Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grodków. Informacje ogólne Województwoopolskie Powiat brzeski (woj. opolskie) Gmina Grodków rodzaj miejsko-wiejska Założono1234 BurmistrzMarek Andrzej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grodków. Informacje ogólne Województwoopolskie Powiat brzeski (woj. opolskie) Gmina Grodków rodzaj miejsko-wiejska Założono1234 BurmistrzMarek Andrzej."— Zapis prezentacji:

1 Grodków

2 Informacje ogólne Województwoopolskie Powiat brzeski (woj. opolskie) Gmina Grodków rodzaj miejsko-wiejska Założono1234 BurmistrzMarek Andrzej Antoniewicz Powierzchnia9,88 km² Położenie (punkt)50° 41' N 17° 22' E Ludność (2008) liczba: 8700 gęstość: 1023,9 os./km²

3 Poło ż enie Gmina Grodków po ł o ż ona jest w zachodniej cz ęś ci województwa opolskiego, na Równinie Grodkowskiej po lewej stronie Nysy K ł odzkiej. Od po ł udnia graniczy z gminami: Kamiennik, Pakos ł awice, Skoroszyce, od wschodu z gmin ą Niemodlin, od pó ł nocy z gmin ą Olszanka. Zachodnia granica stanowi w cz ęś ci granic ę z województwem dolno ś l ą skim. Le ż y przy trasie Wroc ł aw-Nysa-G ł ucho ł azy, w odleg ł o ś ci ok. 8 km od odcinka autostrady A-4 Katowice-Wroc ł aw.

4 Powiat brzeski

5

6 Ko ś ciół parafialny Pod wezwaniem ś w. Micha ł a Archanio ł a, wcze ś niej pod wezwaniem Naj ś wi ę tszej Marii Panny. Wybudowany by ł w stylu wczesno gotyckim, wzmiankowany ju ż w 1282 roku, w 1449 r. zosta ł spalony podczas po ż aru, a nast ę pnie odbudowany. Aktualnie jest on g ł ówn ą siedzib ą dekanatu grodkowskiego.

7 Ruiny neogotyckiego ko ś cioła poewangelickiego (XIX w.) W 1766 roku za ł o ż ono w Grodkowie gmin ę ewangelick ą i wzniesiony zosta ł ko ś ció ł, który uleg ł zniszczeniu; budowa obecnego rozpocz ęł a si ę w 1845 roku; zaraz po zako ń czeniu dzia ł a ń wojennych, w 1946 roku odprawiano tu nabo ż e ń stwa katolickie; gdy przywrócono do stanu u ż ywalno ś ci ś wi ą tyni ę katolick ą, ko ś ció ł ponownie przej ę li ewangelicy, jednak z uwagi na ci ą gle malej ą c ą ich liczb ę, po kilkunastu latach zaprzestano odprawiania nabo ż e ń stw; od tego czasu ko ś ció ł pozosta ł opuszczony i zamkni ę ty.

8 Ratusz Wzniesiony zosta ł zapewne w XIV lub XV w.; spalony w 1549 r. a odbudowany w latach staraniem biskupa Baltazara Promnitza; ponownie zniszczony przez najwi ę kszy grodkowski po ż ar w roku 1833; obecny ratusz, z zachowaniem pierwotnej wie ż y (renesans XV-XVI w.), zbudowany zosta ł w 1840 r. wg projektu architekta Philippiego z Opola; pó ź noklasycystyczny z gotycko-renesansow ą wie żą ratusz usytuowany jest po ś rodku rynku; w przyziemiu zachowa ł si ę gotycki portal wspó ł czesny budowie pierwszego ratusza.

9 Wiatrak Typu holenderskiego: bez skrzyde ł, murowany, z prze ł omu XVIII i XIX wieku.

10 Fragmenty murów miejskich z wie żą Bramy Zi ę bickiej, wie żą Bramy Lewi ń skiej, baszt ą wi ę zienn ą z renesansow ą attyk ą ; budow ę murów miejskich rozpocz ę to w 1296 roku za czasów ksi ę cia ś widnickiego Bolka I; wielokrotnie niszczone i odbudowywane, m.in. w wyniku wojny trzydziestoletniej.

11 Kaplica pw. Ś w. Krzy ż a W ś ród budowli sakralnych Grodkowa na uwag ę zasługuje poło ż ona w południowo- zachodniej cz ęś ci miasta, przy ul. Krótkiej kaplica pw. Ś w. Krzy ż a. Jej pocz ą tki si ę gaj ą połowy ubiegłego wieku. Zbudowana została lub gruntownie przebudowana najprawdopodobniej w 1851 r. Odnowiona w roku W otoczeniu kaplicy ustawione s ą stacje Drogi Krzy ż owej.

12 Grodków dawniej

13

14 Zabytki przyrody park miejski "Cegielnia"; park im. Juliusza Słowackiego.

15 Znani grodkowianie W Grodkowie urodzi ł si ę nauczyciel Fryderyka Chopina, za ł o ż yciel pierwszej na ziemiach polskich wy ż szej uczelni muzycznej, kompozytor, dyrygent, pianista, skrzypek i ś piewak - Józef Elsner. Przy ulicy nosz ą cej Jego imi ę odnajdziemy muzeum mu po ś wi ę cone - Dom Pami ę ci Józefa Elsnera. Tu te ż stawia ł swe pierwsze kroki ostatni z wielkich lutnistów barokowych, tak ż e kompozytor, Sylvius Leopold Weiss. W ś ród grodkowian odnajdziemy Sebastiana von Rostock - wroc ł awskiego biskupa i Starost ę Generalnego Ś l ą ska w czasie panowania cesarza Ferdynanda III, Melchiora Adama - XVII-wiecznego encyklopedyst ę i historyka literatury. W Grodkowie urodzi ł si ę polski wokalista jazzowy Janusz Szrom. Z miastem zwi ą zany jest równie ż Piotr Gacek (ur. 16 wrze ś nia 1978 roku} polski siatkarz, graj ą cy na pozycji libero.

16 Sylvius Leopold Weiss Józef Elsner Janusz Szrom Piotr Gacek


Pobierz ppt "Grodków. Informacje ogólne Województwoopolskie Powiat brzeski (woj. opolskie) Gmina Grodków rodzaj miejsko-wiejska Założono1234 BurmistrzMarek Andrzej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google