Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WZMOCNIĆ PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO INTEGRACJI PROJEKT SYSTEMOWY ( kontynuacja ) POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH CHOJNICE 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WZMOCNIĆ PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO INTEGRACJI PROJEKT SYSTEMOWY ( kontynuacja ) POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH CHOJNICE 2010."— Zapis prezentacji:

1 POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WZMOCNIĆ PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO INTEGRACJI PROJEKT SYSTEMOWY ( kontynuacja ) POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH CHOJNICE 2010

2 Zespół projektowy: Andrzej Gąsiorowski Zarząd projektu Anna Welter Koordynator projektu Wiesława PietrzakObsługa finansowa projektu

3 Sławomira Miszke Realizacja indywidualnych programów usamodzielnienia z wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych Beata Januszewska Realizacja programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Dorota DomozychPromocja projektu Monika KochanekWdrażanie instrumentów aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych Ewelina Słomińska Wdrażanie instrumentów aktywnej integracji wśród wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych

4 Nr i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej Nr i nazwa Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nr i nazwa Poddziałania: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Tytuł projektu: Poznać, zrozumieć, wzmocnić – przez aktywność do integracji Okres realizacji: 1 stycznia – 31 grudnia 2010 r. Obszar realizacji: Powiat Chojnicki

5 Cel główny: Zwiększenie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na aktywne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym Cele szczegółowe: Wzrost aktywności społecznej Zwiększenie potencjału zawodowego Nabycie nowych umiejętności Poprawa i utrzymanie sprawności psychofizycznej niepełnosprawnych uczestników projektu

6 Grupy docelowe: 25 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, korzystających z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w tym: 15 osób w wieku 18-60 lat posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 10 osób w wieku 18-25 lat stanowiących grupę usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

7 Działania: Aktywna integracja Praca socjalna Zasiłki i pomoc w naturze Zarządzanie i promocja projektu

8 Aktywna integracja Obejmuje realizację: Indywidualnych Programów usamodzielnienia 10-ciu wychowanków Programu integracji społecznej i zawodowej 15-tu osób niepełnosprawnych.

9 Praca socjalna Realizacja 10 indywidualnych programów usamodzielniania z wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych Realizacja 15 umów z osobami niepełnosprawnymi Kontynuacja zatrudnienia w ramach realizacji projektu dwóch pracowników socjalnych

10 Zasiłki i pomoc w naturze Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych

11 Zarządzanie projektem Sterowanie działalnością projektową Zarządzanie operacyjne projektem Monitoring i ewaluacja

12 i promocja projektu: Zamieszczanie informacji o projekcie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR Przygotowywanie pakietów informacyjnych dla lokalnych mediów

13 Rezultaty projektu Twarde Miękkie

14 Rezultaty twarde projektu: Objęcie 10 osób indywidualnymi programami usamodzielnienia w ramach projektu Objęcie 15 osób niepełnosprawnych umowami – programem integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

15 25 osób ukończy trening kompetencji społecznych 10 osób uzyska zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia kursu zawodowego 10 osób uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego 15 osób niepełnosprawnych skorzysta z konsultacji psychologicznych 20 osób skorzysta z usług doradcy zawodowego 15 osób niepełnosprawnych skorzysta z turnusu rehabilitacyjnego i/lub zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i/lub zajęć rehabilitacyjnych 15 osób niepełnosprawnych skorzysta z warsztatów wizażu

16 Miękkie rezultaty projektu: Nabycie nowych umiejętnośći psychospołecznych Podniesienie poczucia własnej wartości Poprawienie autoprezentacji Radzenia sobie w sytuacjach problemowych Nabycie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych Zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy Nabycie nowych umiejętności zawodowych Nabycie umiejętnoości pracy w zespole

17 Ewaluacja: Ewaluacja ex-ante – diagnoza potrzeb i oczekiwań grupy docelowej Ewaluacja mid – term – dokonanie pierwszej oceny jakości realizacji projektu Ewaluacja ex – post - ocena skuteczności i efektywności zrealizowanego projektu

18 Monitoring: Sprawdzanie zaplanowanych działań Analiza dokumentów (w zakresie rezultatów twardych) Badania ankietowe (w zakresie rezultatów miękkich)

19 Budżet projektu Koszty ogółem: 254 076,19 zł Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE: 240 737,19 zł Wkład własny: 13 339,00 zł

20 Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach Ul. Lichnowska 5 89 – 620 Chojnice tel./fax. (0-52) 3950 735 e-mail: pcprchojnice@wp.pl


Pobierz ppt "POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WZMOCNIĆ PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO INTEGRACJI PROJEKT SYSTEMOWY ( kontynuacja ) POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH CHOJNICE 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google