Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki KOMPONENT REGIONALNY Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Wrocław,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki KOMPONENT REGIONALNY Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Wrocław,"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki KOMPONENT REGIONALNY Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Wrocław, 10 grudnia 2007r.

2 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość edukacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach komponent centralny komponent regionalny Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet V Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - STRUKTURA

3 KOMPONENT CENTRALNY W rama W ramach komponentu centralnego środki zostaną prze znaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów. Większość projektów będzie realizowana w trybie systemowym. Projekty mają charakter ogólnopolski lub ponadregionalny. KOMPONENT CENTRALNY W rama W ramach komponentu centralnego środki zostaną prze znaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów. Większość projektów będzie realizowana w trybie systemowym. Projekty mają charakter ogólnopolski lub ponadregionalny. KOMPONENT REGIONALNY W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone głównie na wsparcie dla osób i grup społecznych. Większość projektów będzie realizowana w trybie konkursowym. Projekty mają charakter lokalny lub regionalny. KOMPONENT REGIONALNY W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone głównie na wsparcie dla osób i grup społecznych. Większość projektów będzie realizowana w trybie konkursowym. Projekty mają charakter lokalny lub regionalny. 5~40% Priorytetówśrodków 4 Priorytety ~60% środków Program Operacyjny Kapitał Ludzki - STRUKTURA

4 Całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 - 2013 11 420 207 059 euro w tym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego 15% to krajowy wkład publiczny. Alokacja dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 485 369 954 euro 485 369 954 euro Program Operacyjny Kapitał Ludzki - BUDŻET

5 zatrudnienie integracja społeczna edukacja rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw sprawna i skuteczna administracja publiczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki – OBSZARY INTERWENCJI OBSZARY INTERWENCJI promocja zdrowia zasobów pracy

6 Cel pierwszy: Podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Cel drugi: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel trzeci: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Cel czwarty: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Cel piąty: Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Cele szczegółowe CEL GŁÓWNY - Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cel szósty: Wzrost spójności terytorialnej Program Operacyjny Kapitał Ludzki - CELE

7 PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cele: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) Powiatowe Urzędy Pracy Wojew ó dzki Urząd Pracy Wszystkie podmioty Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

8 PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich DZIAŁANIE ALOKACJA FINANSOWA (w EURO) 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym r.p. 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy... 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych 124 803 959 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia i samozatrudnienia 27 395 991 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 2 050 356 Ogółem:154 250 306 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

9 PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej Cele: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej Wszystkie podmioty Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

10 PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE ALOKACJA FINANSOWA (w EURO) 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej 68 986 902 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wykluczeniem społecznym 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 29 717 434 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 7 429 358 Ogółem:106 133 694 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

11 PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Cel: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD Wszystkie podmioty Partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

12 PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki DZIAŁANIE ALOKACJA FINANSOWA (w EURO) 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw przedsiębiorstw 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej 86 851 981 8.2 Transfer wiedzy 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji 21 712 995 Ogółem:108 564 976 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

13 PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cele: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) Wydział Edukacji i Nauki UMWD Wszystkie podmioty Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

14 PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE ALOKACJA FINANSOWA (w EURO) 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych wysokiej jakości usług edukacyjnych 51 672 250 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zawodowego 35 244 752 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych szkolnych 12 631 067 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 6 621 124 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 10 251 782 Ogółem:116 420 975 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

15 Dziękuję za uwagę Mirosława KWIATEK Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki KOMPONENT REGIONALNY Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Wrocław,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google