Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych
Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego na lata projekt do konsultacji społecznych Adam Mikołajczyk Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP Spotkanie Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych Gdańsk, 21 października 2013 r.

2 Główne punkty odniesienia
Z POZIOMU REGIONALNEGO: Strategia Pomorskie2020 i 6 Regionalnych Programów Strategicznych (dobre i złe) doświadczenia z wdrażania RPO WP i PO KL Z POZIOMU UE/PL: Regulacje unijne / Wspólne Ramy Strategiczne (+ Strategia EUROPA 2020) Position Paper KE dla Polski Projekt Umowy Partnerstwa Oczekiwania KE i MRR dotyczące struktury / zawartości programu Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych Linia demarkacyjna pomiędzy poziomem krajowym/regionalnym

3 RPO WP w systemie programowania UE/PL/POM
KE regulacje UE, cele EU2020, Position Paper RPO WP MRR Umowa Partnerstwa 16 RPO PO IiŚ PO IR PO WER POMORSKIE SRWP 2020, 6 RPS PO PC PO PT PROW PO Ryby

4 Wartość RPO WP 1,199 mln EUR 473 mln EUR

5 Struktura Programu Wprowadzenie
Strategia Programu (wyzwania, oczekiwane efekty) Opis priorytetów/działań Plan finansowy Zasady wyboru projektów Podejście terytorialne/obszary o szczególnych potrzebach System instytucjonalny/koordynacja Warunkowość ex-ante Ułatwienia dla beneficjentów Zasady horyzontalne

6 Opis Priorytetów PRIORYTET Cele szczegółowe Wskaźniki rezultatu
DZIAŁANIE Uzasadnienie realizacji (diagnostyczne) Ukierunkowanie tematyczne Preferencje Ukierunkowanie terytorialne Sposób realizacji/forma wsparcia Grupy docelowe (ostateczni odbiorcy) Beneficjenci (wnioskodawcy) Wskaźniki produktu Liczba CT: 10 Liczba PI: 30 Liczba priorytetów: 11 (+1) Liczba działań: 36 (+2)

7 Priorytety i alokacje Priorytety Wkład UE % mln EUR RAZEM 100 1 671,8
1. Komercjalizacja wiedzy (EFRR) 8,5 143,9 2. Przedsiębiorstwa (EFRR) 9,5 155,9 3. Edukacja (EFS) 8,0 132,4 4. Kształcenie zawodowe (EFRR) 3,5 59,9 5. Zatrudnienie (EFS) 11,0 184,4 6. Integracja (EFS) 5,5 94,6 7. Zdrowie (EFRR) 6,0 95,9 8. Konwersja (EFRR) 9. Mobilność (EFRR) 17,0 287,7 10. Energia (EFRR) 12,0 203,8 11. Środowisko (EFRR) 6,5 107,9 12. Pomoc techniczna (EFS) 4,0 61,5 RAZEM 100 1 671,8 innowacje, B+R, przedsiębiorstwa, e-usługi, efektywność energetyczna, OZE > 50% EFRR efektywność energetyczna, OZE 21,8% EFRR włączenie społeczne i walka z ubóstwem 20% EFS cztery priorytety inwestycyjne EFS 64% EFS (8.5, 8.9, 9.4, 10.1)

8 Inne akcenty w stosunku do okresu 2007+
Obszar tematyczny RPO WP i PO KL ( ) RPO Dotacje Zwrotne Ogółem Plan % zmiana Środki UE (mln EUR) 1. Komercjalizacja wiedzy 70,4 143,9 104% 2. Przedsiębiorstwa 47,2 58,6 105,8 155,9 47% 3. Edukacja 141,8 192,3 36% 4. Kształcenie zawodowe 5. Zatrudnienie 187,4 184,4 -2% 6. Integracja 67,1 94,6 41% 7. Zdrowie 35,9 95,9 167% 8. Konwersja 161,3 49,9 211,2 -32% 9. Mobilność 266,4 287,7 8% 10. Energia 34,1 203,8 497,7% 11. Środowisko 78,3 107,9 38% 12. Pomoc techniczna 44,2 61,48 39% RAZEM 1 134,1 108,5 1 242,6 1 671,8 35%

9 Priorytety (gospodarka)

10 Priorytety (rynek pracy)

11 Priorytety (sfera społeczna)

12 Priorytety (systemy infrastrukturalne)

13 Miejsce klastrów w RPO WP (1) Inteligentne specjalizacje
Działanie Preferencje Inteligentne specjalizacje Współpraca klastrowa 1.1 Ekspansja przez innowacje x 1.2 Transfer wiedzy 2.1 Inwestycje podstawowe 2.2 Inwestycje profilowane 2.3 Aktywność eksportowa 2.4 Otoczenie biznesu partnerska, sieciowa 2.5 Inwestorzy zewnętrzni

