Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa JESSICA Radosław Krawczykowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, 23.01.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa JESSICA Radosław Krawczykowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, 23.01.2009."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa JESSICA Radosław Krawczykowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań,

2 2Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoPoznań, JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, EBI oraz Banku Rozwoju Rady Europy mająca na celu wspieranie rozwoju obszarów miejskich.

3 3Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoPoznań, Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (art.44) w celu realizacji programów operacyjnych kraje członkowskie UE mogą stosować instrumenty inżynierii finansowej, w tym Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich – oraz – opcjonalnie Fundusze Holdingowe.

4 4Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoPoznań, Innowacyjność inicjatywy JESSICA: W przeciwieństwie do projektów finansowanych tradycyjnie z funduszy strukturalnych w formie pomocy bezzwrotnej, celem JESSICA jest przekształcenie dotacji w inwestycje przynoszące dochody. Inwestycje te (w formie kredytów, gwarancji, poręczeń bądź finansowania mezzanine) kierowane będą do projektów za pośrednictwem Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich, które umożliwią lepszą mobilizację dodatkowych zasobów finansowych pochodzących ze źródeł prywatnych oraz publicznych. Łączenie know-how i doświadczenia sektora publicznego i prywatnego. JESSICA może połączyć interesy: spółek komunalnych, miast, banków komercyjnych, banków spółdzielczych, funduszy inwestycyjnych, firm deweloperskich, etc.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoPoznań, Innowacyjność inicjatywy JESSICA: JESSICA umożliwia realizację projektów, które nie kwalifikowałyby się do finansowania ze środków pomocowych przy pomocy tradycyjnego mechanizmu dotacji. Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich stworzy portfel inwestycji zarządzanych przy pomocy jednorodnych narzędzi z zachowaniem odrębności ekonomicznej poszczególnych projektów. Powinno to wygenerować synergię, która pozwoli na realizację wielu projektów w dłuższym czasie, co byłoby znacznie trudniejsze bez pomocy funduszu. Dzięki temu nakłady na każdy projekt zostaną zoptymalizowane, a projekty będą realizowane przy mniejszym zaangażowaniu środków. Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich może służyć miastu (miastom) przez wiele lat, także w następnych okresach programowych, w których nastąpi odejście od tradycyjnego systemu dotacyjnego.

6 6Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoPoznań, Teoretyczny pełny model wdrożenia inicjatywy JESSICA w Województwie Wielkopolskim: Instytucja Zarządzająca Fundusz Holdingowy FROM Biznes Plany Projekty PPP Spółki celowe Miasta do 50 tys. mieszkańców Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców

7 7Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoPoznań, Fundusz Holdingowy : Celem Funduszu Holdingowego jest inwestowanie w Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich Zorganizowanie Funduszu Holdingowego jest prawem krajów członkowskich, a nie rozwiązaniem koniecznym, posiada jednak niewątpliwe zalety: - przejęcie znacznej części prac administracyjnych od IZ; - doradztwo przy wyborze właściwych FROM ; - znaczne przyspieszenie absorpcji funduszy strukturalnych, gdyż wkład do HF stanowi wydatek kwalifikowany (art. 78 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006); - możliwość uzyskania wyższych przychodów finansowych z tytułu lokowania środków Funduszu; - uproszczenie i przyśpieszenie procedur w przypadku utworzenia HF w EBI (nie wymaga to stosowania procedury przetargowej).

8 8Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoPoznań, EBI jako Fundusz Holdingowy: Podstawowe usługi: Bieżące zarządzanie płynnością, Realizacja Strategii Inwestycyjnej, Identyfikacja i wybór stosownych FROM, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Sprawozdawczość, kontrola, działania promocyjno-informacyjne.

9 9Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoPoznań, EBI jako Fundusz Holdingowy: Dodatkowe usługi: Badania rynku, studia wykonalności, Przygotowanie biznes planów, Doradztwo w zakresie zintegrowanych programów rozwoju obszarów miejskich, Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń, Utworzenie lokalnego biura.

10 10Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoPoznań, Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich: Zdefiniowane w art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 jako fundusze inwestujące w partnerstwa publiczno-prywatne oraz inne projekty zawarte w zintegrowanym planie trwałego rozwoju obszarów miejskich. Mogą służyć miastom przez wiele lat, także w następnych okresach programowania będąc aktywnymi partnerami i doradcami dla władz miejskich w stymulowaniu rozwoju poszczególnych obszarów.

11 11Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoPoznań, Cel powołania Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich: Stworzenie silniejszych bodźców dla wdrożenia rewitalizacji obszarów miejskich przez współpracę podmiotów prywatnych, publicznych oraz funduszy strukturalnych poprzez profesjonalne zarządzanie środkami; Wykorzystanie eksperckiej wiedzy w dziedzinie finansów i zarządzania na potrzeby realizacji inwestycji w przedsięwzięcia, których część będzie z zasady nierentowna, a pozostałe będą wykazywały zyskowność na różnych poziomach; Zapewnienie finansowania pomostowego (nakłady początkowe są zazwyczaj wysokie, podczas gdy korzyści pojawiają się w długim okresie); Realizację przedsięwzięć w obszarze, gdzie podmioty prywatne nie inwestują i na które nie są przeznaczane dotacje sektora publicznego.

12 12Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoWarszawa, Harmonogram wdrażania inicjatywy JESSICA w Województwie Wielkopolskim: 1.Wrzesień 2008 – przygotowanie studium prawnego wdrożenia inicjatywy JESSICA października podpisanie Memorandum of Understanding z EBI. 3.Listopad Identyfikacja potencjalnych projektów, które mogłyby być zrealizowane w Województwie Wielkopolskim. 4.Grudzień przygotowanie studium wdrożenia inicjatywy JESSICA.

13 13Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoWarszawa, Harmonogram wdrażania inicjatywy JESSICA w Województwie Wielkopolskim: 5.Grudzień 2008 – Styczeń 2009 – prace z EBI nad szczegółami umowy o finansowanie oraz prace z MRR nad dokumentami umożliwiającymi wdrożenie inicjatywy na gruncie prawa polskiego, opracowywanie kryteriów wyboru FROM i projektów. 6.I kwartał 2009 – podpisanie z EBI umowy o finansowanie. 7.Do końca 2009 – Identyfikacja i wybór FROM.

14 14Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoWarszawa, Dziękuję za uwagę Radosław Krawczykowski Zastępca Dyrektora Departament Wdrażania Programu Operacyjnego VICTORIA CENTER ul. Strzelecka Poznań


Pobierz ppt "Inicjatywa JESSICA Radosław Krawczykowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, 23.01.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google