Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARSZTATY JESSICA DLA MIAST City Consulting Institute Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARSZTATY JESSICA DLA MIAST City Consulting Institute Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 INICJATYWA JESSICA Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich
WARSZTATY JESSICA DLA MIAST City Consulting Institute Sp. z o.o. Doradca Funduszu Powierniczego JESSICA w województwie zachodniopomorskim MG 1

2 Plan szkolenia Informacje ogólne nt. JESSICA
Projekty realizowane w ramach JESSICA: Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich Elementy horyzontalne w JESSICA Informacja nt. dalszych szkoleń i warsztatów. Analiza przykładowych projektów do realizacji w JESSICA

3 Wprowadzenie CCI – kim jesteśmy? Podsumowanie wyników ankiet
Ankiety przesłane przez gminę

4 Czym jest JESSICA ? Harmonogram prac Rola EBI w realizacji JESSICA
1. INFORMACJE OGÓLNE Czym jest JESSICA ? Harmonogram prac Rola EBI w realizacji JESSICA

5 Czym jest Inicjatywa JESSICA?
to wspólne przedsięwzięcie: Komisji Europejskiej Europejskiego Banku Inwestycyjnego Banku Rozwoju Rady Europy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

6 Podstawowe założenia:
Stworzenie miejskich funduszy inwestycyjnych (Urban Development Funds - UDF) Zwrotny charakter instrumentów finansowych (wkłady kapitałowe, kredyty, gwarancje) Uczestnictwo inwestorów prywatnych Promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego Długoterminowa strategia wykorzystania środków z funduszy strukturalnych Finansowanie projektów dochodowych zapewniających realizację celów społecznych/kulturalnych Prostsze i bardziej elastyczne zarządzanie funduszami na rozwój obszarów miejskich Stworzenie miejskich funduszy inwestycyjnych (Urban Development Funds - UDF) aktywnych partnerów dla miast umożliwiających długofalowe inwestycje w projekty miejskiej rewitalizacji Zwrotny charakter instrumentów finansowych (wkłady kapitałowe, kredyty, gwarancje) Uczestnictwo inwestorów prywatnych, dotychczas niezainteresowanych udziałem w tego typu projektach, ze względu na nieatrakcyjność zdegradowanych obszarów i związane z tym wysokie ryzyko niepowodzenia działań inwestycyjnych Promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, dodatkowe wkłady kapitałowe w formie pożyczek (EIB, CEB, inne instytucje finansowe i inwestorzy prywatni); Długoterminowa strategia wykorzystania środków z funduszy strukturalnych Finansowanie projektów dochodowych zapewniających realizację celów społecznych/kulturalnych Prostsze i bardziej elastyczne zarządzanie funduszami na rozwój obszarów m

7 Struktura mechanizmu Jessica w Polsce
Instytucja Zarządzająca (Urząd Marszałkowski) Fundusz Powierniczy Doradca EBI Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich UDF Miasta Banki Inwestorzy Prywatni Miasta Banki Inwestorzy prywatni PROJEKTY zawarte w Lokalnych Planach Rewitalizacji

8 JESSICA a RPO WZ Oś priorytetowa 5 – Turystyka, kultura i rewitalizacja Działanie 5.5 – Rewitalizacja Oś priorytetowa 6 – Rozwój funkcji metropolitarnych Działanie 6.6 – Rewitalizacja na obszarze metropolitarnym Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA tys. EUR Poddziałanie 6.6.2 Inicjatywa Jessica na obszarze metropolitarnym tys. EUR

9 Produkty JESSICA

10 Pożyczka JESSICA Ogólna charakterystyka pożyczki JESSICA:
Oprocentowanie pożyczki zakładane jest na poziomie poniżej rynkowego Potencjalnie: 0% < JESSICA <6% Luka finansowa pokrywana przez JESSICA nie może wynosić 100% Okres kredytowania – brak ograniczeń Potencjalny okres karencji spłaty Wg ankiet: Akceptowane oprocentowanie mieści się w przedziale: 2%-6,5% Średnia wysokość oprocentowania akceptowana przez miasta wynosi 4% Wg ankiet: Zgłaszany okres kredytowania mieścił się w przedziale 3-35 lat Średnia okres kredytowania dla zgłoszonych projektów wynosi lat. Wg ankiet: Zgłaszany w ankietach okres karencji wynosił od 1-3 lat. Wg ankiet: Najczęściej zgłaszane luki finansowe mieściły się w przedziale 30-40% oraz 70-80%