14 Miejsce klastrów w RPO WP (2)
Priorytet/Działanie Preferencje Inteligentne specjalizacje Zaangażowanie przedsiębiorców 3.4. Jakość kształcenia zawodowego x 3.5. Szkolnictwo wyższe 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 4.2. Kształcenie zawodowe na poziomie wyższym 5.1. Aktywizacja zawodowa 5.2. Godzenie życia zawodowego i prywatnego 5.3. Zdrowie na rynku pracy 10. ENERGIA

15 Planowane formy wsparcia
Lp. Obszar tematyczny Dotacje Instrumenty mieszane Instrumenty zwrotne 1. Komercjalizacja wiedzy TAK 2. Przedsiębiorstwa 3. Edukacja NIE 4. Kształcenie zawodowe 5. Zatrudnienie 6. Integracja 7. Zdrowie 8. Konwersja 9. Mobilność 10. Energia 11. Środowisko Maksymalna kwota środków, która może być skierowana na instrumenty zwrotne lub mieszane to 783 mln EUR, czyli 46% wartości środków UE w Programie

16 Priorytet 1. Komercjalizacja wiedzy (1)
Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje Zakres tematyczny: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach finansowanie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań oraz praw do własności intelektualnej wsparcie innowacyjnych start-up (w tym spin-off, spin-out) Co do zasady wspierane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju / inteligentnych specjalizacji regionu

17 Priorytet 1. Komercjalizacja wiedzy (2)
Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje (cd.) Preferowane będą projekty: partnerskie, w tym oparte na współpracy przedsiębiorstw oraz jednostek sfery B+R i/lub realizowane w ramach inicjatyw klastrowych z zakresu rozwiązań przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji do środowiska wprowadzające na rynek innowacyjne wyroby lub usługi i/lub nowe rozwiązania z zakresu technologii cyfrowych Dodatkowo w zakresie prac B+R preferowane będą projekty: powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami z PMDIB obejmujące cały proces projektowy od fazy badawczej do proof-of-concept

18 Priorytet 1. Komercjalizacja wiedzy (3)
Działanie 1.2 Transfer wiedzy do gospodarki Zakres tematyczny: finansowanie badań naukowych realizowanych przez jednostki naukowe i uczelnie, ukierunkowanych na komercjalizację wyników (w szczególności wspólne interdyscyplinarne projekty badawcze) rozwój infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych rozwój kadry B+R (cross-financing) promocja innowacyjnych rozwiązań oraz współpracy przedsiębiorstw ze sferą nauki WYMÓG UDZIAŁU PARTNERÓW GOSPODARCZYCH (wkład finansowy)

19 Priorytet 1. Komercjalizacja wiedzy (4)
Działanie 1.2 Transfer wiedzy do gospodarki (cd.) Co do zasady wspierane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju / inteligentnych specjalizacji regionu Preferowane będą projekty: obejmujące cały proces projektowy od fazy badawczej do proof-of-concept realizowane w ramach inicjatyw klastrowych z zakresu rozwiązań przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji do środowiska powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami z PMDIB

20 Priorytet 2. Przedsiębiorstwa (1)
Działanie 2.1 Inwestycje podstawowe Zakres tematyczny: inwestycje rozwojowe w istniejących mikro i małych przedsiębiorstwach: wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, cyfrowych i proekologicznych unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa / modernizacja środków produkcji wyposażenie / doposażenie nowych stanowisk pracy adaptacja pomieszczeń wykorzystywanych w działalności Preferowane będą projekty: ukierunkowane na rozwój potencjału rynkowego przyczyniające się do powstawania trwałych miejsc pracy Ukierunkowanie terytorialne: preferowane obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej TYLKO INSTRUMENTY ZWROTNE

21 Priorytet 2. Przedsiębiorstwa (2)
Działanie 2.2 Inwestycje profilowane Zakres tematyczny: działania związane z rozbudową przedsiębiorstwa, ze zmianą procesu produkcyjnego lub w sposobie świadczenia usług inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny inwestycje i przedsięwzięcia organizacyjne w przedsiębiorstwach służące poprawie efektywności zarządczej i technologicznej z wykorzystaniem ICT inwestycje i rozwiązania organizacyjne służące zapobieganiu powstawania i ograniczeniu emisji do środowiska oraz racjonalnej gospodarce zasobami i surowcami naturalnymi projekty z zakresu przemysłów kreatywnych Preferowane będą projekty: ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju / IS partnerskie, w tym realizowane w ramach inicjatyw klastrowych przyczyniające się do wzrostu aktywności eksportowej/ zdobywania nowych rynków

