Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karolina Moll (48490) Magdalena Haracz (41485) Paulina Róg (39865) Iza Stelmach (39849) Agnieszka Majka (39801) Wioleta Marc (39867)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karolina Moll (48490) Magdalena Haracz (41485) Paulina Róg (39865) Iza Stelmach (39849) Agnieszka Majka (39801) Wioleta Marc (39867)"— Zapis prezentacji:

1 Karolina Moll (48490) Magdalena Haracz (41485) Paulina Róg (39865) Iza Stelmach (39849) Agnieszka Majka (39801) Wioleta Marc (39867)

2 Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego: Otoczenie naturalne Zmienne otoczenia ekonomicznego Elementy otoczenia społeczno-demograficznego Otoczenie technologiczne Stosunki otoczenia instytucjonalno-prawnego Mikrootoczenie przedsiębiorstwa turystycznego

3 Zmienne otoczenia ekonomicznego: Poziom dochodów ludności Wysokość cen dóbr codziennego użytku i dóbr turystycznych Tempo inflacji Skłonność do oszczędzania Dostępność do kredytu Podział dochodu narodowego Polityka gospodarcza państwa (wskazywanie preferencji finansowych)

4 Poziom dochodów Wg GUS 2010

5 Wydatki społeczeństwa Zmiana struktury wydatków Polaków: Mniejsze nakłady przeznaczane są na żywność, odzież i obuwie Większe na opał, energię, zdrowie i higienę osobistą, transport oraz naukę Zmniejszający się procentowy udział wydatków na żywność na tle ogółu wydatków gospodarstwa domowego świadczy o bogaceniu się społeczeństwa

6 Ceny dóbr codziennego użytku i dóbr turystycznych Postępujący wzrost cen dóbr podstawowych Wzrost kosztów wypoczynku w Polsce Wzrost cen usług turystycznych Przekłada się to na wahania ilości turystów zagranicznych wypoczywających w Polsce

7 Tempo inflacji Spadek inflacji na przełomie XX i XXI wieku Obecnie inflacja kształtuje się na poziomie ok. 4%, co jest zgodne z celem strategicznym przyjętym przez Radę Polityki Pieniężnej

8 Główne przyczyny inflacji Import inflacji wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie wzrost cen Dotyczy to głównie importu paliw płynnych Gwałtowny wzrost kosztów produkcji Wzrost cen żywności i usług Niezrównoważony budżet państwa Zadłużenie głównych przedsiębiorstw w danym sektorze Wzrost zagregowanego popytu w gospodarce

9 Skłonność do oszczędzania Rosnący poziom oprocentowania finansowego w skali roku Rosnące zróżnicowanie programów oszczędnościowych i inwestycyjnych Dostępność takich programów Brak edukacji finansowej w kraju Powolny wzrost skłonności społeczeństwa polskiego do oszczędzania

10 Dostępność do kredytu i innych źródeł finansowania Analiza od strony: Podażowej – podmiotów gospodarczych Popytowej – potencjalnego turysty Zróżnicowane formy kredytu dla podmiotów gospodarczych: Obrotowy Inwestycyjny Odnawialny w rachunku bieżącym Dyskontowy Giełdowy na zakup papierów wartościowych

11 Dostępność do kredytu i innych źródeł finansowania Kredyt na polskim rynku finansowym jest relatywnie drogi. Średnie oprocentowanie w 1999 r. wynosiło: 20% w skali roku dla podmiotów gospodarczych 17-22% w skali roku dla gospodarstw domowych Oprocentowanie zależy od długości kredytowania

12 Dostępność do kredytu i innych źródeł finansowania Przedsiębiorstwo ubiegające się o kredyt musi przedstawić dokumenty informujące o: Formie prawnej Udziałowcach Sytuacji finansowej (bilanse, rachunek wyniku finansowego, prognozy) Przeznaczeniu kredytu Stanie zobowiązań finansowych wobec budżetu państwa i ZUS Propozycjach zabezpieczeń

13 Dostępność do kredytu i innych źródeł finansowania Nie ma odrębnych kredytów dedykowanych branży turystycznej Banki podchodzą do każdego przedsiębiorstwa indywidualnie i wyszukują najkorzystniejszych rozwiązań Dostępność zagranicznej linii kredytowej ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Finansowanie projektów inwestycyjnych w dziedzinie turystyki Pierwszeństwo mają projekty dotyczące ochrony środowiska i oszczędności energii

14 Dostępność do kredytu i innych źródeł finansowania Małe, prywatne przedsiębiorstwa turystyczne, zatrudniające do 5 pracowników: Ok. 65% przedsiębiorstw w branży Wysokie koszty tworzenia produktów turystycznych Wysokie koszty eksploatacji i remontu obiektów, wpływające korzystnie na podniesienie standardu wykonywanych usług Brak ścisłej współpracy między przedsiębiorstwami, co uniemożliwia ubieganie się o alternatywne źródła finansowania, np. pomocowe z np. Funduszu Phare lub Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej

15 Dostępność do kredytu i innych źródeł finansowania Kredytowanie gospodarstw domowych: Kredyty samochodowe Kredyty gotówkowe Kredyty w ramach konta osobistego Kredyty mieszkaniowe Kredyty budowlane Kredyty na ratalny zakup towarów i usług Kredyty celowe

16 Dostępność do kredytu i innych źródeł finansowania Warunki uzyskania kredytu przez osoby prywatne: Zdolność kredytowa oceniona przez bank Zabezpieczenie kredytu Poręczenie osób trzecich Zastaw na rzeczach ruchomych Hipoteka

17 Produkt krajowy brutto W końcówce lat 90. XX w. zanotowano wysoki wzrost w sektorach: Obsługa nieruchomości i firm Handel i naprawy Administracja publiczna i obrona narodowa Natomiast spadek w sektorze: Budownictwa Przemysłu Rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa W sekcji H (hotele i restauracje) wskaźnik ten jest ustabilizowany

18 Polityka gospodarcza państwa Słaba ingerencja państwa w gospodarkę turystyczną Zwolnienie z podatku VAT usług świadczonych przez kempingi i obozowiska dla dzieci Ulgi inwestycyjne w działalności turystycznej (głównie przy budowie obiektów sportowych: wyciągów narciarskich, basenów, kortów tenisowych) Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym (w przypadku wynajmowania nie więcej niż 5 pokoi) Partnerstwo publiczno-prywatne

19 Inne procesy ekonomiczne mające wpływ na działalność przedsiębiorstwa turystycznego Ogólny rozwój społeczno-gospodarczy ludności (zwiększająca się ilość osób zatrudnionych w sektorze usług) Powiązania gospodarcze między poszczególnymi państwami (np. działania Unii Europejskiej) Wpływ czynników otoczenia ekonomicznego na wielkość popytu turystycznego ( analiza zależności między dochodem a wydatkami na turystykę (dochodowa elastyczność popytu) Analiza związku między ceną dóbr turystycznych a wielkością popytu (elastyczność cenowa popytu)

20 Wnioski Inflacja, wciąż słabe nawyki oszczędzania oraz trudności w otrzymywaniu kredytów mogą osłabiać popyt konsumpcyjny i prowadzić do ograniczenia uczestnictwa w ruchu turystycznym Wiele różnych cech makrootoczenia przedsiębiorstwa turystycznego ma wpływ na jego działalność

21 Bibliografia: Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, pod. red. A. Rapacz, Wrocław Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2010), GUS,

22 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Karolina Moll (48490) Magdalena Haracz (41485) Paulina Róg (39865) Iza Stelmach (39849) Agnieszka Majka (39801) Wioleta Marc (39867)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google