11 Harmonogram prac nad wrażaniem JESSICA
Etap 1: Wstępna identyfikacja projektów Etap 2: Identyfikacja potencjalnych UDF Etap 3: Szkolenia, warsztaty, spotkania dla beneficjentów i potencjalnych UDF Etap 4: Rozpoczęcie prac nad Call for Expression of Interest (podstawowy dokument przetargowy) Etap 5: Ogłoszenie przez EBI konkursu na UDF (Dwustopniowa procedura przetargowa) Etap 6: Wybór operatora/operatorów UDF, negocjacje

12 Harmonogram prac nad wrażaniem JESSICA
Ostateczny kształt harmonogramu (a więc data wybór operatora UDF i realizacja pierwszych projektów) zależy od: Jakość, ilości i stopnia zaawansowania projektów zgłaszanych przez gminy, Stopnia zaangażowania beneficjentów w przygotowaniach do JESSICA, Postępowania konkursu nad LPR i zgodności zgłaszanych projektów, Prac nad kwestiami horyzontalnych, Jakości biznes planów zgłaszanych w konkursie,

13 Harmonogram - CEL Do końca kwartału 2 zamknąć proces przygotowania do przetargu Materiały przetargowe Przygotowanie merytoryczne UDF Na początku kwartału 4 wyłonić operatora/ operatorów UDF Aby osiągnąć ten cel, potrzebujemy dogłębnej analizy projektów rewitalizacyjnych i potencjalnych kandydatów na UDF pod względem: merytorycznym, formalnym, finansowym itp.

14 Harmonogram a zaangażowanie gmin
Aby osiągnąć powyższy cel należy: Zamknąć proces identyfikacji i weryfikacji projektów do końca marca 2010 Ostateczny termin zgłaszania projektów: koniec lutego

15 Rola EBI w realizacji JESSICA
Tworzy Fundusz Powierniczy JESSICA w województwie zachodniopomorskim - zarządza funduszami powierniczymi w oparciu o szczegółowe regulacje prawne Pełni wiodącą rolę przy w promowaniu instrumentów Jessica Doradza oraz wdraża najlepsze praktyki w oparciu o posiadany know-how w zakresie finansowania projektów rewitalizacyjnych Wspiera proces w zakresie rozwiązywania kwestii horyzontalnych Oferuje dodatkowe finansowanie w formie kredytów oraz inwestycji w fundusze rozwoju obszarów miejskich Przeprowadza konkurs na UDF

16 2. Projekty realizowane w ramach JESSICA
Charakterystyka projektów i działań rewitalizacyjnych Podstawowe sposoby realizacji projektów w JESSICA Jak przygotować projekt do JESSICA?

17 Jakie projekty można realizować w JESSICA?
JESSICA umożliwi inwestowanie w projekty, których nie można zrealizować na zasadach ściśle komercyjnych lub w formie dotacji

18 Obszary Inwestycji JESSICA
Rentowność finansowa Cel w sektorze prywatnym Potencjalny obszar inwestycyjny UDF Potencjalny obszar inwestycyjny UDF Przedsięwzięcia nieopłacalne pod względem społeczno-ekonomicznym Rentowność społeczno-ekonomiczna Cel w sektorze publicznym Przedsięwzięcia nieopłacalne finansowo 18

19 Jakie typy projektów nadają się do finansowania w Jessica?
Projekty inwestycyjne Projekty zachęcające ludzi do mieszkania w miastach przez oferowanie im właściwych warunków do życia w miastach. Tworzące atrakcyjne i tętniące życiem obszary w granicach miast. W dużych miastach – wykorzystujące dawne obszary postindustrialne znajdujące się blisko centów, Zaniedbane tereny przy rzekach lub duże obszary przeznaczone do przebudowy, będące własnością miast. W mniejszych miastach – „plomby” oraz puste przestrzenie przeznaczone do zabudowy.

