Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki KOMPONENT REGIONALNY Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Wrocław,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki KOMPONENT REGIONALNY Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Wrocław,"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki KOMPONENT REGIONALNY Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Wrocław, 10 grudnia 2007r.

2 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość edukacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach komponent centralny komponent regionalny Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet V Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - STRUKTURA

3 KOMPONENT CENTRALNY W rama W ramach komponentu centralnego środki zostaną prze znaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów. Większość projektów będzie realizowana w trybie systemowym. Projekty mają charakter ogólnopolski lub ponadregionalny. KOMPONENT CENTRALNY W rama W ramach komponentu centralnego środki zostaną prze znaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów. Większość projektów będzie realizowana w trybie systemowym. Projekty mają charakter ogólnopolski lub ponadregionalny. KOMPONENT REGIONALNY W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone głównie na wsparcie dla osób i grup społecznych. Większość projektów będzie realizowana w trybie konkursowym. Projekty mają charakter lokalny lub regionalny. KOMPONENT REGIONALNY W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone głównie na wsparcie dla osób i grup społecznych. Większość projektów będzie realizowana w trybie konkursowym. Projekty mają charakter lokalny lub regionalny. 5~40% Priorytetówśrodków 4 Priorytety ~60% środków Program Operacyjny Kapitał Ludzki - STRUKTURA

4 Całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach euro w tym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego 15% to krajowy wkład publiczny. Alokacja dla Dolnego Śląska na lata euro euro Program Operacyjny Kapitał Ludzki - BUDŻET

5 zatrudnienie integracja społeczna edukacja rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw sprawna i skuteczna administracja publiczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki – OBSZARY INTERWENCJI OBSZARY INTERWENCJI promocja zdrowia zasobów pracy

6 Cel pierwszy: Podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Cel drugi: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel trzeci: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Cel czwarty: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Cel piąty: Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Cele szczegółowe CEL GŁÓWNY - Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cel szósty: Wzrost spójności terytorialnej Program Operacyjny Kapitał Ludzki - CELE

7 PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cele: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) Powiatowe Urzędy Pracy Wojew ó dzki Urząd Pracy Wszystkie podmioty Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

8 PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich DZIAŁANIE ALOKACJA FINANSOWA (w EURO) 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym r.p Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia i samozatrudnienia Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Ogółem: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

9 PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej Cele: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej Wszystkie podmioty Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

10 PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE ALOKACJA FINANSOWA (w EURO) 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej ekonomii społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wykluczeniem społecznym Wsparcie ekonomii społecznej Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Ogółem: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

11 PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Cel: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD Wszystkie podmioty Partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

12 PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki DZIAŁANIE ALOKACJA FINANSOWA (w EURO) 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw przedsiębiorstw Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Przewidywanie zmiany gospodarczej Transfer wiedzy Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Regionalne Strategie Innowacji Ogółem: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

13 PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cele: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) Wydział Edukacji i Nauki UMWD Wszystkie podmioty Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

14 PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE ALOKACJA FINANSOWA (w EURO) 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych wysokiej jakości usług edukacyjnych Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zawodowego Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych szkolnych Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Ogółem: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

15 Dziękuję za uwagę Mirosława KWIATEK Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki KOMPONENT REGIONALNY Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Wrocław,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google