22 Priorytet 2. Przedsiębiorstwa (3)
Działanie 2.3 Aktywność eksportowa Zakres tematyczny: systemowe wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (indywidualnych oraz grup branżowych i międzybranżowych) obejmujące m.in..: pomoc w nawiązywaniu współpracy i tworzeniu wspólnej oferty rynkowej udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji oraz warunkach inwestowania dofinansowanie wizyt studyjnych i misji gospodarczych, udziału w międzynarodowych targach i wystawach tworzenie i rozwój branżowych centrów informacyjnych oraz wsparcie współpracy z zagranicznymi przedstawicielstwami samorządowymi i gospodarczymi promocja gospodarcza regionu Preferowane będą projekty: kompleksowe, partnerskie (w tym realizowane w ramach inicjatyw klastrowych) ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju / IS

23 Priorytet 2. Przedsiębiorstwa (4)
Działanie 2.4 Otoczenie biznesu Zakres tematyczny: rozwój wyspecjalizowanych i innowacyjnych usług dla przedsiębiorstw wsparcie kompleksowych przedsięwzięć ukierunkowanych na pobudzanie popytu przedsiębiorstw na usługi IOB wdrażanie rozwiązań opartych na TIK w IOB usługi doradcze i szkoleniowe dla IOB Preferowane będą projekty: zapewniające kompleksową/zintegrowaną ofertę usług, partnerskie, w tym wzmacniające współpracę sieciową ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju / IS związane z upowszechnianiem oraz promocją rozwiązań proekologicznych, a także technologii i usług cyfrowych

24 Priorytet 2. Przedsiębiorstwa (5)
Działanie 2.5 Inwestorzy zewnętrzni Zakres tematyczny: wsparcie kompleksowych i skoordynowanych działań na rzecz zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym m.in.: promocja inwestycyjna regionu kompleksowa obsługa inwestorów / projektów inwestycyjnych organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym przygotowanie (w tym uzbrojenie) terenów inwestycyjnych i tworzenie stref przemysłowych → uruchomienie regionalnego funduszu Preferowane będą projekty: ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju / IS ukierunkowane na przyciąganie inwestycji skutkujących wzrostem zatrudnienia uwzględniające wymogi kształtowania ładu przestrzennego i nie wpływające negatywnie na jakość przestrzeni oraz środowiska (w zakresie infrastruktury)

25 Priorytet 5. Zatrudnienie - EFS
Działanie 5.5 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Zakres tematyczny: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, m.in.: koszty podjęcia działalności gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa wydatki inwestycyjne, m.in. zakup maszyn i narzędzi, wartości niematerialnych i prawnych, remont pomieszczeń, a także wyposażenie miejsc pracy Preferowane będą projekty: wspierające tworzenie trwałych miejsc pracy Ukierunkowanie terytorialne: obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej lub obszary o wysokiej stopie bezrobocia

26 Wybrane wątki do konsultacji
Strategia Programu – w tym struktura Priorytetów / Działań Czy można inaczej poukładać? Ukierunkowanie tematyczne Na czym koncentrować wsparcie? Ukierunkowanie terytorialne Na jakich obszarach koncentrować wsparcie? Preferencje Jakie cechy projektów premiować ? Plan finansowy Jak rozłożyć akcenty finansowe? Zakres wykorzystania instrumentów zwrotnych Jaki udział form zwrotnych/mieszanych w poszczególnych obszarach tematycznych?

27 Konsultacje społeczne RPO
FORMY: konferencje subregionalne (4) spotkania tematyczne (dot. m.in. rynku pracy, prognozy oddziaływania na środowisko i in.) prezentacje w trakcie posiedzeń gremiów regionalnych konferencja podsumowująca (27.11) Formularz uczestnika konsultacji społecznych inne formy pisemne DATY: 1 października – 21 listopada 2013 (52 dni)

28 Dalsze kroki Etap/działanie Terminy
Ocena ex-ante/SOOŚ dla projektu RPO WP 2014+ wrzesień 2013 – luty 2014 Ocena ex-ante instrumentów finansowych październik 2013 – marzec 2014 Konsultacje społeczne projektu RPO WP 2014+ 1 października-21 listopada Konferencja inaugurująca konsultacje 10 października Konferencje subregionalne: Starogard Gd. (Subregion Nadwiślański) 23 października Sopot/Gdańsk (Subregion Metropolitalny) 30 października Słupsk (Subregion Słupski) 8 listopada Chojnice (Subregion Południowy) 13 listopada Konferencja podsumowująca konsultacje (Gdynia) 27 listopada Spotkania Zespołu Konsultacyjnego 21 października i 8 listopada Ostateczny projekt RPO WP styczeń 2014 Pozytywna decyzja MRR, negocjacje z KE od lutego 2014

29 Wszystkie dokumenty i informacje związane ze Strategią, RPS oraz konsultacjami projektu RPO WP dostępne są na stronie: Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google