20 Wymogi finansowe względem projektów
Projekt zakwalifikowany do realizacji w JESSICA musi być projektem dochodowym  IRR>0 Projekt zakłada udział inwestora zewnętrznego w finansowaniu inwestycji Projekt musi się „domykać”  Przychody z inwestycji muszą nie tylko pokryć koszta realizacji przedsięwzięcia, ale muszą także pokryć oczekiwany przez inwestora zysk Analiza poszczególnych projektów odbędzie się w drugiej części warsztatów

21 Wymogi formalne dla projektów JESSICA
Podstawowe założenia: Projekt musi być uwzględniony w Lokalnym Programie Rewitalizacji  i oddziaływać na obszary zdegradowane Projekt musi być projektem generującym przychód W projekcie zakłada się udział inwestora prywatnego Wytyczne dostępne na stronach UMWZ lub IRR>0

22 Czym jest zintegrowany plan rozwoju obszarów miejskich?
ZPROM to: Plan zawierający niezbędny zestaw działań i projektów przyczyniających się razem do trwałego rozwoju społeczności miejskiej Wpływ takiego planu, jako całości jest większy niż wpływ poszczególnych jego elementów działających osobno ZPROM = LPR

23 Cele społeczne projektów
Date Cele społeczne projektów Szczególne cele, jakie powinny realizować projekty miejskie w woj. zachodniopomorskim: Odnowa zdegradowanej infrastruktury miejskiej Renowacja budynków historycznych Projekty na rzecz infrastruktury miejskiej, podnoszące poziom bezpieczeństwa Renowacja wspólnych elementów budynków mieszkalnych Poprawa infrastruktury technicznej budynków Projekty na rzecz efektywnego wykorzystania energii

24 Przykładowe projekty:
Przykładowe projekty, które można realizować w JESSICA: Modernizacja kamienic i utworzenie Śródmiejskiego Centrum Kultury Zagospodarowanie luk w zabudowie Starego Miasta w drodze inwestycji prywatnych, wzmocnienie funkcji reprezentacyjnej i mieszkaniowej Starego Miasta Przebudowa spichlerza i adaptacja na halę targową w celu wzmocnienia walorów turystycznych miasta oraz poprawę jakości życia mieszkańców Zagospodarowanie terenów powojskowych na cele ogólnodostępnych usług zdrowotnych, podniesienie estetyki i poprawa wizerunku miasta Zagospodarowanie dworca i jego otoczenia w celu ograniczenia negatywnych skutków społecznych, rozbudowy bazy noclegowej miasta i podniesienie jakości miasta Przygotowanie terenów inwestycyjnych z budową hali targowej, a pośrednio rewaloryzacja terenów powojskowych, stworzenie nowych miejsc pracy i poprawa jakości życia Analiza poszczególnych projektów odbędzie się w drugiej części warsztatów

25 Przykładowe projekty cd.
Przykładowe projekty, których nie można realizować w JESSICA: (Chyba że poniższe projekty są częścią zintegrowanego planu, który spełnia warunki JESSICA) Budowa chodników Renowacja parku Budowa centrum handlowego przy nowym osiedlu apartamentowców Renowacja kamienicy nieuwzględniona w LPR Projekty niedochodowe To nie jest rewitalizacja + Brak celu społecznego Nie spełnia warunków formalnych: uwzględnienia w LPR

26 Sposoby realizacji projektów JESSICA - SPV
SPV  special purpose vehicle  jednostka specjalnego przeznaczenia Utworzony w celu realizacji wąskiego, specyficznego lub ograniczonego w czasie celu. SPV są zazwyczaj wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do izolacji firmy z ryzykiem finansowym. Ryzyko realizacji jest przeniesione z podmiotu głównego (gminy) na wydzielony podmiot prawa handlowego. SPV są preferowanym modelem finansowym przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o złożonych elementach finansowania , przy projektach deweloperskich, projektach PPP, czy koncesji. SPV umożliwia łatwe wydzielenie składników majątku i czytelne wykazanie efektu ekonomicznego przedsięwzięcia.

27 Czy gmina może tworzyć SPV
Zakres działania i zadania gminy (uosg) Art Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) ochrony zdrowia, 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8) edukacji publicznej, 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11) targowisk i hal targowych, 12) zieleni gminnej i zadrzewień, 13) cmentarzy gminnych, 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, 18) promocji gminy, 19) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Ustawa o gospodarce komunalnej, Art. 10. (dotyczy tylko gmin) 1.Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 1) istnieją nie zaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym, 2) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia. 2.Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich również wówczas, jeżeli zbycie składnika mienia komunalnego mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do spółki albo też rozporządzenie nim w inny sposób, spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową. 3.Ograniczenia, dotyczące tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania przez gminę do nich, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania do posiadania przez gminę akcji lub udziałów spółek zajmujących się czynnościami bankowymi, ubezpieczeniowymi oraz działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu terytorialnego, a także innych spółek ważnych dla rozwoju gminy.

