Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji DKZU MEN Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kierunki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji DKZU MEN Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kierunki."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji DKZU MEN Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kierunki rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego dr inż. Krzysztof Symela Ogólnopolski Kongres Kształcenia Zawodowego Szkolnictwo zawodowe – główne problemy i wyzwania 12-13 listopada 2008 r. Zamek Książ w Wałbrzychu

2 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Uzasadnienie podjęcia zmian Projekty EFS (PO RZL, PO KL) Nowe podstawy kształcenia ogólnego Priorytety działania MEN – najważniejsza jakość Strategie rozwoju Potrzeby gospodarki i rynku pracy Kontekst polski

3 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Uzasadnienie podjęcia zmian Wzajemne uznawanie kwalifikacji w UE Kompetencje kluczowe, ECVET, EUROPASS Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji (EQF/NQF) Strategia uczenia się przez całe życie (LLL) Cele odnowionej Strategii Lizbońskiej Kontekst europejski

4 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Strategia uczenia się przez całe życie Edukacja formalna Edukacja pozaformalna Edukacja nieformalna Uznawanie i potwierdzanie wyników kształcenia

5 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Główne założenia reformy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych Złączenie programowe gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej, prowadzące do bardziej racjonalnego zagospodarowania cyklu nauki. Przeznaczenie przynajmniej pierwszych 4 lat tego cyklu (gimnazjum i pierwsza klasa szkoły ponadgimnazjalnej) na jednakowy dla wszystkich, pełny kurs kształcenia ogólnego, obejmującego wszystkie podstawowe obszary wiedzy.

6 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego Rozwój wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych na rynku pracy i wzrost zapotrzebowania na pracowników elastycznych, mobilnych, łatwo poddających się szkoleniu, z umiejętnościami, które nie zestarzeją się wraz ze zmianami technologicznymi. Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników posiadających wykształcenie techniczne. Zwiększenie atrakcyjności i promocja szkolnictwa zawodowego. Usprawnianie kształcenia zawodowego z udziałem pracodawców i innych partnerów. Wdrożenie zmian programowo-organizacyjnych połączonych z nową formułą egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

7 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Oczekiwania pracodawców Część pracodawców (szczególnie MSP) oczekuje, aby szkolnictwo zawodowe, dostarczało im pracowników w pełni przygotowanych do konkretnych stanowisk pracy, posiadających określone kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Z analizy ogłoszeń pracodawców (GUS) wynika m.in., że: powodzenie na rynku pracy zależy od dodatkowych kwalifikacji (języki obce, kompetencje informatyczne, przedsiębiorczość i inne); bardzo często formułowane są wymagania dotyczące kwalifikacji nie tylko ściśle zawodowych, ale z zakresu kompetencji ogólnych, a także cech osobowościowych;

8 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Oczekiwania pracodawców – efekty uczenia się Połączenie odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia (praktyki), szczegółowych umiejętności zawodowych, kompetencji ogólnych i cech osobowościowych spełnia oczekiwania pracodawców. Pracodawców interesują efekty nauczania i uczenia się, tj.: Co faktycznie człowiek (uczeń, student, pracownik) potrafi?

9 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji 9 Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym 2. Porozumiewanie się w językach obcych 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne 4. Kompetencje informatyczne 5. Zdolność uczenia się 6. Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe, społeczne i obywatelskie 7. Przedsiębiorczość 8. Ekspresja kulturowa Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 10.11.2005 COM(2005)548

10 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji 10 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Struktura i organizacja szkolnictwa zawodowego. Oferta programowa i obudowa programów. Rozwój doradztwa zawodowego. System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego. Edukacja zawodowa na odległość. Mechanizmy zachęcające pracodawców do włączania się w proces kształcenia zawodowego. Finansowanie kształcenia zawodowego. Podstawowe obszary zmian

11 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Zmiana tworzenia klasyfikacji zawodów szkolnych. Podział zawodu na kwalifikacje z uwzględnieniem efektów uczenia się: widza, umiejętności, kompetencje. Odniesienie kwalifikacji do KRK i ERK. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

12 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Kształcenie w 208 zawodach określonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – z 26 czerwca 2007 r. i 16 lipca 2008 r. (na poziomie kwalifikacji technika – w 125 zawodach oraz na poziomie kwalifikacji zasadniczej szkoły zawodowej – w 83 zawodach) Szkolnictwo wyższe zasadnicza szkoła zawodowa (25+57 zawodów) technikum uzupełniające (48 zawodów) uzupełniające liceum ogólno- kształcące szkoła policealna (164 zawody) Technikum (90 zawodów) liceum ogólnokształcące liceum profilowane Rynek pracy Kształcenie w systemie szkolnym

13 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Zawód jako zbiór zadań zawodowych, odpowiadających im modułów kształcenia i kwalifikacji

14 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji 14 RODZAJE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH EDUKACJA FORMALNA EDUKACJA POZAFORMALNA EDUKACJA NIEFORMALNA

