Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pruchnik nasza mała ojczyzna… Opracowała Joanna Tomaszewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pruchnik nasza mała ojczyzna… Opracowała Joanna Tomaszewska."— Zapis prezentacji:

1 Pruchnik nasza mała ojczyzna… Opracowała Joanna Tomaszewska

2 Spis tre ś ci O Pruchniku Gdzie on si ę znajduje? Gdzie on si ę znajduje? Zabytki Pruchnika S ł up Tatarski S ł up Tatarski Baszta Zabytkowe drewniane domki Ko ś ció ł w Pruchniku Ko ś ció ł w Pruchniku S ł awni Pruchniczanie S ł awni Pruchniczanie Ź ród ł aŹ ród ł a Koniec

3 O Pruchniku… Miejscowo ść do ść spokojna, le żą ca z dala od g ł ównych szlaków komunikacyjnych, zachowa ł a sporo z charakteru XIX-wiecznych miasteczek galicyjskich, zarówno w wygl ą dzie domów, nazewnictwie ulic, jak i mentalno ś ci mieszka ń ców. Uk ł ad ulic z du ż ym rynkiem oraz nieformalny podzia ł na Miasto, Pruchnik Dolny i Pruchnik Górny (te dwa ostatnie okre ś lane jako Pruchnik Wie ś ). Niegdy ś miasteczko by ł o wa ż nym dla okolicy o ś rodkiem handlu i rzemios ł a. Do dzi ś w czwartki odbywa si ę tu targ. Powrót

4 Gdzie on si ę znajduje? Le ż y na po ł udniowych kra ń cach powiatu jaros ł awskiego, na drodze z Rzeszowa do Przemy ś la. Miejscowo ść zabytkowa – charakterystyczne drewniane domy z podcieniami – maj ą ca niegdy ś status miejski. Okolica – tereny typowo rolnicze, krajobraz pagórkowaty, s ł abo zalesiony, od po ł udnia widoczne troch ę wy ż sze, zalesione wzniesienia Pogórza Dynowskiego. Miasto le ż y nad rzek ą Mleczk ą. Powrót

5 Zabytki Pruchnika

6 Słup Tatarski Powrót

7 Baszta Tu ż przed Pruchnikiem w W ę gierce stoi okaza ł a cylidndryczna baszta obronna. Jest ona pozosta ł o ś ci ą obronnego zamku bastejowego Pruchnickich i Pieni ąż ków (XVI-XVII wiek). Zamek posiada ł dwie baszty. Prawdopodobnie jest to wynik nieuko ń czenia w ca ł o ś ci budowy zamku, który mia ł posiada ć 4 baszty. Wokó ł zamku znajdowa ł a si ę fosa, po której pozosta ł y rozlewiska i resztki stawu. W pobli ż u znajduj ą si ę jeszcze do ść zniszczone budynki. S ą to pozosta ł o ś ci po skrzyd ł ach mieszkalnych zamku. Stan samej baszty niestety jest katastrofalny i wymaga natychmiastowego remontu. Jedynie zamieszkuj ą ce tam niekiedy bociany zdaj ą si ę tego nie widzie ć. Zdj ę cie z 1963r. Powrót

8 Zabytkowe drewniane domki G ł ówn ą atrakcj ą miasteczka w dziedzinie budownictwa s ą tzw. domy podcieniowe oraz chaty kurne. Domy z podcieniami usytuowane s ą wokó ł rynku i przy ulicach wychodz ą cych z niego. Dawniej wszystkie domy w rynku by ł y z podcieniami, dzi ę ki czemu mo ż na by ł o obej ść ca ł y rynek b ę d ą c pod dachem. Niestety po ż ary strawi ł y du żą cz ęść domów. Dzisiaj wiele budynków jest odnowionych ale cz ęść a ż prosi si ę o to. Niewiele jest miejscowo ś ci w Polsce mog ą cych si ę pochwali ć tak ciekawymi zabytkami budownictwa drewnianego. Jedna z chat kurnych zosta ł a w 1962 roku odbudowana. Wzniesiono j ą w 1856 roku co zosta ł o uwidocznione dawnym zwyczajem wyryciem daty na belce podtrzymuj ą cej sufit. Odbudowan ą chat ę zaopatrzono w komin. Pozostawiono jednak jej pierwotny wygl ą d zewn ę trzny. Powrót