28 Jessica finansuje PROJEKTY Podmiot istniejący Jessica nie finansuje gmin SPV

29 Czy SPV jest trudne ? Czy SPV jest drogie ? Udziałowcy Decyzje
Ewentualny wybór partnerów Modele biznesowe Czy SPV jest drogie ? Koszty organizacji i zarządzania Czytelność i identyfikowalność kosztów Łatwość oceny ekonomicznej

30 Sposoby realizacji projektów JESSICA - PPP
Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą długoterminowej współpracy sektora prywatnego i publicznego przy przedsięwzięciach mających na celu realizację zadań publicznych. Celem współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści, zarówno w wymiarze celów społecznych, jak i komercyjnych danego przedsięwzięcia.

31 Etapy realizacji PPP rozpoznanie projektu przegląd i przygotowanie
konkurs/ negocjacje/ przetarg realizacja

32 Podstawowe modele PPP BOT (Build-Operate-Transfer) - buduj, eksploatuj, przekaż - inwestor prywatny buduje projekt, eksploatuje go, a następnie przekazuje partnerowi publicznemu, który pełni funkcje regulacyjne i nadzorcze. Inwestycja jest finansowana przez stronę publiczną, która jest również właścicielem powstałej w jej wyniku infrastruktury. DBFO (Design-Build-Finance-Operate) - projektuj, buduj, finansuj i eksploatuj - partner prywatny projektuje stosowną infrastrukturę, finansując samodzielnie prace konstrukcyjne i projektowe. Na czas trwania umowy inwestycja jest własnością prywatnego inwestora, po czym infrastruktura przekazywana jest na rzecz podmiotu publicznego. To model najbardziej zbliżony do koncesji. BOO (Build-Own-Operate) - buduj, posiadaj i eksploatuj - cechą charakterystyczną jest to, iż w tym modelu nie dochodzi po określonym czasie do przejęcia przez partnera publicznego inwestycji. Inwestor prywatny może pobierać od użytkowników opłaty. BTL (Build-Transfer-Lease) - buduj, przekaż, dzierżaw - podmiot prywatny finansuje i realizuje inwestycję, biorąc na siebie ryzyko przekroczenia kosztów i opóźnień w realizacji inwestycji. Po uzyskaniu wymaganych w wyniku testów parametrów technicznych przedsięwzięcia prawo własności zostaje przekazane stronie publicznej, a podmiot prywatny zajmuje się eksploatacją obiektu w imieniu strony publicznej na mocy dzierżawy.

33 3. Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich
Czym jest Fundusz i kto może go utworzyć? Wymogi stawiane kandydatom na FROM Przetarg i wymagania konkursowe Rola FROM, następne kroki w JESSICA Wynagrodzenie i koszta FROM

34 Czym jest UDF? Fundusze UDF (Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich, ang. Urban Development Fund – UDF) to podstawowe narzędzie JESSICA. Pod względem przedmiotowym, ich celem jest realizacja projektów inwestycyjnych dotyczących rozwoju obszarów miejskich (przede wszystkim projektów rewitalizacyjnych). Jako środek do realizacji tego celu mają służyć zmobilizowane i odpowiednio zorganizowane publiczne i prywatne środki finansowe. „fundusz inwestujący w partnerstwa publiczno-prywatne oraz inne projekty zawarte w zintegrowanym planie trwałego rozwoju obszarów miejskich”. Rozporządzenie Komisji nr 1828/2006

35 Wydzielona jednostka finansowa
Formy prawne UDF Art 43 ww. Rozporządzenia nie określa formy takiego Funduszu, choć nakazuje, by był on niezależnym podmiotem prawa lub wydzieloną jednostką finansową w ramach istniejącej instytucji finansowej. Niezależna osoba prawna Wydzielona jednostka finansowa np. spółka celowa utworzona przez gminę/gminy, instytucje finansowe itp. lub istniejąca jednostka Wydzielona jednostka w ramach instytucji finansowej – podlegająca szczególnym przepisom wykonawczym tej instytucji, wymagającym w szczególności posiadania oddzielnych rachunków/rachunku na środki JESSICA

