Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kurs pt. Promocja zdrowia w miejscu pracy r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kurs pt. Promocja zdrowia w miejscu pracy r."— Zapis prezentacji:

1 Kurs pt. Promocja zdrowia w miejscu pracy 7-9.03.2006r.
Źródła finansowania wsparcia dla promocji zdrowia zatrudnionych Eliza Iwanowicz

2 O czym będzie mowa? Umocowanie prawne promocji zdrowia- potencjalni partnerzy liderów promocji zdrowia w miejscu pracy Fundraising (pozyskiwanie bezzwrotnego kapitału wspierającego promocję zdrowia zatrudnionych)

3 Akty prawne w randze ustaw a promocja zdrowia (1)
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U nr 96 poz. 593 z późn. zm.) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U Nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z późn. zm.)

4 Akty prawne w randze ustaw a promocja zdrowia (2)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 91. poz. 410 z późn. zm.) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 1997r. Nr 28, poz. 152 z późn. zm.)

5 Narodowy Program Zdrowia na lata 2006-2015
Cel strategiczny: „Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności” Aby osiągnąć ten cel wytyczono 3 główne kierunki działań, tj.: -zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych -kształtowanie prozdrowotnego stylu życia -tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu

6 Partnerzy liderów promocji zdrowia
Służba medycyny pracy Zgodnie z Ustawą o służbie medycyny pracy: Ø Art Służba medycyny pracy jest właściwa do realizowania zadań z zakresu: (…) pkt.5) inicjowania i realizowania promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących, (...) Art Do zadań wojewódzkiego lub międzywojewódzkiego ośrodka medycyny pracy należy w szczególności: (…) pkt. 6) programowanie działań z zakresu promocji zdrowia i udzielanie pomocy w realizacji tych działań

7 Zakłady opieki zdrowotnej
Zgodnie z Ustawą o ZOZ-ach: Ø      Art. 1. 1. Zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. 2. Zakład opieki zdrowotnej może być również utworzony i utrzymywany w celu: 1) prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, 2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

8 Art. 18d Ustawy o ZOZ-ach podaje definicję promocji zdrowia:
Przez promocję zdrowia rozumie się działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu

9 Pielęgniarki i położne
Zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej: Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. Art. 5. 1. Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem.

10 Lekarze Zgodnie art Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Za wykonywanie zawodu lekarza rozumie się m.in.. prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia oraz nauczanie zawodu lekarza.

11 Narodowy Fundusz Zdrowia
Zgodnie z art.. 97 ust. 3 pkt 7 Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Do zakresu działania Funduszu należy m.in.: promocja zdrowia

12 Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
Art.15 ust.2 pkt 2- Świadczeniobiorcy zapewnia się i finansuje ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie: świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób, w tym obowiązkowe szczepienia ochronne Art.. 27 ust. 1 pkt 4- Świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób obejmują m.in.: promocję zdrowia i profilaktykę, w tym profilaktykę stomatologiczną obejmującą dzieci i młodzież do ukończenia 19. roku życia

13 Samorząd terytorialny
samorząd gminny samorząd powiatowy samorząd województwa Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Art. 6. Zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują w szczególności: 1) tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;2) analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany;3) promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu;4) finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej.

14 Samorząd powiatowy Wg Ustawy o samorządzie powiatowym
Art Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) edukacji publicznej, 2) promocji i ochrony zdrowia, 3) pomocy społecznej, 4) polityki prorodzinnej, 5) wspierania osób niepełnosprawnych, 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych, 7) kultury i ochrony dóbr kultury, 8) kultury fizycznej i turystyki, 9) geodezji, kartografii i katastru, 10) gospodarki nieruchomościami, 11) administracji architektoniczno-budowlanej, 12) gospodarki wodnej, 13) ochrony środowiska i przyrody, 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 18) ochrony praw konsumenta, 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 20) obronności, 21) promocji powiatu, 22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

15 Wg art. 8 ust. 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
Do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat należy w szczególności: inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu

16 Wg art. 14 ust. 1 Ustawy o samorządzie województwa
Samorząd województwa Wg art. 14 ust. 1 Ustawy o samorządzie województwa Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie: 1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, 2) promocji i ochrony zdrowia, 3) kultury i ochrony jej dóbr, 4) pomocy społecznej, 5) polityki prorodzinnej, 6) modernizacji terenów wiejskich, 7) zagospodarowania przestrzennego, 8) ochrony środowiska, 9) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, 10) transportu zbiorowego i dróg publicznych, 11) kultury fizycznej i turystyki, 12) ochrony praw konsumentów, 13) obronności, 14) bezpieczeństwa publicznego, 15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