15 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji 15

16 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Infrastruktura szkolnictwa zawodowego. Nowe podejście do struktury i treści podstaw programowych. Ramowe plany nauczania – zmiana relacji kształcenia praktycznego i teoretycznego. Nowe funkcje szkoły zawodowej, która realizuje kształcenie w formach tradycyjnych jak i kursowych. Kształcenie w szkołach zawodowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Struktura i organizacja szkolnictwa zawodowego

17 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Programy tradycyjne (przedmiotowe) i alternatywne o strukturze modułowej. Standardy kwalifikacji zawodowych - wykorzystanie w ramach samokształcenia (kwalifikacje). Modernizacja treści programowych, Wykorzystanie projektów EFS. Oferta kształcenia i obudowa programowa

18 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Modernizacja obecnie funkcjonujących egzaminów w technikum: - zmiana II części egzaminu; z projektu na część praktyczną w większości zawodów, - zmiana terminu egzaminu w technikum. Tworzenie sieci ośrodków egzaminacyjnych na bazie obecnie istniejących w szkołach i placówkach (działają cały rok). Rola pracodawców w systemie egzaminacyjnym. Ujednolicenie wymagań, procedur i kryteriów egzaminów dla zawodów i kwalifikacji występujących w klasyfikacji szkolnej. System egzaminów potwierdzających kwalifikacje

19 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Modernizacja standardów wymagań egzaminacyjnych w powiązaniu z nową podstawą programową. System egzaminów (potwierdzania i uznawania kwalifikacji zdobytych w systemie pozaformalnym i nieformalnym). Tworzenie na bazie KOWEZiU instytucji ds. uznawalności i walidacji kwalifikacji System egzaminów potwierdzających kwalifikacje

20 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Doradca w każdym gimnazjum – szkolenia organizowane przez MEN. Tworzenie ośrodków doradztwa lub pracowni doradztwa zawodowego na terenie powiatu. Budowa systemu internetowej informacji edukacyjno-zawodowej oraz systemu internetowego poradnictwa edukacyjno- zawodowego. Realizacja projektu w ramach PO KL. Rozwój doradztwa zawodowego

21 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego Popularyzacja kursów lub studiów podyplomowych pedagogicznych w szkołach wyższych realizujących kształcenie zawodowe. Nauczyciel kształcenia zawodowego – poznaje nowe techniki, technologie i rzeczywiste warunki środowiska pracy w przedsiębiorstwie (np. szkoła zawiera porozumienie z pracodawcą i finansuje z 1% odpisu na doskonalenie). Popularyzacja oferty doskonalenia nauczyciel organizowanej przez MEN w ramach projektów systemowych PO KL.

22 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przewiduje możliwość zatrudniania przez dyrektorów szkół na podstawie Kodeksy pracy - za zgodą organu prowadzącego - osób niebędących nauczycielami posiadających przygotowanie zawodowe odpowiednie dla prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, Istotą jest to, że dyrektor szkoły nie będzie musiał uzyskać zgody kuratora oświaty na zatrudnienie specjalisty oraz będzie mógł ustalić wynagrodzenie nie wyższe niż jak dla nauczyciela dyplomowanego (dotychczas mógł ustalić wynagrodzenie na poziomie nauczyciela kontraktowego), Wydaje się, ze będzie to skuteczne zachęta dla branżowych specjalistów do podejmowania pracy w szkole, a ponadto korzyść dla szkoły - związanie kształcenia zawodowego z rzeczywistym środowiskiem pracy i wzmocnienie kadrowe poprzez pozyskiwanie osób z wiedzą odpowiadającą nowoczesnym technikom i technologiom funkcjonujących w gospodarce. Zatrudnianie specjalistów nie nauczycieli

23 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Mechanizmy zachęcające pracodawców do włączenia się w proces kształcenia zawodowego Zwiększona waga na kształcenie zawodowe (już w 2009 zwiększona waga z 0,15 do 0,17). Zmiana rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu (praktyki zawodowe za granicą). Mechanizmy zachęcające pracodawców do aktywniejszego uczestnictwa w kształceniu zawodowym.

24 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty - projekty systemowe: Modernizacja podstaw programowych pod kątem wymogów rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych dla osób przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu doradztwa zawodowego w Polsce wraz z budową systemu informacji eduakcyjno-zawodowej oraz internetowego aktywnego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego. PROJEKTY WSPIERAJĄCE - PO KL

25 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji 25 Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji – PO KL

26 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Kalendarz wdrażania zmian programowych

27 DKZU MEN Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Zespół opiniodawczo-doradczy ds. kształcenia zawodowego – jako katalizator zmian Przygotowanie projektu założeń zmian organizacyjnych i programowych w szkolnictwie zawodowym Udział w przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych w środowisku instytucji/organizacji uczestniczących w pracach Zespołu na temat projektowanych zmian w szkolnictwie zawodowym Uczestnictwo i prezentacja stanowisk w ogólnopolskiej konferencji podsumowującej konsultacje Opracowanie projektu koncepcji zmian organizacyjnych i programowych w kształceniu zawodowym i ustawicznym Zarządzenie Nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2008 r.

28 Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji DKZU MEN Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Krzysztof.Symela@men.gov.pl


Pobierz ppt "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji DKZU MEN Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kierunki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google