Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIERWSZY ROK WDRAŻANIA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim PIERWSZY ROK WDRAŻANIA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIERWSZY ROK WDRAŻANIA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim PIERWSZY ROK WDRAŻANIA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie."— Zapis prezentacji:

1 PIERWSZY ROK WDRAŻANIA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim PIERWSZY ROK WDRAŻANIA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim Gdańsk, 10 grudnia 2008 r.

2 CEL GŁÓWNY: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE: 1.Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo; 2.Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego; 3.Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce; 4.Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy; 5.Zwiększanie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa; 6.Wzrost spójności terytorialnej. CELE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

3 PROCEDURA KONKURSOWA 2007 - 2008

4 Uruchomione zostały tylko wybrane formy wsparcia w ramach konkursów pilotażowych, Konkursy zamknięte (6 listopad 2007 r. – 7 stycznia 2008 r.), Zasady konkursów zostały określone przez Instytucję Zarządzającą PO KL, Zakres wsparcia w ramach konkursów pilotażowych: – Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich KONKURSY OGŁOSZONE W ROKU 2007

5 Zakres realizowanych form wsparcia w konkursach ogłaszanych w roku 2008: – Konkursy zostały ogłoszone we wszystkich Działaniach i Poddziałaniach w ramach priorytetów komponentu regionalnego PO KL, z wyjątkiem Działania 9.5 na które konkurs ogłoszony był w ramach pilotażu, – Zakres ogłoszonych w roku 2008 konkursów objął wszystkie typy projektów określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów, – Preferencje, co do kierunków wsparcia z punktu widzenia potrzeb wynikających z rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, zostały określone przez Instytucję Pośredniczącą w ramach kryteriów szczegółowych (dostępu i strategicznych), – Szczególną rolę w procesie wdrażania PO KL w województwie pomorskim odegrała idea budowania partnerstw lokalnych na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej. KONKURSY OGŁOSZONE W ROKU 2008

6 Powiatowe Programy na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Międzysektorowe, kompleksowe, zintegrowane podejście do lokalnych problemów i celów w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, Obszary: rynek pracy, integracja społeczna, przedsiębiorczość, edukacja, rozwój obszarów wiejskich, Zgodność z celami i kierunkami interwencji EFS w Polsce w latach 2007-2013. PARTNERSTWO jako istotny instrument wspierający osiągnięcie celów PO KL

7 KONKURSY – ZAKRES WSPARCIA Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Działanie 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA Działanie 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

8 Instytucje organizujące konkursy: – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UM WP (Dz. 6.2, 6.3), – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (Dz. 6.1), KONKURSY – REALIZACJA Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich PRIORYTET VI *dane wg stanu na dzień 05.12.2008r. LiczbaKwota (PLN) Ogłoszone konkursy 6, w tym 1 pilotaż38 731 784 Wnioski po pozytywnej ocenie formalnej 285190 675 844 Wnioski odrzucone po ocenie formalnej 1914 166 609 Wnioski po pozytywnej ocenie merytorycznej 205128 378 202 Wnioski rekomendowane do dofinansowania 5937 875 705

9 KONKURSY – ZAKRES WSPARCIA Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Działanie 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI

10 Instytucja organizująca konkursy: – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UM WP KONKURSY – REALIZACJA Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Priorytet VII – Promocja integracji społecznej PRIORYTET VII *dane wg stanu na dzień 05.12.2008r. LiczbaKwota (PLN) Ogłoszone konkursy 727 270 742 Wnioski po pozytywnej ocenie formalnej 16448 347 974 Wnioski odrzucone po ocenie formalnej 194 732 457 Wnioski po pozytywnej ocenie merytorycznej 9733 305 044 Wnioski rekomendowane do dofinansowania 7223 694 095

11 Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Działanie 8.2 TRANSFER WIEDZY Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw KONKURSY – ZAKRES WSPARCIA

12 Instytucja organizująca konkursy: – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UM WP KONKURSY – REALIZACJA Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET VIII *dane wg stanu na dzień 05.12.2008r. LiczbaKwota (PLN) Ogłoszone konkursy 5, w tym 1 pilotaż55 179 530 Wnioski po pozytywnej ocenie formalnej 352256 888 481 Wnioski odrzucone po ocenie formalnej 62 221 883 Wnioski po pozytywnej ocenie merytorycznej 7839 365 434 Wnioski rekomendowane do dofinansowania 3323 417 723

13 KONKURSY – ZAKRES WSPARCIA Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Działanie 9.3 UPOWSZECHNIENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH SZKOLNYCH Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY

