Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Data: Opracowano: wg projektu do konsultacji społecznych 1

2 Wprowadzenie Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata (RPO WP) jest jednym z głównych narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP). Zakres tematyczny RPO WP mieści się w sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS): rozwój gospodarczy aktywność zawodowa i społeczna transport energetyka i środowisko aktywność kulturalna i turystyczna ochrona zdrowia … jednak zawartość ta musi mieścić się w ramach narzuconych przez akty prawne i inne dokumenty na poziomie UE oraz krajowym, regulujące programowanie oraz wdrażanie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

3 Opracowano projekt RPO WP na podstawie:
Punkt odniesienia z poziomu regionalnego: Strategia Pomorskie 2020 i 6 RPS Doświadczenia z realizacji RPO WP i PO KL Punkt odniesienia z poziomu UE/PL: Regulacje Unijne / Wspólne Ramy Strategiczne (+ Strategia EUROPA 2020) Position Paper KE dla Polski Uwzględniono zapisy Projektu Umowy Partnerstwa Oczekiwania KE zawarte w projekcie wzoru programu Oczekiwania MIR zawarte w Szablonie programu operacyjnego Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych Linia demarkacyjna pomiędzy poziomem krajowym/regionalnym

4 regulacje UE, cele EU2020, Position Paper
KE regulacje UE, cele EU2020, Position Paper RPO WP MIR Umowa Partnerstwa 16 RPO PO IiŚ PO IR PO WER PO PC PO PT POMORSKIE SRWP 2020, 6 RPS PROW PO RiM

5 Pierwsza wersja Projektu (RPO WP ) została przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Konsultacje społeczne tego projektu trwały od do W styczniu 2014 ma zostać przyjęta wersja projektu, która będzie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską.

6 RPO WP będzie współfinansowane z dwóch funduszy:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS) są odmienne, mają inny sposób formułowania celów, innych odbiorców, inne zasady kwalifikowalności wydatków jednak w ramach RPO WP ich interwencja musi zadziałać harmonijnie.

7 Etap/działanie Terminy Ocena ex-ante/SOOŚ dla projektu RPO WP 2014+ wrzesień 2013 – luty 2014 Ocena ex-ante instrumentów finansowych październik 2013 – marzec 2014 Konsultacje społeczne projektu RPO WP 2014+ 1 października-21 listopada Konferencja inaugurująca konsultacje 10 października Konferencje subregionalne: Starogard Gd. (Subregion Nadwiślański) 23 października Sopot/Gdańsk (Subregion Metropolitalny) 30 października Słupsk (Subregion Słupski) 8 listopada Chojnice (Subregion Południowy) 13 listopada Konferencja podsumowująca konsultacje (Gdynia) 27 listopada Spotkania Zespołu Konsultacyjnego 21 października i 8 listopada Ostateczny projekt RPO WP styczeń 2014 Pozytywna decyzja MRR, negocjacje z KE od lutego 2014

8 Wyzwania, na które ma odpowiedzieć RPO WP 2014-2020 (1)
Stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne, wzmocnienie proeksportowo ukierunkowanych firm i klastrów gospodarczych, skuteczniejsza komercjalizacja dorobku prac B+R, poprawa jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie. Poprawa jakości kształcenia i ograniczanie dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych na wszystkich poziomach, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy, w tym efektywne wykorzystanie potencjału pomorskich uczelni dla podniesienia ich konkurencyjności w kraju i na arenie międzynarodowej. Zwiększenie zatrudnienia we wszystkich kategoriach wiekowych, poprawa stanu zdrowia, podniesienie poziomu aktywności społecznej i wzrost kompetencji mieszkańców dla lepszego wykorzystania potencjału wynikającego z wydłużania się życia. Aktywizacja obszarów depresji społeczno-gospodarczej oraz optymalizacja wykorzystania ich potencjałów (społecznego, gospodarczego, kulturowego i krajobrazowego).