9 Sławni Pruchniczanie Bł. Ks. Bronisław Markiewicz- Urodził si ę 13 lipca 1842 roku w Pruchniku. Był kapłanem Diecezji Przemyskiej, a tak ż e profesorem Seminarium Duchownego. Od pocz ą tku swego kapła ń stwa był szczególnie wra ż liwy na religijne, moralne i materialne zaniedbanie dzieci i młodzie ż y, a tak ż e niedol ę prostego ludu. Był on tak ż e zało ż ycielem Zgromadzenia Ś w. Michała Archanioła. Pomnik na ulicy Cichej Dalej

10 Ko ś ciół w Pruchniku Pierwsze potwierdzone w ź ród ł ach wzmianki, które pozwalaj ą twierdzi ć, ż e ko ś ció ł istnia ł pochodz ą z lat: 1397, 1399 i W roku 1397 wydano dokument erekcyjny ko ś cio ł a w Pantalowicach, w którym wyst ę puje jako ś wiadek proboszcz Pruchnicki Bernardo. Nied ł ugo potem (1436) powsta ł murowany ko ś ció ł gotycki. Ko ś ció ł ten pod wezwaniem ś w. Miko ł aja by ł jednonawowy, ukierunkowany z zachodu na wschód posiada ł prezbiterium i naw ę. Po po ż arze w 1636 roku zosta ł odbudowany w stylu barokowym. W 1746 zosta ł utworzony dekanat Pruchnicki, a w 1768 roku wybudowano bram ę ko ś cieln ą od strony miasta. Zmianie uleg ł wówczas równie ż wygl ą d Wielkiego O ł tarza (1770). O ł tarz ten: "z czterema ewangelistami rze ź bionymi w drzewie, obraz ś w. Miko ł aja, starszy dobrze wykonany na p ł ótnie z pastora ł em infu łą i kap ą srebrn ą, poz ł acan ą. Drugi obraz Zdj ę cie z Krzy ż a". Ko ś ció ł zbudowany jest z kamienia i cegie ł, a kryty jest blach ą cynkow ą. Ko ś ció ł jest w dzisiaj najciekawszym zabytkiem w okolicy. Powrót

11 Gen. Mark Papała- Urodził si ę 4 wrze ś nia 1959 roku w Pruchniku. Najstarszy z trojga rodze ń stwa, wychowywał si ę w niezamo ż nej rodzinie. Liceum ogólnokształc ą ce sko ń czył w pobliskim Jarosławiu. Do milicji wst ą pił maj ą c 20 lat. Rok pó ź niej był ju ż słuchaczem Wy ż szej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. Po uko ń czeniu pozostał w Szczytnie, na stanowisku asystenta. Dwa lata pó ź niej uzyskał tytuł magistra administracji na olszty ń skiej WSP. Na pocz ą tku 1997 roku został szefem polskiej policji. Był najmłodszym w historii powojennej Polski generałem i komendantem głównym policji. Niestety, 25 czerwca 1998 został zastrzelony przed swoim mieszkaniem na Mokotowie. Sprawcy i motywu zbrodni nie wykryto. Pochowany został w rodzinnym Pruchniku. Dalej

12 Antoni Niemczak- ur. si ę 17 listopada 1955r. W Pruchniku. Zawodnik Ś l ą ska Wrocław. Dwukrotnie poprawiał najlepszy wynik Polski w maratonie (do 2.09:41 w 1990 w słynnym maratonie chicagowskim, gdzie zaj ą ł 2. miejsce). Nazywano go Mister Second Place, gdy ż wiele z silnie obsadzonych biegów ko ń czył na drugiej pozycji. Tak było te ż w maratonie w Nowym Jorku w 1986 r., wtedy jednak, po pozytywnym wyniku kontroli antydopingowej (wykryto steryd anaboliczny Nandrolon) Niemczak został zdyskwalifikowany na 2 lata. Mistrz Polski w maratonie (1986), półmaratonie (1982), biegach na 5000 (1984) i m ( ) oraz w biegu przełajowym (1985). Zwyci ę zca maratonu w Wiedniu (1984) i San Francisco (1990). Sklasyfikowany na 8. miejscu w rankingu Track and Field News za 1990 r. Powrót

13 Źródła: pl.wikipedia.org Google Garfika

14 Dzi ę kuj ę za uwag ę Koniec


Pobierz ppt "Pruchnik nasza mała ojczyzna… Opracowała Joanna Tomaszewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google