36 Możliwe modele biznesowe funkcjonowania UDF
Spółki prawa handlowego Spółka Akcyjna Spółka z o.o. Fundusze inwestycyjne Spółdzielnie Odrębne bloki finansowe w istniejącej instytucji finansowej Banki Komercyjne fundusze inwestycyjne Firmy zarządzające funduszami Agencje Deweloperzy Inne UDF zostaną wybrane przez EBI w procedurze przetargowej European Investment Bank 36 36

37 Kompetencje UDF UDF musi być utworzony przez podmiot wyspecjalizowany, nie tylko w zakresie operacji finansowych, lecz również w zakresie znajomości problematyki zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz partnerstwa publiczno – prywatnego. Do podstawowych elementów know-how, które powinien posiadać podmiot tworzący UDF należą: Doświadczenie w realizacji – a przede wszystkim współfinansowaniu - inwestycji w sektorze samorządu terytorialnego Zdolność do generowania dodatkowego, wspierającego i uzupełniającego źródła finansowania Doświadczenie w ocenie, wdrożeniu i doradztwie przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych typu Project finance (w szczególności dla struktur samorządu terytorialnego)

38 Kompetencje UDF cd… Doświadczenie w realizacji programów inwestycyjnych, łączących elementy społeczne, infrastrukturalne i poszanowania energii (zgodnie z wymaganiami dla projektów zawartych w LPR), w tym także współfinansowanych ze środków EU Doświadczenie w przygotowaniu biznes planów lub studium wykonalności dla projektów finansowanych ze środków UE i projektów komercyjnych Potwierdzone kwalifikacje do zarządzania projektami i procesami rewitalizacji oraz pomoc merytoryczna samorządom w tych zakresie Zasoby personalne i struktura organizacyjna umożliwiająca szybkie utworzenie lokalnego biura dla obsługi Inicjatywy

39 Procedura wyboru UDF – podstawowe elementy
Date Procedura wyboru UDF – podstawowe elementy Wytyczne dotyczącym wyboru UDF”, opracowane dla potrzeb inicjatywy JESSICA (Call for Expression of Interest) Kryteria wyboru opisane w Strategii Inwestycyjnej i Planowania (stanowiącej załącznik do Umowy Funduszu Powierniczego JESSICA) Przetarg przygotowany i przeprowadzony przez EBI Oparty na biznesplanach przedstawionych przez kandydatów na UDF Zgodny z zasadami przejrzystości i równego traktowania Dokumentacja przetargowa sporządzona w języku angielskim

40 Biznesplan - najważniejsze elementy
Art. 43 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 Business Plan powinien zawierać, co najmniej, informacje na temat: docelowego rynku przedsiębiorstw lub projektów miejskich oraz kryteriów, zasad i warunków ich finansowania; budżetu operacyjnego instrumentu inżynierii finansowej; struktury własnościowej instrumentu inżynierii finansowej; współfinansujących partnerów lub udziałowców; przepisów wewnętrznych dotyczących instrumentu inżynierii finansowej; przepisów dotyczących profesjonalizmu, kompetencji i niezależności zarządzania; uzasadnienia i przewidywanego wykorzystania wkładu funduszy strukturalnych; polityki instrumentu inżynierii finansowej dotyczącej wychodzenia z inwestycji w przedsiębiorstwach lub w projektach na obszarach miejskich; przepisów dotyczących likwidacji instrumentu inżynierii finansowej, w tym ponownego wykorzystania środków zwróconych do instrumentu inżynierii finansowej w następstwie inwestycji lub nadwyżek pozostałych po wykorzystaniu wszystkich gwarancji przypisanych do wkładu z programu operacyjnego.

41 Kryteria oceny UDF Kryteria ogólne Kryteria finansowe
Date Kryteria oceny UDF Kryteria ogólne Zgodność strategii inwestycyjnej UDF z RPO Wiarygodność struktury własnościowej UDF Doświadczenie, kompetencje i sprawność kierownictwa Wystarczające i właściwe mechanizmy kontroli wewnętrznej, rachunkowości i sprawozdawczości. Kryteria finansowe Sytuacja finansowa inwestorów i innych partnerów UDF; Rzetelne prognozy przepływów pieniężnych potwierdzające odpowiedni zwrot z inwestycji; Budżet operacyjny UDF; Zasady UDF dotyczące wychodzenia z inwestycji w projekty miejskie; Zasady dotyczące likwidacji UDF, Kryteria projektowe Wiarygodność projektów i ich zgodność z celami określonymi w Strategii Inwestycyjnej i Planowania Spójność projektów ze zintegrowanymi planami zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Społeczno-ekonomiczna stopa zwrotu z projektów oczekujących na realizację Realizacja mierników wyników projektu