9 Wyzwania, na które ma odpowiedzieć RPO WP 2014-2020 (2)
Osiągniecie wewnętrznej spójności transportowej regionu, umocnienie pozycji transportu zbiorowego oraz efektywne połączenie regionalnego układu transportowego z systemem krajowym i europejskim. Wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacja zużycia energii oraz redukcja środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją. Ograniczenie presji na środowisko, poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców, wzrost odporności regionu na zmiany klimatu.

10 W RPO WP 2014-2020 zastosowane będzie podejście terytorialne
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) - dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) Słupska, Chojnic-Człuchowa, Kwidzyna, Lęborka, Malborka, Starogardu Gdańskiego, Kościerzyny, Bytowa Przedsięwzięcia priorytetowe dla danego ZIT / MOF zostaną wyłonione w trybie negocjacji pomiędzy Reprezentacją MOF a Instytucją Zarządzającą. Uzyskają priorytetowy dostęp do finansowania w ramach RPO WP pod warunkiem spełnienia kryteriów formalnych i wykonalności.

11

12 Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji
W ramach RPO WP stosowane będą tryby wyboru projektów: konkurencyjny – dla projektów wyłanianych w konkursie indywidualny – dla przedsięwzięć strategicznych zdefiniowanych w RPS negocjacyjny – dla przedsięwzięć uzgodnionych w ramach ZIT / ZPT inne - zidentyfikowane w toku realizacji Programu Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji oraz instrumentów zwrotnych i mieszanych.

13 Priorytet oraz działanie RPO WP
Priorytet I Komercjalizacja wiedzy Priorytet II Przedsiębiorstwa Priorytet III Edukacja Priorytet IV Kształcenie zawodowe

14 Priorytet V Zatrudnienie Priorytet VI Integracja Priorytet VII Zdrowie Priorytet VIII Konwersja

15 Priorytet IX Integracja Priorytet X Energia Priorytet XI Środowisko Priorytet XII Pomoc Techniczna

16 1.1 Ekspansja przez innowacje 1.2 Transfer wiedzy do gospodarki
Priorytet I Komercjalizacja wiedzy 1.1 Ekspansja przez innowacje 1.2 Transfer wiedzy do gospodarki EFRR

17 Ukierunkowanie tematyczne
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach finansowanie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa oraz badań prowadzonych prze jednostki naukowe ukierunkowanych na komercjalizację wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań oraz praw do własności intelektualnej rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych wsparcie innowacyjnych start-up (w tym spin-off, spin-out) Co do zasady wspierane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju/inteligentnych specjalizacji Preferencje Projekty: partnerskie/wprowadzające na rynek innowacyjne wyroby lub usługi/ z zakresu ICT i ekotechnologii/obejmujące cały proces projektowy Ukierunkowanie przestrzenne Działania horyzontalne (całe województwo) Forma wsparcia Dotacje (w tym wsparcie dla jednostek naukowych: tryb indywidualny + negocjacyjny) / instrumenty zwrotne (w tym fundusze kapitałowe)/mieszane

18 Beneficjenci jednostki naukowe, szkoły wyższe, przedsiębiorcy, izby gospodarcze, organizacje przedsiębiorców, klastry, instytucje otoczenia biznesu, JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, inne instytucje prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, instytucje finansowe, podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka NGO Preferowane projekty partnerskie (współpraca przedsiębiorstw oraz jednostek sfery B+R i/lub w ramach inicjatyw klastrowych), obejmujące cały proces projektowy, obejmujące cały proces projektowy od fazy badawczej, prototypowania do proof-of-concept, realizowane w ramach inicjatyw klastrowych, z zakresu rozwiązań przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

19 Priorytet II Przedsiębiorstwa
2.1 Inwestycje podstawowe 2.2 Inwestycje profilowane 2.3 Aktywność eksportowa 2.4 Otoczenie biznesu 2.5 Inwestorzy zewnętrzni EFRR

