Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmienne otoczenia ekonomicznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmienne otoczenia ekonomicznego"— Zapis prezentacji:

1 Zmienne otoczenia ekonomicznego
Karolina Moll (48490) Magdalena Haracz (41485) Paulina Róg (39865) Iza Stelmach (39849) Agnieszka Majka (39801) Wioleta Marc (39867)

2 Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego:
Otoczenie naturalne Zmienne otoczenia ekonomicznego Elementy otoczenia społeczno-demograficznego Otoczenie technologiczne Stosunki otoczenia instytucjonalno-prawnego Mikrootoczenie przedsiębiorstwa turystycznego

3 Zmienne otoczenia ekonomicznego:
Poziom dochodów ludności Wysokość cen dóbr codziennego użytku i dóbr turystycznych Tempo inflacji Skłonność do oszczędzania Dostępność do kredytu Podział dochodu narodowego Polityka gospodarcza państwa (wskazywanie preferencji finansowych)

4 Poziom dochodów Wg GUS 2010

5 Wydatki społeczeństwa
Zmiana struktury wydatków Polaków: Mniejsze nakłady przeznaczane są na żywność, odzież i obuwie Większe na opał, energię, zdrowie i higienę osobistą, transport oraz naukę Zmniejszający się procentowy udział wydatków na żywność na tle ogółu wydatków gospodarstwa domowego świadczy o bogaceniu się społeczeństwa

6 Ceny dóbr codziennego użytku i dóbr turystycznych
Postępujący wzrost cen dóbr podstawowych Wzrost kosztów wypoczynku w Polsce Wzrost cen usług turystycznych Przekłada się to na wahania ilości turystów zagranicznych wypoczywających w Polsce

7 Tempo inflacji Spadek inflacji na przełomie XX i XXI wieku
Obecnie inflacja kształtuje się na poziomie ok. 4%, co jest zgodne z celem strategicznym przyjętym przez Radę Polityki Pieniężnej

8 Główne przyczyny inflacji
Import inflacji wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie wzrost cen Dotyczy to głównie importu paliw płynnych Gwałtowny wzrost kosztów produkcji Wzrost cen żywności i usług Niezrównoważony budżet państwa Zadłużenie głównych przedsiębiorstw w danym sektorze Wzrost zagregowanego popytu w gospodarce

9 Skłonność do oszczędzania
Rosnący poziom oprocentowania finansowego w skali roku Rosnące zróżnicowanie programów oszczędnościowych i inwestycyjnych Dostępność takich programów Brak edukacji finansowej w kraju Powolny wzrost skłonności społeczeństwa polskiego do oszczędzania

10 Dostępność do kredytu i innych źródeł finansowania
Analiza od strony: Podażowej – podmiotów gospodarczych Popytowej – potencjalnego turysty Zróżnicowane formy kredytu dla podmiotów gospodarczych: Obrotowy Inwestycyjny Odnawialny w rachunku bieżącym Dyskontowy Giełdowy na zakup papierów wartościowych

11 Dostępność do kredytu i innych źródeł finansowania
Kredyt na polskim rynku finansowym jest relatywnie drogi. Średnie oprocentowanie w 1999 r. wynosiło: 20% w skali roku dla podmiotów gospodarczych 17-22% w skali roku dla gospodarstw domowych Oprocentowanie zależy od długości kredytowania

12 Dostępność do kredytu i innych źródeł finansowania
Przedsiębiorstwo ubiegające się o kredyt musi przedstawić dokumenty informujące o: Formie prawnej Udziałowcach Sytuacji finansowej (bilanse, rachunek wyniku finansowego, prognozy) Przeznaczeniu kredytu Stanie zobowiązań finansowych wobec budżetu państwa i ZUS Propozycjach zabezpieczeń

13 Dostępność do kredytu i innych źródeł finansowania
Nie ma odrębnych kredytów dedykowanych branży turystycznej Banki podchodzą do każdego przedsiębiorstwa indywidualnie i wyszukują najkorzystniejszych rozwiązań Dostępność zagranicznej linii kredytowej ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Finansowanie projektów inwestycyjnych w dziedzinie turystyki Pierwszeństwo mają projekty dotyczące ochrony środowiska i oszczędności energii

14 Dostępność do kredytu i innych źródeł finansowania
Małe, prywatne przedsiębiorstwa turystyczne, zatrudniające do 5 pracowników: Ok. 65% przedsiębiorstw w branży Wysokie koszty tworzenia produktów turystycznych Wysokie koszty eksploatacji i remontu obiektów, wpływające korzystnie na podniesienie standardu wykonywanych usług Brak ścisłej współpracy między przedsiębiorstwami, co uniemożliwia ubieganie się o alternatywne źródła finansowania, np. pomocowe z np. Funduszu Phare lub Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej

15 Dostępność do kredytu i innych źródeł finansowania
Kredytowanie gospodarstw domowych: Kredyty samochodowe Kredyty gotówkowe Kredyty w ramach konta osobistego Kredyty mieszkaniowe Kredyty budowlane Kredyty na ratalny zakup towarów i usług Kredyty celowe

16 Dostępność do kredytu i innych źródeł finansowania
Warunki uzyskania kredytu przez osoby prywatne: Zdolność kredytowa oceniona przez bank Zabezpieczenie kredytu Poręczenie osób trzecich Zastaw na rzeczach ruchomych Hipoteka

17 Produkt krajowy brutto
W końcówce lat 90. XX w. zanotowano wysoki wzrost w sektorach: Obsługa nieruchomości i firm Handel i naprawy Administracja publiczna i obrona narodowa Natomiast spadek w sektorze: Budownictwa Przemysłu Rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa W sekcji H (hotele i restauracje) wskaźnik ten jest ustabilizowany

18 Polityka gospodarcza państwa
Słaba ingerencja państwa w gospodarkę turystyczną Zwolnienie z podatku VAT usług świadczonych przez kempingi i obozowiska dla dzieci Ulgi inwestycyjne w działalności turystycznej (głównie przy budowie obiektów sportowych: wyciągów narciarskich, basenów, kortów tenisowych) Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym (w przypadku wynajmowania nie więcej niż 5 pokoi) Partnerstwo publiczno-prywatne

19 Inne procesy ekonomiczne mające wpływ na działalność przedsiębiorstwa turystycznego
Ogólny rozwój społeczno-gospodarczy ludności (zwiększająca się ilość osób zatrudnionych w sektorze usług) Powiązania gospodarcze między poszczególnymi państwami (np. działania Unii Europejskiej) Wpływ czynników otoczenia ekonomicznego na wielkość popytu turystycznego ( analiza zależności między dochodem a wydatkami na turystykę (dochodowa elastyczność popytu) Analiza związku między ceną dóbr turystycznych a wielkością popytu (elastyczność cenowa popytu)

20 Wnioski Inflacja, wciąż słabe nawyki oszczędzania oraz trudności w otrzymywaniu kredytów mogą osłabiać popyt konsumpcyjny i prowadzić do ograniczenia uczestnictwa w ruchu turystycznym Wiele różnych cech makrootoczenia przedsiębiorstwa turystycznego ma wpływ na jego działalność

21 Bibliografia: Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, pod. red. A. Rapacz, Wrocław 2001. Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2010), GUS, 2012.

22 Dziękujemy za uwagę! 


Pobierz ppt "Zmienne otoczenia ekonomicznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google