17 Inne podmioty działające na styku sfer zdrowia i pracy
Inspekcja Sanitarna Inspekcja Pracy Służby bezpieczeństwa i higieny pracy

18 Organizacje pozarządowe
Źródła informacji o NGO działających w regionach: Regionalne Centra Polityki Społecznej

19 Wg Narodowego Programu Zdrowia na lata 2006-2015
Podstawowym warunkiem osiągnięcia celu strategicznego i celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia jest włączenie się do jego realizacji wielu działów administracji rządowej i funkcjonujących w ich ramach instytucji, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim samorządów i społeczności lokalnych. Coraz większe znaczenie w realizacji zadań zawartych w NPZ zaczyna też pełnić Narodowy Fundusz Zdrowia. Rolą rządu jest tworzenie warunków i wspomaganie tych działań. Tylko wspólnym wysiłkiem i przy ścisłym współdziałaniu możemy poprawić stan zdrowia Polaków, a tym samym jakość ich życia. Celem operacyjnym nr 2 NPZ jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

20 Problemy, trudności brak czytelnych zasad finansowania p.z.
brak systemu szkolenia kadr kompetentnych do realizowania działań z zakresu p.z. w miejscu pracy brak rozwiązań systemowych (prawno-finansowych) motywujących pracodawców do realizacji działań z zakresu p.z. p.z. nie ma należytej rangi w działaniach administracji rządowej i samorządowej brak mechanizmów kontroli i nadzoru nad istniejącymi interwencjami z zakresu p.z.

21 Dlaczego regionalne koalicje?
Lobbing na rzecz promocji zdrowia w miejscu pracy Współpraca różnych podmiotów pomaga w identyfikacji problemów zdrowotnych w regionie i opracowywanie programów promocji zdrowia Można łatwiej pozyskiwać fundusze na realizację działań promocyjnych w populacji pracujących

22 Lokalni partnerzy WOMP w realizacji działań z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy
Lokalne administracje rządowe i/lub samorządy lokalne WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Szczecinie, Zielonej Górze, Poznaniu, Płocku, Opolu z/s w Kędzierzynie Koźlu Okręgowe Inspekcje Pracy WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Bydgoszczy, Wrocławiu, Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Płocku Państwowe Wojewódzkie Inspekcje Sanitarne WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Wrocławiu, Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Płocku Piony BHP zakładów pracy WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Zielonej Górze, Opolu z/s w Kędzierzynie Koźlu

23 Dyrekcje zakładów pracy i/lub organizacje zrzeszające pracodawców i/lub pracowników
WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Krakowie, Bydgoszczy, Katowicach, Szczecinie, Zielonej Górze, Poznaniu, Płocku Kuratoria Oświaty WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Poznaniu, Płocku, Opolu z/s w Kędzierzynie Koźlu Okręgowe izby zawodów medycznych WOMP w: Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Zielonej Górze, Opolu z/s w Kędzierzynie Koźlu Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WOMP w: Kielcach, Katowicach Oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia WOMP w: Kielcach, Opolu z/s w Kędzierzynie Koźlu

24 Firmy ubezpieczeniowe
WOMP w: Kielcach Firmy farmaceutyczne WOMP w: Toruniu, Krakowie, Katowicach, Płocku Fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe WOMP w: Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu Uczelnie wyższe WOMP w: Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Płocku, Opolu z/s w Kędzierzynie Koźlu Masmedia WOMP w: Kielcach, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Płocku, Opolu z/s w Kędzierzynie Koźlu

25 Regionalne koalicje / strategie promocji zdrowia pracujących
Świętokrzyskie Centrum Promocji Zdrowia w Środowisku Kujawsko-Pomorskie Forum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Lubuskie Forum na rzecz Promowania Zdrowia Pracujących Lokalna Koalicja na rzecz Promocji Zdrowia w Zakładach Pracy Województwa Podkarpackiego Małopolskie Forum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

26 Fundraising Wyszukiwanie, aplikowanie i pozyskiwanie bezzwrotnego kapitału (dotacji) ze wszelkich dostępnych źródeł, a także monitorowanie i rozliczanie dotacji. Fundraising na rzecz promocji zdrowia w miejscu pracy: Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Społeczny- Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

27 EFS SPORZL Cel: Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia, pracy Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. Celem jest tu m.in. rozszerzenie dostępu do edukacji i poprawa jej poziomu; rozwijanie kwalifikacji pracodawców i pracowników

28 EFS- SPO RZL a szkolenia z zakresu promocji zdrowia
Działanie 2.3- Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Cel: Podniesienie konkurencyjności i rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez inwestycje w kadry Typy działań: Szkolenia i pomoc dydaktyczna dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw prowadzące do podwyższenia kwalifikacji, nabycia nowych kwalifikacji i umiejętności Szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie usprawnienia zarządzania (zwłaszcza zasobami ludzkimi), identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz uelastycznienia form świadczenia pracy.