20 Ukierunkowanie tematyczne
wsparcie inwestycji podstawowych w mikroprzedsiębiorstwach wsparcie inwestycji profilowanych w przedsiębiorstwach systemowe wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw promocja gospodarcza profesjonalizacja i poprawa dostępności usług na rzecz przedsiębiorstw działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym kompleksowa obsługa inwestorów+uzbrojenie terenów inwestycyjnych Preferencje Projekty: partnerskie/kompleksowe/ dot. specjalizacji regionalnych/ z zakresu ICT i rozwiązań proekologicznych/ukierunkowane na rozwój potencjału rynkowego lub wzrost aktywności eksportowej Ukierunkowanie przestrzenne Obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej (mikroprzedsiębiorstwa)/ OMT + gminy wzdłuż korytarzy transportowych (tereny inwestycyjne)/działania horyzontalne (całe województwo) Forma wsparcia Dotacje (w tym umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej – tryb indywidualny, usługi okołobiznesowe – tryb negocjacyjny) / instrumenty zwrotne / instrumenty mieszane

21 Beneficjenci mikro i małe przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, instytucje otoczenia biznesu, JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, przedsiębiorcy, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, klastry, NGO, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, jednostki naukowe, szkoły wyższe Projekty preferowane ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju/inteligentnych specjalizacji regionu, partnerskie, w tym realizowane w ramach inicjatyw klastrowych, przyczyniające się do wzrostu aktywności eksportowej lub ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, ukierunkowane na rozwój potencjału rynkowego, przyczyniające się do powstawania trwałych miejsc pracy

22 Priorytet III Edukacja
3.1 Edukacja przedszkolna 3.2 Edukacja ogólna 3.3 Indywidualne ścieżki edukacji 3.4 Jakość kształcenia zawodowego 3.5 Szkolnictwo wyższe EFS

23 Ukierunkowanie tematyczne
tworzenie nowych miejsc w edukacji przedszkolnej, kształtowanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, kompleksowe wspomaganie szkół, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych i niepełnosprawnych, podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, dopasowanie profilu szkolnictwa wyższego do potrzeb gospodarki, współpraca międzywydziałowa i międzyuczelniana, umiędzynarodowienie oferty uczelni, Preferencje Projekty: kompleksowe/partnerskie/innowacyjne/dot. specjalizacji regionalnych Ukierunkowanie przestrzenne Obszary o niskim odsetku udziału w edukacji przedszkolnej/o najsłabszych wynikach egzaminów/działania horyzontalne (całe województwo) Forma wsparcia Dotacje (w tym: kształcenie zawodowe – tryb indywidualny)

24 Beneficjenci instytucje edukacyjne, NGO, instytucje rynku pracy, związki zawodowe, instytucje integracji i pomocy społecznej, instytucje kultury, organy prowadzące szkoły, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, klastry, szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne, JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST oraz spółki z udziałem JST, Preferowane projekty projekty skierowane do laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych i zawodów sportowych o zasięgu minimum regionalnym, w partnerstwie kilku samorządów (np. gmina-gmina, powiat-gmina) lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, wiążące działania edukacyjne z potrzebami regionalnego rynku pracy. skierowane do uczniów zdolnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, realizowane w partnerstwie z pracodawcami, realizowane z wykorzystaniem innowacyjnych metod kształcenia oraz technologii cyfrowych i usług

25 Priorytet IV Kształcenie zawodowe
4.1 Infrastruktura ponad gimnazjalnych szkół zawodowych 4.2 Kształcenie zawodowe na poziomie wyższym EFRR

26 Ukierunkowanie tematyczne
Ponadgimnazjalne szkoły zawodowe: doposażenie (m.in. pomoce dydaktyczne), modernizacja/rozbudowa infrastruktury, utworzenie (wyposażenie) ośrodków egzaminacyjnych, Szkoły zawodowe na poziomie wyższym: uruchamianie lub poprawa istniejącej oferty i programów kształcenia, doposażenie/przebudowa/remont infrastruktury, podnoszenie kwalifikacji kadry, zmiana programów kształcenia/uzupełnienie o nauczanie praktyczne. Preferencje Projekty: kompleksowe/partnerskie/dot. specjalizacji regionalnych Ukierunkowanie przestrzenne Działania horyzontalne (całe województwo) oraz Słupsk, Chojnice-Człuchów i Kwidzyn (szkolnictwo zawodowe na poziomie wyższym) Forma wsparcia Dotacje (w tym: ponadgimnazjalne szkoły zawodowe – tryb indywidualny)

