Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy funkcjonowania organizacji – cz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy funkcjonowania organizacji – cz"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy funkcjonowania organizacji – cz
Podstawy funkcjonowania organizacji – cz. I Organizacja - narzędzie przedsiębiorcy

2 Organizacja - system

3 Organizacja Narzędzie do zaspokajania potrzeb klienta
Celowa grupa społeczna, która funkcjonuje według pewnych reguł i zasad, współpracująca ze sobą - by osiągnąć określony cel. Istotą organizacji jest świadomość zasad, reguł, misji, celów oraz synergia, dopasowanie, wspomaganie działań innych

4 Organizacja Organizacja jest wyodrębnioną częścią rzeczywistości o pewnej we­wnętrznej strukturze, składającej się z części uporządkowanych we­dług ustalonych reguł, które określają ich wzajemne relacje Jest więc systemem

5 Cechy organizacja Informacja Kooperacja Władza

6 Zasoby organizacji Nakłady /maszyny, surowce, praca/ - wszystkie materialne i niematerialne składowe procesu produkcji, niezbędne do wytworzenia dóbr Zasób – ilość majątku uczestniczącego w procesie produkcji w określonym czasie

7 Zasoby organizacji Niematerialne Materialne

8 Rodzaje zasobów organizacyjnych
Ludzkie – wiedza, umiejętności, know-how, predyspozycje /przedsiębiorca/ Pieniężne – kapitał finansowy /własny, obcy/ Rzeczowe – maszyny, urządzenia, lokale biurowe i produkcyjne, sprzęty/ Informacyjne – użyteczne dane potrzebne do skutecznego podejmowania decyzji

9 Cykl życia organizacji
Ciąg zmian zachodzących w organizacji od narodzin do śmierci Zjawisko zmienności i względnej nietrwałości organizacji Cykl życia organizacji związany jest z cyklem życia produktu

10 Cykl życia organizacji
FAZY ŻYCIA ORGANIZACJI: Faza I – inicjacja i innowacja Faza II – przedsiębiorczość Faza III – wzrost i rozwój Faza IV – stabilizacja Faza V – spadek wartości Faza VI – rozpad i upadek Zarządzanie cyklem życia organizacji wiąże się ze zmianami struktury

11 Cykl życia organizacji
Zależy od: Dziedziny, branży, w której organizacja działa Wielkości organizacji Formy własności Sposobu zarządzania Dywersyfikacji działalności w układzie produktowym i rynkowym

12 Cykl życia produktu

13 Organizacja ucząca się
To organizacja, która umożliwia, ułatwia i zachęca do nauki wszystkich członków oraz świadomie przekształca i doskonali siebie i otoczenie, w którym działa, podnosząc sprawność własnego działania, zdolność do innowacji i wzrostu oraz poziom integracji z otoczeniem To organizacja, która uczy się sama, w wielostronnym procesie twórczych możliwości działania

14 Przedsiębiorca uczącej się organizacji
Przedsiębiorcy powinni tworzyć w firmie warunki, które sprzyjają uczeniu się i zachęcają współpracowników do zdobywania wiedzy potrzebnej organizacji do trwania i rozwoju Przedsiębiorcy muszą sami się doskonalić, modyfikować własne postępowanie stosownie do zdobytej wiedzy

15 Aspekty oceny firmy - mierniki
Aspekty finansowe: Przetrwanie Wzrost, rozwój Rentowność kapitału Mierniki: Cash flow, płynność finansowa Rentowność projektów Zwrot z kapitału

16 Aspekty oceny firmy - mierniki
Perspektywa nabywców: Pozycja rynkowa Wizerunek firmy Zaspokojenie potrzeb Mirniki: Udział w rynku Wskaźnik lojalności klienta Indeks satysfakcji klienta

17 Aspekty oceny firmy - mierniki
Aspekty wewnętrzne: Kompetencje technologiczne Jakość produktu Sprawność marketingowa Koordynacja działań Mierniki: Liczba nowych produktów Cechy produktów Sprzedaż na handlowca Szybkość budowy i korekt planu

18 Aspekty oceny firmy - mierniki
Aspekty innowacyjne: Przywództwo techniczne Szybka reakcja na zmiany Budowanie kompetencji Mierniki: % przychodów z innowacji Tempo wprowadzania zmian Wzrost przychodu na zatrudnionego

19 Model kultury europejskiej
Radzenie sobie z różnicami narodowościowymi Odpowiedzialność społeczna Wewnętrzne negocjacje Nastawienie na ludzi Zmniejszenie formalizacji systemów zarządzania Przystosowanie ludzi do zmian Krytyczna podejście do wzorców USA i Japonii

20 MŚP Mikroprzedsiębiorstwa małe i średnie przedsiębiorstwa /MŚP/ - motor gospodarki europejskiej

21 Przedsiębiorstwa w UE i Polsce MŚP - motor gospodarki europejskiej

22 Definicja MŚP Obowiązuje od 1 stycznia 2005 r. w UE
Celem jest promowanie przedsiębiorczości, innowacyjności i wzrostu gospodarki w UE

23 Definicja MŚP Stanowi istotne narzędzie stosowania skutecznych środków i programów wspierających rozwój i osiągnięcia MŚP UE, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny – stosują klasyfikację MŚP jako wyróżnik

24 Identyfikacja MŚP 3 wymiary Liczba osób zatrudnionych

25 MŚP zatrudnienie obrót

26 MŚP w UE 23 mln MŚP stanowią 99 % wszystkich przedsiębiorstw
Tworzą około 75 mln miejsc pracy Zatrudniają mniej niż 250 pracowników Roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro Bilans roczny nie przekracza 43 mln Euro

27 Bariery MŚP

28 Zadanie UE – NIWELACJA BARIER
Bariery MŚP Niedoskonałość rynku Trudność pozyskania kapitału Bariery biurokracji przy uruchamianiu Ograniczone zasoby Trudny dostęp do techniki i technologii Zadanie UE – NIWELACJA BARIER

29 Wsparcie UE dla Mśp Informacja o możliwościach finansowania z programów UE Wolność rynku UE /bez granic/ Wspólna definicja dla wolnej konkurencji Wsparcie finansowe dla MŚP - fundusze regionalne, spółki podwyższonego ryzyka, „anioły biznesu” Finansowanie badań Rozwój regionalny

30 Przedsiębiorstwo /wg UE/
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną Osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek Przedsiębiorstwo rodzinne Spółki i konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą O klasyfikacji decyduje fakt prowadzenia działalności gospodarczej

31 Przedsiębiorstwo niezależne
Warunki: Jest przedsiębiorstwem w pełni samodzielnym, tj. nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów Posiada poniżej 25% kapitału i głosów w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach

32 WYNIKI BADAŃ The Global Competitiveness Report 2010 - 2011
39 pozycja Polski na 139 badanych krajów w zakresie innowacji Wykorzystanie innowacji – 54 pozycja Wykorzystanie nowych technologii – 47 pozycja Współpraca biznesu i nauki – 64 Wydatki na B+R – 61 Absorpcja nowych technologii - 83 Dostępność nowych technologii - 86

33 Badania PKPP Lewiatan 2010 Przydatność innowacji dla firm:
Innowacje organizacyjne: 2006 r. - 13,5 % w produkcji, 15,1 % w usługach 2009 r. - 9,3 % Innowacje produktowe i procesowe w 2006 r. 21,4 % w produkcji, 16,1 % w usługach w 2009 r. 18,1 % w produkcji i 14 % w usługach


Pobierz ppt "Podstawy funkcjonowania organizacji – cz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google