Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA MATERIAŁY SZKOLENIOWE Projekt Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pt. "Podnoszenie kwalifikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA MATERIAŁY SZKOLENIOWE Projekt Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pt. "Podnoszenie kwalifikacji."— Zapis prezentacji:

1 LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA MATERIAŁY SZKOLENIOWE Projekt Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pt. "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób związanych z budownictwem na terenie województwa lubelskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet II, "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach", działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie". Wszelkie informacje dotyczące Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych można znaleźć na stronie www.europa.eu.int, zaś dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej tj.: Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, skr. poczt. 59, 00-955 Warszawa, www.efs.gov.pl. Funkcję Instytucji Wdrażającej pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul.Okopowa 5, 20-022 Lublin, www.wup.lublin.pl.

2 Kruszywa dla budownictwa drogowego w nowym ujęciu normatywnym PN-EN 13242 Mirosław Szpikowski

3 Kruszywa podstawowy materiał konstrukcyjny w budownictwie komunikacyjnym: - podbudowy – 100 %, - beton asfaltowy – 94 %, -beton cementowy – 83 %. Właściwy dobór szkieletu mineralnego ma duży wpływ na wytrzymałość i trwałość w obiekcie zastosowania.

4 Dyrektywa 89/106/EWG Fundamentalnymi dokumentami UE - dyrektywy, które określają wymagania użytkowe i własności techniczne wyrobów oraz wytyczają zasadnicze wymagania dla obiektów budowlanych. Dyrektywa Rady z 21 grudnia 1988 w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących materiałów konstrukcyjnych 89/106/EEC 83/68/EEC OJ L 40 z 11/02/89 OJ L 220 z 30/08/93 Materiał konstrukcyjny: Wyroby produkowane w celu włączenia na stałe w pracach konstrukcyjnych (tj. pracach budowlanych oraz cywilnych pracach inżynieryjnych). Nadrzędnym celem Dyrektywy jest usunięcie barier dla handlu między krajami uczestniczącymi przez kompleksową i optymalną unifikację oraz uproszczenie istniejących krajowych wymagań technicznych.

5 Dyrektywa 89/106/EWG Znakowanie CE Wskazuje, że wyrób spełnia wymagania zasadnicze wszystkich dyrektyw mających w tym przypadku zastosowanie oraz że wyrób poddany był ocenie zgodności w trybie określonym w dyrektywie. Zasada domniemanej zgodności Wskazanie domniemanej zgodności z odpowiednimi normami zharmonizowanymi z dyrektywą (lub dyrektywami) nowego podejścia oznacza spełnienie wymagań zasadniczych zawartych w stosownej dyrektywie (lub dyrektywach)

6 Wprowadzanie dyrektywy 89/106/EWG do przepisów polskich Obecnie ustawa (Dz.U. nr 92, poz. 881) z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Ustawa wdraża postanowienia dyrektywy 89/106/EWG. Niniejsza ustawa zmienia ustawy: ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

7 Wprowadzanie dyrektywy 89/106/EWG do przepisów polskich Ustawa (WB) wyróżnia dwa oznakowania:

8 System norm i dokumentów 1. Metody badania kruszyw 2. Normy ogólne stanowiące zbiór właściwości ważnych dla danej grupy zastosowań kruszyw 3. Normy szczegółowe stanowiące zbiór właściwości ważnych dla poszczególnych technologii z grupy zastosowań. 4. Załączniki krajowe do norm europejskich. 5. Dokumenty krajowe określające warunki dla danych grup zastosowań i poszczególnych technologii: zalecenia, specyfikacje, itd.

9 2. Normy ogólne stanowiące zbiór właściwości ważnych dla danej grupy zastosowań kruszyw EN 13139Kruszywa do zapraw EN 12620Kruszywa do betonu EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów dla stosowania w pracach inżynierii lądowej i konstrukcji dróg EN 13043 Kruszywa dla mieszanek bitumicznych i powierzchniowego wzmocnienia dla dróg, lotnisk i innych powierzchni obciążonych ruchem EN 13055- 1 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i zaczynu EN 13055- 2 Kruszywa lekkie Część 2: Kruszywa lekkie do innych zastosowań

10 3. Załączniki krajowe do norm europejskich. BRAK

11 4. Dokumenty krajowe - Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. RP Nr. 43 z dnia 14 maja 1999 r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. - Zarządzenie Nr 12/2001/GDDP Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych.

12 METODY BADANIA KRUSZYW

13 CEN TC 154 Kruszywa stanowią jeden z podstawowych materiałów konstrukcyjnych, wykorzystywane do budowy osiedlowych, handlowych i przemysłowych konstrukcji, w tym w inżynierii lądowej do budowy lotnisk, mostów, tam, elektrowni, tuneli, dróg i kolei oraz dla ochronie brzegów w budownictwie hydrotechnicznym. Kruszywa jako niezwiązane mają również zastosowanie przy odwodnieniu. Rynek kruszyw drogowych jest duży i związany z ich stosowaniem jako podstawowego składnika w robotach ziemnych, w betonie i mieszankach mineralno- asfaltowych (asphalt).