27 Beneficjenci JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, instytucje edukacyjne, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, klastry. Preferowane projekty prowadzące do wzrostu wśród uczniów poziomu kwalifikacji zawodowych, realizowane w partnerstwie z pracodawcami, zapewniające uczniom dostęp do technologii cyfrowych i usług, powiązane z tworzeniem międzyuczelnianych wydziałów, instytutów oraz kierunków interdyscyplinarnych.

28 Priorytet V Zatrudnienie 5.1. Aktywizacja zawodowa
5.2. Godzenie życia zawodowego i prywatnego 5.3. Zdrowie na rynku pracy 5.4. Adaptacyjność 5.5. Nowe mikroprzedsiębiorstwa EFS

29 Ukierunkowanie tematyczne
zdobywanie nowych umiejętności oraz podnoszenie/zmiana kwalifikacji, podnoszenie mobilności przestrzennej, zapewnienie różnych form opieki nad osobami zależnymi, dodatkowe kwalifikacje zawodowe dla osób powracających na rynek pracy, wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia, realizacja programów zdrowotnych, zindywidualizowana oferty wsparcia pracodawców, wdrażanie programów typu outplacement, wsparcie powstawania mikroprzedsiębiorstw, Preferencje Projekty: partnerskie/obejmujące grupy defaworyzowane/realizowane w porozumieniu z pracodawcami/innowacyjne Ukierunkowanie przestrzenne Obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej/obszary o wysokim stopniu bezrobocia/działania horyzontalne (całe województwo) Forma wsparcia Dotacje

30 Beneficjenci JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, instytucje rynku pracy, związki zawodowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje edukacyjne, instytucje otoczenia biznesu, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, przedsiębiorcy, związki zawodowe, LGD/LGR, ROT/LOT, NGO, podmioty ekonomii społecznej, podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie, instytucje edukacyjne, instytucje rynku pracy. Preferowane projekty realizowane w partnerstwie (w tym z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej i/lub pracodawcami), realizowane w partnerstwie pomiędzy JST, NGO, instytucjami naukowymi oraz sektorem oświaty, uwzględniające potrzeby grup defaworyzowanych i wykluczonych, obejmujących zakresem działania osoby w wieku 50 lat i więcej, preferowane będą projekty wspierające tworzenie trwałych miejsc pracy.

31 6.1. Włączenie na rynku pracy 6.2. Podmioty ekonomii społecznej
Priorytet VI Integracja 6.1. Włączenie na rynku pracy 6.2. Podmioty ekonomii społecznej EFS

32 Ukierunkowanie tematyczne
programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym profilaktyka wykluczenia społecznego (dzieci i młodzież) usługi społeczne (m.in. placówki wparcia dziennego, świetlice środowiskowe, kluby seniora, piecza zastępcza, poradnictwo rodzinne, prawne i obywatelskie) resocjalizacja oraz aktywizacja usamodzielnianej młodzieży podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr instytucji pomocy społecznej powstawanie oraz profesjonalizacja istniejących PES działania inwestycyjne, doradcze i koordynacyjne w zakresie PES wdrażanie modelowych/pilotażowych rozwiązań Preferencje Projekty: partnerskie/prozatrudnieniowe/wykorzystujące wolontariat Ukierunkowanie przestrzenne Obszary ponadprzeciętnego wykluczenia społecznego oraz działania horyzontalne (całe województwo) Forma wsparcia Dotacje

33 Beneficjenci JST i ich jednostki organizacyjne, związki i JST, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku pracy, związki zawodowe, NGO, podmioty ekonomii społecznej, instytucje edukacyjne, instytucje kultury, kluby sportowe, podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie, przedsiębiorcy, LGD/LGR, ROT/LOT. Preferowane projekty partnerskie, w tym realizowane we współpracy instytucji integracji i pomocy społecznej z instytucjami rynku pracy oraz NGO, wykorzystujące wolontariat i animację środowiskową. preferowane będą projekty skutkujące wzrostem zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej

