Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji w Halinowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji w Halinowie."— Zapis prezentacji:

1 1 Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji w Halinowie

2 2 HISTORIA POWSTANIA GCI W trzeciej edycji konkursu w ramach Programu aktywizacji absolwentów - pierwsza praca gmina Halinów otrzymała grant w wysokości 49 tys. zł na utworzenie Gminnego Centrum Informacji. Ideą konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy jest stworzenie pracowni multimedialnych, które ułatwią osobom bezrobotnym znalezieniu w sieci wielu niezbędnych informacji. W dniu 29 października 2004 roku Rada Miejska w Halinowie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Informacji (GCI) i nadania statutu. Zgodnie z postanowieniami statutu GCI jako odrębna jednostka organizacyjna Gminy zaczęła działać od 1 stycznia 2005 roku.

3 3 Ze środków otrzymanych z grantu: zakupiony został : - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem - 5 zestawów, - kserokopiarka i drukarka wraz z materiałami eksploatacyjnymi, - 3 biurka - 3 krzesła, - podświetlane tablice informacyjne z danymi adresowymi Gminnego Centrum Informacji - program graficzny CorelDraw zostały opracowane i wydrukowane ulotki informacyjne została wykonana aplikacja bazodanowa tzw. kiosk z pracą.

4 4 Przeznaczony został na: zakup: mebli do pracowni w Halinowie i w Okuniewie (stanowiska komputerowe, biurka, krzesła, regały, biblioteczkę itd.) materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych prasy dla bezrobotnych korzystających z usług GCI materiałów promocyjnych na Święto Miasta i Gminy Halinów monitoring obiektów GCI w Halinowie i Okuniewie BUDŻET GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

5 5 Pracownia w Halinowie wyposażona jest w: 8 zestawów komputerowych kserokopiarkę ze skanerem kolorową drukarkę Pracownia w Okuniewie wyposażona jest w: 4 zestawy komputerowe urządzenie wielofunkcyjne (kolorowa drukarka + skaner + faks + ksero) W GCI pracuje 6 pracowników – 4 ½ etatu: kierownik, 2 specjalistów ds. zarządzania informacją, specjalista ds. informacji europejskiej, specjalista ds. prawno-administracyjnych główna księgowa Od kwietnia do października 2005r. w GCI odbyły staż 2 osoby skierowane przez PUP w Mińsku Mazowieckim. Od kwietnia do czerwca 2005r. jedna osoba wykonywała prace w charakterze wolontariusza. Od jednego z gminnych przedsiębiorców otrzymaliśmy w darowiźnie zestaw komputerowy, który przekazany jest do oddziału GCI w Okuniewie.

6 6 GŁÓWNE CELE GCI koordynacja działań pomiędzy bezrobotnymi a pracodawcami; doradztwo zawodowe oraz pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na oferty pracy; organizowanie szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje osób szukających pracę; nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami; udzielanie informacji mieszkańcom na temat UE; udostępnianie komputerów, internetu oraz pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy; praca z dziećmi i młodzieżą;

7 7 METODY I FORMY PRACY udostępnianie nowocześnie wyposażonej pracowni multimedialnej udzielanie pomocy osobom bezrobotnym w pisaniu CV i listu motywacyjnego; aktualizację bazy danych o poszukujących pracy i pracodawcach; zorganizowanie centrum zarządzania informacjami z różnych dziedzin życia zwłaszcza gospodarczego i kulturalnego; wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców; utworzenie punktu informacji o Unii Europejskiej; promocja gminy Halinów i przedsiębiorców działających na terenie gminy, umożliwienie absolwentom odbycia stażu w GCI.

