Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, 10 czerwca 2008

2 Podział środków na projekt systemowe dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2008 Kwota na aktywną integrację (kontrakty socjalne i programy aktywności lokalnej) Kwota na upowszechnianie pracy socjalnej (zatrudnienie kadry) Łączna wartość projektu Wysokość dotacji rozwojowej Wkład własny (budżet JST, FP, PFRON) 16.786,57 36.863,15 53.649,72 48.016,50 5.633,22

3 Zespół Projektowy Zarządzeniem Kierownika PCPR w Wąbrzeźnie powołano Zespół Projektowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, którego celem jest tworzenie i realizacja projektów systemowych i konkursowych przewidzianych dla PO KL. Skład Zespołu: Justyna Przybyłowska, Tomasz Turbak, Joanna Krause, Karolina Kowalska.

4 Informacje o projekcie
Nr i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej Nr i nazwa Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nr i nazwa Poddziałania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

5 Informacje o projekcie c.d.
Tytuł projektu: Aktywna integracja droga do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim Okres realizacji: 1 luty – 31 grudzień 2008r. Obszar realizacji: Powiat Wąbrzeski

6 Charakterystyka projektu
Cel projektu Cel główny: Uruchomienie procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie kompleksowego systemu wsparcia oraz poprawa skuteczności funkcjonowania i jakości usług realizowanych przez PCPR

7 Charakterystyka projektu c.d.
Cele szczegółowe: 1. Poprawa perspektyw społecznych i zawodowych oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego osób zagrożonych bądź wykluczonych społecznie poprzez przygotowanie ich do wejścia i integrację na rynku pracy.

8 Charakterystyka projektu c.d.
Cele szczegółowe c.d.: 2. Wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowy charakter wsparcia umożliwiający dostęp do pomocy i budowę społeczeństwa opartego na wiedzy oraz tworzenie warunków do czynnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

9 Charakterystyka projektu c.d.
Cele szczegółowe c.d.: 3. Wzmocnienie spójności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu prowadzące do podniesienia jakości i efektywności funkcjonowania PCPR.

10 Charakterystyka projektu c.d.
Grupy docelowe 12 osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, należący doi grupy osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze.

11 Charakterystyka projektu c.d.
w tym: 2 osoby w wieku lat, kontynuujące naukę i nie pozostające w zatrudnieniu, otrzymujące świadczenia pieniężne na kontynuację nauki oraz 10 osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, nie pozostające w zatrudnieniu i korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej – osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnospranwości.

12 Charakterystyka projektu c.d.
Wartość dodana projektu: możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z EFS przyczyni się do rozwoju różnorodnych form pomocy, podniesienia kwalifikacji, zdobywania nowych umiejętności, które otworzą drogę do aktywnego wejścia na rynek pracy, przyczyni się także do zmiany postaw, wiary we własne siły i możliwości, poznania nowych miejsc i obszarów własnych umiejętności, a także integrację ze środowiskiem.

13 Charakterystyka projektu c.d.
Działania Aktywna integracja 1.1. zawarcie 2 kontraktów socjalnych z pełnoletnimi wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych (aktywizacja edukacyjna – skierowanie i sfinansowanie kursu języka angielskiego; aktywizacja zawodowa – usługi wspierające);

14 Charakterystyka projektu c.d.
1.2. wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej 10 osób niepełnosprawnych w formie warsztatów psychologiczno-artystycznych (6-dniowe warsztaty zlecone jednostce spoza sektora finansów publicznych). 2. Praca socjalna – zatrudnienie doradcy ds. osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie stanowiska pracy.

15 Charakterystyka projektu c.d.
3. Zarządzanie projektem Kierownik Projektu – koordynowanie prac Zespołu Projektowego; komunikacja z IP II; reagowanie na zmiany; monitoring jakościowy projektu, sporządzanie wniosków o płatność w części merytorycznej, nadzór nad realizacją projektu; przygotowanie procedury konkursowej w zakresie zlecenia zadania dotyczącego wsparcia osób niepełnosprawnych;

16 Charakterystyka projektu c.d.
Koordynator Merytoryczny – rekrutacja uczestników projektu; współpraca z organizacją realizującą zadanie zlecone; nadzór nad realizacją zadania zleconego; zatwierdzanie materiałów szkoleniowych, terapeutycznych; monitorowanie szkoleń, terapii i warsztatów; przygotowywanie wniosków o płatność w części merytorycznej; Specjalista ds. rozliczeń projektu – nadzór nad realizacją budżetu projektu, prowadzenie dokumentacji finansowej i opis dokumentów, sporządzanie wniosków o płatność w części finansowej.

17 Charakterystyka projektu c.d.
4. Promocja projektu – przygotowanie, druk i kolportaż materiałów informacyjnych na temat projektu oraz zadań PCPR w formie folderu, plakatów, ulotek; organizacja seminarium podsumowującego; przygotowanie dwóch artykułów w prasie lokalnej; przygotowanie wspólnie z MTK reportażu nt. projektu.

18 Charakterystyka projektu c.d.
Rezultaty twarde: reintegracja 2 beneficjentów poprzez aktywizację edukacyjną i zawodową w ramach 2 kontraktów socjalnych, zrealizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych (dokumentacja działania), zrealizowanie 150 godzin poradnictwa psychologicznego w formie warsztatów (dokumentacja psychologa), zrealizowanie 36 godzin kształcenia dla 2 wychowanków (lista obecności – 95% frekwencja), ukończenie warsztatów psychologiczno-artystycznych przez 10 osób niepełnosprawnych (zaświadczenia), doradztwo dla osób niepełnosprawnych (dokumentacja doradcy d. osób niepełnosprawnych).

19 Charakterystyka projektu c.d.
Rezultaty miękkie: wzrost zdolności manualnych, wzrost motywacji, zadowolenie z udziału w projekcie, wzrost kompetencji, wzrost wiary we własne siły i możliwości, wzrost poczucia własnej wartości.

20 Charakterystyka projektu c.d.
Monitoring: przeprowadzenie dwóch ankiet wśród osób niepełnosprawnych na początku i końcu projektu, przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich z uczestnikami projektu, udział doradcy ds. osób niepełnosprawnych w działaniach na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, opinia doradcy ds. osób niepełnosprawnych o projekcie, samokontrola zarządzających projektem.

21 Budżet projektu Koszty ogółem – 53.649,72 zł
Koszty bezpośrednie – ,00 zł 1. Aktywna integracja – zł 2. Praca socjalna – ,00 zł 3. Zarządzanie projektem – 5.150,00 zł 4. Promocja projektu – 1.200,00 zł • Koszty pośrednie – 4.559,72 zł (9,29%) • Cross-financing w kosztach ogółem – 7.800,00 zł (14,54%) • Wkład własny – 5.633,22 zł • Wnioskowane dofinansowanie – ,50 zł • Koszt przypadający na jednego uczestnika – 4.470, 81 zł

22 Dziękuję za uwagę Justyna Przybyłowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 Wąbrzeźno tel/fax wew.170


Pobierz ppt "Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google