34 7.1. Zasoby ochrony zdrowia 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne
Priorytet VII Zdrowie 7.1. Zasoby ochrony zdrowia 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne EFRR

35 Ukierunkowanie tematyczne
uporządkowanie regionalnej bazy szpitalnej w zakresie oddziałów: chorób cywilizacyjnych, z deficytami łóżek tworzenie poradni specjalistycznych w zakresie: kardiologii, onkologii, endokrynologii, geriatrii tworzenie sieci centrów zdrowia psychicznego rozwój ośrodków rehabilitacji domowej oraz zintegrowanej opieki długoterminowej domowej tworzenie zintegrowanych, wielodyscyplinarnych modeli opieki oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr wdrożenie usług telemedycznych oraz systemów e-zdrowia działania promocyjne zachęcające do korzystania z usług telemedycznych oraz rozwój systemu informacji dla pacjenta Preferencje Projekty: partnerskie/kompleksowe/podnoszące jakość świadczonych usług Ukierunkowanie przestrzenne OMT/miasta subregionalne (szpitale), obszary wykazujące deficyty w dostępie do usług zdrowotnych (poradnie), całe województwo (e-zdrowie) Forma wsparcia Dotacje

36 Beneficjenci Podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie Preferowane projekty przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia w podmiotach leczniczych kadry medycznej (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, opiekunów medycznych i fizjoterapeutów), dające możliwość podwyższenia stopnia referencyjności podmiotu leczniczego, przyczyniające się do rozwoju idei wolontariatu na oddziałach szpitalnych i w opiece długoterminowej, realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w partnerstwie pomiędzy podmiotami leczniczymi i JST, obejmujące działania związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia, a także wdrażanych usług.

37 Priorytet VIII Konwersja 8.1. Rewitalizacja i przestrzenie publiczne
8.2. Obszary o specyficznych potrzebach 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe EFRR

38 Ukierunkowanie tematyczne
kompleksowa rewitalizacja (nacisk na wątek społeczny!) rozwój przestrzeni publicznych podnoszenie atrakcyjności przestrzeni w MOF działania sieciowe dotyczące regionalnych produktów turystycznych rozwój dziedzictwa kulturowego (ochrona zabytków, tworzenie parków kulturowych przywracanie wartości obiektom i zespołom zabytkowym) dokumentowanie i popularyzacja dziedzictwa regionu (materialnego i niematerialnego) Preferencje Projekty: sieciowe/partnerskie/kompleksowe/uwzględniające potrzeby grup defaworyzowanych/zapewniające całoroczną ofertę Ukierunkowanie przestrzenne miasta rdzeniowe MOF/obszary ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego/obszary o wysokim potencjale turystyczno-rekreacyjnym i dziedzictwa kulturowego (produkty turystyczne i dziedzictwo kulturowe) Forma wsparcia Dotacje / instrumenty zwrotne

39 Beneficjenci JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, NGO, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorcy (w tym organizatorzy turystyczni), instytucje edukacyjne, instytucje rynku pracy, instytucje finansowe, kluby sportowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, LGD/LGR, ROT/LOT, parki narodowe, PGL Lasy Państwowe Preferowane projekty obejmujące wspieranie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców zdegradowanych obszarów miejskich, rewaloryzację, modernizację i adaptację istniejącej zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznych, działania związane z ochroną zabytków, w tym prace konserwatorskie i restauratorskie, partnerami w projektach koordynowanych przez JST będą m.in. NGO, instytucje kultury, instytucje edukacyjne, kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, LGD/LGR, ROT/LOT oraz inne podmioty, których udział jest istotny dla realizacji projektu. uwzględniające potrzeby grup defaworyzowanych i wykluczonych, realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym, obejmujące działania wynikające bezpośrednio z zapisów powiatowych/gminnych programów opieki nad zabytkami, zapewniające całoroczną ofertę dostępną niezależnie od pory roku.

