Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybór zawodu - proces ciągły czy jednorazowa decyzja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybór zawodu - proces ciągły czy jednorazowa decyzja"— Zapis prezentacji:

1 Wybór zawodu - proces ciągły czy jednorazowa decyzja
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

2 Wybór zawodu Poradnictwo zawodowe definicje
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

3 Podstawowe formy pomocy klientowi (wg Glenys Watt):
Wybór zawodu Podstawowe formy pomocy klientowi (wg Glenys Watt): - prezentacja obiektywnych faktów - informowanie; - udzielanie porad przedstawiających punkt widzenia doradcy; - orientacja objaśniająca możliwości wykorzystywania informacji przez klienta; - relacja między dwiema osobami, z których jedna pomaga w udzielaniu sobie samej pomocy. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

4 Wybór zawodu Poradnictwo to działalność: Profesjonalna
Zawierająca w sobie wiele specjalności Relatywnie krótkotrwała Etapowa Oparta na teorii Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

5 Wybór zawodu Doradztwo: Charles Patterson Wynika z potrzeb klienta
Wolny wybór i autonomia działań klienta Zależy od celów, wartości i teorii reprezentowanych przez doradcę Główna forma pracy doradcy - rozmowa Atmosfera prywatności i zaufania Charles Patterson Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

6 Wybór zawodu Czym poradnictwo zawodowe nie jest: Informowaniem
Dawaniem rad, sugestii i poleceń Nie jest przekonywaniem Nie jest wywieraniem wpływu Nie jest procesem selekcji i rekrutacji • Nie jest synonimem rozmowy Charles Patterson Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

7 Wybór zawodu Doradztwo to trwający w czasie związek między doradcą a klientem. Ułatwia on klientowi poznanie własnych myśli, uczuć i zachowań, umiejętności w celu podejmowania właściwych decyzji i efektywnego działania. Glenys Watt Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

8 Duane Brown, Linda Brooks
Wybór zawodu Doradztwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, którego celem jest towarzyszenie jednostce w sytuacji problemu rozwoju kariery. Duane Brown, Linda Brooks Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

9 Wybór zawodu Poradnictwo zawodowe ma charakter relacyjny i zachodzi pomiędzy doradcą a klientem - zadaniem tego związku jest ułatwienie klientowi poznanie własnych myśli, uczuć, zachowań, odkrycie i spożytkowanie swoich mocnych stron, tak by był on w stanie działać efektywnie oraz podejmować właściwe decyzje zawodowe. Anna Paszkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

10 Wybór zawodu Czym jest orientacja zawodowa?
Jest to proces pomagania jednostce w poznaniu i wykorzystaniu własnego potencjału edukacyjnego, zawodowego i psychologicznego tak, by osiągnęła ona optymalny poziom zadowolenia z siebie i była jednocześnie społecznie użyteczna. Glenys Watt Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

11 Wybór zawodu Zadaniem orientacji zawodowej jest pokazanie jednostce możliwości, stwarzanych jej przez społeczeństwo, w sposób pozwalający wybrać spośród nich te, które zaspokoją jej potrzeby i aspiracje. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

12 Teorie rozwoju zawodowego
Wybór zawodu Teorie rozwoju zawodowego Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

13 Teoria Cechy i Czynnika Franka Parsonsa (1901)
Wybór zawodu Teoria Cechy i Czynnika Franka Parsonsa (1901) Dobra decyzja zawodowa wymaga informacji Zasada kongruencji Umiejętności i zainteresowania Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

14 Teoria Cechy i Czynnika Johna Holland’a
Wybór zawodu Teoria Cechy i Czynnika Johna Holland’a 6 typów osobowości zawodowej; Każdy człowiek posiada cechy każdego typu występujące hierarchicznie w malejącym natężeniu. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

15 Graficznym przedstawieniem tej teorii jest tzw. model heksagonalny.
Wybór zawodu Graficznym przedstawieniem tej teorii jest tzw. model heksagonalny. Realistyczny(R) Konwencjonalny(K) Badawczy(B) Artystyczny(A) Przedsiębiorczy(P) Społeczny(S) Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

16 Wybór zawodu Istnieje sześć typów środowisk pracy. Każde środowisko przyciąga konkretne typy osobowości. Ludzie poszukują takiego środowiska pracy, które: umożliwia im realizacje własnych umiejętności, wyrażanie wartości, cech charakteru, preferowanych ról oraz będzie zgodne z ich postrzeganiem samego siebie. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

