Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turystyka na Śląsku. Prezentacja multimedialna Śląsk...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turystyka na Śląsku. Prezentacja multimedialna Śląsk..."— Zapis prezentacji:

1 Turystyka na Śląsku

2 Prezentacja multimedialna

3 Śląsk...

4 Co warto u nas zobaczyć?

5 1.Zamki i Pałace

6 Będzin Wspaniale prezentuj ą cy si ę zamek w B ę dzinie le ż y nad Czarn ą Przemsz ą. We wn ę trzu zamku od 1956 r. znajduje si ę Muzeum Zag łę bia z bardzo bogat ą kolekcj ą dawnej broni. Zamek otacza fosa oraz wysoki podwójny mur. Pomi ę dzy murami prowadzi specjalna ś cie ż ka z ł awkami, s ą tam te ż reflektory, które ł adnie o ś wietlaj ą zamek noc ą.

7 Będzin

8 Toszek Zamek w Toszku to unikalny gotycki obiekt stanowi ą cy skarb dziedzictwa kulturowego Ś l ą ska. Zabytek ten jest miejscem wielu imprez plenerowych, turniejów rycerskich i koncertów.

9 Toszek Biesiadowanie i imprezy na zamku

10 Chudów Na zamku w Chudowie i w jego najbli ż szej okolicy odbywaj ą si ę Jarmarki Ś redniowieczne.Wówczas mo ż na podziwia ć walki rycerzy, prac ę ówczesnych rzemie ś lników, wys ł ucha ć koncertów dawnej muzyki oraz zasmakowa ć potraw przygotowanych wed ł ug starych receptur.

11 Chudów

12 Pławniowice Zabytkowy pa ł ac z unikatowymi wn ę trzami z XIX wieku po ł o ż ony jest w zacisznym miejscu daleko od wielkomiejskiego zgie ł ku. W pobli ż u znajduje si ę du ż y zalew.

13 2.Muzea

14 Tychy Cztery wieki nieprzerwanej tradycji warzenia piwa... W Tychach jest mo ż liwo ść zwiedzania browaru oraz jedynego w Polsce Muzeum Piwowarstwa, które w oryginalny i nowoczesny sposób ukazuje histori ę piwa oraz Tyskich Browarów Ksi ążę cych.

15 Żywiec Muzeum mie ś ci si ę w dawnych, wykutych w litej skale, piwnicach le ż akowych, czyli najni ż szym poziomie Browaru w Ż ywcu. W 18 salach zgromadzono unikalne eksponaty obrazuj ą ce wieloletni ą histori ę, zarówno browarnictwa, jak te ż samego Browaru w Ż ywcu.

16 Żywiec

17 Pszczyna W Pszczynie mo ż na zwiedzi ć Muzeum Zamkowe zwane Per łą Ś l ą ska. W zamku, otoczonym wspania ł ym parkiem w stylu angielskim, zachowa ł y si ę oryginalne wn ę trza z czasów Cesarza Wilhelma II i Ksi ęż nej Daisy (koniec XIX wieku).

18 3.Przepiękne Kościoły i Sanktuaria

19 Katowice Ko ś ció ł Niepokalanego Pocz ę cia Naj ś wi ę tszej Marii Panny znany tradycyjnie jako ko ś ció ł Mariacki jest najstarszym zachowanym parafialnym ko ś cio ł em katolickim Katowic.

20 Piekary Śląskie Sanktuarium Matki Bo ż ej Piekarskiej to jedno z najwa ż niejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Jest to tak ż e o ś rodek kultu maryjnego Ś l ą zaków, z obrazem Matki Boskiej Sprawiedliwo ś ci i Mi ł o ś ci Spo ł ecznej.

21 4.Miejsca rozrywki

22 Katowice Hala widowiskowo- sportowa Spodek Obiekt o oryginalnej konstrukcji – architektoniczna wizytówka Katowic. Miejsce organizacji wielu imprez kulturalnych i sportowych o mi ę dzynarodowym charakterze.

23 Chorzów Najwi ę kszy w Europie park miejski, gdzie na 600 hektarach zlokalizowano m.in.: Ogród Zoologiczny, Stadion Ś l ą ski, Weso ł e Miasteczko, Planetarium, Rosarium, kolejki linow ą i w ą skotorow ą, Górno ś l ą ski Park Etnograficzny oraz liczne restauracje i kawiarnie.

24 Chorzów Stadion Ś l ą ski, usytuowany w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, to najwi ę kszy tego typu obiekt sportowy w Polsce. Blisko 60-tysi ę czny stadion jest aren ą najwa ż niejszych wydarze ń kulturalnych i sportowych naszego kraju.

25 I wiele innych pięknych miejsc i zabytków


Pobierz ppt "Turystyka na Śląsku. Prezentacja multimedialna Śląsk..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google