Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty systemowe i konkursowe realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rzecz kształcenia zawodowego i ustawicznego Katowice, 29 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty systemowe i konkursowe realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rzecz kształcenia zawodowego i ustawicznego Katowice, 29 października."— Zapis prezentacji:

1 Projekty systemowe i konkursowe realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rzecz kształcenia zawodowego i ustawicznego Katowice, 29 października 2009 r. Grażyna Osicka

2 Projekty systemowe PO KL realizowane w KOWEZiU Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Opracowanie modelu doradztwa zawodowego oraz internetowego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego Model systemu wdrażania i upowszechniana kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie

3 Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia

4 Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez weryfikację i modernizację podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy

5 Planowany harmonogram realizacji projektu 200820092010201120122013 Zadanie 1 Zarządzanie i obsługa projektu Zadanie 2 Przygotowanie metodologii oceny spójności podstaw programowych kształcenia w zawodach z dokumentami obowiązującymi w kształceniu zawodowym oraz pilotażowe wdrożenie metodologii Zadanie 3 Opracowanie metodologii badania podstaw programowych pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji w grupie zawodów oraz wyodrębnienia kwalifikacji specyficznych dla zawodu oraz cząstkowych składających się na zawód Zadanie 5 Opracowanie nowej metodologii konstruowania podstaw programowych oraz modernizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach zgodnie z wymogami gospodarki opartej na wiedzy Zadanie 6 Upowszechnianie rezultatów projektu Zadanie 7 Opracowanie zmodernizowanych programów nauczania dla zawodów oraz przykładowych programów do specjalizacji Zadanie 4 Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów szkół zawodowych Zadanie 8 Promocja projektu

6 System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia Okres realizacji: maj 2009 – grudzień 2013

7 Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnianie się uczenia przez całe życie Okres realizacji: V 2009 – XII 2012

8 Cele ogólne upowszechnienie dostępu do usług poradnictwa edukacyjno- zawodowego uczniom od poziomu gimnazjum poprzez zbudowanie spójnego i drożnego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty realizującego ideę poradnictwa całożyciowego utworzenie Internetowego Systemu Informacji Edukacyjno- Zawodowej (portalu informatycznego) zawierającego informacje właściwe dla poziomu krajowego, wojewódzkiego i powiatowego

9 2009201020112012 Zadanie 1 Zarządzanie i obsługa projektu. Zadanie 2 Analiza obecnie funkcjonującego systemu poradnictwa zawodowego w Polsce oraz w wybranych krajach UE. Zadanie 3 Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce. Działania lobbingowe. 3.1 Opracowanie założeń modelu3.2 Spotkania uzgodnieniowe oraz konsultacje społeczne modelu. 3.3 Przedpilotażowa promocja modelu. Działania lobbingowe. Zadanie 4 Pilotażowe wdrożenie i modyfikacja modelu. Wydanie publikacji dotyczącej modelu. 4.1 Wdrożenie modelu. 4.2 Ewaluacja pilotażowego wdrożenia Zadanie 5 Utworzenie informatycznego systemu informacji edukacyjno-zawodowej. 5.1 Opracowanie koncepcji struktury i zawartości portalu. 5.2 Stworzenie i instalacja portalu. 5.3 Pilotażowe wdrożenie portalu. Ewaluacja i modyfikacja portalu. Zadanie 6 Upowszechnianie rezultatów projektu i promocja projektu. Zadania w projekcie

10 Model wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnianie się uczenia przez całe życie Okres realizacji: lipiec 2009 – czerwiec 2014

11 Cele ogólne projektu zapewnienie sprawnego funkcjonowania KNO poprzez opracowanie modelu rozwiązania systemowego upowszechnienie systemu KNO w szkołach i placówkach edukacyjnych

12 Grupy docelowe – beneficjenci bezpośredni pracownicy (kadra dydaktyczna) szkół i placówek edukacyjnych przeszkolona w ramach projektu

13 Planowany harmonogram realizacji projektu 200920102011201220132014 Zadanie 1: Zarządzanie i obsługa projektu Zadanie 2: Diagnoza stanu KNO w Polsce i w wybranych krajach UE oraz diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców w zakresie KNO Zadanie 3: Opracowanie modelu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość (KNO) w Polsce Zadanie 4: Utworzenie portalu internetowego dedykowanego dla placówek KNO, w tym repozytorium zasobów Zadanie 5: Opracowanie multimedialnych kursów e-learningowych dla wybranych jednostek modułowych oraz kursów dla nauczycieli i odbiorców KNO Zadanie 6: Doskonalenie kadry KNO Zadanie 7: Upowszechnianie rezultatów i promocja projektu Zadanie 8: Monitoring i ewaluacja projektu

14 Projekty konkursowe MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych projekt dofinansowywany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

15 Projekty konkursowe MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych projekt dofinansowywany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego

16 Projekty planowane do realizacji od 2010 roku Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Beneficjent systemowy: Centralna Komisja Egzaminacyjna

17 Projekty planowane do realizacji od 2010 roku Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Opracowanie systemu rozwijania i promocji umiejętności zawodowych Beneficjent systemowy: Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych i Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekty systemowe i konkursowe realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rzecz kształcenia zawodowego i ustawicznego Katowice, 29 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google