8 8 GCI otwarte jest 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 18.00. Każdego dnia z usług placówki korzysta od 40 do 50 osób. Interesantom udostępniana jest: pracowania komputerowa prasa: Gazeta Wyborcza, Oferta, Życie Warszawy oferty pracy z urzędów pracy podręczna biblioteczka wyposażona w publikacje poświęcone m.in. Unii Europejskiej. Zainteresowane osoby mogą skorzystać także ze sprzętu biurowego: faksu, skanera, drukarki, kserokopiarki. Od maja do grudnia 2005r. skorzystało: z kawiarenki internetowej: - w Halinowie - 3436 osób - w Okuniewie – 523 osoby z pozostałych usług (drukowanie, prasa, telefon, fax, napisanie CV i LM): - w Halinowie - 560 osób - w Okuniewie – 343 osób

9 9 Bezrobocie w gminie Halinów wg stanu na dzień 30.11.2005 r. Bezrobocie w gminie Halinów wg stanu na dzień 30.11.2005 r. dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim 1. Stopa bezrobocia – stan na koniec września 2005r. Stopa bezrobocia PowiatwojewództwoKraj 17,1 %13,9%17,6% 2. Bezrobotni ogółem – stan na koniec listopada 2005r. OgółemKobietyMężczyźni 618292316 W listopadzie 2005r. z gminie Halinów zarejestrowano 60 osób bezrobotnych, wyłączono z ewidencji 31 osób w tym: z powodu podjęcia pracy 8 osób, rozpoczęcia szkolenia 2 osoby, nie potwierdzenia gotowości do pracy 17 osób.

10 10 3. Bezrobotni ogółem – stan na koniec listopada 2005r. Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokszt ałcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjum i poniżej Razem Ogółem2010527181285618 Kobiety12702372115292 4. Bezrobotni wg stażu pracy – stan na koniec listopada 2005r. Do 11055-1010-2020-30 30 i więcej Bez stażuRazem 61110881318223123618 5. Bezrobotni wg wieku – stan na koniec listopada 2005r. 18-2425-3435-4445-5455-5960-64Razem 1201581341593611618

11 11 BEZROBOTNI – zarejestrowani w GCI Usługi świadczone dla osób bezrobotnych: pisanie i wysyłanie CV i LM pocztą elektroniczną oraz wyszukiwaniu ofert przez Internet, gromadzenie i udostępnianie informacji na temat rynku pracy, udostępnianie biblioteczki z dodatkami do gazet, ofertami pracy, poradnikami i biuletynami dotyczącymi pracy, bezpłatne udostępnianie sprzętu multimedialnego, w celu usprawnienia poszukiwania pracy. Bezrobotni zarejestrowani w GCI Halinów151 Okuniew37 Razem188 Z pośród bezrobotnych zarejestrowanych w naszej bazie 25 osób znalazło pracę, w tym: - jeden założył własną działalność gospodarczą - jeden Spółdzielnie Socjalną

12 12 Bezrobotni wg wykształcenia zarejestrowani w GCI

13 13 Bezrobotni wg wieku zarejestrowani w GCI

14 14 PRZEDSIĘBIORCY Poszukują głównie informacji na temat możliwości skorzystania z funduszy europejskich i kredytów na rozwój działalności. Obecnie opracowujemy Gminną Bazę Firm. Przedsiębiorcy wypełniają ankietę, w której podają informację na temat prowadzonej działalności oraz dane kontaktowe. W Katalogu zapisanych jest 112 firm głównie z terenu gminy Halinów. Informacje z tej bazy firm są zamieszczane na stronie internetowej Gminy, w przyszłości planujemy wydanie książki tele-adresowo-reklamowej zawierającej dane przedsiębiorców. Branża Liczba przedsiębiorców Handel48 Usługi45 Przemysł11 Gastronomia8 RAZEM112 Do GCI lokalni przedsiębiorcy zgłosili od maja br. 24 oferty pracy. W odpowiedzi przekazaliśmy ponad 50 aplikacji osób bezrobotnych z naszej bazy osób bezrobotnych.

15 15 DZIECI I MŁODZIEŻ Ta grupa stanowi liczną część interesantów GCI. Młodzież szuka materiałów do referatów, prac zaliczeniowych, w czasie wakacji ofert pracy wakacyjnej, informacji o szkołach średnich i uczelniach wyższych. Dzieci w wieku szkolnym wykorzystują Internet w celach rozrywkowych (czat i gry). POZOSTALI MIESZKAŃCY GMINY Do GCI zgłaszają się również mieszkańcy Gminy, których nie możemy zaliczyć do żadnej z wyżej wymienionych grup. Poszukują informacji o Unii Europejskiej na temat działalności instytucji publicznych, proszą o pomoc w wypełnieniu różnego typu dokumentów. Tym osobom wyszukujemy informacje oraz w zależności od potrzeb drukujemy, wysyłamy e-mailem lub przekazujemy telefonicznie.

