Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Własność przemysłowa w działalności instytucji naukowych Warszawa, 13 stycznia, 2010 r. dr inż. Karol Lityński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Własność przemysłowa w działalności instytucji naukowych Warszawa, 13 stycznia, 2010 r. dr inż. Karol Lityński."— Zapis prezentacji:

1 Własność przemysłowa w działalności instytucji naukowych Warszawa, 13 stycznia, 2010 r. dr inż. Karol Lityński

2 2 Wynalazek (Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej) wynalazek (Art. 24) rozwiązanie z dowolnej dziedziny techniki, nowe w skali światowej, posiadające poziom wynalazczy, nadające się do zastosowania przemysłowego nowość (Art. 25.1) rozwiązanie nie będące częścią ogólnie znanego stanu techniki poziom wynalazczy (Art. 26) istotne cechy rozwiązania nie wynikające dla znawcy w sposób oczywisty ze znanego stanu techniki możliwość przemysłowego stosowania ( Art. 27) według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

3 3 Wynalazek cd. (Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej) Za wynalazki nie możemy uznawać (Art.28) ־ ־ wytworów o charakterze jedynie estetycznym ־ ־ programów do maszyn cyfrowych ־ ־ odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych ־ ־ przedstawienia informacji ־ ־ planów zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej ־ ־ gier ־ ־ wytworów, których niemożność wykorzystania może być wykazana powszechnie przyjętymi zasadami nauki

4 4 Przykład z historii … (czy to jest wynalazek? czy można go opatentować?) Problem – identyfikacja przestępców William J. Herschel, 1858 Hugli, Indie – odciski palców i dłoni świadczeniobiorców Alphonse Bertillon, 1879 Paryż – pomiary antropometryczne przestępców Henry Faulds, Tokio – 1880 list w Nature nt. potwierdzania tożsamości za pomocą odcisków palców dłużników i odbiorców dokumentów oraz korespondencji (Chiny i Japonia)

5 5 Innowacja Innowacja to wprowadzenie przez przedsiębiorstwo nowego lub znacząco usprawnionego produktu (materialnego lub usługi), procesu, podejścia marketingowego lub schematu organizacyjnego w jego praktyce biznesowej lub relacjach ze światem zewnętrznym. Oslo Manual: GUIDELINES FOR COLLECTINGAND INTERPRETING INNOVATION DATA, OECD&UE, wydanie 3, 2005 http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_PUBLIC/OSLO/EN/OSLO-EN.PDF

6 6 Patent w instytucji badawczej Twórca jest autorem wynalazku Twórca nie musi być właścicielem wynalazku! Umowa o pracę reguluje relacje między twórcą i właścicielem wynalazku Regulamin postępowania z IP (procedury, podział korzyści)

7 7 Rola patentu w instytucji badawczej cd. Patent jako zabezpieczenie praw wyłącznych Strategia patentowania Polityka patentowa instytucji Zasady współpracy z twórcą (umowa o pracę, regulamin) Wnoszenie patentu do spółki Sprzedaż praw do patentu Sprzedaż licencji Aport, zastaw

8 8 Badania stosowane Badania podstawowe Koniec fazy laboratoryjnej - działający prototyp Produkcja i sprzedaż na rynku Opcja transferu technologii lub start-up Prototyp technologiczny Od badań...... do rynku Rozwój projektu Poziom nakładów Inwestycje prywatne Budżety ośrodków naukowych Zasoby finansowe wynalazców Instytucje Otoczenia Biznesu

9 9 USTAWA o finansach publicznych dnia 30 czerwca 2005 r. Art. 37. 1. Jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą obejmować lub nabywać udziałów lub akcji w spółkach oraz nabywać obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy objęcia lub nabycia akcji i udziałów lub nabycia obligacji określonych w ust. 1, w celu zaspokojenia roszczeń, zabezpieczenia wierzytelności lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne, z zastrzeżeniem ust. 3.

10 10 USTAWA o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. cd. 3. Jednostka sektora finansów publicznych zbywa - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa - akcje, udziały lub obligacje, przeznaczone na cele określone w ust. 2, w okresie 3 lat od ich nabycia. 4. Wpływy ze zbycia akcji, udziałów i obligacji stanowią przychody budżetu państwa. ad. Art. 4. Sektor finansów publicznych tworzą: 1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały; 2) gminy, powiaty i samorząd województwa, zwane dalej jednostkami samorządu terytorialnego, oraz ich związki;

11 11 Patent jako forma publikacji OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH (Zespół P-04) 4. Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe 4.a. Uzyskany patent krajowy lub międzynarodowy, inny niż w p. 4.b. do 12 pkt. 4.b. Uzyskany patent europejski, albo w co najmniej dwóch krajach Unii Europejskiej, albo w USA, w Japonii lub w Kanadzie do 24 pkt. 4.c. Uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy 2 pkt.