14 2. Metody badania kruszyw Normy PN-EN dotyczące metod badania zamieszczono w załączniku 1. Do końca 2002 roku wdrożono 33 normy europejskie dotyczące metod badania kruszyw, opracowanych w PKN/KT 108 i ustanowionych przez PKN oraz zaplanowano 3 normy europejskie na rok 2003 (patrz: http://www.pkn.pl/). Łącznie zostanie przygotowanych 36 metod badawczych do końca 2003 roku. Niektóre z nich są bardzo podobne do istniejących norm PN, ale nie identyczne, niektóre są całkowicie nowe: niektóre istniejące badania będą wycofane całkowicie. Należy sobie zdawać sprawę, że krajowe dokumenty odwołują wszystkie metody badań niezgodne z PN-EN.

15 Normalizacja polska – system europejski 1. Metody badania kruszyw 1PN-EN 933-1:2000Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 2PN-EN 933-2:1999Oznaczanie składu ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych 3PN-EN 933-3:1999Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 4PN-EN 933-4:2001Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 5PN-EN 933-5:2000Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych PN-EN 933 Badania geometrycznych właściwości kruszyw

16 Normalizacja polska – system europejski 1. Metody badania kruszyw 6PN-EN 933-6:2002Część 6: Ocena właściwości powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw 7PN-EN 933-7:2000Oznaczanie zawartości muszli. Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych 8PN-EN 933-8:2001Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 9PN-EN 933-9:2001Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym 10PN-EN 933-10:2002Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) PN-EN 933 Badania geometrycznych właściwości kruszyw 11prEN 933-11Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregates

17 Normalizacja polska – system europejski 1. Metody badania kruszyw PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw 1PN-EN 1097-1:2000Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 2PN-EN 1097-2:2000Metody oznaczania odporności na rozdrabianie 3PN-EN 1097-3:2000Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 4PN-EN 1097-4:2002Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 5PN-EN 1097-5:2001Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 6PN-EN 1097-6:2002Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości

18 Normalizacja polska – system europejski 1. Metody badania kruszyw 7PN-EN 1097-7:2001Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna 8PN-EN 1097-8:2002Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 9PN-EN 1097-9:2000Oznaczanie odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie 10PN-EN 1097-10Oznaczanie wysokości podciągania wody PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw

19 Normalizacja polska – system europejski 1. Metody badania kruszyw PN-EN 1367 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 1PN-EN 1367-1:2001Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 2PN-EN 1367-2:2000Badanie w siarczanie magnezu 3PN-EN 1367-3:2002Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 4PN-EN 1367-4:2000Oznaczanie skurczu przy wysychaniu 5PN-EN 1367-5Oznaczanie odporności na szok termiczny

20 Normalizacja polska – system europejski 1. Metody badania kruszyw PN-EN 1744 Badania chemicznych właściwości kruszyw 1PN-EN 1744-1:2000Analiza chemiczna 2PN-EN 1744-2Oznaczanie odporności na reakcje alkaliczne 3PN-EN 1744-3:2003Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw 4PN-EN 1744-4Podatność na wodę wypełniaczy dla mieszanek bitumicznych 5PN-EN 1744-5Determination of acid soluble chloride salts 6PN-EN 1744-6Determination of the influence of aggregate extract on the initial setting time of cement

21 Normalizacja polska – system europejski 1. Metody badania kruszyw PN-EN 13179 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 1PN-EN 13179-1:2002Część 1: Badanie metodą pierścienia i kuli2PN-EN 13179-2:2002Część 2: Liczba bitumiczna

22 3. Kruszywa – wyroby dla określonych zastosowań 3.1. Normy Normy PN-EN dla kruszyw odnoszą się do wypełniaczy, kruszywa naturalnych lub sztucznych (lekkich) (drobnych i grubych) i kamienia do robót hydrotechnicznych dla ich zastosowania w konstrukcjach z zaprawy, betonu i mieszanek mineralno-asfaltowych. W odróżnieniu od norm PN dotyczą również kruszyw z recyklingu. Kluczowe zmiany odnoszą się do: terminologii, opisu wyrobu, normowych wymiarów sit, przedstawienia uziarnienia, metod badania, kontroli produkcji i oznakowania CE. System ten jest jednolity i rozpoznawalny przez wszystkich producentów, specyfikujących i użytkowników.

23 3.2. Wymagania Kruszywa powinny być badane i klasyfikowane zawsze pod względem określonych zastosowań. Wykonanie wszystkich badań dla kruszywa jest bardzo drogie i nierozsądne, szczególnie gdy nie będą one konieczne lub przydatne w przyszłości. Ponadto niektóre sformułowania zawarte w normach PN-EN, w przypadku spełnienia nawet wszystkich wymagań zawartych w określonej normie, nie oznaczają, że kruszywo jest odpowiednie dla danego zastosowania (na przykład EN 12620).