16 16 WSPÓŁPRACA GCI Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie - współpraca w zakresie informowania osób bezrobotnych o pomocy jaką można uzyskać w Gminnym Centrum Informacji. Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowiecki - współpraca w zakresie zwalczania bezrobocia poprzez koordynowanie działań ściśle związanych z rynkiem pracy. wniosek o utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjno- Doradczego Stowarzyszenie VOX POPULI w Sulejówku - realizuje na terenie gminy Projekt IW EQUAL "Bank Zintegrowanych Działań". W czerwcu 2005r. złożony został wniosek o utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjno- Doradczego (LPID) w gminie Halinów, który miał być realizowany od września 2005 do grudnia 2006. W ramach tego zadania miały być organizowane szkolenia (m.in. Warsztaty poszukiwania pracy, ABC przedsiębiorczości, Kadry płace z komputerem, Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych, Obsługa wózków widłowych), utworzony Klub Integracji Społecznej oraz zakupiony sprzęt komputerowy.

17 17 WSPÓŁPRACA GCI c.d. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w Warszawie – w marcu został złożony wniosek w ramach Programu IKONKA. IKONKA. Ministerstwo wyposaży GCI w 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie odpowiedzialne na podłączenie do internetu i pracę w sieci bezprzewodowej typu WIFI. Lokalni przedsiębiorcy - pomoc finansowa przy organizacji Święta Miasta i Gminy Halinów oraz Targów Przedsiębiorczości i Pracy – Halinów 2005r., jak również sfinansowanie wydania map gminy Halinów.

18 18 OSIĄGNIĘCIA GCI Przewidywane Priorytetem Gminnego Centrum Informacji jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w gminie Halinów przede wszystkim poprzez następujące działania : stworzenie i bieżącą aktualizację bazy danych o wolnych miejscach pracy na terenie gminy, w gminach i powiatach ościennych, Warszawie oraz ofert zagranicznych, głównie z krajów Unii Europejskiej; ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim, polegająca głównie na aktualizacji bazy danych o ofertach pracy, organizacji szkoleń i kursów dla osób pozostających bez pracy lub chcących uzyskać nowe kwalifikacje; ścisła współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, prowadzenie poradnictwa na temat aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym pomocy w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych; udostępnianie osobom zainteresowanym danych z kiosku z pracą, umożliwianie im dostępu do Internetu, korzystania z urządzeń biurowych; prowadzenie działań i wydawanie publikacji promujących gminę w celu pozyskiwania inwestorów i promowania przedsiębiorczości; oferta będzie kierowana do wszystkich mieszkańców gminy, osób goszczących na jej terenie oraz – przede wszystkim – osób, instytucji, podmiotów gospodarczych spoza terenu gminy i zagranicy.

19 19 Uzyskane 1.Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim – Urząd skierował dwóch absolwentów do odbycia stażu w GCI, na bieżąco przesyła aktualne oferty pracy (od lipca PUP przesłał około 400 ofert pracy) 2.Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy osobom bezrobotnym. 3.Pomoc w przygotowywaniu dokumentów składanych u pracodawców, umożliwianie bezrobotnym dostępu do Internetu, korzystania z urządzeń biurowych, prasy 4.Prowadzenie działań i wydawanie publikacji promujących gminę w celu pozyskiwania inwestorów i promowania przedsiębiorczości. w maju wspólnie z Urzędem Miejskim i Domem Kultury zorganizowaliśmy Święto Miasta i Gminy Halinów, we wrześniu wydana została mapa gminy (nakład 3 tys.) - wykonanie mapy sfinansowali przedsiębiorcy, we wrześniu zorganizowaliśmy Targi Przedsiębiorczości i Pracy, na których przedsiębiorcy prezentowali swoje usługi i towary, swoje stanowiska mieli również Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, szkoła języków obcych.

