Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aleksandra Frydrych KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. MARCINA W KROŚCIENKU WYŻNYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aleksandra Frydrych KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. MARCINA W KROŚCIENKU WYŻNYM."— Zapis prezentacji:

1 Aleksandra Frydrych KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. MARCINA W KROŚCIENKU WYŻNYM

2 Parafia. Jest to parafia rzymskokatolicka. Znajduje się ona w archidiecezji przemyskiej w dekanacie krosno II. Erygowana w 1386r. Prowadzona jest przez księży archidiecezjalnych. Mieści się ona pod numerem 373.

3 Początki kościoła. Po zaj ę ciu Rusi Czerwonej przez Kazimierza Wielkiego, na te tereny zacz ę li napływa ć z Zachodu, dokładnie z Niemiec z Nadrenii, ze Ś l ą ska osadnicy. Tereny te były wyludnione przez cz ę ste najazdy tatarskie, a zwłaszcza po strasznym ich napadzie, który miał miejsce w r Nowi przybysze zacz ę li zakłada ć fundamenty pod wsie i miasta na tzw. prawie magdeburskim. Tu czekała ich ci ęż ka praca. Olbrzymie przestrzenie le ś ne musieli zamieni ć w uprawne pola. Kotlina nad Wisłokiem, zwłaszcza na terenie dzisiejszego Kro ś cienka, była poro ś ni ę ta d ę bami. Pracowici osadnicy karczowali las, a z drzewa budowali domy. Od pocz ą tku My ś lano o utworzeniu parafii.

4 PARFIA KIEDYŚ I DZIŚ

5 Historia kościoła. Ju ż od pocz ą tku mieszka ń cy my ś leli o utworzeniu parafii, dlatego przy zało ż eniu wsi wyznaczyli dwa łany dla plebana. Zało ż ywszy osiedle, wybudowali drewniany ko ś ciółek na pagórku po południowej stronie Wisłoka, a za Patrona parafii obrali ulubionego ś w. Marcina. Nie znamy daty jego budowy, ani zało ż enia parafii. Z dokumentów wiemy, ż e kiedy rz ą dy w nowo powstałej diecezji przemyskiej rozpocz ą ł pierwszy biskup Eryk Winsen Mora (rok 1377), do parafii, które weszły w jej skład, nale ż ało tak ż e Kro ś cienko. Biskup przemyski Eryk tworz ą c w r kapituł ę katedraln ą w Przemy ś lu, powołał do niej równie ż plebana Jakuba z Crosken. Dzi ś nie ma w ą tpliwo ś ci, ż e Crosken, (w innym dokumencie Croschin) - to zdrobniała forma niemiecka i brzmiała Kroscin, lub. Krosczin. W pó ź niejszych dokumentach u ż ywano formy Krosczenko. Wszystko wi ę c przemawia za tym, ż e w r istniał w Kro ś cienku ju ż ko ś ciół i parafia.

6 Historia kościoła. Ko ś ciół ten przetrwał a ż do 1911 r., kiedy to został rozebrany po wybudowaniu nowej ś wi ą tyni. To nieprawda, co pisz ą ró ż ni historycy, ż e w czasie najazdu Tatarów w r.1624 ko ś ciół został spalony. Na podstawie zachowanych fotografii tego ko ś cioła historycy sztuki twierdz ą, ż e ko ś ciół posiadał pierwotn ą form ę gotyck ą, i dzisiaj na tym terenie byłby jedn ą z najstarszych ś wi ą ty ń drewnianych. Po drugie, ks. Moli ń ski w opisie dekanatu kro ś nie ń skiego z roku 1691 pisze, ż e ko ś ciół w Kro ś cienku Wy ż nym jest bardzo stary. Nie mogli go wi ę c spali ć Tatarzy w r. 1624, a nowo wybudowanego w jego miejsce, nie mógł nazwa ć bardzo starym. Po trzecie, ze starego ko ś cioła zachowały si ę rze ź by, które historycy sztuki oceniaj ą na pocz ą tek XVI w. Gdyby spłon ą ł ko ś ciół, to wraz z nim spaliłoby si ę i jego wyposa ż enie. A wi ę c twierdzenie o po ż arze pierwotnego ko ś cioła jest bezzasadne. Podobnie twierdzono o ko ś ciele w niedalekim Haczowie. Datowano go na XVII w., a ostatnio odkryte malarstwo gotyckie na ś cianach datuje ko ś ciół na XV a nawet koniec XIV w.

7 Ko ś ciół ten przetrwał a ż do 1911 r., kiedy to został rozebrany po wybudowaniu nowej ś wi ą tyni. To nieprawda, co pisz ą ró ż ni historycy, ż e w czasie najazdu Tatarów w r.1624 ko ś ciół został spalony. Na podstawie zachowanych fotografii tego ko ś cioła historycy sztuki twierdz ą, ż e ko ś ciół posiadał pierwotn ą form ę gotyck ą, i dzisiaj na tym terenie byłby jedn ą z najstarszych ś wi ą ty ń drewnianych

8 Nowa świątynia. Po ś wi ę cenie nowego ko ś cio ł a przypad ł o na rok Uroczysto ść planowana by ł a na ś w. Marcina ( 11 listopad ). W 2010 Roku sko ń czy ł on 100 lat.

9 A oto jego zdjęcia.

10

11

12

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Aleksandra Frydrych KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. MARCINA W KROŚCIENKU WYŻNYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google