42 Podstawowe działania UDF
Przed rozpoczęciem działalności Po rozpoczęciu działalności Zgodnie z procedurami uzgodnionymi z EBI w umowie operacyjnej. Identyfikacja i wybór projektów Opracowanie biznesplanu Polityka kadrowa Negocjowanie i podpisanie Umowy Operacyjnej z Funduszem Powierniczym Analiza projektów Określenie parametrów pożyczek Działalność finansowa Zarządzanie ryzykiem i jego monitorowanie Rachunkowość i sprawozdawczość Administracja

43 Wynagrodzenie: koszty zarządzania
Koszty zarządzania w ujęciu średniej rocznej przez cały okres świadczenia pomocy nie mogą przekroczyć: 3% wkładu kapitałowego z programu operacyjnego lub funduszu powierniczego do instrumentu finansowego, tj: Maksymalnie 3% dla funduszy pożyczkowych Maksymalnie 2% dla funduszy gwarancyjnych Dla Woj. Zachodniopomorskiego w wypadku pojedynczego UDF maksymalna opłata za zarządzanie wyniesie ok. 1 mln € (tzn. 3% z 33 mln EUR dostępnych z funduszu powierniczego)

44 Wynagrodzenie JESSICA przewiduje możliwość przyznawania dodatkowych wynagrodzeń dla Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich za osiągnięcie celów wyznaczonych przez instytucję zarządzającą. Ostateczna lista oraz poziom zachęt zostanie określony przez Instytucję Zarządzającą.

45 4. Elementy horyzontalne w JESSICA

46 Elementy horyzontalne w JESSICA
Pomoc publiczna Zabezpieczenia Trwałość projektu Kwalifikowalność środków Kwestie horyzontalne rozstrzygane są przez EBI na szczeblu europejskim. Kierunki interpretacji.

47 5. Informacja nt. dalszych szkoleń i warsztatów

48 Warsztaty projektowe Warsztat: Metody tworzenia dobrych projektów Projekty w JESSICA – Jak przygotować projekt pod względem formalnym i finansowym do JESSICA? Jak przygotować projekt, który się „sprzeda”? Społeczne elementy projektów – Co to jest? Partycypacja społeczna Narzędzia realizacji projektów rewitalizacyjnych i komunalnych – PPP PPP Modele biznesowe Inżynieria finansowa i wykonalność projektów Tworzenie i zarządzanie spółkami celowymi do realizacji projektów Zarządzanie rewitalizacją (czyli zarządzanie zintegrowanym programem) Podsumowanie. Dyskusja, pytania ToolBox: narzędzia do tworzenia projektów Partycypacja i aktywizacja społeczna. Społeczne elementy projektów Metodologia prowadzenia warsztatów Charrette Tworzenie projektów dla Jessica Tworzenie i zarządzanie spółkami celowymi do realizacji projektów w ramach JESSICA – pogłębione warsztaty z możliwością wypracowania przykładowego rozwiązania. Warsztaty odbędą się w kwietniu. Szczegółowe informacje pojawią się na stronie

49 6. Analiza przykładowych projektów do realizacji w JESSICA

50 inwestor 1,4 mln, UE – 2 mln, gmina 50 tys. zł
Adaptacja Starej Twierdzy na Ośrodek hotelowo-rekreacyjny - mała gmina Hotel, restauracja, strzelnica sportowa, parking Gmina – właściciel, partner prywatny - operator 3,4 mln zł inwestor 1,4 mln, UE – 2 mln, gmina 50 tys. zł

51 Browar Kultury Duże miasto
Biura Restauracje Sklepy, studia i warsztaty Kabaret i teatr Multipleks Powierzchnia 3 700 m² 2 900 m² 5 400 m² 1 100 m² 5 900 m² 50 mln EU

52 Dworzec PKP średnie miasto
Powierzchnie handlowe, obsługa podróżnych, ośrodek dziecięco – młodzieżowy (Fundacja), dzierżawa na rzecz Straży Miejskiej 6,8 mln zł koszt poniesiony przez gminną spółkę SPV, PKP pokryje koszty ok. 1,5 mln zł

53 Uwagi, pytania, sugestie:
Dziękujemy! Uwagi, pytania, sugestie: tel


Pobierz ppt "WARSZTATY JESSICA DLA MIAST City Consulting Institute Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google