20 20 INNE ZADANIA REALIZOWANE Gminne Centrum Informacji brało udział w akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy Halinów. Zadaniem, które zostało powierzone jednostce było przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat zaistniałego zagrożenia (opracowanie plakatów, informacji na stronę internetową, powiadomienie odpowiednich instytucji o zagrożeniu powodziowym itd.). W marcu złożony został wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim o skierowanie na odbycie stażu absolwenckiego. (staż odbyły 2 osoby) Przygotowane zostały materiały promocyjne gminy: kalendarz 2005, smycze, długopisy, pocztówki, koszulki z logo gminy. Gminne Centrum Informacji brało udział w akcji Lato w mieście. Dzieci i młodzież mogły nieodpłatnie korzystać z kawiarenki internetowej.

21 21 W czerwcu 2005. wspólnie z Fundacją Rozwoju Obywatelskiego i Grup Inicjatywnych FROGI oraz Agencja MONTECO TA zorganizowaliśmy bezpłatną konferencję Procedury wdrażania Zasad Systemu HACCP we własnym przedsiębiorstwie oraz dwudniowe szkolenie na temat wdrażania i stosowania sytemu HACCP. Przygotowanie i napisanie wniosku Ośrodki przedszkolne – szansa na dobry start – gmina Halinów została zakwalifikowana do realizacji tego projektu. Przygotowanie projektu nowej strony gminy Halinów, opracowanie nowych materiałów, zdjęć, informacji. Uruchomione zostały min.: księga gości, baza firm, tablica ogłoszeń, pytania do Burmistrza Aktualizacja stron gminy Halinów: www.halinow.pl, www.bip.halinow.plwww.bip.halinow.pl INNE ZADANIA REALIZOWANE c.d.

22 22 Koordynacja działań Urzędu Miejskiego w akcji społecznej Przejrzysta Polska, prowadzonej przez Gazetę Wyborczą". Udział gminy w akcji polega na zrealizowaniu minimum sześciu zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych według następujących zasad: Zasady przejrzystości – w ramach tej zasady wprowadzono: 75 kart usług świadczonych w urzędzie, opracowano system oznakowania urzędu oraz Gminny Katalog Firm. Zasada braku tolerancji dla korupcji, aby uzyskać pożądane standardy wprowadzono: kodeks etyki pracownika samorządowego, kodeks postępowania etycznego pracownika samorządowego i procedury postępowania w przypadku naruszenia kodeksu. Zasada partycypacji społecznej: opracowano program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zasada przewidywalności. Zasady fachowości: wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie. Zasada rozliczalności: przygotowano i rozpropagowano książeczkę - informator budżetowy Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy.) INNE ZADANIA REALIZOWANE c.d.

23 23 Koordynowanie działań związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W ramach ZPORR gmina Halinów w 2004 roku złożyła w Urzędzie Marszałkowski dwa projekty na budowę infrastruktury technicznej: 1) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Halinów na kwotę 1 012 893,34 zł. 2) Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów – etap I na kwotę 462 855,89 zł. Po przeprowadzeniu oceny formalnej merytorycznej i technicznej te wnioski zostały wysoko sklasyfikowane na liście rankingowej sporządzonej przez Panel Ekspertów i potwierdzonej przez Regionalny Komitet Sterujący. Obydwa wnioski są teraz na etapie uzupełnień. Zgodnie z oczekiwaniami, 75 % wartości przedsięwzięć pokryją dotacje unijne, 10 % pochodzić będzie z budżetu państwa, a 15 % kosztów pokryte zostanie z budżetu gminy. INNE ZADANIA REALIZOWANE c.d.

24 24 CELE I ZADANIA DO REALIZCJI W PRZYSZŁYM ROKU kontynuacja rozpoczętych działań (obsługa mieszkańców w szerokim zakresie); zwiększenie ilości stanowisk komputerowych; zorganizowanie szkoleń dla osób poszukujących pracy; wydanie kalendarza ze zdjęciami gminy oraz foldera gminy Halinów; przygotowanie prezentacji gminy Halinów organizowanie imprez plenerowych organizowanie spotkań z doradcą zawodowym złożenie projektu w ramach SPO ZRL, działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet zorganizowanie konkursów dla mieszkańców gminy – konkurs fotograficzny, literacki itp. zorganizowanie wystawy artystów z gminy Halinów udział w akcji Ferie 2006 oraz Lato w mieście

25 25 DZIĘKUJEMY GMINNE CENTRUM INFORMACJI W HALINOWIE


Pobierz ppt "1 Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji w Halinowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google