14 Instytucja organizująca konkursy: – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UM WP KONKURSY – REALIZACJA Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PRIORYTET IX *dane wg stanu na dzień 05.12.2008r. LiczbaKwota (PLN) Ogłoszone konkursy 6, w tym 1 pilotaż55 075 792 Wnioski po pozytywnej ocenie formalnej 504244 129 192 Wnioski odrzucone po ocenie formalnej 8146 455 482 Wnioski po pozytywnej ocenie merytorycznej 301124 471 499 Wnioski rekomendowane do dofinansowania 13350 091 144

15 24 konkursy Liczba ogłoszonych konkursów: 24 konkursy 161 757 848 PLN Alokacja na konkursy: 161 757 848 PLN 1 455 Liczba wniosków złożonych: 1 455 1 305 Liczba wniosków po ocenie formalnej:1 305 681 Liczba wniosków po ocenie merytorycznej:681 325 520 179 PLN Kwota wniosków po pozytywnej ocenie merytorycznej: 325 520 179 PLN 297 Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania: 297 135 078 667 PLN Kwota wniosków rekomendowanych do dofinansowania: 135 078 667 PLN PROCEDURA KONKURSOWA 2007/2008 PODSUMOWANIE REALIZACJI KOMPONENT REGIONALNY PO KL KOMPONENT REGIONALNY PO KL

16 PROCEDURA SYSTEMOWA 2007-2008

17 Projekty systemowe Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich DZIAŁANIE 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Beneficjent systemowy: Powiatowe Urzędy Pracy Zakres projektu: wsparcie osób bezrobotnych w oparciu o instrumenty wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Liczba projektów po ocenie formalnej: 21 Liczba projektów zatwierdzonych: 21 Wartość projektów przyjętych do realizacji: 56 741 365 PLN

18 Projekty systemowe Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich DZIAŁANIE 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Beneficjent systemowy: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Zakres projektu: podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy województwa pomorskiego Liczba projektów po ocenie formalnej: 1 Liczba projektów zatwierdzonych: 1 Wartość projektu przyjętego do realizacji: 258 956 PLN

19 Projekty systemowe Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Priorytet VII – Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Beneficjent systemowy: Ośrodki Pomocy Społecznej / Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Zakres projektu: wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach instrumentów aktywnej integracji Liczba projektów po ocenie formalnej: 92 Liczba projektów zatwierdzonych: 85 Wartość projektów przyjętych do realizacji: 13 239 570 PLN

20 Projekty systemowe Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Priorytet VII – Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Beneficjent systemowy: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Zakres projektu: szkolenia dla kadr pomocy społecznej Liczba złożonych projektów: 2 Liczba projektów przyjętych do realizacji: 2 Wartość projektów przyjętych do realizacji: 1 281 502 PLN

21 Projekty systemowe Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki DZIAŁANIE 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Beneficjent systemowy: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres projektu: projekt badawczy - prognoza w zakresie gospodarki i rynku pracy dla województwa pomorskiego do 2020 roku Liczba złożonych projektów: 1 Liczba projektów przyjętych do realizacji: 1 Wartość projektu przyjętego do realizacji: 1 028 904 PLN

22 Projekty systemowe Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki DZIAŁANIE 8.2 TRANSFER WIEDZY Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Beneficjent systemowy: Departament Rozwoju Gospodarczego Zakres projektów: 1. kampania informacyjna dot. innowacji na Pomorzu 2. stypendia naukowe dla doktorantów Liczba złożonych projektów: 2 Liczba projektów przyjętych do realizacji: 2 Wartość projektów przyjętych do realizacji: 5 214 000 PLN

23 Projekty systemowe Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Beneficjent systemowy: Departament Edukacji i Sportu Zakres projektu: stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych Liczba złożonych projektów: 1 Liczba projektów przyjętych do realizacji: 1 Wartość projektu przyjętego do realizacji: 1 875 083 PLN

24 77 051 815 PLN Alokacja na projekty systemowe: 77 051 815 PLN 113 Liczba wniosków zatwierdzonych: 113 77 051 815 PLN Kwota wniosków zatwierdzonych: 77 051 815 PLN PROCEDURA SYSTEMOWA 2007/ 2008 PODSUMOWANIE REALIZACJI PODSUMOWANIE REALIZACJI KOMPONENT REGIONALNY PO KL KOMPONENT REGIONALNY PO KL

25 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "PIERWSZY ROK WDRAŻANIA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim PIERWSZY ROK WDRAŻANIA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google