24 3.2. Wymagania Dlatego też, producent kruszywa powinien kierować się wymaganiami: - pochodzącymi z normy dla wyrobu stosowania, - klient precyzuje zastosowanie, miejsce stosowania kruszywa oraz wartości deklarowane. W wielu krajów europejskich dla uniknięcia zamieszania, dwuznaczności i wykonywania niepotrzebnych badań przygotowuje się stosowne dokumenty. Dokumenty te są publikowane jako krajowe, ale należy zdać sobie sprawę, że muszą być one sharmonizowane w myśl Dyrektywy Nowego Podejścia (przynajmniej w okresie przejściowym). Ponadto deklaracja zgodności wystawiana przez producenta dla kruszyw stosowanych za granicą musi być wystawiona również dla tych dodatkowych dokumentów - dostępnych.

25 Rodzaje kruszyw kruszywo ziarnisty materiał stosowany w budownictwie. Kruszywo może być naturalne, sztuczne lub z recyklingu. kruszywo naturalne kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. kruszywo sztuczne kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację kruszywo z recyklingu kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego poprzednio w budownictwie PN-EN 13242Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

26 PN-EN 13242 wymiar kruszywa oznaczenie kruszywa poprzez określenie dolnego (d) i górnego (D) wymiaru sita jako d/D UWAGA Oznaczenie dopuszcza obecność pewnej ilości ziarn, które pozostają na górnym sicie (nadziarno) i pewnej ilości ziarn, które mogą przejść przez dolne sito (podziarno). Wymiar dolnego sita (d) może wynosić 0. Rodzaje kruszyw

27 PN-EN 13242 Kruszywo WymiarProcent przechodzącej masyKategoria mm2 D a 1,4 D b c DdDd d c e d/2 b c G Drobned = 0100 98 do 100 85 do 99--G F 85 oraz D 6,3100 98 do 100 80 do 99--G F 80 kruszywo drobne Tablica 2 Podstawowe wymagania dotyczące uziarnienia

28 PN-EN 13242 Tablica 4 Kategorie tolerancji dla typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu deklarowanego przez producenta kruszywo drobne Graniczne odchylenia Procent przechodzącej masy Kategoria sito Dsito DI2 sito 0,063 mm Kruszywo drobne GT F Kruszywo o uziarnieniu ciągłym GT A ± 5 ± 7,5 ± 10 ± 20 ± 25 ± 3 a ± 4 b ± 5 c GT F 10 GT F 20 GT F 25 GT A 10 GT A 20 GT A 25 Brak wymaganiaGT F NRGT A NR

29 PN-EN 13242 Tablica 8 Kategorie maksymalnych zawartości pyłów KruszywoUdział masy przechodzącej przez sito 0,063 mm [%] Kategoria f Drobne 3 7 10 16 22 > 22 f 3 f 7 f 10 f 16 f 22 f Deklarowana Brak wymaganiaf NR kruszywo drobne - Zawartość pyłów kruszywo drobne - Jakość pyłów Jeśli zawartość pyłów w kruszywie drobnym przekracza 3 % masy i jeśli istnieją udokumentowane dowody zastosowania z dobrymi skutkami tego kruszywa, dalsze badania nie są konieczne. Jeśli jest to wymagane, kruszywa pod względem zawartości szkodliwych pyłów powinny być oceniane zgodnie z załącznikiem A.

30 PN-EN 13242 Jeśli zawartość pyłów w kruszywie drobnym przekracza 3 % masy i jeśli istnieją udokumentowane dowody zastosowania z dobrymi skutkami tego kruszywa, dalsze badania nie są konieczne. Jeśli jest to wymagane, kruszywa pod względem zawartości szkodliwych pyłów powinny być oceniane zgodnie z załącznikiem A. kruszywo drobne - Jakość pyłów

31 3.3. Obowiązek oznakowania CE przez producentów kruszyw Jeżeli produkowane przez niego kruszywa spełniają wysokie wymagania pod względem bezpieczeństwa dla określonego zastosowania (Atestacja systemu zgodności 2+), to powinien on poddać się procedurze certyfikacji w uprawnionej jednostce. Na podstawie deklaracji zgodności i certyfikatu, producent może dołączać oznaczenie CE dla kruszyw przez niego produkowanych. PN-EN 13242

32 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym EN 13242 0123-CPD-0456 02 Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050 01234 Wymiar ziarn Gęstość ziarn Obecność zanieczyszczeń - Zawartość pyłów - Jakość pyłów Skład/zawartość - Siarczany rozpuszczalne w kwasie - Siarka całkowita Składniki które wpływają na szybkość wiązania Uwalniane metale ciężkie przez wypłukiwanie Uwalniane inne substancje niebezpieczne Deklaracja zgodności i certyfikat


Pobierz ppt "LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA MATERIAŁY SZKOLENIOWE Projekt Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pt. "Podnoszenie kwalifikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google