29 EFS- SPO RZL- działanie 2.3
Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Beneficjenci (projektodawcy): Instytucje szkolące Szkoły Jednostki naukowe Organizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki zawodowe Beneficjenci ostateczni: przedsiębiorcy + pracownicy z małych, średnich i dużych firm

30 EFS- SPO RZL- działanie 2.3
Minimalna wartość projektu: euro Finansowanie szkoleń: organizator szkolenia otrzymuje dofinansowanie w formie dotacji, dzięki temu pobiera tylko część opłaty za szkolenie. Dofinansowanie szkoleń z EFS wynosi 80% w przypadku małych lub średnich przedsiębiorstw, 60%- dla dużych przedsiębiorstw. Pozostałą część ponosi przedsiębiorca. Za współfinansowanie ze strony pracodawcy można uznać koszty wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach (=nieobecnym w pracy) Konkurs otwarty

31 Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy
Są to źródła bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznane wszystkim nowym krajom UE przez państwa EFTA Kwota 533,51 mln euro, z tego 7,9% na ochronę zdrowia Środki finansowe do wykorzystania w latach

32 Mechanizmy Finansowe: EOG/ Norweski
Priorytet 5 to: Opieka zdrowotna i opieka nad matką i dzieckiem Celem tego priorytetu jest m.in. wspomaganie poprawy warunków życia społeczeństwa poprzez zapewnienie wsparcia dla wybranych programów promocji zdrowia i programów profilaktycznych Rodzaje kwalifikujących się projektów: projekty w zakresie promocji zdrowia i programów profilaktycznych, np. propagowanie stylu życia zmniejszającego ryzyko ch. cywilizacyjnych

33 Mechanizmy Finansowe: EOG/ Norweski
Pomoc finansowa wypłacana w formie refundacji poniesionych i udokumentowanych kosztów Wartość wnioskowanej pomocy nie powinna być mniejsza niż euro Pułapy dofinansowania Do 85%- projekty jednostek finansowanych z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego 85% (w uzasadnionych przypadkach wyższe)- projekty organizacji pozarządowych Do 60% w pozostałych przypadkach

34 Mechanizmy Finansowe: EOG/ Norweski
Wnioskodawcy: wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego, a także organizacje pozarządowe (np. władze krajowe, regionalne lokalne, instytucje edukacyjne/ badawcze, organizacje: środowiskowe, woluntarystyczne, społeczności lokalnych) Gdzie składamy wniosek? Biuro ds. zagranicznych programów pomocowych w ochronie zdrowia (podległe Ministerstwu Zdrowia) Konkurs zamknięty

35 Mechanizmy Finansowe: EOG/ Norweski
Projekt -jest zdefiniowany jako ekonomicznie niepodzielna seria działań nastawionych na osiągnięcie jasno określonego celu -składany przez jednostkę silnie powiązaną albo z właściwym sektorem albo obszarem geograficznym, na którym projekt ma być wdrażany -pojedynczy projekt odnosi się do konkretnej potrzeby ekonomicznej, środowiskowej lub społecznej, która może być zaspakajana w ramach danego priorytetu Grupa projektów- tzw. program - Składa się ze skoordynowanych oddzielnych projektów, mających na celu osiągnięcie określonych, wspólnych przestrzennie/ obszarowo/ tematycznie celów. Ma na celu ułatwienie wdrażania bardziej złożonych i kosztownych strategii. -programy są zwykle opracowywane przez partnerstwa. Z kolei partnerstwa są zarządzane przez operatora odpowiedzialnego przez MRR za wdrażanie i koordynację programu. Operator działa jako instytucja ponosząca pełną odpowiedzialność za realizację programu i przekazywanie środków finansowych do końcowych beneficjentów.

36

37 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Kurs pt. Promocja zdrowia w miejscu pracy r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google