40 Priorytet IX Mobilność 9.1. Transport miejski
9.2. Regionalna infrastruktura kolejowa 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa EFRR

41 Ukierunkowanie tematyczne
modernizacja i budowa liniowej infrastruktury transportu miejskiego (szynowego, trolejbusowego i autobusowego) i kolejowego modernizacja i budowa węzłów integracyjnych rozwiązania innowacyjne w zakresie funkcjonowania i bezpieczeństwa transportu zbiorowego (systemy telematyki) zakup i modernizacja taboru transportu miejskiego i kolejowego budowa infrastruktury liniowej transportu rowerowego budowa i modernizacja dróg o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym drogi dojazdowe do dróg krajowych, w tym sieci TEN-T oraz stolic powiatów rozwiązania innowacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego Preferencje Projekty: zgodne z PZPWP i planami transportowymi/innowacyjne/kompleksowe Ukierunkowanie przestrzenne OMT i MOF/o dostępności do Trójmiasta ponad 60’ i stolic powiatów 30’/ działania horyzontalne (całe województwo) Forma wsparcia Dotacje / instrumenty zwrotne

42 Beneficjenci JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, spółki z udziałem JST, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, zarządcy infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego, instytucje finansowe, operatorzy i organizatorzy transportu zbiorowego, podmioty budujące lub zarządzające infrastrukturą kolejową. Preferowane projekty zgodne z planami zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego JST lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wpisujące się w plany zrównoważonej mobilności miejskiej, będące efektem trwałej współpracy wielu podmiotów oraz społecznej akceptacji, będące kompleksową modernizacją liniowej i punktowej infrastruktury kolejowej. W zakresie dróg wojewódzkich preferowane będą projekty: na drogach o co najwyżej średnim poziomie bezpieczeństwa określonym wg Europejskiego Programu Oceny Ryzyka na Drogach, na drogach o co najwyżej zadowalającym stanie technicznym określonym wg oceny stanu technicznego nawierzchni.

43 10.1. Efektywność energetyczna 10.2. Odnawialne źródła energii
Priorytet X Energia 10.1. Efektywność energetyczna 10.2. Odnawialne źródła energii 10.3. Redukcja emisji EFRR

44 Ukierunkowanie tematyczne
poprawa efektywności energetycznej budynków modernizacja oświetlenia zewnętrznego wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budowa i modernizacja dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej budowa i modernizacja źródeł ciepła rozwój scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło rozbudowa systemu monitoringu powietrza Preferencje Projekty: kompleksowe/innowacyjne/zgodne z lokalnymi strategiami niskoemisyjnymi i założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe/zwiększające świadomość mieszkańców/ z udziałem kapitału prywatnego Ukierunkowanie przestrzenne Efektywność energetyczna i OZE (całe województwo)/obszary, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości powietrza/obszary bez stacji automatycznego pomiaru jakości powietrza Forma wsparcia Dotacje / instrumenty zwrotne

45 Beneficjenci JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, jednostki administracji rządowej, inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne, NGO, przedsiębiorcy, instytucje finansowe. Preferencje wpisujące się w projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowanych urządzeń i systemów, z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji (w tym mikrokogeneracji), zwiększające świadomość obywatelską w zakresie odnawialnych źródeł energii i energetyki prosumenckiej.

46 Priorytet XI Środowisko 11.1. Ograniczenie zagrożeń naturalnych
11.2. Gospodarka odpadami 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej EFRR

47 Ukierunkowanie tematyczne
mała retencja wodna systemy zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych systemy wczesnego reagowania i ratownictwa selektywne zbieranie, recykling i odzysk odpadów komunalnych zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji systemy odprowadzania/oczyszczania ścieków komunalnych zaopatrzenie w wodę monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych czynna ochrona przyrody ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych ochrona wód, w szczególności jezior edukacja ekologiczna Preferencje Projekty: kompleksowe/partnerskie/innowacyjne/o wys. efektywn. ekologicznej Ukierunkowanie przestrzenne Miasta do 50 tys. mieszk. dla wód opadowych/aglomeracje ściekowe niespełniające wymagań akcesyjnych/wsparcie horyzontalne (całe woj.) Forma wsparcia Dotacje / instrumenty mieszane