12 12 Ograniczenia w publikowaniu Wynalazek Zgoda na publikację Wskazane działania Opis wynalazku lub know-how o potencjale komercyjnymX Przygotowanie wniosku patentowego Komercjalizacja wynalazku nie nastąpi w ciągu 2 latX 1.Przygotowanie wniosku patentowego 2.Kontynuacja prac badawczo-rozwojowych

13 13 Ochrona IP - przypadki

14 14 Wprowadzenie Zgłoszenie patentowe – prawo pierwszeństwa Patent - prawo wyłączności Możliwość rozszerzenia ochrony – do 12 miesięcy Ujawnienie treści zgłoszenia przez UP – po 18 miesięcy Przyznanie patentu – do kilku lat

15 15 Czy zawsze warto patentować?#1 Wynalazek – półprzewodnikowy czujnik podczerwieni Właściciel patentu – przedsiębiorca - producent Zakres ochrony – brak Problem Zasadność patentowania w sytuacji, gdy wyrób przestaje być produkowany przed przyznaniem patentu

16 16 Czy zawsze warto patentować?#1 wynalazek 1 zgłoszenie patentowe przyznanie patentu [czas] model prototyp seria próbna wynalazek 2 badania zgłoszenie patentowe ?

17 17 Rozszerzenie zakresu ochronnego#2 Wynalazek - nowy układ scalony Uprawniony z patentu – wyższa uczelnia Zakres terytorialny – krajowe zgłoszenie patentowe Problem Brak środków na rozszerzenie ochrony patentowej na inne kraje

18 18 Rozszerzenie obszaru ochronnego#2 Uprawniony z patentu Biuro Patentowe 1 rok rozszerzenie ochrony? tak finansowanie nie umowa koniec nie tak Uprawniony z patentu Kancelaria Patentowa Kanc. Pat. T/N sponsor/broker

19 19 Rola Instytucji Otoczenia Biznesu w uwiarygodnieniu rozwiązania#3 Tematyka - mikropłatności mobilne (płatności za pomocą telefonu komórkowego) Uprawniony z patentu – indywidualny wynalazca Zgłoszenie patentowe m.in. w USA - koncepcja płatności mobilnych Problem Możliwość technicznej realizacji zastrzeżonej koncepcji

20 20 Rola IOB w uwiarygodnieniu rozwiązania#3 Uprawniony z patentu CI FIRE koniec Ekspertyza techniczna rozwiązania Inwestor kapitałowy T/N Oferta inwestycyjna akceptacja odrzucenie

21 21 Proces patentowania – timing #4 Tematyka - badania nad nowym lekiem Uprawniony – instytucja naukowa Opatentowanie metody otrzymywania substancji leczniczej Problem Cel gospodarczy patentowania przez instytucję naukową

22 22 Proces patentowania – timing#4 dokumentacja badań badania kliniczne rejestracja leku screeningbadania prekliniczne Komercjalizacja nakłady ryzyko inwestycji wynalazek zgłoszenie patentowe przyznanie patentu [czas] Ocena parametryczna

23 23 Innowacyjne algorytmy#5 Tematyka – software wspomagający analizę kształtów Właściciel – przedsiębiorca/wynalazca Ochrona patentowa – brak Problem Nawiązanie współpracy z firmą z USA

24 24 Innowacyjne algorytmy#5 Brak możliwości patentowania algorytmów w Europie Wysoki koszt obsługi patentowej w USA bez gwarancji nawiązania współpracy z lokalnym biznesem Brak patentu : podważa oryginalność rozwiązania nie zapewnia praw wyłącznych

25 25 Problemy do rozwiązania Procedury komercjalizacji w relacjach instytucja naukowa -pracownik (best practices) Brak dostosowania do rynku od strony wymogów prawnych Polityka patentowa instytucji Motywacja finansowa pracowników odpowiedzialnych za komercjalizację technologii Włączenie kadry administracyjnej w obsługę projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym Bliska współpraca Centrum Transferu Technologii z instytucjami okołobiznesowymi i alumnami

26 26 Podsumowanie Niezbędne jest prowadzenie aktywnej polityki patentowej przez instytucję naukową

27 karol.litynski@innowacje.org.pl karol.litynski@innowacje.org.pl ul. Glogera 1/27 02-051 Warszawa tel./faks :+22 658 22 00 karol.litynski@innowacje.org.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Własność przemysłowa w działalności instytucji naukowych Warszawa, 13 stycznia, 2010 r. dr inż. Karol Lityński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google