Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J. Wilkin - Ekonomia Polityka monetarna państwa Wykład 11 WNE UW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J. Wilkin - Ekonomia Polityka monetarna państwa Wykład 11 WNE UW."— Zapis prezentacji:

1 J. Wilkin - Ekonomia Polityka monetarna państwa Wykład 11 WNE UW

2 J. Wilkin - Ekonomia Istota pieniądza, jego geneza i funkcje w gospodarce Pieniądz, jako powszechny ekwiwalent wszystkich towarów i usług Ewolucja pieniądza: -pieniądz jako towar -pieniądz kruszcowy -pieniądz papierowy -pieniądz bezgotówkowy Funkcje pieniądza: -środek wymiany -środek płatniczy -środek gromadzenia skarbu -narzędzie rachunku ekonomicznego

3 J. Wilkin - Ekonomia Agregaty pieniężne M0 – baza monetarna, ilość pieniądza gotówkowego M1 – pieniądz transakcyjny: -Gotówka -Czeki podróżne -Wkłady bankowe na żądanie -Inne depozyty, na które można wystawiać czeki M2 – wszystkie składniki M1 plus wkłady oszczędnościowe ludności M3 – wszystkie składniki M2 plus duże wkłady depozytowe, oszczędności przedsiębiorstw i wkłady dewizowe

4 J. Wilkin - Ekonomia Funkcje banku centralnego Emisja pieniądza gotówkowego Bank banków Kontrola funkcjonowania systemu bankowego Zarządzanie rezerwą dewizową państwa Kontrola kursu dewizowego

5 J. Wilkin - Ekonomia Instrumenty polityki monetarnej Emisja pieniądza gotówkowego Ustalanie stopy rezerw obowiązkowych banków Centralizacja rezerw gotówkowych Ustalanie podstawowych stóp procentowych Operacje otwartego rynku

6 J. Wilkin - Ekonomia Znaczenie niezależności banku centralnego i sposoby zapewnienia tej niezależności Zapis konstytucyjny Sposób powoływania prezesa banku centralnego Sposób wyłaniania Rady Polityki Pieniężnej Sposoby kształtowania emisji pieniądza: według reguł i według zasad polityki dyskrecjonalnej

7 J. Wilkin - Ekonomia Inflacja Inflacja, jako zjawisko pieniężne Inflacja: złożony proces makroekonomiczny, przejawiający się wzrostem poziomu cen i spadku siły nabywczej pieniądza Stopa inflacji – stopa wzrostu ogólnego poziomu cen

8 J. Wilkin - Ekonomia Rodzaje inflacji Inflacja wg źródeł powstawania: -inflacja kosztowa (cost-push inflation) -inflacja popytowa (demand-pull inflation) Inflacja wg form przejawiania się: -inflacja cenowa (typowa dla gospodarki rynkowej) -inflacja ukryta (typowa dla gospodarki planowej) Inflacja wg tempa wzrostu cen: -inflacja pełzająca -inflacja umiarkowana (do 10% rocznie) -inflacja galopująca (do kilkuset procent) -hiperinflacja – niekontrolowana inflacja dochodząca do tysięcy procent rocznie

9 J. Wilkin - Ekonomia Wskaźniki cen – wskaźniki inflacji CPI (consumer price index) – wskaźnik cen konsumpcyjnych PPI (producer price index) – wskaxnik cen hurtowych GDP deflator – wskaźnik korygujący produkt krajowy brutto ze względu na inflację = PKB nominalny/PKB realny

10 J. Wilkin - Ekonomia Procesy inflacyjne w okresie transformacji Liberalizacja cen i przejście od inflacji ukrytej do inflacji cenowej Sposoby walki z inflacją w okresie transformacji: -ograniczenie płac w sektorze publicznym -stabilizacja kursu dewizowego -ograniczanie wydatków państwa -demonopolizacja i wzrost konkurencji -twarde ograniczenia budżetowe -kontrola emisji pieniądza

11 J. Wilkin - Ekonomia Inflacja a bezrobocie Tzw. klasyczna (krótkookresowa) krzywa Phillipsa Bezrobocie naturalne i bezrobocie koniunkturalne Długookresowa krzywa Phillipsa – ujęcie monetarystyczne


Pobierz ppt "J. Wilkin - Ekonomia Polityka monetarna państwa Wykład 11 WNE UW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google