48 Beneficjenci JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, podmioty wykonujące zadania JST/związku komunalnego, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, jednostki administracji rządowej, NGO, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, spółki wodne, straż pożarna, policja, Przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, instytucje edukacyjne. Preferowane projekty promujące innowacyjne podejście do prowadzenia procesów gospodarczych w obszarze gospodarki odpadami oraz upowszechniające nowe i efektywne rozwiązania technologiczne, maksymalizujące redukcję negatywnych oddziaływań środowiskowych w szczególności ograniczenie masy składowanych odpadów komunalnych oraz poprawy efektywności wykorzystania zasobów, będące efektem współpracy i realizowane wspólnie przez rożne podmioty, w tym we współpracy z JST, kompleksowe, np. łączące ochronę siedlisk, odtwarzanie populacji gatunków z ukierunkowaniem ruchu turystycznego.

49 Priorytet XII Pomoc techniczna 12.1. System zarządzania
12.2. Informacja, komunikacja i promocja oraz wsparcie dla beneficjentów EFS

50 Ukierunkowanie tematyczne
zatrudnienie pracowników oraz podnoszenie poziomu ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych a także zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska ich pracy, (m.in. szkolenia, studia podyplomowe, staże, kursy językowe, warsztaty, konferencje, wizyty studyjne oraz inne formy doskonalenia zawodowego), realizowane będą także przedsięwzięcia związane z organizacją i funkcjonowaniem sprawnego systemu naboru, oceny i selekcji projektów oraz pozostałych elementów systemu zarządzania RPO WP, w tym m.in. kontrolą RPO WP (systemowa, kontrola na miejscu, itp.), upowszechniające informacje o możliwości uzyskania wsparcia ze środków EFRR/EFS, kampanie promocyjne ukierunkowane na społeczność regionu oraz ekspertyzy, studia i analizy związane z tą tematyką, wsparcie procesu przygotowania i wdrażania projektów ukierunkowane będzie również na dofinansowanie ich przygotowania przez beneficjentów oraz pomoc ekspercką w zakresie spełnienia wymogów związanych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej, objęte również system szkoleń i działań doradczych dla beneficjentów obejmujący m.in. prawidłowe zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie projektów w ramach RPO WP. Beneficjenci Instytucja Zarządzająca, instytucje pośredniczące/wdrażające. Forma wsparcia Dotacje

51 Obszar tematyczny RPO WP i PO KL ( ) RPO Dotacje Zwrotne Ogółem Plan % zmiana Środki UE (mln EUR) 1. Komercjalizacja wiedzy 70,4 143,9 104% 2. Przedsiębiorstwa 47,2 58,6 105,8 155,9 47% 3. Edukacja 141,8 192,3 36% 4. Kształcenie zawodowe 5. Zatrudnienie 187,4 184,4 -2% 6. Integracja 67,1 94,6 41% 7. Zdrowie 35,9 95,9 167% 8. Konwersja 161,3 49,9 211,2 -32% 9. Mobilność 266,4 287,7 8% 10. Energia 34,1 203,8 497,7% 11. Środowisko 78,3 107,9 38% 12. Pomoc techniczna 44,2 61,48 39% RAZEM 1 134,1 108,5 1 242,6 1 671,8 35%

52 Maksymalna kwota środków, która może być skierowana na instrumenty zwrotne lub mieszane to 783 mln EUR, czyli 46% wartości środków UE w Programie Lp. Obszar tematyczny Dotacje Instrumenty mieszane Instrumenty zwrotne 1. Komercjalizacja wiedzy TAK 2. Przedsiębiorstwa 3. Edukacja NIE 4. Kształcenie zawodowe 5. Zatrudnienie 6. Integracja 7. Zdrowie 8. Konwersja 9. Mobilność 10. Energia 11. Środowisko

53 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , ,


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google