17 Poszukiwanie środowiska
Wybór zawodu Poszukiwanie środowiska => niepowodzenie => poczucie konfliktu i frustracji, niskie osiągnięcia i niska motywacja do pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

18 Psychodynamiczna koncepcja rozwoju zawodowego Ann Roe
Wybór zawodu Psychodynamiczna koncepcja rozwoju zawodowego Ann Roe Potrzeby zaspokojone nie stają się nieświadomymi motywatorami. Potrzeby wyższego rzędu (samorealizacja) zanikają, jeśli są rzadko zaspakajane. Potrzeby niższego rzędu jeśli są rzadko zaspakajane stają się głównymi motywatorami i blokują potrzeby wyższe. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

19 Zależność między czynnikami genetycznymi a środowiskowymi
Wybór zawodu Zależność między czynnikami genetycznymi a środowiskowymi RODZINA wpływa na typ aktywności zawodowej i zainteresowań. STRUKTURA GENETYCZNA wpływa na poziom osiągnięć. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

20 Wybór zawodu Poradnictwo zawodowe czy doradztwo kariery
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

21 Wybór zawodu Raporty Komisji Europejskiej wskazują na:
- rosnące zapotrzebowanie młodych ludzi na elastyczny system poradnictwa i rozwoju kariery; - zapewnienie ciągłego dostępu do ustawicznego, trwającego całe życie kształcenia się. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

22 Wybór zawodu Raporty wskazują poradnictwo zawodowe jako jedno z czterech kluczowych działań mających na celu stworzenie otwartych, atrakcyjnych i dostępnych systemów kształcenia. “Wsparcie nauczania na każdym poziomie wiekowym w celu wzmocnienia umiejętności obywateli do zarządzania własną edukacją i rozwojem zawodowym, szczególnie ułatwiając im dostęp i rozwój poprzez stwarzanie różnorodnych możliwości kształcenia i planowania optymalnych ścieżek kariery.” Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

23 Wybór zawodu Opracowano Ramy Działań Całożyciowego Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych. Wskazują one na konieczność posiadania dostępu do usług informacji zawodowej i poradnictwa kariery (zarówno dla pracowników jak i całych przedsiębiorstw), celem realizacji strategii indywidualnego rozwoju kompetencji poszczególnych pracowników. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

24 Podkreśla się, że odpowiednio do lokalnych możliwości:
Wybór zawodu Podkreśla się, że odpowiednio do lokalnych możliwości: „wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery, na każdym etapie swojego życia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb jednostek i grup tzw. szczególnego ryzyka”. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

25 Wybór zawodu Podkreśla się również prewencyjną rolę poradnictwa zawodowego w prawidłowym przebiegu edukacji szkolnej oraz jego znaczenie w nabywaniu umiejętności zarządzania własną edukacją i karierą, a także w procesie powrotu do edukacji tych, którzy przedwcześnie opuścili szkołę. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

26 Wybór zawodu Usługi poradnictwa zawodowego w systemie edukacji i kształcenia zawodowego, (lub podczas innej nauki na poziomie szkolnym) - zasadnicza rola w zagwarantowaniu, że podjęte przez młodzież decyzje dotyczące edukacji i planowania kariery zawodowej nie będą przypadkowe. Usługi poradnictwa zawodowego to właściwe wsparcie umiejętności efektywnego, samodzielnego zarządzania ścieżkami swojej edukacji i kariery. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

27 Wybór zawodu Nauka planowania swojego rozwoju zawodowego by był on zgodny z osobistym potencjałem człowieka i potrzebami rynku pracy. Efekt - "elastyczne zasoby ludzkie” - samodzielna ewolucja i dopasowywanie swoich kompetencji oraz swojej edukacji ustawicznej do potrzeb rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

28 Poradnictwo zawodowe czy doradztwo kariery??
Wybór zawodu Poradnictwo zawodowe czy doradztwo kariery?? - współistnienie obu form pomocy; - ewolucja - płynne przejście od poradnictwa do całożyciowego doradztwa kariery; - edukacja młodzieży już od poziomu szkoły podstawowej - nauczenie umiejętności optymalnego planowania swojego rozwoju zawodowego. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

29 Wybór zawodu DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Bartłomiej Babczyński
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi


Pobierz ppt "Wybór zawodu - proces ciągły czy jednorazowa decyzja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google