentów tych szkół. Pozwala on na ustalenie kompetencji zawodowych badanej osoby. Świadomość posiadania danych zdolności może okazać się przydatna podczas wyboru zawodu przez młodego człowieka i planowania dalszego rozwoju zawodowego.

13 TEST MOTYWACJI Test Motywacji przeznaczony jest do badania młodzieży uczącej się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz ich absolwentów do 24 roku życia w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przyszłością zawodową. Stanowi on narzędzie wspierające proces poradnictwa zawodowego, umożliwiające określenie poziomu zaangażowania jednostki w budowanie i realizację planu kariery.

14 TEST UZDOLNIEŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH
Test Uzdolnień Przedsiębiorczych przeznaczony jest do badania młodzieży uczącej się w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz ich absolwentów w zakresie przejawiania uzdolnień przedsiębiorczych oraz prowadzenia przyszłej działalności gospodarczej. Stanowi on narzędzie dla doradcy zawodowego, które wspiera proces poradnictwa karierowego, umożliwiając określenie poziomu warunków wewnętrznych jednostki w odniesieniu do stylów zachowań preferowanych w przedsiębiorczości.

15 Opinie doradców zawodowych
Jakie cechy IPK uważasz za najbardziej wartościowe? Najczęściej pojawiające się odpowiedzi to: Testy i ćwiczenia w formie CD, Metoda umożliwia kompleksowe uzyskanie informacji o sobie, swoich zainteresowaniach, umiejętnościach, wartościach i stwarza możliwość zgromadzenia tych informacji w jednym miejscu, Możliwość brania udziału w tworzeniu IPK jego przyszłych użytkowników - doradców zawodowych (zainteresowanie uwagami ze strony wykonawcy), Planowość i systematyczność metody, Długofalowa pomoc dla klienta, Dobór treści do konkretnej grupy odbiorców, Ciekawa forma (portfolio)

16 Opinie doradców zawodowych
Jakie szczególnie elementy, ćwiczenia, tematykę powinno zawierać Portfolio Kariery ucznia/absolwenta? Najczęściej pojawiające się odpowiedzi to: Dotyczące planowania, wyznaczania i osiągania celów, Informacje o rynku pracy, oczekiwania pracodawców, Wersje elektroniczne, Elementy wskazujące alternatywy, cele, dynamikę zmian, Informacja o sobie, wartości, samoocena, zainteresowania, umiejętności, Dokumenty aplikacyjne, Testy, Dużo pracy własnej klienta, Informacja o szkołach, Przeszkody w realizacji planów, Ukierunkowane dla różnych grup ludzi, Praktyczne ćwiczenia z autoprezentacji, Aktywne poruszanie się po rynku pracy, Więcej linków związanych z poszukiwaniem pracy, edukacją, Instytucje szkolące, pośrednictwo pracy.

17 SYSTEM AKTUALIZACJI OPRACOWANEJ METODOLOGII
Jak każda nowa metoda również IPK powinna zostać poddana (po kilkumiesięcznym okresie stosowania) odpowiedniej ewaluacji. Ewaluacja ta powinna być tak skonstruowana, aby w jej efekcie mogły zostać sformułowane konkretne wnioski i rekomendacje do modyfikacji i zmian. Zaproponowaliśmy schemat uniwersalnego systemu monitorowania, który mógłby zostać wprowadzony na wybrany okres czasu. Monitorowane mogą być postępy działań, zakres prac oraz jakość świadczonych usług (wyniki, spełnienie oczekiwań i potrzeb beneficjentów). Celem działań będzie zarówno ocena osiągniętych rezultatów, jak również ocena samego procesu z punktu widzenia jego skuteczności, efektywności, długotrwałości, odpowiedniości oraz użyteczności. Kryterium efektywności (ang. effectiveness) – kryterium to pozwala ocenić, czy cele zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte. Porównując rzeczywiste efekty projektu na poziomie produktu, rezultatu oraz oddziaływania z założeniami, możliwe jest określenie faktycznych osiągnięć projektu Kryterium skuteczności (ang. efficiency) – kryterium to porównuje zasoby zaangażowane przy realizacji projektu (finansowe, administracyjne, ludzkie itp.) z rzeczywistymi osiągnięciami na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania Kryterium odpowiedniości (ang. relevance) – przy wykorzystaniu tego kryterium możliwe staje się określenie zgodności celów projektu z potrzebami i problemami występującymi w regionie Kryterium użyteczności (ang. utility) – kryterium użyteczności jest do pewnego stopnia lustrzanym odbiciem kryterium odpowiedniości, badanym w trakcie lub po realizacji projektu. Faktyczne efekty programu są zdefiniowane zwłaszcza na poziomie oddziaływania Kryterium długotrwałości (ang. sustainability) – przy wykorzystaniu tego kryterium określa się, czy efekty programu będą trwałe w perspektywie średnio- i długoterminowej

18 Indywidualny Projekt Kariery
Jak wygląda metodologia Indywidualnego Projektu Kariery na tle trendów europejskich i światowych?

19

20 Rezolucja Rady Unii Europejskiej (początek)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANI W RADZIE - PRZEKONANI, ŻE : 1. W kontekście konieczności kształcenia się przez całe życie, poradnictwo zawodowe odnosi się do grupy działań umożliwiających zidentyfikowanie umiejętności, kompetencji i zainteresowań obywateli w każdej grupie wiekowej i znajdujących się na dowolnym etapie życia. Poradnictwo zawodowe umożliwia podejmowanie trafnych decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz zarządzanie własną ścieżką życiową w trakcie nauki, pracy i w innych sytuacjach, wpływa na rozwój bądź wykorzystanie wspomnianych zdolności i kompetencji. 2. Zapewnienie usług poradnictwa zawodowego w systemie edukacji i kształcenia zawodowego, a w szczególności w szkołach (lub podczas innej nauki na poziomie szkolnym), odgrywa zasadniczą rolę w zagwarantowaniu, że podjęte przez młodzież decyzje dotyczące edukacji i planowania kariery zawodowej nie będą przypadkowe. Usługi poradnictwa zawodowego zapewniają im właściwe wsparcie umiejętności efektywnego samodzielnego zarządzania ścieżkami swojej edukacji i kariery. Dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych poradnictwo zawodowe stanowi także kluczowy instrument poprawiający jakość i proces nauczania. 3. Całożyciowe poradnictwo zawodowe przyczynia się do osiągnięcia celów obranych przez Unię Europejską, jakimi są: rozwój ekonomiczny, wydajność rynku pracy oraz mobilność zawodowa i geograficzna, poprzez zwiększanie efektywności inwestycji w edukację i kształcenie zawodowe, a także poprzez wzmocnienie procesu kształcenia się przez całe życie, oddziaływanie na potencjał człowieka i rozwój zasobów ludzkich. 

21 Znaczenie metod takich jak „Indywidualny Projekt Kariery”
Kontinuum życia

22 Dziękuję za uwagę! Wojciech Kreft - ECORYS Polska wojtek@ecorys.pl


Pobierz ppt "“Indywidualny Projekt Kariery – portfolio dla młodzieży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google